Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Curacit 10 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

suksametoniumklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Curacit er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Curacit
 3. Hvordan du bruker Curacit
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Curacit
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Curacit er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Curacit inneholder suksametoniumklorid som er et muskelavslappende middel med kort virkningstid. Curacit gis av helsepersonell i forbindelse med operasjoner når det er behov for narkose, særlig når man ønsker raskt innsettende og kortvarig virkning
 
2. Hva du må vite før du bruker Curacit
Bruk ikke Curacit:
 • dersom du er allergisk overfor suksametoniumklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6),
 • dersom du har en medfødt eller ervervet enzymdefekt som påvirker varigheten og effekten av suksametonium (unormal pseudokolinesteraseaktivitet),
 • dersom du eller noen i familien din har opplevd malign hypertermi, en alvorlig tilstand som bl.a. kan gi svært høy feber under og etter narkose,
 • dersom du har en muskelsykdom,
 • dersom du har høyt nivå av kalium i blodet,
 • ved større brannskader, andre store vevsskader eller alvorlig, langvarig blodforgiftning (sepsis),
 • ved omfattende hindring/ødeleggelse av nerveforsyningen til skjelettmuskulatur eller ved skader på visse nerveceller i hjernen (øvre motornevroner),
 • dersom du har nedsatt nyrefunksjon,
 • dersom du har en skade i margen (medulla).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Curacit:
 • dersom du eller noen i familien din tidligere har reagert allergisk på bedøvelsesmidler (anestetika),
 • dersom du har en leversykdom, er feilernært, har kreft, lider av alvorlig blodmangel (anemi) eller har brannskader,
 • dersom du har fått skiftet ut blodplasma (plasmaferese-behandling) eller har fått behandling med legemidler som påvirker effekten av suksamentonium,
 • dersom du har forstyrrelser i saltbalansen (elektrolyttforstyrrelser),
 • dersom du har en nevromuskulær sykdom (f.eks. myasthenia gravis) som kan være medfødt eller ervervet,
 • dersom du har urinforgiftning (uremi, en sykdom som fører til opphopning av avfallsstoff er i kroppen),
 • dersom du har hjertesykdom,
 • dersom du har en øyesykdom som gir eller kan gi økt trykk inne i øyet (grønn stær) eller andre skader på øyet,
 • dersom du har astma eller tidligere har opplevd en allergisk reaksjon,
 • ved brudd eller muskelkramper,
 • ved tilstander hvor økt blodtrykk kan forverre tilstanden.
Barn og ungdom
Curacit skal kun gis til barn og unge hvis det er strengt nødvendig, og skal ikke gis til for tidlig fødte barn eller nyfødte.
Andre legemidler og Curacit
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Informer lege dersom du tar noen av følgende medisiner:
 • antibiotika (klindamycin, polymyksiner og aminoglykosider),
 • legemiddel mot lungesykdom (bambuterol, terbutalin),
 • legemidler mot kreft (f.eks. cyklofosfamid, thiotepa),
 • bedøvelsesmidler (anestetika)
 • litium og fenelzin (brukes ved visse psykiske lidelser),
 • metoklopramid (kvalmestillende legemiddel),
 • midler med virkning på nervesystemet (kolinesterasehemmere), inkludert øyedråper,
 • digitalis (digoksin).
Rådfør deg med lege hvis du har vært i kontakt med insektmiddel som inneholder etiopate (et organofosfat).
Disse midlene kan forlenge den muskelavslappende effekten av Curacit.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Curacit skal ikke brukes under graviditet med mindre dette er helt nødvendig. Det er mulig at fosteret påvirkes, og det kan oppstå forlenget effekt av suksametonium hos gravide.
Det er ukjent om Curacit går over i morsmelk hos mennesker, og konsekvensene av dette er ikke kjent. Amming bør avbrytes ved behandling med Curacit.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Curacit inneholder benzylalkohol
Må ikke gis til for tidlig fødte barn eller nyfødte. Kan forårsake forgiftninger og allergiske reaksjoner hos spedbarn og barn opp til 3 år.
 
