Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning

dorzolamid/timolol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Cosopt er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Cosopt
 3. Hvordan du bruker Cosopt
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Cosopt
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Cosopt er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Cosopt inneholder to aktive stoffer: dorzolamid og timolol.
 • Dorzolamid tilhører en gruppe legemidler som kalles karboanhydrasehemmere.
 • Timolol tilhører en gruppe legemidler som kalles beta­ blokkere.
Disse stoffene senker trykket i øyet på hver sin måte.
Cosopt benyttes for å senke forhøyet trykk i øyet ved behandling av grønn stær (glaukom) når det ikke er tilstrek­ kelig med betablokker øyedråper alene.
 
2. Hva du må vite før du bruker Cosopt
Bruk ikke Cosopt øyedråper
 • dersom du er allergisk (overfølsom) for dorzolamidhydro­ klorid, timololmaleat, betablokkere eller noen av de andre innholdsstoffene i Cosopt (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du har eller har hatt luftveisproblemer, slik som astma eller alvorlig kronisk obstruktiv bronkitt (alvorlig lungesykdom som kan forårsake hvesing, pustevanske­ ligheter og/eller langvarig hoste)
 • hvis du har langsom hjerterytme eller hjerterytme­ forstyrrelser (uregelmessige hjerteslag).
 • hvis du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller tidligere har hatt nyrestein.
 • hvis du har økt surhetsgrad i blodet forårsaket av opphopning av klorid i blodet (hyperkloremisk acidose).
Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker på om noen av disse punktene gjelder deg.
Advarsler og forsiktighetsregler
Før du tar Cosopt, informer legen dersom du har eller har hatt
 • hjerte­/karsykdommer (symptomer kan inkludere bryst­ smerter eller tetthet i brystet, andpustenhet eller følelse av kveling), hjertesvikt, lavt blodtrykk
 • forstyrrelser i hjerterytme, for eksempel langsom hjer­ terytme
 • pusteproblemer, astma eller kronisk obstruktiv lunge­ sykdom
 • dårlig blodsirkulasjon (slik som Raynauds sykdom eller Raynauds syndrom)
 • diabetes, fordi timolol kan maskere signaler og sympto­ mer på lavt blodsukker
 • overaktiv skjoldbruskkjertel, fordi timolol kan maskere tegn og symptomer.
Før en evt. operasjon, fortell legen at du bruker Cosopt, ettersom timolol kan påvirke effekten av legemidler som brukes under anestesi.
Informer legen din dersom du har eller har hatt noen allergier eller anafylaktiske reaksjoner, som for eksempel elveblest, hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller hals som kan gi vanskeligheter med å puste eller svelge.
Informer legen hvis du har muskelsvakhet eller myasthenia gravis.
Hvis du i løpet av behandlingen blir irritert i øyet eller utvikler nye øyeproblemer som f.eks. rødhet i øyet eller hovne øyelokk, må du straks kontakte legen.
Hvis du har mistanke om at Cosopt forårsaker en allergisk reaksjon eller overfølsomhet (f.eks. hudutslett, alvorlig hudreaksjon eller rødhet og kløe i øyet), må du slutte å bruke Cosopt og kontakte legen så fort som mulig.
Informer legen hvis du får en øyeinfeksjon, øyeskade, øye­ operasjon eller det oppstår en reaksjon inkludert nye eller forverrede symptomer.
Som andre øyedråper, kan Cosopt forårsake bivirkninger andre steder i kroppen.
Hvis du bruker myke kontaktlinser, må du snakke med lege før du begynner å bruke Cosopt.
Bruk hos eldre
I studier med Cosopt var effekten sammenlignbar både hos eldre og yngre pasienter.
Bruk hos pasienter med nedsatt leverfunksjon Informer legen hvis du har eller har hatt noen lever­ sykdommer.
Bruk hos barn
Det er begrenset erfaring med bruk av Cosopt hos spedbarn og barn.
Andre legemidler og Cosopt
Cosopt kan påvirke eller bli påvirket av andre medisiner du bruker, inkludert andre øyedråper for behandling av
grønn stær. Informer legen dersom du bruker eller har tenkt å bruke medisiner som senker blodtrykket, hjertemedisiner eller diabetesmedisiner.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også resept­ frie legemidler. Dette er spesielt viktig hvis du:
 • bruker legemidler for behandling av høyt blodtrykk eller hjertesykdommer (slik som kalsiumkanalblokkere, beta­ blokkere eller digoksin).
 • bruker legemidler for å behandle forstyrrelser eller uregelmessigheter i hjerterytmen slik som kalsiumkanal­ blokkere, betablokkere eller digoksin.
 • bruker andre øyedråper som inneholder betablokkere.
 • bruker andre karboanhydrasehemmere som for eksempel acetazolamid.
 • bruker monoaminoksidasehemmere (MAO­hemmere).
 • bruker legemidler som du kan ha fått på grunn av vannlatingsproblemer (parasympatomimetika). Para­ sympatomimetika er en type legemiddel som også benyttes for å opprettholde normale tarmbevegelser.
 • bruker narkotiske legemidler, som for eksempel morfin, for behandling av moderate til sterke smerter.
 • bruker legemidler for behandling av diabetes.
 • bruker antidepressiva kjent som fluoksetin og paroksetin.
 • bruker sulfapreparat.
 • bruker kinidin (brukes til å behandle hjertesykdom og noen typer malaria).
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Cosopt dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Bruk ikke Cosopt hvis du er gravid, med mindre legen din anser det som nødvendig.
Amming
Bruk ikke Cosopt hvis du ammer. Timolol kan gå over i morsmelken. Rådfør deg med lege før du tar noen form for medisin mens du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i paknings­ vedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er ikke gjort studier som undersøker påvirkning av evne til å kjøre bil eller bruke maskiner. Det er bivirkninger knyttet til Cosopt, for eksempel tåkesyn, som kan påvirke din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner. Vent med å kjøre eller bruke maskiner til du føler deg bra og kan se klart.
 
