PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Crinone® 8% vaginal gel

Progesteron

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg personlig og skal ikke gis videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Crinone er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Crinone
 3. Hvordan du bruker Crinone
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Crinone
 6. Ytterligere informasjon
 
1. Hva Crinone er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskriving som er angitt på apoteketiketten.
Det aktive virkestoffet i Crinone er progesteron som tilhører gruppen kvinnelige hormoner.
Crinone vaginalgel skal brukes til behandling av sykdommer som skyldes progesteronmangel. Dette omfatter :
Sekundær amenorré, i kombinasjon med østrogenterapi. Infertilitet.
 
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Crinone
Bruk ikke Crinone:
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor progesteron eller et av de
  andre innholdsstoffene i Crinone
 • dersom du har blødninger fra livmoren av ukjent årsak
 • dersom du har porfyri
 • dersom du har brystkreft eller kreft i underlivet
 • dersom du har hatt blodproppsykdom eller slaganfall
Vis forsiktighet ved bruk av Crinone:
 • dersom du har uregelmessige blødninger fra underlivet
 • dersom du har nedsatt leverfunksjon
Bruk av andre legemidler sammen med Crinone:
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Graviditet og amming:
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin. Ingen uheldige effekter på fosteret er vist ved behandling med Cri- none.
Du skal ikke bruke Crinone vaginal gel hvis du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner:
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofyllt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofyllt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det skal utvises forsiktighet ved bilkjøring og betjening av maskiner på grunn av at tretthet kan forekomme.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Crinone:
Hjelpestoffet sorbinsyre kan årsake lokale hudreaksjoner (f. eks. kon- takteksem).
 
3. Hvordan du bruker Crinone
Bruk alltid Crinone slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Den vanlige dosen er:
Sekundær amenorrhoea, i kombinasjon med østrogenterapi:
90 mg progesteron (en applikasjon - 1,125 g 8 % vaginalgel) annen- hver dag, fortrinnsvis om morgenen, fra dag 15 til dag 25 i hver men-
struasjonssyklus. Behandlingen bør ikke pågå lenger enn 3 måneder.
Supplement under lutealfasen som en del av behandling med avansert reproduksjonsteknologi hos infertile kvinner med dokumentert eller mistenkt progesteronmangel:
90 mg progesteron (en applikasjon - 1,125 g 8 % vaginalgel) hver dag fra ovulasjonsdag eller dagen for overføring. Daglig applikasjon bør fortsette i 10-12 uker (til placenta autonomi) dersom graviditet er påvist.
Bruksanvisning
Crinone applikeres direkte i vagina fra den spesiallagede forseglede engangsapplikatoren.
Pakk opp applikatoren, men fjern ikke lukkemekanismen ennå.
1. Ta tak i den tykke enden på applikatoren og rist nedover som med et termometer, for å sikre at innholdet er ved den smale ende.
Mangler tekstalternativ for bilde
2. Vri av lukkemekanismen og kast denne.
Mangler tekstalternativ for bilde
3. Du bør enten sitte eller ligge med bøyde knær når du skal plassere applikatoren. Den tynne enden av applikatoren skal føres forsiktig inn i vagina.
Mangler tekstalternativ for bilde
4. Press den tykke enden av applikatoren for å avgi vaginalgelen. Fjern applikatoren og kast denne. En rest med vaginalgel er igjen i applikatoren når den kastes.
Mangler tekstalternativ for bilde
5. Crinone dekker slimhinnene i vagina og fører til en langsom frigi- velse av progesteron i minst 3 dager.
Mangler tekstalternativ for bilde
Dersom du tar for mye av Crinone
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Crinone
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Hvis du glemmer å bruke Crinone vaginalgel en dag, skal du ta denne dosen den påfølgende dag, og deretter fortsette annen hver dag som før.
Dersom du avbryter behandling med Crinone
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Crinone forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Under behandling med Crinone kan det forekomme tretthet, søvnighet, hodepine, ømme bryst, irritasjon i skjeden, småblødninger, irritasjon på applikasjonsstedet og overfølsomhetsreaksjoner, vanlig- vis hudutslett.
Opplever du bivirkninger som er plagsomme, bør du ta det opp med din lege.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 
5. Hvordan du oppbevarer Crinone
Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 25°C.
Bruk ikke Crinone etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste datoen i den måneden.
Bruk ikke Crinone hvis du oppdager synlige tegn på forringelse.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Ytterligere informasjon
Innhold (Deklarasjon)
En fylt engangsapplikator (1,125 g vaginalgel) inneholder:
Aktivt virkestoff: Progesteron 90 mg.
Hjelpestoffer: Glyserol, lett flytende parafin, hydrogenert palmeoljeglyserid, karbomer 974P, polykarbofil, konserveringsmiddelet sorbinsyre, natriumhydroksid og renset vann.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm AS, Sandakerveien 138, NO-0484 Oslo
Importør
Orifarm A/S, Postboks 69, 5260 Odense S, DK
Ompakker
Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ
Tilvirker
Fleet Laboratories Ltd., England
eller
Central Pharma (Contract Packing) Ltd., Bedford, Storbritannia
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 22.10.2015

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

infertilitet: Manglende evne til å få barn.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

slaganfall (hjerneslag, slag): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.