3. Hvordan du bruker Curacit
Dette legemidlet gis av lege eller sykepleier som injeksjon i en vene (intravenøst). Curacit kan også gis i en muskel (intramuskulært) dersom injeksjon i en vene ikke er mulig.
Legen bestemmer hvor mye Curacit du skal få. Dosen avhenger av vekten din. Anbefalt dose er 0,05– 0,8 mg/kg kroppsvekt avhengig av hvilken grad av muskelavslapping og hvor lang varighet som ønskes.
Dersom du tar for mye av Curacit
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Den vanligste bivirkningen er muskelsmerter. I sjeldne tilfeller kan alvorlig allergisk reaksjon (anafylaktisk sjokk) forekomme.
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
 • økt nivå av kalium i blodet,
 • hjerterytmeforstyrrelser,
 • myoglobin i blodet (myoglobinemi),
 • rykninger i skjelettmuskulatur,
 • muskelsmerter.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer):
 • langsom puls,
 • lavt blodtrykk,
 • overfølsomhetsreaksjon (hypersensitivitetsreaksjoner),
 • økt trykk i øyet,
  • økt trykk i mage-tarm.
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 100 personer):
 • kjevespenning.
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 1000 personer):
 • sammentrekninger av luftveiene,
 • alvorlig allergisk reaksjon,
 • hjertestans,
 • nedsatt pusteevne (respiratorisk depresjon),
 • pusteforstyrrelser,
 • forlenget åndedrettsstans hos pasienter med enzymdefekt som påvirker varigheten og effekten av suksametonium (unormal pseudokolinesteraseaktivitet),
 • muskelsammentrekninger,
 • langvarig lammelse,
 • myoglobin i urinen (myoglobinuria),
 • økt kreatinkinase,
 • malign hypertermi (reaksjon på anestetika som bl.a. inkluderer alvorlig forhøyet kroppstemperatur).
Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10000 personer):
 • anafylaktisk sjokk
 • anafylaktoide reaksjoner,
 • ventrikkelflimmer og ventrikkelarytmi, alvorlige hjerterytmeforstyrrelser,
 • forsinket respirasjonssvikt,
 • oppsvulming av slimhinnen i strupehodet (larynksødem),
 • vann i lungene (lungeødem),
 • ødeleggelse av skjelettmuskulatur (akutt rabdomyolyse),
 • nyresvikt.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Curacit
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i kjøleskap (2–8ºC).
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Curacit
 • Virkestoff er suksametoniumklorid 10 mg/ml
 • Andre innholdsstoffer er benzylalkohol, natriumklorid og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Curacit ser ut og innholdet i pakningen
Klar, fargeløs oppløsning i 20 ml hetteglass.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Takeda AS, Asker
Tilvirker
Takeda GmbH, Singen, Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Takeda AS
Postboks 205
1372 Asker
Tlf. 800 800 30
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 19.04.2016

 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Preparatet bør bare brukes under overvåkning av anestesilege eller andre som er kjent med bruken og virkningen av muskelrelakserende legemidler. Fordi det er mulighet for alvorlige anafylaktiske reaksjoner tilstede, skal man alltid være forberedt på at de kan oppstå og ta de nødvendige forholdsregler.
På grunn av fare for uforlikelighet må forsiktighet utvises ved samtidig bruk av andre legemidler via samme kanyle.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

grønn stær (glaukom): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

hypertermi: Unormal høy kroppstemperatur.

intramuskulært (i.m., intramuskulær): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

intravenøst (i.v., intravenøs): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kreatinkinase (ck, kreatinfosfokinase, cpk): Et enzym som finnes i muskelvev og som spalter kreatinfosfat. Finnes normalt i lav konsentrasjon i blod, men øker ved muskelskade, f.eks. ved hjerteinfarkt.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

narkose: Bevisstløshet som er fremkalt ved hjelp av legemidler.

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

uremi (urinforgiftning): Økt mengde avfallstoffer i blodet som følge av sviktende nyrefunksjon. Tretthet, kvalme, dårlig appetitt, brekninger, vekttap og plagsom hudkløe er typiske symptomer.

ventrikkelflimmer (ventrikkelfibrillering, hjertekammerflimmer): Alvorlig form for hjerterytmeforstyrrelse. Elektriske impulser opptrer uregelmessig fra hjertekamrene. Vanligste årsak til plutselig hjertedød.