Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Competact 15 mg/850 mg filmdrasjerte tabletter

pioglitazon/metforminhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Competact er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Competact
 3. Hvordan du bruker Competact
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Competact
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Competact er og hva det brukes mot
Competact inneholder pioglitazon og metformin. Det er et legemiddel mot diabetes som brukes til å behandle type 2 (ikke-insulinavhengig) diabetes mellitus (sukkersyke) hos voksne når behandling med metformin alene ikke er tilstrekkelig. Denne typen 2 diabetes utvikles vanligvis i voksen alder, spesielt hvis personen er overvektig og der kroppen enten ikke lager nok insulin (et hormon som kontrollerer blodsukkernivået) eller kroppen ikke klarer å utnytte det insulinet den lager. Legen din vil undersøke om Competact virker som det skal 3 til 6 måneder etter at du begynner å bruke det.
Competact hjelper til å kontrollere glukosenivået i blodet ditt hvis du har type 2 diabetes, ved å hjelpe kroppen din til å bedre nyttegjøre seg insulinet den produserer.
 
2. Hva du må vite før du bruker Competact
Bruk ikke Competact
 • dersom du er allergisk overfor pioglitazon, metformin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har eller tidligere har hatt hjertesvikt
 • dersom du nylig har hatt et hjerteinfarkt, har alvorlige sirkulasjonsproblemer inkludert sjokk, eller pustevansker
 • dersom du har en leversykdom
 • dersom du har et høyt alkoholforbruk (enten hver dag eller kun av og til)
 • dersom du har ukontrollert diabetes med for eksempel alvorlig hyperglykemi (høyt blodsukker), kvalme, oppkast, diaré, raskt vekttap, laktacidose (se avsnittet “Risiko for laktacidose”) eller ketoacidose. Ketoacidose er en tilstand der substanser som kalles ketonlegemer, samles opp i blodet, og dette kan føre til diabetisk pre-koma. Symptomer omfatter magesmerte, rask og dyp pusting, søvnighet eller at pusten får en uvanlig og fruktaktig lukt
 • dersom du har eller har hatt blærekreft
 • dersom du har blod i urinen din, som legen ikke har undersøkt
 • dersom du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon
 • dersom du har en alvorlig infeksjon eller har for lite væske i kroppen (dehydrert)
 • dersom du skal gjennomgå en bestemt type røntgenundersøkelse der du får injisert et fargestoff. Rådfør deg med legen din siden du må stoppe å ta Competact i en periode før og etter undersøkelsen
 • dersom du ammer
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Competact (se også avsnitt 4).
 • dersom du har hjerteproblemer. Enkelte pasienter som fikk samtidig behandling med pioglitazon og insulin mot type 2 diabetes og som hadde hatt hjertesykdom over lang tid eller som tidligere hadde hatt slag, fikk utvikling av hjertesvikt. Informer legen så snart som mulig dersom du får tegn på hjertesvikt, slik som uvanlig kortpustethet, rask vektøkning eller lokale hevelser (ødem)
 • dersom du får væskeansamling i kroppen eller du har hjertesviktproblemer, spesielt dersom du er over 75 år. Hvis du tar betennelsesdempende legemidler som også kan forårsake væskeansamling og hevelser, må du informere legen din
 • dersom du har en spesiell type diabetisk øyesykdom kalt makulaødem (hevelser på baksiden av øyet), rådfør deg med legen din hvis du merker noen endringer i synet ditt
 • dersom du har cyster på eggstokkene (polycystisk ovariesyndrom). Det kan være en økt mulighet for å bli gravid da du kan begynne å få eggløsning igjen når du bruker Competact. Hvis dette gjelder deg skal du bruke egnet prevensjon for å unngå faren for graviditet som ikke er planlagt
 • dersom du har leverproblemer. Før du begynner med Competact vil det bli tatt en blodprøve av deg for å sjekke leverfunksjonen din. Denne prøven bør gjentas regelmessig. Informer legen din så snart som mulig hvis du får symptomer som kan tyde på leverproblemer (som kvalme av ukjent årsak, oppkast, magesmerter, tretthet, nedsatt matlyst og/eller mørk urin), da det bør sjekkes hvordan leveren din fungerer
Du kan også få redusert antall blodlegemer (anemi).
Risiko for laktacidose
