Opplæringsmateriell og veiledning ved bruk


Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Colobreathe 1 662 500 IE inhalasjonspulver, harde kapsler

kolistimetatnatrium

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Colobreathe er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Colobreathe
 3. Hvordan du bruker Colobreathe
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Colobreathe
 6. Innholdet i pakningen og annen informasjon
 
1. Hva Colobreathe er og hva det brukes mot
Colobreathe inneholder kolistimetatnatrium, en type antibiotika kalt et polymyksin.
Colobreathe brukes til å kontrollere vedvarende lungeinfeksjoner forårsaket av bakterien Pseudomonas aeruginosa hos voksne pasienter og barn i alderen 6 år og eldre med cystisk fibrose. Pseudomonas aeruginosa er en svært vanlig bakterie som infiserer nesten alle cystisk fibrose-pasienter på et eller annet tidspunkt i livet. Noen personer får denne infeksjonen når de er svært unge, men hos andre kan det forekomme mye senere. Hvis denne infeksjonen ikke kontrolleres på riktig måte, vil den forårsake skade på lungene.
Slik fungerer legemidletColobreathe fungerer ved å ødelegge bakteriecellemembranen, og har dermed en dødelig effekt på bakteriene.
 
2. Hva du må vite før du bruker Colobreathe
Bruk ikke Colobreathe
 • hvis du / barnet ditt er allergisk overfor kolistimetatnatrium, kolistinsulfat eller polymyksiner.
Advarsler og forholdsreglerKontakt legen din hvis du/barnet ditt har hatt følgende tilstander:
 • har hatt dårlige reaksjoner på inhalasjon av medisiner i form av tørt pulver, med mindre dette allerede har vært diskutert med legen din.
 • har en muskelsykdom kalt myastenia gravis, eller den arvelige tilstanden porfyri.
 • blod i sputum (substansen du hoster opp).
Etter hver inhalasjon av Colobreathe må munnen skylles med vann. Skyllevannet må ikke svelges. Skyllingen kan redusere utviklingen av superinfeksjon med sopp i munnen under behandlingen og kan også redusere den ubehagelige smaken som er forbundet med kolistimetatnatrium.
Når du / barnet ditt begynner å bruke Colobreathe, er det mulig at du / barnet ditt utvikler hoste, andpustethet, tetthet i brystet eller tungpustethet. Antallet bivirkninger kan reduseres etter hvert som du fortsetter å bruke inhalatoren, eller legen din kan foreskrive en bronkodilatator til bruk før eller etter du tar Colobreathe. Hvis noen av disse bivirkningene blir et problem, skal du kontakte legen din, som kan endre behandlingen.
Hvis du / barnet ditt har problemer med nyrer eller nerver, bør det utvises forsiktighet ved administrasjon av Colobreathe, men dette skal legen din være klar over.
Hvis du / barnet ditt må få andre former for kolistimetat, enten via injeksjon eller forstøvning, bør det utvises forsiktighet, men dette skal legen din være klar over.
Barn
Ikke gi Colobreathe til barn under 6 år, da det ikke er egnet for dem.
Andre legemidler og Colobreathe
Rådfør deg med lege dersom du / barnet bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, og spesielt:
 • hvis du / barnet ditt bruker antibiotika med aminoglykosider mot infeksjon, må det utvises forsiktighet;
 • hvis du/barnet ditt lider av myastenia gravis og tar antibiotika av typen makrolider, for eksempel azitromycin og klaritromycin, eller fluorkinoloner, for eksempel norfloksacin og ciprofloksacin. Hvis disse tas samtidig med Colobreathe kan det oppstå problemer med muskelsvakhet;
 • hvis du / barnet ditt tar kolistimetat via injeksjon eller forstøvning, må det utvises forsiktighet;
 • hvis du / barnet ditt trenger generell anestesi, må det utvises forsiktighet.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er ingen informasjon om sikkerheten av Colobreathe hos gravide kvinner. Legen din bør gi deg råd før du bruker Colobreathe om hvorvidt fordelene ved medisinen oppveier risikoen.
Kolistimetatnatrium kan utskilles i brystmelk. Du bør diskutere bruken av Colobreathe med legen din.
Kjøring og bruk av maskiner
Når du bruker Colobreathe er det mulig at du vil oppleve svimmelhet, forvirring eller ha problemer med synet. Ikke kjør bil eller bruk noen maskiner før symptomene er borte.
 
