Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Clarityn 10 mg tablett

loratadin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Clarityn er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Clarityn
 3. Hvordan du bruker Clarityn
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Clarityn
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Clarityn er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Fullstendig navn på dette legemidlet er Clarityn tabletter.
Hva Clarityn er
Clarityn tabletter inneholder virkestoffet loratadin som tilhører en gruppe legemidler som kalles antihistaminer.
Hvordan Clarityn virker
Clarityn reduserer allergiske plager ved å stoppe effekten av en substans kalt histamin, som produseres i kroppen når du er allergisk mot noe.
Når skal du bruke Clarityn
Clarityn lindrer plager forbundet med allergisk rhinitt (høysnue), slik som nysing, rennende eller kløende nese og brennende eller kløende øyne.
Clarityn kan også brukes til å lindre symptomer på utslett (kløe, rødhet og spredning og størrelse på utslettet). Lindring av disse symptomene varer en hel dag og hjelper deg til å fortsette dine normale daglige aktiviteter og søvn.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du skulle føle deg verre.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Clarityn
Bruk ikke Clarityn
 • dersom du er allergisk overfor loratadin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Clarityn dersom:
 • du har leversykdom
 • du skal ta en hudprikktest for å påvise allergi. Du må avslutte behandlingen med Clarityn 2 dager før disse testene, da dette legemidlet kan påvirke testresultatene.
Dersom noe av det over gjelder deg (eller du er usikker), rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Clarityn.
Barn
Clarityn tabletter skal ikke gis til barn under 6 år eller til barn som veier 30 kg eller mindre. Det finnes andre legemiddelformer som er bedre egnet til barn yngre enn 6 år eller som veier 30 kg eller mindre.
Barn under 2 år:
Sikkerhet og effekt av Clarityn er ikke klarlagt. Ingen data er tilgjengelig.
Andre legemidler og Clarityn
Bivirkningene av Clarityn kan øke ved samtidig bruk av legemidler som endrer funksjonen av visse enzymer som er ansvarlig for nedbrytning av legemidler i leveren. Det er imidlertid ikke sett økning i bivirkninger av loratadin i kliniske studier ved bruk av legemidler som endrer funksjonen av slike enzymer.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Inntak av Clarityn sammen med alkohol
Clarityn har ikke vist å forsterke effekten av alkohol.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Som en forholdsregel er det anbefalt å unngå bruk av Clarityn mens du er gravid.
Bruk ikke Clarityn dersom du ammer. Loratadin skilles ut i morsmelk.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye.  Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er ikke sett effekter hos pasienter som fikk loratadin i kliniske studier der evnen til å kjøre ble undersøkt. Ved anbefalt dose er det ikke forventet at Clarityn gjør deg søvnig eller mindre årvåken. Likevel kan det i sjeldne tilfeller forekomme at enkelte mennesker opplever døsighet som kan påvirke deres evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Clarityn tabletter inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Clarityn
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Kontakt lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Delestreken er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser.
Hvor mye du skal ta:Voksne og barn som er 6 år og eldre og som veier mer enn 30 kg:
Ta 1 tablett daglig sammen med et glass vann. Kan tas med eller uten mat.
Kroppsvekt 30 kg eller mindre:
Ikke bruk Clarityn. Det finnes andre legemiddelformer som er bedre egnet til barn yngre enn 6 år eller som veier 30 kg eller mindre.
Barn under 2 år:
Clarityn er ikke anbefalt til barn under 2 år.
Voksne og barn med alvorlige leverproblemer:
Voksne og barn som veier mer enn 30 kg:
1 tablett annenhver dag sammen med et glass vann. Kan tas med eller uten mat.
Rådføre deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker dette legemidlet.
Dersom du tar for mye av Clarityn
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Ingen alvorlige problemer er forventet ved overdosering. Du kan få hodepine, raske hjerteslag og bli søvnig.
Dersom du har glemt å ta Clarityn
 • Hvis du glemmer å ta en dose, ta den så fort som mulig, og gå deretter tilbake til vanlig doseringsskjema.
 • Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Dersom du avbryter behandlingen med Clarityn
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
De vanligste rapporterte bivirkningene hos voksne og barn over 12 år er:
 • døsighet
 • hodepine
 • økt appetitt
 • søvnproblemer
De vanligste rapporterte bivirkningene hos barn mellom 2-12 år er:
 • hodepine
 • nervøsitet
 • tretthet
Følgende svært sjeldne bivirkninger (kan oppstå hos opptil 1 av 10 000 personer) har også blitt sett etter markedsføring av loratadin:
 • alvorlig allergisk reaksjon (inkludert hevelse)
 • svimmelhet
 • kramper
 • raske eller uregelmessige hjerteslag
 • kvalme (uvelhet)
 • munntørrhet
 • magekatarr
 • leverproblemer
 • hårtap
 • utslett
 • tretthet
Hyppigheten av følgende bivirkning er ikke kjent:
 • vektøkning.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Clarityn
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Bruk ikke Clarityn hvis du oppdager endringer i utseende til tabletten.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Clarityn
 • Virkestoff er loratadin. Hver tablett inneholder 10 mg loratadin.
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, maisstivelse og magnesiumstearat.
Hvordan Clarityn ser ut og innholdet i pakningen
Hvit, til off-white, oval tablett merket med en kolbe i en skål, delestrek og tallet ”10” på den ene siden. Clarityn tabletter er tilgjengelig i pakningsstørrelser på 2, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 50 eller 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Bayer AB
Box 606
SE-169 26 Solna
Sverige
Tilvirker
Schering-Plough Labo NV,
Industriepark, 30
B-2220 Heist-op-den-Berg,
Belgia
Schering-Plough
Rue Louis Pasteur, 2
F-14200 Herouville Saint Clair,
Frankrike
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Østerrike, Danmark, Finland, Island, Irland, Norge, Sverige: Clarityn
Belgia, Luxemburg: Claritine
Italia: Clarityn
Frankrike, Hellas, Spania: Clarityne
Tyskland: Lisino S
Nederland: Claritine
Portugal: Claritine, Alertrin
Storbritannia: Clarityn (Allergy)
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 15.02.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

allergisk rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som utløses av allergifremkallende substanser, vanligvis pollen. Symptomer er nesetetthet, rennede nese og nysing.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.