Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Clarithromycin Teva 250 mg filmdrasjerte tabletter

Clarithromycin Teva 500 mg filmdrasjerte tabletter

klaritromycin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg personlig og skal ikke gis videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Clarithromycin Teva er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Clarithromycin Teva
 3. Hvordan du bruker Clarithromycin Teva
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Clarithromycin Teva
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Clarithromycin Teva er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 • Klaritromycin tilhører en gruppe legemidler som kalles makrolidantibiotika.
 • Klaritromycin brukes til behandling av en rekke infeksjoner som:
  • Luftveisinfeksjoner, som f.eks. bronkitt og lungebetennelse
  • infeksjoner i hals og bihulene, f.eks. bihulebetennelse og halsbetennelse
  • infeksjoner i hud og bløtvev
  • Helicobacter pylori-infeksjon i forbindelse med magesår
 
2. Hva du må vite før du bruker Clarithromycin Teva
Bruk ikke Clarithromycin Teva:
 • hvis du er allergisk overfor klaritromycin, andre makrolid antibiotika (f.eks. erytromycin, azitromycin) eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du tar legemidler kalt terfenadin eller astemizol (ved høysnue eller allergi) eller cisaprid eller pimozid tabletter da kombinasjon av disse legemidlene i noen tilfeller kan forårsake alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen. Rådfør deg med legen din om alternative legemidler.
 • hvis du har blitt fortalt av legen din at du har unormalt lavt kaliumnivå i blodet (hypokalemi)
 • hvis du eller noen i familien din tidligere har hatt hjerterytmeforstyrrelser (ventrikkelarytmi, inkludert torsade de pointes) eller unormalt EKG (elektrokardiogram, registrerer de elektriske impulsene som sendes gjennom hjertet) kalt forlenget QT-syndrom
 • hvis du tar ergotaminlignende legemidler (vanligvis brukt mot migrene)
 • hvis du tar kolesterolsenkende legemidler (lovastatin eller simvastatin)
 • hvis du har hjerteproblemer slik som unormal hjerterytme
 • hvis du har alvorlige leverproblemer i kombinasjon med nyreproblemer
 • hvis du tar tikagrelor (et blodfortynnende legemiddel)
 • hvis du tar ranolazin (til behandling av angina)
 • hvis du tar kolkisin (til behandling av gikt)
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med legen din eller apotek før du begynner å ta Clarithromycin Teva dersom du:
 • er allergisk overfor linkomycin eller klindamycin
 • har leverproblemer
 • har nyreproblemer
 • har hjerteproblemer
 • har, eller er utsatt for, soppinfeksjoner (f.eks. trøske)
 • har muskelproblemer kjent som myasthenia gravis
 • tar legemidler som senker blodsukkeret (blodsukkersenkende legemidler tatt gjennom munnen) eller insulin
 • har unormalt lave nivåer av magnesium i blodet (hypomagnesemi)
 • har ubalanse i andre salter i blodet (elektrolytter)
 • tar legemidler som man vet kan forårsake alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen (f.eks. legemidlene terfenadin, astemizol, cisaprid og pimozid; se "Bruk ikke Clarithromycin Teva")
Andre legemidler og Clarithromycin Teva
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Du må ikke bruke Clarithromycin Teva dersom du bruker
 • ergotamin eller dihydroergotamin (for behandling av migrene)
 • terfenadin eller astemizol (brukes til behandling av høysnue og andre allergier)
 • pimozid (brukes til behandling av psykiske lidelser)
 • cisaprid (brukes til behandling av mageproblemer)
 • simvastatin eller lovastatin (kolesterolsenkende)
 • andre makrolider, f.eks. erytromycin eller azitromycin
 • ticagrelor (et blodfortynnende legemiddel)
 • ranolazin (til behandling av angina)
 • kolkisin (til behandling av gikt)
Rådfør deg med legen din dersom du bruker noen av følgende
 • kumarin-antikoagulantia som brukes til å fortynne blodet, f.eks. warfarin
 • legemidler som brukes til behandling av uregelmessig hjerterytme, f.eks. disopyramid eller kinidin
 • legemidler som brukes til behandling av hjertesvikt, f.eks. digoksin
 • legemidler som brukes til behandling av epilepsi, f.eks. fenytoin, valproat eller karbamazepin
 • legemidler som brukes til behandling av visse psykiske sykdommer, f.eks. kvetiapin
 • teofyllin, som brukes til behandling av astma
 • benzodiazepiner som brukes ved søvnproblemer, f.eks. alprazolam, midazolam eller triazolam
 • fenobarbital, som brukes som beroligende middel og mot kramper
 • rifabutin eller rifampicin, rifapentin eller aminoglykosider (f.eks. gentamicin), som brukes til behandling av enkelte infeksjoner
 • ciklosporin, takrolimus eller sirolimus, som brukes etter organtransplantasjoner
 • legemidler som brukes til å senke kolesterolet, f.eks. atorvastatin eller rosuvastatin
 • ritonavir, atazanavir, etravirin, saquinavir, efavirenz, nevirapin eller zidovudin, som brukes til behandling av pasienter med HIV
 • johannesurt, som brukes til behandling av depresjon
 • sildenafil, tadalafil, vardenafil som brukes til behandling av ereksjonsproblemer
 • cilostazol (en behandling mot leggkramper)
 • metylprednisolon (til behandling av inflammasjon)
 • vinblastin (en kreftbehandling)
 • omeprazol, som brukes til behandling av fordøyelsesproblemer
 • tolterodin, som brukes til behandling av urininkontinens
 • itrakonazol eller flukonazol, som brukes ved soppinfeksjoner
 • kalsiumkanalblokkere f.eks. verapamil, amlodipin, diltiazem (til behandling av høyt blodtrykk eller hjerterytmeforstyrrelser)
 • legemidler som senker blodsukkeret ditt (orale hypoglykemiske legemidler f.eks. nateglinid, repaglinid) eller insulin
Inntak av Clarithromycin Teva sammen med mat og drikke
 • Du kan ta Claritromycin Teva enten med eller uten mat, avhengig av hva du foretrekker.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Claritromycin Teva bør ikke gis til gravide eller ammende mødre uten at fordelen oppveier for risikoen for babyen.