3. Hvordan du bruker Cosopt
Bruk alltid Cosopt nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Dosen og behandlingslengden bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Vanlig dosering er: 1 dråpe dryppes i øyet/øynene morgen og kveld.
Når Cosopt brukes sammen med andre øyedråper, må dråpene tas med minst 10 minutters mellomrom.
Doseringen må ikke endres uten å rådføre lege.
Unngå at flasketuppen berører øyet eller området rundt øyet. Dette kan føre til forurensing med bakterier som kan forårsake øyeinfeksjoner. En slik infeksjon kan føre til alvorlige skader på øyet med påfølgende tap av synet. For
å unngå mulig forurensing av flasken bør du vaske hendene før drypping og unngå at flasketuppen berører andre overflater. Hvis du tror at legemidlet kan ha blitt foruren­ set, eller hvis du får en øyeinfeksjon, må du kontakte lege snarest mulig om fortsatt bruk av flasken.
Bruksanvisning
1. Før du bruker øyedråpene første gang må du forsikre deg om at forseglingsremsen på forsiden av flasken er ubrutt. Et mellomrom mellom flasken og korken er normalt for en uåpnet flaske.
Mangler tekstalternativ for bilde
2. Åpne flasken ved å dra av forseglingsremsen
Mangler tekstalternativ for bilde
3. Skru av hetten ved å dreie den i den retningen pilene øverst på hetten viser. Ikke trekk hetten opp og vekk fra flasken. Det vil føre til at flasken ikke fungerer som den skal.
Mangler tekstalternativ for bilde
4. Bøy hodet bakover og trekk nedre øyelokk ned slik at dannes en ”lomme” mellom øyelokket og øyet.
Mangler tekstalternativ for bilde
5. Snu flasken opp ned og press lett med tommelen eller pekefingeren på ”trykkområdet” på flasken inntil en dråpe drypper ned i øyet, slik legen har forskrevet.
Mangler tekstalternativ for bilde
IKKE BERØR ØYET ELLER ØYELOKKET MED AVDRYPPINGS­ SPISSEN.
6. Når du har tatt Cosopt, press en finger i øyekroken, ved nesen, eller lukk øyet i 2 minutter. Dette forhindrer at timolol tas opp i resten av kroppen.
7. Hvis det er vanskelig å få dryppet etter første gangs åpning av flasken, settes hetten tilbake på flasken igjen og skrus til (ikke skru for hardt). Deretter fjernes hetten igjen ved å skru den i motsatt retning slik som pilene øverst på hetten viser.
8. Gjenta dryppingen i det andre øyet hvis forskrevet av legen.
9. Sett hetten på flasken og skru den tett til slik at den berører flasken. Pilen på venstre side av hetten skal stå rett over pilen på venstre side av etiketten på flasken for å sikre at flasken lukkes godt. Ikke skru for hardt, det kan skade flasken og hetten.
10. Flasken er designet for å gi en dråpe. Hullet i tuppen må derfor IKKE forstørres.
11. Det vil være noe Cosopt igjen i flasken etter at alle dosene er brukt. Dette er normalt siden det med hensikt er tilsatt en ekstra mengde Cosopt i flasken. Du vil få full mengde som legen har forskrevet. Ikke forsøk å fjerne den ekstra væsken fra flasken.
Dersom du tar for mye av Cosopt
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Hvis du drypper for mange dråper i øyet eller drikker innholdet i flasken, kan du blant annet bli ør, få puste­ besvær eller langsom puls. Kontakt lege umiddelbart.
Dersom du har glemt å ta Cosopt
Det er viktig at du bruker Cosopt som forskrevet av legen. Hvis du glemmer å ta en dose, ta den så fort som mulig. Men hvis det nesten er tidspunktet for neste dose, hopp over den glemte dosen og følg vanlig doseringsplan.
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandlingen med Cosopt
Hvis du vil stoppe behandlingen, kontakt legen din først.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Cosopt forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom ikke bivirkningene er alvorlige kan du vanligvis fortsette å bruke øyedråpene. Kontakt lege eller apotek dersom du er bekymret. Ikke stopp å bruke Cosopt uten samråd med lege.
Generaliserte allergiske reaksjoner inkludert hevelse under huden kan forekomme i områder som ansikt, armer og ben og kan blokkere luftveiene og gi svelge­ og pustevansker, elveblest eller kløende utslett, lokalisert og generalisert utslett, kløe, plutselig livstruende allergisk reaksjon.
Frekvensen av mulige bivirkninger er oppgitt under etter følgende inndeling:
Svært vanlige (forekommer hos mer enn 1 av 10 brukere) Vanlige (forekommer hos 1 til 10 av 100 brukere)
Mindre vanlige (forekommer hos 1 til 10 av 1000 brukere) Sjeldne (forekommer hos 1 til 10 av 10.000 brukere)
Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
Følgende bivirkninger er rapportert for Cosopt eller ett av innholdsstoffene enten i kliniske studier eller etter markedsføring:
Svært vanlige:
Svie og brennende følelse i øynene, smaksforandring.
