Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Cosmofer® 50 mg/ml infusjons-/injeksjonsvæske, oppløsning

jern(III)

  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller sykepleier.
 • Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Cosmofer er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du får Cosmofer
 3. Hvordan Cosmofer gis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Cosmofer
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Cosmofer er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Cosmofer inneholder jern som et kompleks sammen med dekstran (et sukkermolekyl med lang kjede) som er analog med den fysiologiske formen for jern i kroppen, ferritin. På denne måten kan store doser jern injiseres.
Cosmofer kan brukes til behandling av jernmangel ved følgende tilstander:
 • Når oral jerntilførsel ikke kan brukes, enten på grunn av intoleranse eller ved manglende effekt av oral jerntilførsel.
 • Når det er et klinisk behov for å raskt tilføre jern til kroppens jerndepoter.
 
2. Hva du må vite før du får Cosmofer
Ikke få Cosmofer:
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor produktet eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har opplevd alvorlige allergiske reaksjoner (overfølsomhetsreaksjoner) overfor andre injiserbare jernpreparater.
 • dersom du har anemi som ikke skyldes jernmangel, f.eks ”hemolytisk” anemi.
 • dersom du har høyt jernnivå eller dårlig utnyttelse av jern.
 • dersom du har levercirrose eller hepatitt (alvorlig leversykdom).
 • dersom du har akutt eller kronisk infeksjon.
 • dersom du har nyreproblemer som for eksempel akutt nyresvikt.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller sykepleier før du får Cosmofer:
 • hvis du tidligere har vært allergisk mot medisin
 • hvis du har systemisk lupus erytematosus
 • hvis du har revmatoid artritt
 • hvis du har alvorlig astma, eksem eller andre allergier
Barn
Cosmofer skal bare brukes hos voksne. Barn under 14 skal ikke gis dette legemidlet.
Andre legemidler og Cosmofer
Informer lege eller sykepleier hvis du bruker eller nylig har brukt andre legemidler. Dette inkluderer reseptfrie legemidler samt naturmedisiner. Dette skyldes at Cosmofer kan endre virkningen av andre legemidler likesom andre legemidler kan påvirke effekten av Cosmofer.
Vær spesielt oppmerksom på å informere lege eller sykepleier eller hvis du bruker
 • vitaminer og mineralprodukter
 • jernpreparater som tas gjennom munnen. Oral jernterapi skal ikke startes før tidligst 5 dager etter siste Cosmofer- injeksjon.
Blodprøver når du behandles med Cosmofer
Cosmofer kan påvirke resultatet av visse blodprøver for å måle bilirubin og kalsium. Informer legen hvis det skal tas blodprøver mens du behandles med Cosmofer.
Graviditet og amming
Cosmofer er ikke blitt utprøvd hos gravide kvinner. Det er viktig at du informerer legen dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Hvis du blir gravid under behandlingen, må du rådføre deg med lege. Legen bestemmer om du bør få denne medisinen eller ikke.
Amming
Hvis du ammer, må du rådføre deg med lege før du får Cosmofer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i paknings- vedlegget nøye. Spør legen din om du kan kjøre bil eller bruke maskiner etter at du er blitt gitt Cosmofer.
 
