PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL PASIENTEN

Cozaar Comp og Cozaar Comp Forte tabletter, filmdrasjerte

losartankalium og hydroklortiazid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte
 3. Hvordan du bruker Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte
 6. Ytterligere informasjon
 
1. Hva Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte er en kombinasjon av en angiotensin II-reseptorantagonist (losartan) og et diuretikum (hydroklortiazid). Angiotensin II er en substans som produseres i kroppen og som binder seg til reseptorer i blodårene slik at de blir trangere. Dette resulterer i økt blodtrykk. Losartan hindrer bindingen av angiotensin II til disse reseptorene slik at blodårene utvider seg, og dermed synker blodtrykket. Hydroklortiazid sørger for at nyrene skiller ut mer vann og salt. Dette hjelper også til med å redusere blodtrykket.
Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte brukes til behandling av essensiell hypertensjon (høyt blodtrykk).
 
2. Hva du må vite før du bruker Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte
Bruk ikke Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte
 • dersom du er allergisk overfor losartan, hydroklortiazid eller noen av de andre innholdsstoffene i disse legemidlene (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du er allergisk overfor andre sulfonamidderivater (f.eks. andre tiazider, noen antibakterielle legemidler, som ko-trimoksazol. Spør legen hvis du er usikker.)
 • dersom leverfunksjonen din er sterkt redusert
 • dersom du har lave kalium-, lave natrium- eller høye kalsiumnivåer som ikke kan korrigeres ved behandling
 • dersom du har urinsyregikt
 • dersom du er mer enn 3 måneder gravid (Det er også best å unngå Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte tidlig i svangerskapet. Se avsnittet «Graviditet».)
 • dersom du har sterkt redusert nyrefunksjon, eller hvis nyrene dine ikke produserer urin
 • dersom du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon, og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte.
Du må informere legen din dersom du tror du er (eller om du tror du kan komme til å bli) gravid. Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet og må ikke benyttes når du er mer enn 3 måneder gravid. Det kan føre til alvorlige skader på barnet hvis det blir brukt på dette stadiet av svangerskapet (se avsnitt om graviditet).
Det er viktig å informere legen din før du tar Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte:
 • hvis du tidligere har hatt hevelse i ansikt, lepper, svelg og/eller tunge
 • hvis du bruker diuretika (vanndrivende tabletter)
 • hvis du går på diett med saltrestriksjoner
 • hvis du har eller har hatt kraftig oppkast og/eller diaré
 • hvis du har hjertesvikt
 • hvis leverfunksjonen din er svekket (se avsnitt 2 «Bruk ikke Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte»)
 • hvis du har forsnevrede arterier (blodårer) som leder til nyrene dine (nyrearteriestenose), eller bare har en fungerende nyre, eller du nylig er nyretransplantert
 • hvis du har forsnevrede arterier (aterosklerose), hjertekrampe (angina pectoris; brystsmerter som følge av dårlig hjertefunksjon)
 • hvis du har aorta- eller mitralklaffstenose (forsnevring av klaffene i hjertet) eller hypertrofisk kardiomyopati (sykdom som forårsaker fortykkelse av hjertemuskelen)
 • hvis du har diabetes
 • hvis du har urinsyregikt (podagra)
 • hvis du har eller har hatt en allergisk tilstand, astma eller en tilstand som medfører leddsmerter, hudutslett og feber (systemisk lupus erytematosus)
 • hvis du har høye kalsium- eller lave kaliumnivåer eller du går på lav-kalium-diett
 • hvis du trenger bedøvelse (også hos tannlegen) eller før en operasjon, eller hvis du skal få testet funksjonen av biskjoldbruskkjertelen (parathyroidfunksjonen) din, må du si til legen eller helsepersonalet at du tar losartankalium og hydroklortiazid
 • hvis du lider av primær hyperaldosteronisme (syndrom forbundet med økt utskillelse av hormonet aldosteron fra binyrene, forårsaket av unormalitet i binyrene)