Vanlige:
Rødhet i og rundt øyet/øynene, tåreflod eller kløe i øyet/ øynene, korneal erosjon (skade på frontoverflaten av øyeeplet), hevelse og/eller irritasjon i eller rundt øyet, følelse av å ”ha noe på øyet”, redusert følsomhet på øyet (kjenner ikke at man ”har noe på øyet” og føler ikke smerte), øyesmerter, tørre øyne, betennelse i øyelokk eller hornhinne, tåkesyn, hodepine, bihulebetennelse, kvalme, svakhet/utmattelse og tretthet.
Mindre vanlige:
Svimmelhet, depresjon, betennelse på regnbuehinnen, syns­ forstyrrelser inkludert brytningsendringer (i noen tilfeller pga avsluttet miotisk behandling), lav puls, besvimelse, pustevansker (dyspné), dårlig fordøyelse og nyresten.
Sjeldne:
Systemisk lupus erythematosus (SLE, autoimmun sykdom som kan forårsake en betennelse i indre organer), prikkende eller nummenhetsfølelse i hender eller føtter, søvnløshet, mareritt, hukommelsessvikt, økning i tegn og symptomer på myasthenia gravis (muskelsykdom), nedsatt sexlyst, slag, forbigående nærsynthet som kan forsvinne ved avslut­
ning av behandling, avløsning av laget under retina som inneholder blodårer etter grå stær­operasjon som kan gi synsforstyrrelser, hengende øyelokk (medfører et halvveis lukket øye), dobbeltsyn, belegg på øyelokkene, hevelse i hornhinnene (med symptomer på synsforstyrrelser), lavt trykk i øyet, ringing i ørene, lavt blodtrykk, endringer av hjerterytme eller hjertefrekvens, kongestiv hjertesvikt (hjertesykdom med kortpustethet og hevelse i ben og føt­ ter grunnet opphopning av væske), ødem (opphopning av væske) cerebralt iskemi (redusert blodtilførsel i hjernen), brystsmerter, hjertebank (raskere og/eller uregelmessige hjerteslag), hjerteinfarkt, Raynauds sykdom, hevelse eller kuldefølelse i hender og føtter og nedsatt blodsirkulasjon i armer og ben, leggkramper og/eller smerter i bena under
gange (klaudikasjon), kortpustethet, nedsatt lungefunksjon, rennende eller tett nese, neseblødning, blokkering av luft­ veier i lungene, hoste, irritasjon i halsen, tørr munn, diaré, kontakteksem, hårtap, hudutslett med sølvfarget utseende (psoriasislignende utslett), Peyronie’s lidelse (som kan for­ årsake en bøyning av penis), allergiliknende reaksjoner som utslett, elveblest, kløe, i sjeldne tilfeller mulig hevelse i lep­ per, øyne og munn, tung pust eller alvorlige hudreaksjoner (Steven Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse).
Som andre legemidler som brukes i øynene, absorberes timolol i blod. Dette kan gi liknende bivirkninger som de observert når betablokkere tas oralt. Forekomsten av bivirk­ ninger etter topikal administrasjon i øyet er lavere enn når legemidlene for eksempel tas oralt eller injiseres. Følgende ytterligere bivirkninger er observert for betablokkere som brukes til behandling av øyesykdommer:
Ikke kjent:
Lavt blodsukker, hjerterytmeforstyrrelser, hjertesvikt, mage­ smerter, oppkast, smaksforandring, muskelsmerter som ikke er forårsaket av trening, seksuell dysfunksjon. Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme, eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 
5. Hvordan du oppbevarer Cosopt
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke øyedråpene etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen (Måned­År). Utløpsdato henviser til den siste dagen i måneden.
Ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur. Oppbevar flasken i kartongen, for å beskytte mot lys.
Åpnet flaske må brukes innen 28 dager.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler, som ikke er nødvendig lenger, skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Cosopt
 • Virkestoff er dorzolamid og timolol.
 • 1 ml inneholder 20 mg dorzolamid (som 22,26 mg dorzolamidhydroklorid) og 5 mg timolol (som 6,83 mg timololmaleat).
 • Hjelpestoffer er hydroksyetylcellulose, mannitol, natri­ umsitrat, natriumhydroksid og vann til injeksjonsvæsker. Benzalkoniumklorid er tilsatt som konserveringsmiddel.
Hvordan Cosopt ser ut og innholdet i pakningen
Cosopt er en klar, fargeløs til nesten fargeløs, lett viskøs væske. Ocumeter Plus øyedråpeflaske er en gjennomsiktig flaske av plast som inneholder 5 ml væske. Bevis for at
flasken ikke har vært åpnet gis ved en forseglingsremse på flaskeetiketten.
Pakningsstørrelser:
1 × 5 ml (én 5 ml flaske).
3 × 5 ml (tre 5 ml flasker).
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
MT-innehaver
2care4 Tømrervej 9
6710 Esbjerg V Danmark
Ompakker
2care4 Tømrervej 9
6710 Esbjerg V Danmark
Tilvirker
Laboratories Merck Sharp & Dohme Chibret (Mirabel Plant) Route de Marsat, Riom
63963 Clermont­Ferrand
Cedex 9 Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 05-2014