3. Hvordan Cosmofer gis
Legen eller sykepleieren administrerer Cosmofer gjennom intravenøs infusjon, langsom intravenøs injeksjon eller intramuskulært. Cosmofer vil bli administrert på et sted der immunallergiske reaksjoner kan behandles hensiktsmessig og raskt.
Legen eller sykepleieren vil observere deg i minst 30 minutter etter hver administrasjon.
Dosen bestemmes ut fra jernbehov (hemoglobinverdi) og kroppsvekt. Legen vil beregne den nødvendige dosen. Cosmofer kan bli gitt to til tre ganger per uke.
Dersom du tar for mye av Cosmofer
Cosmofer gis av kvalifisert og erfarent helsepersonell. Det er usannsynlig at du vil bli gitt for store doser av Cosmofer. Helsepersonellet vil følge jerndosen slik at det ikke skjer noen akkumulasjon av jern i kroppen.
Det er viktig at du umiddelbart forteller sykepleier eller lege hvis du tror at du har fått for stor dose legemiddel.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Cosmofer forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger kan oppstå i forbindelse med bruk av Cosmofer.
Allergiske reaksjoner (forekommer hos mindre en 1 person av 100)
Hvis du har en allergisk reaksjon til Cosmofer må du informere lege eller sykepleier umiddelbart slik at tilførselen kan stoppes hvis nødvendig. Tegn på allergisk reaksjon kan være:
 • Kortpustethet
 • Elveblest, rødme, utslett, kløe
 • Kvalme og skjelvinger
Mer alvorlige allergiske reaksjoner kan opptre i løpet av de første minuttene av injeksjon av Cosmofer (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 personer). Disse symptomene kan omfatte
 • Plutselige pustevanskeligheter
 • Alvorlige symptomer fra hjerte og/eller kretsløp (kardiovaskulær kollaps)
 • Dødsfall har vært rapportert
Det har også vært rapportert forsinkede allergiske reaksjoner. Disse kan merkes fra noen få timer og opp til fire dager etter tilførselen av Cosmofer. Symptomene kan omfatte:
 • Smerter i ledd og muskler
 • Feber
Kontakt legen hvis du opplever noen av disse symptomene.
Andre bivirkninger inkluderer
Mindre vanlige (forekommer hos mindre enn 1 av 100 personer)
 • Magesmerter og brekninger
 • Synsforstyrrelser
 • Generell varmefølelse
 • Kramper
 • Nummenhet
Sjeldne (forekommer hos mindre enn 1 av 1000 personer)
 • Bevissthetstap
 • Endret mental status
 • Kramper
 • Slapphet, rastløshet, utmattelse
 • Lavt blodtrykk
 • Angioødem, en form for alvorlig allergisk reaksjon som kan omfatte hevelser
 • Ujevn hjerterytme, høy pulsfrekvens, brystsmerter
 • Diaré, svetting, muskelskjelvinger
Svært sjeldne (forekommer hos mindre enn 1 av 10 000 personer)
 • Redusert antall røde blodlegemer (synlig i visse blodprøver)
 • Hodepine
 • Uvanlige følelser på kroppsoverflaten
 • Forhøyet blodtrykk
 • Forbigående nedsatt hørsel
 • Hjertebank
 • Hos gravide kan fosterets hjertefrekvens gå litt ned
Noen andre bivirkninger har også vært rapportert. Personer med reumatoid artritt kan oppleve økte leddsmerter.
Mulige bivirkninger etter intravenøs injeksjon
Hvis du har fått Cosmofer injisert i en vene kan du oppleve sårhet eller hevelse rundt venen. Det har også vært rapportert betennelse i venen.
Mulige bivirkninger etter intramuskulær injeksjon
Hvis du har fått Cosmofer i en muskel, kan du oppleve reaksjoner som misfarging av huden, blødninger, danning av verkebyller, vevsskader (nekrose eller atrofi) samt smerter.
Kontakt lege eller sykepleier dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Cosmofer
Det er ingen spesielle forholdsregler vedrørende oppbevaringen. Skal ikke fryses
Undersøk ampuller visuelt for bunnfall og skader før bruk. Bruk bare de ampullene som inneholder homogen løsning fri for bunnfall.
Helsepersonell vil sørge for at legemidlet lagres og destrueres på en betryggende måte.
Bruk ikke Cosmofer etter utløpsdatoen som er angitt på esken og ampullen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Cosmofer