Små mengder av klaritromycin kan gå over i brystmelken.
Bilkjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 • Tablettene kan gjøre deg søvnig, svimmel eller forvirret. Du må ikke kjøre bil eller bruke maskiner hvis du kjenner du er påvirket.
Clarithromycin Teva inneholder tartrazin og allurarød
Tartrazin (E102) og allurarød (E129) kan gi allergiske reaksjoner.
 
3. Hvordan du bruker Clarithromycin Teva
Bruk alltid dette legemidlet slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Tablettene bør svelges, helst sammen med et glass vann.
De anbefalte doseringene:.
Voksne, inkludert eldre:
 • For luftveis-, hals- eller bihulebetennelse samt hud- og vevsinfeksjoner:
  Den anbefalte dosen er 250 mg to ganger daglig. Legen kan øke dosen til 500 mg to ganger daglig ved alvorlige infeksjoner. Behandlingens varighet er vanligvis 6 til 14 dager. Behandlingen bør fortsette i minst 2 dager etter at du er symptomfri.
Voksne
 • For behandling av Helicobacter pylori-infeksjoner i forbindelse med tolvfingertarmsår:
  Clarithromycin Teva bør tas i doser på 500 mg to ganger daglig i kombinasjon med andre legemidler for behandling av Helicobacter pylori.
  Legen din vil avgjøre hva som er den beste behandlingskombinasjonen for deg. Dersom du er usikker på hvilken medisin du skal ta, og når du skal ta den, må du rådføre deg med legen din.
Pasienter med lever- eller nyreproblemer
Dersom du har leverproblemer eller alvorlige nyreproblemer, må kanskje legen redusere dosen din. Clarithromycin Teva bør ikke tas i mer en to uker dersom du har slike problemer.
Bruk hos barn og ungdom
Barn under 12 år
Clarithromycin Teva anbefales ikke til barn under 12 år, men det finnes andre formuleringer, f.eks. miksturer, som legen vil forskrive til barn under 12 år.
Barn over 12 år
 • Til bronkitt, lungebetennelse, halsbetennelse eller bihulebetennelse og infeksjoner i hud og bløtvev:
  Anbefalt dose er 250 mg to ganger daglig. Legen din kan øke dosen til 500 mg to ganger daglig ved alvorlige infeksjoner. Vanlig varighet av behandlingen er 6 til 14 dager. Behandlingen skal fortsette i minst 2 dager etter at du slutter å ha symptomer.
Dersom du tar for mye av Clarithromycin Teva
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du (eller andre) har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Overdosering vil sannsynligvis forårsake oppkast og magesmerter.
Ta med deg dette pakningsvedlegget, eventuelle gjenværende tabletter samt beholderen til legevakten eller legen, slik at de skjønner hvilke tabletter som er tatt.