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

iskemi (manglende blodtilførsel): En mangel på blodtilførsel til et organ eller vev. Mangelen kan skyldes en tilstopping av blodårer, eller fravær av blodsirkulasjon.

klaudikasjon (claudicatio intermittens, åreforkalkning i benene, røykeben): Smerter i leggen pga. utilstrekkelig oksygentilførsel. Forekommer som regel ved anstrengelse av muskelen f.eks. ved gåing. Årsaken til claudicatio intermittens er åreforkalkning, som reduserer blodgjennomstrømningen i muskelen.

korneal erosjon (hornhinneerosjon): Skader (rift eller avskrapning) i øyets horhinne.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

nyrestein (nefrolitiasis, nefrolitt): Nyrestein dannes i nyrene fra avfallsstoffer fra urinen, og som kan sette seg fast i nyre eller urinleder. Stenene kan bestå av krystaller (50-95%) og av organisk materiale (5-50%). Vanligste årsakene til nyrestein er høy utskillelse av kalsium (kalk) eller lav utskillelse av sitrat i urinen.

nærsynthet (myopi): Ved myopi ser en klart på nært hold, mens objekter langt unna er uklare.

raynauds sykdom: Kramper i perifere blodkar, spesielt i fingrene. Fører til at fingrene blir hvite og kalde. Årsaken er ukjent og det er hovedsakelig kvinner som rammes

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.