Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Combigan 2 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning

brimonidintartrat og timolol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Combigan er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Combigan
 3. Hvordan du bruker Combigan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Combigan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Combigan er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Combigan er øyedråper som brukes til å kontrollere glaukom (grønn stær). Det inneholder to forskjellige legemidler (brimonidin og timolol) som senker høyt trykk i øyet. Brimonidin tilhører en gruppe legemidler kalt alfa-2-agonister. Timolol tilhører en gruppe legemidler kalt betablokkere. Combigan foreskrives for å senke høyt trykk i øyet når betablokkerøyedråper alene ikke er nok.
Øyet ditt inneholder en klar, vannaktig væske som forsyner innsiden av øyet med næring. Væske dreneres kontinuerlig ut av øyet og ny væske dannes for å erstatte den. Hvis væsken ikke kan dreneres ut av øyet raskt nok, bygges trykket i øyet opp og kan til slutt ødelegge synet ditt. Combigan virker ved å redusere produksjonen av væske og øke drenasjen av væske. Slik senkes trykket i øyet mens øyet fortsatt forsynes med næring.
 
2. Hva du må vite før du bruker Combigan
Bruk ikke Combigan øyedråper, oppløsning,
 • dersom du er allergisk overfor brimonidintartrat, timolol, betablokkere eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Symptomer på en allergisk reaksjon kan være hevelse i ansikt, lepper og svelg, åndenød, følelse av å besvime, kortpustethet, kløe eller rødhet rundt øyet.
 • dersom du har eller har hatt pustebesvær som astma, alvorlig kronisk obstruktiv bronkitt (alvorlig lungesykdom som kan gi hvesende pust, pustevansker og/eller langvarig hoste).
 • dersom du har hjerteproblemer som lav hjerterytme, hjertesvikt, hjerterytmeforstyrrelser (hvis ikke de kontrolleres av en pacemaker).
 • dersom du bruker monaminoksidase (MAO)-hemmere eller visse andre antidepressiva
Combigan skal ikke brukes til barn under 2 år, og skal vanligvis ikke brukes til barn i alderen 2-17 år.
Bruk ikke Combigan før du har snakket med legen din hvis du tror noen av disse punktene gjelder deg.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Combigan:
 • hvis du har eller har hatt
  • koronar hjertesykdom (symptomene kan omfatte smerter eller tetthet i brystet, kortpustethet eller kvelningsfornemmelser), hjertesvikt, lavt blodtrykk
  • hjerterytmeforstyrrelser som langsomme hjerteslag
  • pustebesvær, astma eller kronisk obstruktiv lungesykdom
  • dårlig blodsirkulasjon (f.eks. Raynauds sykdom eller Raynauds syndrom)
  • diabetes, idet timolol kan skjule tegn og symptomer på lavt blodsukker
  • overaktiv skjoldbrukskjertel, idet timolol kan skjule tegn og symptomer
  • nyre- eller leverproblemer
  • svulst i binyrene
  • kirurgiske inngrep i øyet for å senke trykket i øynene
 • hvis du har eller har hatt noen form for allergi (f.eks. høysnue, eksem) eller en alvorlig allergisk reaksjon, skal du være oppmerksom på at kan det være nødvendig å øke den vanlige adrenalindosen som brukes til å kontrollere en alvorlig reaksjon
 • Informer legen før en eventuell operasjon om at du bruker Combigan, idet timolol kan endre effektene av visse legemidler under bedøvelse.
Andre legemidler og CombiganCombigan kan påvirke eller påvirkes av andre legemidler som du bruker, deriblant andre øyedråper til behandling av glaukom.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, inkludert legemidler for andre tilstander selv om de ikke er tilknyttet din øyelidelse, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Det er mange legemidler som kan reagere med Combigan, så det er spesielt viktig å informere legen din hvis du bruker:
 • smertestillende legemidler
 • sovemidler eller legemidler mot angst
 • legemidler til behandling av høyt blodtrykk (hypertensjon)
 • legemidler mot hjertelidelser (for eksempel unormal hjerterytme) som betablokkere, digoksin eller kinidin (til behandling av hjertesykdommer og noen typer malaria)
 • legemidler til behandling av diabetes eller høyt blodsukker
 • legemidler mot depresjon som fluoksetin og paroxetin
 • andre øyedråper som brukes til å senke høyt trykk i øyet (glaukom)
 • legemidler til behandling av alvorlige allergiske reaksjoner
 • legemidler som påvirker noen av hormonene i kroppen din, som adrenalin og dopamin
 • legemidler som påvirker musklene i blodårene dine
 • legemidler til behandling av halsbrann eller magesår.
Du bør informere legen din hvis dosen av legemidler du bruker endres eller hvis du regelmessig inntar alkohol.
Hvis du skal legges i narkose skal du informere legen eller tannlegen om at du bruker Combigan.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Ikke bruk Combigan hvis du er gravid, med mindre legen mener det er nødvendig.
Ikke bruk Combigan hvis du ammer. Timolol kan komme i melken. Rådfør deg med lege før du tar legemidler under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Combigan kan gi døsighet, tretthet eller tåkesyn hos noen pasienter. Ikke kjør eller bruk maskiner før symptomene har opphørt. Rådfør deg med legen hvis du får problemer.
Combigan inneholder benzalkoniumklorid
Kontaktlinser
 • Bruk ikke Combigan når du har kontaktlinsene dine på øynene. Vent minst 15 minutter etter bruk av Combigan før linsene settes inn igjen.
 • Et konserveringsmiddel i Combigan (benzalkoniumklorid) kan forårsake øyeirritasjon og misfarge myke kontaktlinser.
 