 • Virkestoffet i Cosmofer er et jern(III)-hydroksiddekstrankompleks. En 2 ml ampulle inneholder 100 mg jern(III).
 • Andre innholdsstoffer er vann til injeksjonsvæsker, natriumhydroksid og saltsyre, de to siste for å justere pH.
Hvordan Cosmofer ser ut og innholdet i pakningen
Cosmofer leveres i klare glassampuller. Pakningsstørrelsene er: Pakning med 5x2 ml.
MT-innehaver
2care4 Tømrervej 9
6710 Esbjerg V Danmark
Ompakker
2care4 Tømrervej 9
6710 Esbjerg V Danmark
Tilvirker
Astellas Ireland Co. Ltd. Killorglin, Ireland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 09-2014
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Pasienter skal nøye overvåkes for tegn og symptomer på overfølsomhetsreaksjoner under og etter hver administrasjon av Cosmofer
Cosmofer skal kun administreres når personell som har fått opplæring i å vurdere og behandle anafylaktiske reaksjoner, er i umiddelbar nærhet, i et miljø der det finnes komplett gjenopplivingsutstyr. Pasienten bør observeres for bivirknin- ger i minst 30 minutter etter hver injeksjon med Cosmofer
Administrasjon
Cosmofer infusjons-/injeksjonsvæske, oppløsning kan gis som intravenøs infusjon eller langsom intravenøs injeksjon. Intravenøs infusjon er å foretrekke fordi dette kan redusere risikoen for hypotensjon. Cosmofer kan også gis intra- muskulært som ufortynnet oppløsning.
Voksne og eldre
Den totale dose av Cosmofer bestemmes ut fra hemoglobinnivå og kroppsvekt. Dosen og doseringsplan for Cosmofer fastlegges individuelt for hver pasient basert på en beregning av den totale jernmangel.
Barn (under 14 år)
Cosmofer bør ikke anvendes til barn. Det foreligger ikke dokumentasjon for effekt og sikkerhet.
Dosering
Den anbefalte doseringen er 100-200 mg jern, tilsvarende 2-4 ml oppløsning, to til tre ganger ukentlig, avhengig av hemoglobinnivået. Hvis kliniske omstendigheter indikerer hurtig oppfylling av jerndepotene, kan Cosmofer gis som
totaldose ved infusjon opp til en samlet dose tilsvarende 20 mg jern/kg kroppsvekt.
Injeksjon av Cosmofer skal ikke gis samtidig med bruk av orale jernpreparater da absorpsjonen av oralt jern vil bli redusert
Intravenøs infusjon
Cosmofer skal kun fortynnes med 0,9% natriumkloridoppløsning (fysiologisk saltvann) eller med 5% glukoseoppløsning. Cosmofer i en dose av 100-200 mg jern (2-4 ml) kan fortynnes med 100 ml. Ved hvert doseringstilfelle skal de første 25 mg jern gis over 15 minutter. Hvis det ikke ses bivirkninger i dette tidsrom, gis den resterende oppløsning med en infusjonshastighet på høyst 100 ml over 30 minutter.
Intravenøs injeksjon
Cosmofer kan gis i en dose på 100-200 mg jern (2-4 ml) ved langsom intravenøs injeksjon (0,2 ml/min.) og helst oppløst i 10-20 ml 0,9% natriumkloridoppløsning eller 5% glukoseoppløsning. Ved hvert doseringstilfelle skal de første
25 mg jern injiseres langsomt over en periode på 1-2 minutter. Hvis det ikke ses bivirkninger innen 15 minutter, kan den resterende del av injeksjonen gis.
Totaldose ved infusjon
Umiddelbart før tilførsel tilsettes den samlede mengde Cosmofer, avlest i doseringstabellen eller beregnet, aseptisk til den ønskede mengde 0,9% natriumkloridoppløsning eller 5% glukoseoppløsning, vanligvis 500 ml. Den samlede mengde Cosmofer, opp til 20 mg jern/kg kroppsvekt, infunderes intravenøst over 4-6 timer. De første 25 mg jern bør gis over en periode på 15 minutter. I dette tidsrom skal pasienten holdes under nøye observasjon og hvis det ikke ses bivirkninger, kan infusjonshastigheten økes progressivt til 45-60 dråper pr. minutt. Pasienten må holdes under nøye observasjon under infusjonen og minst 30 minutter etter avslutning av denne.
Injeksjon via dialyseapparat
Cosmofer kan gis i forbindelse med hemodialysebehandling direkte i blodslangen på venesiden av dialyseapparatet.
Samme fremgangsmåte som beskrevet for intravenøs tilførsel benyttes.
Intramuskulær injeksjon