 • dersom du bruker noen av følgende legemidler mot høyt blodtrykk:
  • en ACE-hemmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), særlig hvis du har diabetisk nyresykdom
  • aliskiren
Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.
Se også informasjon i avsnittet «Bruk ikke Cozaar Comp/Cozaar Comp Forte».
Bruk hos eldre pasienter
Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte virker like godt og er like godt tolerert av de fleste eldre og yngre voksne pasienter. De fleste eldre pasienter trenger samme dose som yngre pasienter.
Barn og ungdom
Det er ingen erfaring med bruk av Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte til barn. Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte skal derfor ikke gis til barn.
Andre legemidler og Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Vanndrivende legemidler som hydroklortiazid i Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte kan påvirke effekten av andre legemidler.
Preparater som inneholder litium, skal ikke tas sammen med Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte uten nøye tilsyn av legen din.
Spesielle forsiktighetstiltak (f.eks. blodprøver) kan være nødvendig hvis du tar kaliumtilskudd, salterstatninger som inneholder kalium eller kaliumsparende legemidler, andre diuretika (vanndrivende tabletter), noen avføringsmidler, legemidler til behandling av urinsyregikt (podagra), legemidler som kontrollerer hjerterytmen, eller diabetes (orale legemidler eller insulin).
Det er også viktig at legen vet om du tar:
 • andre legemidler som reduserer blodtrykket ditt
 • steroider
 • legemidler til behandling av kreft
 • smertestillende
 • legemidler til behandling av soppinfeksjoner
 • legemidler til behandling av leddgikt
 • resiner mot høyt kolesterol, som kolestyramin
 • muskelavslappende legemidler
 • sovetabletter
 • legemidler som inneholder opioider, som f.eks. morfin
 • "pressoraminer" som adrenalin eller andre legemidler fra samme legemiddelgruppe
 • orale legemidler for diabetes eller insulin
Legen kan endre dosen din og/eller ta andre forholdsregler:
 • hvis du bruker en ACE-hemmer eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene «Bruk ikke Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte» og «Advarsler og forsiktighetsregler»).
Informer legen din om at du tar Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte hvis du skal gjennomgå en røntgenprosedyre og vil få kontrastmiddel som inneholder jod.
Inntak av Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte sammen med mat og drikke
Du bør ikke drikke alkohol mens du tar disse tablettene. Alkohol og Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte tabletter kan øke hverandres effekter.
Stort saltinntak via mat kan motvirke effekten av Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte tabletter.
Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte kan tas med eller uten mat.
Graviditet og amming
Graviditet.
Du må informere legen din dersom du tror du er (eller om du tror du kan komme til å bli) gravid. Legen din vil vanligvis råde deg til å slutte med Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte før du blir gravid, eller så snart du vet du er gravid, og anbefale deg å bruke et annet legemiddel i stedet for Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte. Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte er ikke anbefalt under svangerskapet og må ikke benyttes når du er mer enn 3 måneder gravid. Det kan føre til alvorlige skader på barnet hvis det blir brukt etter graviditetens tredje måned.
Amming
Informer legen din dersom du ammer eller skal begynne å amme. Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte er ikke anbefalt for mødre som ammer, og legen din kan velge en annen behandling for deg hvis du ønsker å amme.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Når du starter behandling med dette legemidlet bør du ikke utføre oppgaver som krever spesiell oppmerksomhet (for eksempel kjøre bil eller betjene farlige maskiner) før du vet hvordan du tåler legemidlet.
Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte inneholder laktose
Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek dersom du er usikker. Legen din vil finne den riktige dosen av Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte, avhengig av tilstanden din og om du tar andre legemidler. Det er viktig å fortsette med Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte så lenge legen forskriver det. Det vil opprettholde en jevn kontroll av blodtrykket ditt.
Høyt blodtrykk
Den vanlige dosen av Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte til de fleste pasienter med høyt blodtrykk er 1 tablett Cozaar Comp 50 mg/12,5 mg per dag for å kontrollere blodtrykket i 24 timer. Denne dosen kan økes til 2 tabletter en gang daglig av losartan/hydroklortiazid 50 mg/12,5 mg filmdrasjerte tabletter eller endres til 1 tablett daglig av losartan/hydroklortiazid 100 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter (høyere styrke) per dag. Maksimal daglig dose er 2 tabletter per dag av losartan/hydroklortiazid 50 mg/12,5 mg filmdrasjerte tabletter eller 1 tablett daglig av losartan/hydroklortiazid 100 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter.
Hvordan du tar Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte
Tablettene skal svelges hele med et glass vann.
Dersom du tar for mye av Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Ved overdosering må du kontakte legen øyeblikkelig, slik at medisinsk behandling kan gis raskt. Overdosering kan gi blodtrykksfall, hjertebank, langsom puls, forandring i sammensetningen i blodet og dehydrering (uttørking).
Dersom du har glemt å ta Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte
Prøv å ta Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte daglig som foreskrevet. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Bare fortsett som vanlig.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Slutt å ta Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte tabletter og kontakt lege eller akuttmottak på nærmeste sykehus øyeblikkelig dersom du opplever følgende:
Alvorlig, allergisk reaksjon (utslett, kløe, hevelse i ansikt, lepper, munn eller svelg som kan gi problemer med å svelge eller puste).
Dette er en alvorlig, men sjelden bivirkning som forkommer hos mer enn 1 av 10 000 pasienter, men hos færre enn 1 av 1000 pasienter. Du kan behøve øyeblikkelig legehjelp eller sykehusinnleggelse.
Følgende bivirkninger er rapportert:
Vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer):
 • hoste, infeksjoner i øvre luftveier, tetthet i nesen, snue, sykdom i bihulene
 • diaré, magesmerter, kvalme, fordøyelsesbesvær
 • muskelsmerter eller kramper, leggsmerter, ryggsmerter
 • søvnløshet, hodepine, svimmelhet
 • svakhet, tretthet, brystsmerter
 • økte nivåer av kalium (som kan gi unormal hjerterytme), lave hemoglobinnivåer
 • endringer i nyrefunksjon inkludert nyresvikt
 • for lavt blodsukker (hypoglykemi)
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer):
 • anemi, røde eller brunaktige flekker på huden (noen ganger særlig på føttene, leggene, armene og magen, sammen med leddsmerter, hovne hender og føtter og magesmerter), blåmerker, redusert antall hvite blodlegemer, problemer med blodkoagulasjon, redusert antall blodplater
 • dårlig appetitt, økte urinsyrenivåer eller urinsyregikt (podagra), økte nivåer av blodsukker, unormale nivåer av elektrolytter i blodet
 • angst, nervøsitet, panikk (gjentatte panikkanfall), forvirring, depresjon, unormale drømmer, søvnforstyrrelser, søvnighet, hukommelsestap
 • prikkende og stikkende følelse, smerter i ben og armer, skjelving, migrene, besvimelse
 • tåkesyn, brennende og stikkende følelse i øynene, betennelse i hinnen som dekker øyeeplet (konjunktivitt), dårligere syn, ser ting som om de var gulfarget
 • ringing, summing, brøling eller klikking i ørene, vertigo (svimmelhet)
 • lavt blodtrykk som kan forbindes med stillingsforandringer (følelse av å være ør eller svak når man reiser seg), angina (brystsmerter), unormale hjerteslag, "drypp" (TIA), hjerteinfarkt, hjertebank
 • betennelse i blodårene, som ofte er forbundet med utslett eller blåmerkeri huden