3. Hvordan du bruker Combigan
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Combigan skal ikke brukes til barn under 2 år. Combigan skal vanligvis ikke brukes til barn og ungdom (2-17 år).
Den anbefalte dosen er en dråpe Combigan, to ganger daglig med ca 12 timers mellomrom. Du må ikke endre dose eller slutte å ta det uten å rådføre deg med legen.
Hvis du bruker andre øyedråper i tillegg til Combigan, la det gå minst 5 minutter mellom bruk av Combigan og de andre øyedråpene.
Bruksanvisning
Du må ikke bruke flasken hvis forseglingen på flaskehalsen er brutt før du begynnere å bruke den.
Vask hendene før du åpner flasken. Legg hodet bakover og se i taket.
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bilde
 1. Trekk nedre øyelokk forsiktig ned til det dannes en liten lomme.
 2. Snu flasken opp-ned og press til det kommer en dråpe i hvert øye som trenger behandling.
 3. Slipp nedre øyelokk, og lukk øyet.
 4. Press fingeren mot indre øyekrok (den siden av øyet som er nærmest nesen) i to minutter. Dette hjelper til å forhindre at du får Combigan i resten av kroppen.
Hvis en dråpe ikke treffer øyet, prøv igjen.
Får å forebygge infeksjon, ikke la flaskespissen berøre øyet eller noe annet. Sett skrukorken på plass for å lukke flasken straks du har brukt den.
Dersom du tar for mye av Combigan
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Voksne
Dersom du bruker mer Combigan enn du skal, er det lite sannsynlig at det vil skade deg. Drypp neste dråpe til vanlig tid. Kontakt legen eller apoteket hvis du er bekymret.
Barn
Det er rapportert flere tilfeller av overdosering hos barn som har fått brimonidin (et av innholdsstoffene i Combigan) som del av medisinsk behandling mot glaukom. Tegn på dette er søvnighet, besvimelsestendens, lav kroppstemperatur, blekhet og pustevansker. Kontakt lege omgående hvis dette oppstår.
Voksne og barn
Kontakt legen omgående dersom Combigan ved et uhell har blitt svelget.
Dersom du har glemt å ta Combigan
Dersom du har glemt å ta Combigan, drypp en dråpe i hvert øye som trenger behandling så snart du husker det, og fortsett deretter med vanlig rutine. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Combigan
Combigan skal brukes hver dag for at legemidlet skal fungere riktig.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege omgående hvis du får noen av følgende bivirkninger:
 • Hjertesvikt (f.eks. brystsmerter) eller uregelmessig puls
 • Økt eller redusert puls eller lavt blodtrykk
Påvirkning på øyet
Svært vanlige (kan ramme flere enn 1 av 10 personer) :
 • Rødhet eller brenning i øyet.
Vanlige (kan ramme inntil 1 av 10 personer) :
 • Stikking eller smerte i øyet
 • Allergisk reaksjon i øyet eller i huden rundt øyet
 • Små skader i øyets overflate (med eller uten betennelse)
 • Hevelse, rødhet eller betennelse i øyelokket
 • Irritasjon eller en følelse av å ha noe i øyet
 • Kløe i øyet og øyelokket
 • Follikler eller hvite prikker på den gjennomsiktige hinnen som dekker øyets overflate
 • Synsforstyrrelser
 • Tåreflod
 • Tørrhet i øyet
 • Klebrige øyne
Mindre vanlige (kan ramme inntil 1 av 100 personer):
 • Vanskeligheter med å se klart
 • Hevelse eller betennelse i den gjennomsiktige hinnen som dekker øyets overflate
 • Trette øyne
 • Følsomhet for lys
 • Smerter i øyelokket
 • Hvitfarging av den gjennomsiktige hinnen som dekker øyets overflate
 • Hevelse eller betente områder under øyets overflate
 • Prikker i synsfeltet
Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • Tåkesyn
Påvirkning på kroppen:
Vanlige (kan ramme inntil 1 av 10 personer) :
 • Høyt blodtrykk
 • Depresjon
 • Søvnighet
 • Hodepine
 • Tørr munn
 • Alminnelig svakhet
Mindre vanlige (kan ramme inntil 1 av 100 personer):
 • Hjertesvikt
 • Uregelmessig puls
 • Ørhet
 • Besvimelse
 • Tørr nese
 • Smaksforstyrrelser
 • Kvalme
 • Diaré
Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • Økt eller redusert puls
 • Lavt blodtrykk
 • Rødhet i ansiktet
Noen av disse bivirkningene kan skyldes allergi overfor noen av innholdsstoffene.
Andre bivirkninger har forekommet ved bruk av brimodin eller timolol og kan derfor forekomme med Combigan.
Følgende andre bivirkninger har forekommet ved bruk av brimonidin:
 • betennelse i øyet, små pupiller, søvnløshet, forkjølelsessymptomer, kortpustethet, symptomer som omfatter mage og fordøyelse, generelle allergiske reaksjoner, hudreaksjoner, deriblant rødhet, hevelser i ansiktet, utslett med kløe og utvidelse av blodkar.