Totalmengden av Cosmofer som behøves gis som en serie av ufortynnede injeksjoner på inntil 100 mg jern (2,0 ml) hver, avhengig av pasientens kroppsvekt. Hvis pasienten er moderat aktiv, kan injeksjoner gis hver dag, ved å injisere en setemuskel annenhver dag. Hos inaktive eller sengeliggende pasienter må antallet injeksjoner reduseres til en eller to ganger per uke.
Cosmofer må gis som dype intramuskulære injeksjoner for å redusere faren for subkutan misfarging. Cosmofer bør bare injiseres i den øvre, ytre delen av setemuskelen, aldri i musklene av arm eller andre synlige områder. En 20-21 gauge kanyle som er minst 50 mm lang bør brukes hos normale voksne pasienter. For overvektige pasienter bør kanylelengden være 80-100 mm mens det hos spinkle voksne kan benyttes en mindre og kortere kanyle (f.eks. 23 gauge x 32 mm) Under injeksjonen bør pasienten ligge i sideleie med injeksjonsstedet høyest, eller i stående stilling med vekten på det benet som er motsatt av injeksjonsstedet. For å unngå injeksjon eller lekkasje til det subkutane vevet, anbefales det å forskyve huden over injeksjonsstedet før punksjonen (”Z-kanal-teknikk”). Cosmofer injiseres jevnt og langsomt. Det er viktig å vente noen sekunder etter avsluttet injeksjon før kanylen trekkes ut. Dette for at det injiserte volumet skal kunne fordele seg i muskulaturen rundt injeksjonsstedet. For å redusere faren for lekkasje langs punksjonskanalen, må pasienten instrueres om å ikke klø på injeksjonsstedet.
Beregning av dose
a. Jernsubstitusjon hos pasienter med jernmangelanemi
Faktorer, som inngår i formelen er vist nedenfor. Den nødvendige dosen skal tilpasses individuelt etter det samlede jernunderskudd, beregnet etter nedenstående formel – hemoglobin i g/l eller mmol/l.
Totaldose (mg Fe) – Hb i g/l:
Pasientens vekt i kg x (normal Hb i g/l – pasientens Hb i g/l) x 0,24 + mg jern til jerndepotene.
Faktor 0,24 er utledet av følgende antagelser:
 • Blodets volum er 70 ml/kg kroppsvekt = ca. 7% kroppsvekt
 • Hemoglobin inneholder 0,34% jern.
Faktor 0,24 = 0,0034 x 0,07 x 1000 (omregning fra g til mg).
Totaldose (mg Fe) – Hb i mmol/l:
Pasientens vekt i kg x (normal Hb i mmol/l – pasientens Hb i mmol/l) x 3,84 + mg jern til jerndepotene.
Faktor 3,84 er utledet av følgende antagelser:
 • Blodets volum er 70 ml/kg kroppsvekt = ca. 7% kroppsvekt
 • Hemoglobin inneholder 0,34% jern.
 • Omregningsfaktoren fra hemoglobin g/l til mmol/l er 0,06205
Faktor 3,84 = 0,0034 x 0,07 x 1000 / 0,06205
B. Jernsubstitusjon for blodtap
Jernbehandling av pasienter med blodtap skal rettes mot substitusjon av den samme mengde jern som i mengde tapt blod. En passende metode til beregning av den nødvendige jerndose kan være kvantitativ vurdering av pasientens periodiske blodtap og hematokrit i blødningsperioden.
Den nødvendige dose av preparatet for å erstatte jerntap kan beregnes på følgende måter:
Hvis mengden av mistet blod er kjent:
 • Intravenøs tilførsel av 200 mg jern medfører en hemoglobinstigning som tilsvarer 1 enhet blod.
Jern som skal erstattes (mg) = antall tapte blodenheter x 200
 • Hvis hemoglobinnivået er nedsatt: Bruk ovennevnte formel, men uten å ta med oppbygningen av jerndepoer.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

glukoseoppløsning (dekstroseoppløsning): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intramuskulær (i.m., intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

jernmangel: Mangel på jern kan føre til jernmangelanemi.

jernmangelanemi: Anemi som skyldes lave eller nedsatte jernlagre i kroppen. Jern er nødvendig for at det skal dannes hemoglobin i de røde blodcellene. Hemoglobin binder til seg oksygen i lungene og frakter det rundt til cellene i kroppen med blodet. For lite hemoglobin kan derfor føre til for lite oksygen for kroppens behov.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

revmatoid artritt (leddgikt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

subkutan (s.c., subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.