3. Hvordan du bruker Colobreathe
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege hvis du / barnet er usikker.
Den første dosen skal gis under medisinsk overvåkning.
Dosering
Voksne og barn i alderen 6 år og eldre.
 • Innholdet av én Colobreathe kapsel skal inhaleres to ganger om dagen med Turbospin inhalator.
 • Det skal gå 12 timer mellom dosene.
Andre behandlinger skal tas eller utføres i følgende rekkefølge.
Hvis du / barnet ditt tar annen behandling for cystisk fibrose, bør du / barnet ditt ta dem i denne rekkefølgen:
 1. Inhalerte bronkodilatorer
 2. Fysioterapi for brystkasse
 3. Andre inhalerte medisiner
 4. Deretter Colobreathe
Du / barnet ditt bør få behandlingsrekkefølgen godkjent av legen din.
Mangler tekstalternativ for bilde
Administrasjonsmåte
Colobreathe inhaleres inn i lungene som et pulver fra kapselen ved hjelp av den håndholdte inhalatoren, kalt Turbospin. Colobreathe kan bare administreres med denne anordningen.
Colobreathe kapsler skal ikke svelges.
For å inhalere Colobreathe fra kapselen gjennom Turbospin-inhalatoren skal du følge fremgangsmåten beskrevet nedenfor. Legen din, apoteket eller sykepleieren skal vise deg / barnet ditt hvordan medisinen inhaleres når du / barnet ditt begynner behandlingen:
Hvordan bruke Colobreathe ved hjelp av Turbospin inhalatorKlargjøre Turbospin
Mangler tekstalternativ for bilde
1. Ta av hetten. Den løsner når du trekker lett i den.
Mangler tekstalternativ for bilde
2. Skru av munnstykket, slik at du ser kammeret til Turbospin inhalator.
Mangler tekstalternativ for bilde
3. Fjern en enkelt kapsel fra blisteret. Når du har fjernet kapselen, må den brukes umiddelbart.
Mangler tekstalternativ for bilde
4. Legg kapselen forsiktig inn i kammeret med den bredeste enden først. Du skal ikke bruke makt.
Mangler tekstalternativ for bilde
5. Sett på munnstykket igjen og skru det på plass.
Stikke hull på kapselen og inhalere legemidlet.
Mangler tekstalternativ for bilde
6. Stikke hull på kapselen:
 • Hold inhalatoren med munnstykket opp, skyv stemplet forsiktig opp til det når den synlige linjen – nå skal du føle motstand, og kapselen låses på plass, klar til å bli stukket hull på. Hold denne posisjonen før du fortsetter med å stikke hull.
 • Mens kapselen er låst på plass fortsetter du å skyve stemplet så langt det går, så slipper du.
 • Kapselen blir nå stukket hull på, slik at innholdet kan inhaleres.
 • Ikke stikk hull på kapselen flere ganger. Du kan se en liten pulversky som kommer ut fra kammeret etter at det er stukket hull på kapselen. Dette er helt normalt.
Mangler tekstalternativ for bilde
7. Pust sakte ut. Plasser munnstykket mellom leppene og tennene. Pass på at det er en forsegling mellom leppene dine og munnstykket. Pass på at du ikke tildekker luftspaltene med fingrene eller munnen mens du inhalerer.
8. Deretter puster du sakte og dypt inn gjennom munnen i en hastighet som er tilstrekkelig til at du hører eller føler at kapselen spinner.
9. Ta Turbospin inhalator ut av munnen og hold pusten i omtrent 10 sekunder, eller så lenge det er komfortabelt, deretter puster du sakte ut.
10. Hvis du ikke hører at kapselen spinner, kan den sitte fast i kammeret. Skjer dette, kan du løsne kapselen ved å banke forsiktig på kammeret til inhalatoren. Ikke forsøk å løsne kapselen ved å trykke på stemplet gjentatte ganger. Hvis kapselen ikke kan løsnes og pulveret ikke kan inhaleres, kaster du den ødelagte kapselen og alt gjenværende pulver og bruker en ny kapsel.