I likhet med andre legemidler som tilføres via øynene, absorberes Combigan (brimonidin/timolol) i blodet. Absorpsjon av timolol, en betablokkerkomponent av Combigan, kan gi bivirkninger som minner om bivirkningene ved bruk av "intravenøse" og/eller "orale" betablokkere. Forekomsten av bivirkninger etter lokal tilførsel via øynene er lavere enn når legemidler for eksempel tas via munnen eller injiseres.
De angitte bivirkningene omfatter reaksjoner som er påvist for betablokkere når de brukes til å behandle øyesykdommer:
 • Generelle allergiske reaksjoner, inkludert hevelse under huden (som kan forekomme i områder som ansiktet og ekstremitetene, og som kan forhindre luftstrømmen og forårsake vanskeligheter med å svelge eller puste), hudutslett (eller utslett med kløe), lokalt og generalisert utslett, kløe, alvorlig akutt livstruende allergisk reaksjon
 • Lave glukosenivåer i blodet
 • Søvnløshet (insomnia), mareritt, hukommelsestap
 • Slag, nedsatt blodtilførsel til hjernen, økte tegn og symptomer på myasthenia gravis (muskelsykdom), uvanlige fornemmelser (som prikking)
 • Betennelse i øyets hornhinne, nedsatt følelse i hornhinnen, løsning av laget under netthinnen som inneholder blodkar etter filtreringskirurgi som kan gi synsforstyrrelser, korneaerosjon (skade i øyeeplets fremre hinne), hengende øvre øyelokk (slik at øyet er halvveis lukket), dobbeltsyn
 • Brystsmerter, ødem (væskeansamling), endringer i hjertets rytme eller hastighet, en slags hjerterytmeforstyrrelse, hjerteinfarkt, hjertesvikt
 • Raynauds fenomen, kalde hender og føtter
 • Innsnevring av luftveiene i lungene (hovedsakelig hos pasienter med underliggende sykdom), pustevansker, hoste
 • Fordøyelsesbesvær, magesmerter, oppkast
 • Hårtap, hudutslett med hvit, sølvgrå utseende (psoriasislignende utslett) eller forverring av psoriasis, hudutslett
 • Muskelsmerter som ikke skyldes trening
 • Seksuell dysfunksjon, nedsatt sexlyst
 • Muskelsvekkelse/-tretthet
Andre bivirkninger rapportert med fosfatholdige øyedråper:
I svært sjeldne har enkelte pasienter med alvorlig skade i øyets fremre, klare hinne (hornhinnen) fått uklare flekker på hornhinnen på grunn av kalsiumopphopning under behandlingen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Combigan
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevar flasken i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Bruk bare én flaske av gangen.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flaskens etikett og esken etter Utl.dato/EXP:. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Du må kaste flasken fire uker etter at du åpnet den første gang, selv om det er noen dråper igjen. Dette vil kunne forebygge infeksjoner. For å hjelpe deg å huske når du åpnet flasken, skriv ned datoen i feltet på esken.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Combigan
 • Virkestoffer er brimonidintartrat og timolol.
 • En milliliter oppløsning inneholder 2 milligram brimonidintartrat og timololmaleat tilsvarende 5 milligram timolol.
 • Andre innholdsstoffer er benzalkoniumklorid (konserveringsmiddel), natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, dinatriumfosfatheptahydrat og vann, renset. Små mengder saltsyre eller natriumhydroksid kan være tilsatt for å gi oppløsningen riktig pH (et mål for oppløsningens surhetsgrad).
Hvordan Combigan ser ut og innholdet i pakningen
Combigan er en klar, gulgrønn øyedråpeoppløsning i en plastflaske med skrukork. Hver flaske er omtrent halvfull og inneholder 5 ml oppløsning. Tilgjengelige pakninger inneholder 1 eller 3 flasker. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Allergan Pharmaceuticals Ireland, Castlebar Road, Westport, Co Mayo, Irland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08.04.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

agonist: Et stoff som har stimulerende effekt på en reseptor. Når agonisten bindes til reseptoren påvirkes eller forsterkes aktiviteten i cellen. Agonister kan være kroppsegne eller kunstig fremstilte.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

narkose: Bevisstløshet som er fremkalt ved hjelp av legemidler.

raynauds sykdom: Kramper i perifere blodkar, spesielt i fingrene. Fører til at fingrene blir hvite og kalde. Årsaken er ukjent og det er hovedsakelig kvinner som rammes

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.