Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Cloxacillin Villerton 1 g pulver injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Cloxacillin Villerton 2 g pulver injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

kloksacillinnatrium

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Cloxacillin Villerton er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Cloxacillin Villerton
 3. Hvordan du bruker Cloxacillin Villerton
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Cloxacillin Villerton
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Cloxacillin Villerton er og hva det brukes mot
Kloksacillin er et antibiotikum, det vil si et legemiddel som virker mot bakterieinfeksjoner. Det hindrer bakteriene å bygge opp en normal cellevegg. Uten slik cellevegg dør bakteriene fort.
Kloksacillin brukes til behandling av infeksjoner med bestemte bakterier, spesielt stafylokokker som lager et enzym som kalles betalaktamase. Dette enzymet har evnen til å bryte ned vanlig penicillin. Kloksacillin skiller seg fra vanlig penicillin ved at det ikke nedbrytes av betalaktamase.
Cloxacillin Villerton brukes blant annet ved infeksjoner i hud- og bløtvev, betennelse i hjertet, byller, betennelse i benmarg og blodforgiftning.
 
2. Hva du må vite før du bruker Cloxacillin Villerton
Bruk ikke Cloxacillin Villerton:
 • hvis du er overfølsom (allergisk) overfor penicillin eller cefalosporiner, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Cloxacillin Villerton.
Vis forsiktighet ved bruk av Cloxacillin Villerton:.
 • dersom du har sterkt nedsatt nyre- eller leverfunksjon, da må dosen justeres.
Andre legemidler og Cloxacillin Villerton:
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Probenecid er et legemiddel som hemmer utskillelsen av kloksacillin.
Effekten av p-piller kan reduseres ved samtidig antibiotikabruk fordi opptaket av legemidlet kan minskes.
Samtidig bruk av metotreksat (cytostatikum) kan gi økt virkning og toksiske effekt av metotreksat.
Effekten av warfarin/dikumarol (blodfortynnende) kan reduseres ved samtidig bruk av kloksacillin.
Graviditet og amming
Graviditet: Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Lang erfaring med bruk av Cloxacillin Villerton under graviditet har ikke vist skadelige effekter. Rådfør deg likevel med lege før bruk av Cloxacillin Villerton dersom du er gravid.
Amming: Det er lite sannsynlig at barn som ammes kan få skadelige effekter, selv om risiko for påvirkning av tarm- og munnflora hos barnet ikke kan utelukkes.
Bilkjøring og bruk av maskiner:
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Cloxacillin Villerton antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Cloxacillin Villerton
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Cloxacillin Villerton leveres som tørrstoff som skal løses opp i sterilt vann. Denne oppløsningen sprøytes inn enten i en blodåre eller en muskel eller den gis via en blodåre som en drypp-infusjon.
Dersom du tar for mye av Cloxacillin Villerton:
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Cloxacillin Villerton forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (oftere enn 1%): Magebesvær, uvelhet og løs avføring. Hudutslett kan forekomme. Lokale reaksjoner på injeksjonsstedet.
Mindre vanlige bivirkninger (1%-0,1 %): Eosinofili, elveblest.
Sjeldne bivirkninger (sjeldnere enn 0,1%): Alvorlige allergiske reaksjoner, leverpåvirkning, mangel på hvite blodlegemer, tykktarmsbetennelse, kraftig diaré, nedsatt nyrefunksjon.
Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 
5. Hvordan du oppbevarer Cloxacillin Villerton
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke Cloxacillin Villerton etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Av miljø- og sikkerhetshensyn bør ubrukte, for gamle eller rester av legemidler leveres til apotek for destruksjon.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Cloxacillin Villerton
 • Virkestoff er kloksacillinnatrium tilsvarende kloksacillin 1 g eller 2 g.
 • Det er ingen hjelpestoffer.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Villerton Invest SA
Rue Edward Steichen 14
2540 Luxembourg
Tilvirker:
MITIM S.r.l.
Via Cacciamali 34-36-38
25125 Brescia
ITALIA
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Mylan Hospital AS
Sørkedalsveien 10B
NO-0369 Oslo
Tlf: 23205880
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 20.03.2017

 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:TILBEREDNING:
Intramuskulær injeksjon: 500 mg oppløses i 2 ml vann til injeksjonsvæsker og 1 g i 4 ml vann til injeksjonsvæsker.
Intravenøs injeksjon: 500 mg oppløses i 10 ml vann til injeksjonsvæsker, 1 g i 20 ml vann til injeksjonsvæsker og 2 g i 40 ml vann til injeksjonsvæsker.
Intermitterende infusjon: 2 g oppløses i 100 ml natriumkloridoppløsning 9 mg/ml, eller 100 ml vann til injeksjonsvæsker.
Oppløsning av pulveret eller tillaging av infusjonsvæsken må utføres under aseptiske betingelser.
HOLDBARHET AV ISTANDGJORT OPPLØSNING:
Kjemisk og fysisk stabilitet er dokumentert for 12 timer ved 25ºC og 24 timer ved 2-8ºC.
Fra et mikrobiologisk synspunkt bør preparatet brukes umiddelbart. Hvis istandgjort oppløsning ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstid og oppbevaringsbetingelser før bruk brukerens ansvar og bør normalt ikke overskride 12 timer ved 25ºC eller 24 timer ved 2-8ºC, om ikke rekonstitueringen har foregått under kontrollerte og validerte aseptiske betingelser.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intramuskulær (i.m., intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.