11. Inhaler legemidlet igjen ved å gjenta trinn 7 og 8 for å forsikre deg om at du har tømt kapselen.
12. Du kan sjekke om kapselen er tom ved å skru ut munnstykket og sjekke kapselen. Er den ikke tom, gjentar du trinn 7, 8 og 9 til du har inhalert alt innholdet.
13. Når alt innholdet er inhalert, skyller du munnen godt med vann og spytter.
Fjern den tomme kapselen fra Turbospin.
14. Når kapselen er tom, skrur du ut munnstykket og fjerner og kaster den tomme kapselen.
Ytterligere informasjon
Når du puster sakte inn, suger du luft gjennom hovedenheten til Turbospin-inhalatoren til kapselkammeret. De små legemiddelpartiklene i kapselen blir plukket opp i luftstrømmen og bragt ned gjennom luftveiene dine til lungene.
Av og til kan det sette seg svært små biter av kapselskall i munnen eller luftveiene dine.
 • Hvis dette skjer, kan du føle disse bitene på tungen eller i luftveiene.
 • Kapselskallet er laget av gelatin, som er ufarlig for mennesker hvis du svelger eller inhalerer det.
 • Risikoen for at kapselen går i stykker, økes hvis du stikker hull på kapselen mer enn én gang i trinn 6.
Rengjøring av Turbospin-inhalatoren
Rengjør Turbospin-inhalatoren etter hver dose på denne måten:
 1. Trykk stempelet dypt inn noen få ganger mens du holder kammeret opp-ned.
 2. Rengjør kammeret med papirtørkle eller bomullsdott. Ikke bruk vann.
 3. Skru munnstykket fast tilbake på plass, sett hetten på og inhalatoren er klar til bruk med neste dose.
Dersom du / barnet tar for mye av Colobreathe eller utilsiktet har svelget kapselen, ta umiddelbart kontakt med legen for å få råd.
Dersom du / barnet har glemt å ta Colobreathe
Hvis du / barnet ditt glemmer å ta en dose Colobreathe, bør du / barnet ditt ta den glemte dosen så snart du / barnet ditt husker det. Du / barnet ditt skal ikke ta 2 doser innenfor en tidsperiode på 12 timer. Fortsett deretter ifølge instruksjonene.
Dersom du / barnet avbryter behandling med Colobreathe
Ikke stopp behandlingen tidlig med mindre legen din sier du kan gjøre det. Legen din vil bestemme hvor lang behandlingen av deg / barnet ditt skal vare.
Spør lege dersom du / barnet har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Allergiske reaksjoner
En allergisk reaksjon på Colobreathe er mulig (typiske alvorlige allergiske reaksjoner kan forårsake utslett, opphovning av ansikt, tunge og hals, pustevansker på grunn av innsnevring av luftveiene og tap av bevisstheten). Hvis du / barnet ditt opplever tegn på en allergisk reaksjon, må du søke medisinsk hjelp umiddelbart.
Andre mulige bivirkninger
Du / barnet ditt kan få en ubehagelig smak i munnen etter å ha inhalert Colobreathe.
Svært vanlige: kan ramme flere enn 1 av 10 personer
 • Pustevanskeligheter
 • Hoste, irritasjoner i halsen,
 • Heshet eller svak stemme, eller tap av stemmen
 • Ubehagelig smak
Vanlige: kan ramme opptil 1 av 10 personer
 • Hodepine
 • Ringing eller summing i ørene, problemer med balansen
 • Opphosting av blod, tungpustet, ubehag i brystet, astma, produktiv hoste (hoste som bringer opp slim), lungeinfeksjon, rallelyd i lunger (legen din hører dette ved å lytte på lungene dine med stetoskop)
 • Oppkast, kvalme
 • Forandringer i lungefunksjonen (funnet ved testing)
 • Leddsmerter
 • Mangel på energi, trøtthet
 • Feber
Mindre vanlige: kan ramme opptil 1 av 100 personer