Competact kan forårsake en svært sjelden, men svært alvorlig bivirkning som kalles laktacidose, spesielt dersom nyrene dine ikke fungerer skikkelig. Risikoen for utvikling av laktacidose er også forhøyet ved ukontrollert diabetes, alvorlige infeksjoner, langvarig faste eller alkoholinntak, dehydrering (se ytterligere informasjon nedenfor), leverproblemer og enhver medisinsk tilstand der en del av kroppen har nedsatt oksygentilførsel (som akutt alvorlig hjertesykdom).
Snakk med legen din for ytterligere informasjon dersom noe av det ovennevnte gjelder deg.
Avbryt behandlingen med Competact i en kort periode dersom du har en tilstand som kan være forbundet med dehydrering (har mistet mye kroppsvæske), som kraftig oppkast, diaré, feber, eksponering for varme eller dersom du drikker mindre væske enn normalt. Snakk med legen din for ytterligere informasjon.
Avbryt behandlingen med Competact og kontakt lege eller nærmeste sykehus umiddelbart dersom du opplever noen av symptomene på laktacidose, da denne tilstanden kan føre til koma.
Symptomer på laktacidose omfatter:
 • oppkast
 • magesmerter (buksmerter)
 • muskelkramper
 • en generell følelse av uvelhet med kraftig tretthet
 • pustevansker
 • redusert kroppstemperatur og puls
Laktacidose krever øyeblikkelig medisinsk behandling og må behandles på sykehus.
Under behandlingen med Competact vil legen din sjekke nyrefunksjonen din minst én gang per år, eller oftere dersom du er eldre og/eller dersom du har forverret nyrefunksjon.
Dersom du må gjennom en omfattende operasjon, må du avbryte behandlingen med Competact under og i en tid etter inngrepet. Legen din vil avgjøre når du må avbryte behandlingen med Competact og når den kan gjenopptas.
Hypoglykemi
Hvis du bruker Competact sammen med andre legemidler mot diabetes, er det mer sannsynlig at blodsukkeret ditt faller under normalt nivå (hypoglykemi). Hvis du får symptomer på hypoglykemi som svakhet, svimmelhet, økt svetting, rask puls, synsforstyrrelser eller konsentrasjonvansker, bør du ta sukker for å øke blodsukkernivået ditt igjen. Rådfør deg med lege eller apotek for mer informasjon dersom du ikke er sikker på hvordan du skal kjenne igjen dette. Det anbefales at du har med deg noen sukkerbiter, søtsaker, kjeks eller sukkerholdig fruktjuice.
Beinbrudd
Det er sett økt antall beinbrudd hos pasienter, særlig kvinner som bruker pioglitazon. Legen vil ta hensyn til dette ved behandling av din diabetes.
Barn og ungdom
Bruk hos barn og ungdom under 18 år er ikke anbefalt.
Andre legemidler og Competact
Dersom du må ha en injeksjon i blodet med et kontrastmiddel som inneholder jod, for eksempel i sammenheng med en røntgenundersøkelse eller skanning, må du avbryte behandlingen med Competact før eller på tidspunktet for injeksjonen. Legen din vil avgjøre når du må avbryte behandlingen med Competact og når den kan gjenopptas.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Det kan hende at det må tas hyppigere blodprøver og nyrefunksjonsprøver, eller det kan hende at legen din må justere dosen av Competact. Det er spesielt viktig å nevne følgende:
 • gemfibrozil (brukes til å senke kolesterol)
 • rifampicin (brukes til å behandle tuberkulose og andre infeksjoner)
 • cimetidin (brukes til å redusere mengden magesyre)
 • glukokortikoider (brukes til behandling av betennelser)
 • beta-2-agonister (brukes til behandling av astma)
 • legemidler som øker urinproduksjonen (diuretika)
 • legemidler for behandling av smerter og betennelse (NSAIDs og COX-2-hemmere, som ibuprofen og celekoksib)
 • visse legemidler for behandling av høyt blodtrykk (angiotensinkonverterende enzym (ACE)-hemmere og angiotensin II‑reseptorantagonister)
Inntak av Competact sammen med alkohol
Unngå høyt alkoholinntak mens du bruker Competact, siden det kan øke risikoen for laktacidose (se avsnittet “Risiko for laktacidose”).
Graviditet og amming
 • Rådfør deg med legen din hvis du er gravid, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Competact er ikke anbefalt under graviditet. Dersom du ønsker å bli gravid, vil legen din vil anbefale deg å slutte å bruke dette legemidlet.
 • Du skal ikke bruke Competact hvis du ammer eller planlegger å amme (se avsnittet “Bruk ikke Competact”).
Kjøring og bruk av maskiner
Dette legemidlet vil ikke påvirke din evne til å kjøre eller bruke maskiner, men vær forsiktig hvis du opplever synsforstyrrelser.
 