 • sår hals, andpustethet, bronkitt, lungebetennelse, vann i lungene (som fører til pustevansker), neseblødning, rennende nese, tett nese
 • forstoppelse, luftavgang fra tarmen, oppstøt fra magen, magekramper, oppkast, munntørrhet, betennelse i en spyttkjertel, tannpine
 • gulsott (gulfarging av øyne og hud), betennelse i bukspyttkjertelen
 • blemmer, kløe, betennelse i huden, utslett, rødhet i huden, overfølsomhet overfor lys, tørr hud, rødme, svetting, håravfall
 • smerter i armene, skuldrene, hoftene, knærne eller andre ledd, hovne ledd, stivhet, muskelsvakhet
 • hyppig vannlating (også om natten), unormal nyrefunksjon inkludert betennelse i nyrene, urinveisinfeksjon, sukker i urinen
 • nedsatt seksuallyst, impotens
 • hevelse i ansiktet, lokale hevelser (ødem), feber
Sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer)
 • hepatitt (betennelse i leveren), unormale leverfunksjonsprøver
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • influensaliknende symptomer
 • uforklarlige muskelsmerter kombinert med mørk (te-farget) urin (rabdomyolyse)
 • lave blodnivåer av natrium (hyponatremi)
 • generell uvelhet
 • smaksforstyrrelse (dysgeusi)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på emballasjen etter EXP.
Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevar Cozaar Comp / Cozaar Comp Forte i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet. Oppbevares ved høyst 30ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Ytterligere informasjon
Sammensetning av Cozaar Comp/Cozaar Comp Forte
Virkestoffene er losartankalium og hydroklortiazid.
Hver Cozaar Comp 50 mg/12,5 mg mg inneholder virkestoffene 50 mg losartankalium og 12,5 mg hydroklortiazid.
Hver Cozaar Comp Forte 100 mg/25 mg mg inneholder virkestoffene 100 mg losartankalium og 25 mg hydroklortiazid.
Cozaar Comp 50 mg/12,5 mg og Cozaar Comp Forte inneholder følgende hjelpestoffer:
mikrokrystallinsk cellulose (E460), laktosemonohydrat, pregelatinisert maisstivelse, magnesiumstearat (E572), hydroksypropylcellulose (E463), hypromellose (E464), titandioksid (E171), kinolingult (E104) og karnaubavoks (E903).
Cozaar Comp 50 mg/12,5 mg inneholder 4,24 mg (0,108 mEq) kalium.
Cozaar Comp Forte 100 mg/25 mg inneholder 8,48 mg (0,216 mEq) kalium.
Hvordan Cozaar Comp og Cozaar Comp Forte ser ut
Cozaar Comp 50 mg/12,5 mg finnes som ovale filmdrasjerte tabletter merket med 717 på den ene siden og umerket eller med delestrek på den andre siden. Delestreken er ikke ment for å dele tabletten.
Cozaar Comp Forte 100 mg/25 mg finnes som svakt gule, ovale filmdrasjerte tabletter merket med ST på den ene siden og umerket på den andre siden.
Cozaar Comp 50mg/12,5mg:
NB! Følg legens dosering. Se bort fra utenlandsk ukedagsmerking på blisterbrettene.
Cozaar Comp Forte 100mg/25mg : Blisterbrettene er også merket «Losazid».
Innehaver av markedsføringstillatelsen (Parallellimport):
Farmagon AS, Karihaugveien 22, 1086 Oslo.
Tlf: 21 60 87 00
Ompakker:
Pharma Production AS, Karihaugveien 22, 1086 Oslo.
Tilvirker
Doppel Farmaceutici SrI, Via Volturno, 48, Quinto de’Stampi-20089 Rozzano (Milano), Italia.
eller
Alfasigma S.p.A., Via Pontina Km 30, 400, 00071 Pomezia (RM), Italia.
Pakningsvedlegget er basert på godkjent tekst av: 12.10.2017 (desember 2018)

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

aldosteron: Hormon som produseres i binyrebarken og regulerer nivået av natrium og kalium i blodet. Aldosteron gjør at kroppen sparer på natrium, men kvitter seg med kalium. Med natrium følger vann, noe som betyr at mindre vann forsvinner fra kroppen gjennom urinen. Vannmengden i blodet øker, noe som fører til forhøyet blodtrykk.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

aterosklerose (åreforkalkning): Avleiring på innsiden av blodårene, slik at åreveggene blir tykkere og blodpassasjen trangere. Avleiringen består av fett (spesielt kolesterol), betennelsesceller og produkter av disse.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

opioid (opiat): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).

rødhet i huden (erytem, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.