 • Allergiske reaksjoner (overfølsomhetsreaksjoner), tegnene kan omfatte utslett og kløe
 • Varierende vekt (vektfluktuasjoner), redusert matlyst
 • Angst
 • Anfall (epileptiske)
 • Søvnighet
 • Blokkering i ørene
 • Brystsmerter
 • Kortpustethet
 • Neseblødning, katarr (slim i nesen, som kan gi en følelse av blokkering), opphosting av tykt, grønt slim, smerte i hals og bihuler
 • Uvanlige lyder i brystet (legen vil høre dette ved å lytte på lungene med stetoskop)
 • Diaré, luft i magen
 • Kraftig spyttproduksjon
 • Tannpine
 • Protein i urinen (funnet ved testing)
 • Tørste
Ovennevnte bivirkninger er observert med lignende hyppighet hos personer i alle aldre.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Colobreathe
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på ytteresken og blisterpakningen etter EXP (utløpsdato). Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Colobreathe skal oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares i originalpakningen til umiddelbart før bruk for å beskytte mot fuktighet.
Hvis du / barnet ditt utilsiktet trekker av folien og noen av kapslene blir eksponert, skal disse kapslene kastes.
Kast Turbospin-inhalatoren når du har brukt opp en behandlingspakning.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og annen informasjon
Sammensetning av Colobreathe
Virkestoff er kolistimetatnatrium. Hver kapsel inneholder 1 662 500 IE (omtrent tilsvarende 125 mg) kolistimetatnatrium.
De andre innholdsstoffene er:
Kapselskall
Gelatin
Polyetylenglykol
Natriumlaurylsulfat
Renset vann
Hvordan Colobreathe ser ut og innholdet i pakningen
Colobreathe inhalasjonspulver, hard kapsel (inhalasjonspulver) leveres som små, harde, transparente gelatinkapsler som inneholder et fint, hvitt pulver.
Turbospin er en tørrpulverinhalator drevet av innpust, laget av polypropylen og rustfritt stål.
Kapslene er emballert i blisterpakninger levert i esker som inneholder:
 • 56 harde kapsler – en Turbospin inhalator, nok til 4 ukers bruk.
  8 harde kapsler – en Turbospin inhalator, nok til 4 dagers bruk.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Teva B.V.
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Nederland.
Tilvirker
Penn Pharmaceutical Services Limited
Tafarnaubach Industrial Estate
Tredegar
Gwent
NP22 3AA
Storbritannia
Teva Pharmaceuticals Europe BV
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Nederland
Millmount Healthcare Limited
Block 7, City North Business Campus
Stamullen
Co Meath
Irland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
Teva Norway AS
Tlf: +47 66 77 55 90
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08/2019
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/. Der kan du også finne lenker til andre nettsteder med informasjon om sjeldne sykdommer og behandlingsregimer.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

cystisk fibrose: Arvelig forstyrrelse i stoffskiftet som hovedsakelig rammer luftveiene og bukspyttkjertelen. Sykdommen medfører kraftig produksjon av seigt slim i lungene. Dette hemmer luftstrømmen og det blir vanskelig å puste. Slimet øker også infeksjonsrisikoen. Den økte slimmengden fører til celledød i lungene og i bukspyttkjertelen. Symptomer er hoste og pustebesvær, og ved infeksjon forekommer feber.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

tungpustethet (dyspné, tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

Turbospin