3. Hvordan du bruker Competact
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er en tablett to ganger daglig. Hvis nødvendig vil legen din be deg om å ta en annen dose. Dersom du har nedsatt nyrefunksjon, kan det hende legen din forskriver en lavere dose, som kan bli gitt som separate tabletter med pioglitazon og metformin.
Du bør svelge tablettene sammen med et glass vann. Du kan ta tablettene med eller rett etter et måltid for å redusere sjansen for å få urolig mage.
Hvis du følger en spesiell diett for diabetes, bør du fortsette med denne mens du tar Competact.
Vekten din bør sjekkes med jevne mellomrom. Informer legen din dersom vekten øker.
Legen din vil ta periodevise blodprøver når du tar Competact. Dette gjøres for å sjekke at leveren din fungerer normalt. Minst én gang i året (oftere hvis du er eldre eller har nyreproblemer) vil legen kontrollere at nyrene dine fungerer normalt.
Dersom du tar for mye av Competact
Hvis du ved et uhell tar for mange tabletter, eller hvis andre eller et barn tar av medisinen din, rådfør deg med lege eller apotek umiddelbart. Hvis blodsukkeret ditt faller under normalt nivå kan det økes ved inntak av sukker. Det anbefales at du har med deg noen sukkerbiter, søtsaker, kjeks eller sukkerholdig fruktjuice.
Dersom du har tatt mer Competact enn du skal, kan du få laktacidose (forstyrrelser i melkesyrebalansen). (se avsnittet “Risiko for laktacidose”).
Dersom du har glemt å ta Competact
Ta Competact daglig som forskrevet. Hvis du imidlertid glemmer en dose, skal du hoppe over den glemte dosen og bare fortsette med neste dose som normalt. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Dersom du avbryter behandling med Competact
Competact bør brukes hver dag for å få riktig effekt. Hvis du slutter å bruke Competact kan blodsukkeret gå opp. Rådfør deg med legen din før du avbryter denne behandlingen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Competact kan forårsake en svært sjelden (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 brukere), men svært alvorlig bivirkning som kalles laktacidose (se avsnittet “Risiko for laktacidose”). Dersom dette skjer med deg, må du avbryte behandlingen med Competact og kontakte lege eller nærmeste sykehus umiddelbart, da laktacidose kan føre til koma.
Blærekreft har sjelden forekommet hos noen pasienter (kan berøre opptil 1 av 100 personer) som tar Competact. Tegn og symptomer omfatter blod i urinen din, smertefull urinering eller plutselig trang til å urinere. Hvis du opplever noe av dette skal du rådføre deg med legen din så fort som mulig.
Beinbrudd har vært rapportert ofte (kan oppleves av inntil 1 av 10 personer) hos kvinnelige pasienter som tar Competact. Det har også vært rapportert om beinbrudd hos mannlige pasienter som tar Competact (hyppigheten kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data). Hvis du opplever denne bivirkningen, skal du kontakte lege så snart som mulig.
Uklart syn som følge av hevelse (eller væske) i bakre del av øyet (makulaødem) er rapportert (frekvensen kan ikke anslås utifra tilgjengelige data). Ta umiddelbart kontakt med legen hvis du får disse symptomene for første gang. Dersom du allerede har uklart syn og symptomene forverres, skal du også kontakte legen umiddelbart.
Det er rapportert allergiske reaksjoner med ukjent hyppighet (frekvensen kan ikke anslås utifra tilgjengelige data) hos pasienter som bruker Competact. Dersom du får en alvorlig allergisk reaksjon, inkludert elveblest og opphovning av ansikt, lepper, tunge eller svelg som gjør det vanskelig å puste eller svelge, må du slutte å bruke dette legemidlet og kontakte lege øyeblikkelig.
Enkelte pasienter som har tatt Competact har fått følgende bivirkninger:
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)
 • magesmerter
 • kvalme
 • oppkast
 • diaré
 • redusert matlyst
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • lokale hevelser (ødemer)
 • vektøkning
 • hodepine
 • luftveisinfeksjon
 • synsforstyrrelser
 • leddsmerter
 • impotens
 • blod i urinen
 • redusert antall røde blodceller (anemi)
 • nummenhet
 • smaksforstyrrelser
Mindre vanlige (kan berøre opptil 1 av 100 personer)
 • bihulebetennelse (sinusitt)
 • luft i magen (flatulens)
 • søvnvansker (insomnia)
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 brukere)
 • redusert mengde vitamin B12 i blodet
 • rødhet i huden
 • kløe i huden
 • hovent og kløende utslett (elveblest)
Ikke kjent (frekvensen kan ikke anslås ut i fra tilgjengelige data)
 • leverbetennelse (hepatitt)
 • leveren virker ikke så bra som den burde (endret nivå av leverenzymer)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Competact
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og på blisterpakningen etter ”EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Competact
 • Virkestoffer er piaglitazon og meforminhydroklorid. Hver tablett inneholder 15 mg pioglitazon (som hydroklorid) og 850 mg metforminhydroklorid.
 • Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, povidon (K 30), krysskarmellosenatrium, magnesiumstearat, hypromellose, makrogol 8000, talkum og titandioksid (E171).
Hvordan Competact ser ut og innholdet i pakningen
Hvite til off-white, ovale, konvekse, filmdrasjerte tabletter (tabletter) merket med ‘15/850’ på den ene siden og ‘4833M’ på den andre.
Tablettene finnes i aluminium/aluminium blisterpakninger med 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 112, 180, multipakninger à 196 (2 pakninger à 98) tabletter eller 60 × 1 tabletter i aluminium/aluminiumperforert endoseblister.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Takeda Pharma A/S
Dybendal Alle 10
2630 Taastrup
Danmark.
Tilvirker
Takeda Ireland Limited, Bray Business Park, Kilruddery, County Wicklow, Irland
Delpharm Novara S.r.l., Via Crosa, 86, I-28065 Cerano (NO), Italia
Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spania
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
Takeda AS
Tlf: +47 66 76 30 30
infonorge@takeda.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert september 2018.
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

