Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Cosylan 1,7 mg/ml mikstur, oppløsning

etylmorfinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Cosylan er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Cosylan
 3. Hvordan du bruker Cosylan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Cosylan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Cosylan er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Cosylan er en brun mikstur med mentolsmak.
Cosylan brukes ved luftveisirritasjoner og vedvarende tørrhoste ved infeksjoner i de øvre luftveier.
Cosylan inneholder etylmorfin som virker dempende på hostesenteret i hjernen. For å motvirke etylmorfinets stoppende effekt, er det tilsatt sagradabarkekstrakt.
 
2. Hva du må vite før du bruker Cosylan
Bruk ikke Cosylan dersom:
 • du er allergisk overfor etylmorfin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • du har nedsatt pusteevne (respirasjonsdepresjon).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Cosylan.
 • Langvarig bruk kan føre til utvikling av avhengighet.
 • Bør ikke gis til barn under 2 år.
 • Hvis du har en sykdom som påvirker pusten, bør du fortelle det til legen før behandlingen starter.
Andre legemidler og Cosylan
Samtidig bruk av Cosylan og beroligende legemidler som benzodiazepiner eller lignende legemidler øker risikoen for døsighet og kan i noen tilfeller gi bivirkninger som pusteproblemer (respiratorisk depresjon) og koma som kan være livstruende. Derfor bør samtidig bruk unngås hvis andre behandlingsalternativer er mulige.
Dersom legen din har forskrevet Cosylan sammen med beroligende legemidler, bør dosen være så lav som mulig og varigheten av behandlingen begrenses til kortest mulig tid.
Fortell legen din om alle beroligende legemidler du tar, og følg nøye legens anbefalte dose. Det kan være nyttig å informere venner eller slektninger om at du tar legemidler som kan gi de bivirkningene som er nevnt ovenfor. Kontakt legen din hvis du opplever slike symptomer.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Cosylan bør bare brukes i korte perioder, på grunn av risiko for påvirkning av barnet.
Det er ukjent hvor mye av virkestoffet som går over i morsmelk. Cosylan skal ikke brukes under amming over lengre tid på grunn av fare for tilvenning av barnet. Rådfør deg med lege før regelmessig bruk under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Cosylan kan nedsette reaksjonsevnen, og dette må du ta hensyn til i tilfeller hvor det kreves skjerpet oppmerksomhet, for eksempel ved bilkjøring og bruk av verktøy eller maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Cosylan inneholder sakkarose (sukrose), glukose, sakkarinnatrium, benzosyre og etanol
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet. Cosylan inneholder 373 mg sakkarose per milliliter. Dette gir ved maksimal dose 15 g sakkarose per døgn. Cosylan inneholder også 399 mg glukosesirup per milliliter, som ved maksimal dose gir 16 g glukose per døgn. Dette bør det tas hensyn til hos pasienter med diabetes mellitus (sukkersyke). Kan være skadelig for tennene.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver maksimal dose, og er så godt som «natriumfritt».
Dette legemidlet inneholder 4.4% v/v etanol, dvs. 0,176 cl etanol per døgn ved maksimal dose, tilsvarende 3,5 cl øl (5%) eller 1,4 cl vin (13%).
Dette bør tas hensyn til hos gravide og ammende kvinner, barn og høyrisikogrupper som pasienter med leversykdommer eller epilepsi. Skadelig for personer med alkoholproblemer.
 
3. Hvordan du bruker Cosylan
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Cosylan skal helst tas ufortynnet.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den individuelt for deg.
Vanlige doser er;
 • for voksne: 5-10 ml 3-4 ganger daglig.
 • for barn 2-5 år: 2,5 ml 3-4 ganger daglig
 • for barn 6-12 år: 5 ml 3-4 ganger daglig
Dersom du tar for mye av Cosylan
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos 1-10 av 100 brukere):
 • kvalme
 • brekninger
 • smertefulle sammentrekninger i galleveiene (galleveisdyskinesi)
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos 1-10 av 1000 brukere):
 • omtåkethet og følelse av generell nedstemthet, spesielt ved høye doser
Ikke kjent frekvens:
 • angioødem, straksallergisk reaksjon, tretthet, døsighet
 • eksantem (hudutslett), elveblest
 • leverreaksjon
 • hindret urinlating
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Cosylan
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Cosylan
1 ml mikstur inneholder:
Virkestoff(er): Etylmorfinhydroklorid 1,7 mg, sagradabark 50 mg.
Hjelpestoff(er): Levomentol 0,2 mg, etanol 96% 0,046 ml, sakkarose 373 mg, glukose-sirup 399 mg, sakkarinnatrium 1,09 mg, sitronsyre. Konserveringsmiddel; benzosyre (E210). Fargestoff: sukkerkulør (E150). Etanolinnhold ca. 4,4% v/v.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Mylan Healthcare Norge AS
Postboks 194
1371 Asker
Tilvirker
Qualiphar NV/SA
Bornem
Belgia
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 19.06.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

galleveisdyskinesi: Unormal bevegelsesforstyrrelse i galleveiene, ofte med smertefulle kramper. Årsaken er ukjent. Kan også være en fellesbetegnelse for lidelser i galleveissystemet som skyldes sykdom.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

respirasjonsdepresjon (åndedrettsdepresjon, respirasjonshemming): Svekket pustefunksjon, noe som gjør det vanskelig for kroppen å opprettholde oksygenkonsentrasjonen og å fjerne karbondioksid fra blodet. Legemiddegruppen opioider (sentraltvirkende smertestillende midler) har respirasjonsdepresjon som bivirkning.