agonist: Et stoff som har stimulerende effekt på en reseptor. Når agonisten bindes til reseptoren påvirkes eller forsterkes aktiviteten i cellen. Agonister kan være kroppsegne eller kunstig fremstilte.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

cox (cyklooksygenase): (COX: cyklooksygenase) Et enzym i kroppen som kan danne stoffer som øker smerte, feber og betennelse. Cyklooksygenase finnes i to former, COX-1 og COX-2. COX-1 danner også stoffer som beskytter magens slimhinne og som er nødvendig for å stoppe blødninger. COX-2 oppstår hovedsakelig ved betennelse. COX-enzymer hemmes av mange vanlige smertestillende legemidler.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

ketoacidose: Ketoacidose betyr at blodets surhetsgrad øker (pH i blodet synker), som følge av at antall ketonlegemer (stoffer/metabolitter som dannes ved fettforbrenningen) øker kraftig på kort tid. En sterk forsuring av blodet kan være livstruende.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

makulaødem (maculaødem): Hevelse i makula.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

sinusitt (bihulebetennelse): Infeksjon i hulrommene i ansiktsskjelettet rundt nesen. Betennelsen skyldes bakterier eller virus. Bihulebetennelse varer oftest 1-2 uker, og man blir normalt helt frisk igjen.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.