Dersom du har glemt å ta Clarithromycin Teva
Hvis du glemmer å ta en tablett, bør du ta den så fort du husker på det med mindre det er tid for neste dose. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandlingen med Clarithromycin Teva
Du må ikke slutte å ta medisinen selv om du føler deg bedre. Det er viktig at du fortsetter med den foreskrevne behandlingen, ellers kan problemene vende tilbake, og dette legemidlet kan være mindre effektivt neste gang.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet ha bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige bivirkninger:
Avbryt behandlingen med Clarithromycin Teva og oppsøk lege umiddelbart, eller dra til nærmeste sykehus dersom følgende skjer:
Mindre vanlige: kan påvirke opptil én av 100 personer
 • en allergisk reaksjon som fører til hevelse i lepper, ansikt, tunge eller hals som gir alvorlig pustebesvær, eller alvorlig hudutslett eller elveblest1
 • gallebæreproblemer (kolestase)4
 • gulfarging av huden (gulsott), hudirritasjon, blek avføring, mørk urin, ømhet i magen eller nedsatt appetitt. Dette kan være tegn på hepatitt (leverbetennelse)4
 • endringer i puls/hjerterytme (unormalt rask, langsom eller uregelmessig puls)
Ikke kjent: Frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data
 • livstruende uregelmessig hjerterytme (Torsades de pointes)
 • blemmer i huden, på munn, øyne og kjønnsorganer – dette kan skyldes Steven-Johnson syndrom eller toksisk hudnekrolyse, som er alvorlige sykdommer
 • legemiddelutslett med eosinofili (økning i en type hvite blodceller) og systemiske symptomer (DRESS)
 • et rødt, skjellete utslett med kuler under huden og blemmer (eksantematøs pustulose)
 • pseudomembranøs kolitt (infeksjoner i tarmen med kraftig eller langvarig diaré, som kan være blodig eller slimete)
 • agranulocytose (kraftig reduksjon i hvite blodceller med økt risiko for infeksjon); symptomer inkluderer høy temperatur og sår i munn og svelg og uforklarlige blødninger eller blåmerker
 • pankreatitt – kvalme, oppkast, magesmerter og ryggsmerter
 • anfall
 • endringer i hjerterytme (ventrikkeltakykardi, ventrikkelflimmer)
 • leversvikt og gulsott – gulfarging av huden og det hvite i øynene med forhøyet nivå av leverenzymer i blodet
Andre bivirkninger:
Følgende bivirkninger er blitt rapportert med en omtrentlig frekvens som vist:
Vanlige: kan påvirke opp til én av 10 personer
 • mageproblemer som kvalme, oppkast, fordøyelsesproblemer, magesmerter eller diaré
 • endring i smakssans
 • hodepine
 • søvnproblemer
 • endrede leverfunksjonsprøver
 • utslett, økt svetting
 • utvidelse av blodårene (vasodilatasjon)1
Mindre vanlige: kan påvirke opp til én av 100 personer
 • soppinfeksjon, vaginal infeksjon
 • blodsykdommer, som endring i antall hvite blodlegemer, som gjør det lettere å få infeksjoner. Disse kan gi utslag som feber eller frysninger, sår hals, sår i munnen eller svelget
 • ledd- og muskelsmerter, muskelstivhet1, muskelkramper3
 • dårligere levringsevne i blodet3, neseblødning2
 • endrede lever- eller nyrefunksjonsprøver eller blodprøver
 • urtikaria (utslett), kløe, flate, røde områder på huden som er dekket med små, sammenvokste kuler (makulopapulært utslett)3, blemmer på huden som er fylt med væske (bulløs dermatitt)1
 • tap av appetitt, nedsatt appetitt
 • angst, nervøsitet3
 • svimmelhet, søvnighet, skjelving (rysting), bevegelsesforstyrrelser (dyskinesi)1
 • vertigo (følelse av at det går rundt), øresus, redusert hørsel
 • betennelse i mageslimhinner og tynntarm, sure oppstøt2, oppblåsthet, forstoppelse, munntørrhet, raping, flatulens (luft)4, smerter i endetarmen2
 • betennelse i spiserøret (øsofagitt)1
 • betennelse eller sår i munnen eller på tungen, følelse av svakhet eller ubehag, tap av bevissthet1, generell følelse av å være uvel4, brystsmerter, unormale EKG-målinger
 • frysninger, tretthet, feber3
 • hypersensitivitetsreaksjoner (allergiske reaksjoner)
 • endringer i nivået av flere enzymer i blodet, noe som vises ved blodprøver
 • astma1
 • hoste og blodige opphostinger (tegn på lungeemboli)1
 • cellulitis1 (infeksjon i huden forårsaket av bakterier)
 • infeksjoner3
 • hjertestans1 (plutselig stans i den effektive blodsirkulasjonen som skyldes at hjertet ikke trekker seg sammen effektivt)
Svært sjeldne: kan påvirke opptil 1 av 10 000
 • nummenhet eller prikking i huden (parestesier)
Ikke kjent frekvens eller kan ikke anslås utifra tilgjengelige data:
 • erysipelas eller erytrasma (infeksjoner i huden)
 • redusert antall blodplater
 • forvirring, endring i virkelighetssans og følelse av panikk, desorientering, hallusinasjoner
 • misfarging av tenner (dette kan vanligvis korrigeres ved profesjonell rensing)
 • misfarging av tungen
 • nyresvikt, nyrebetennelse
 • psykotiske forstyrrelser (mental sykdom), depresjon, unormale drømmer, følelse av opprømthet eller overspenning som fører til uvanlig oppførsel (mani)
 • tap av smak, endringer i luktopplevelse, manglende evne til å lukte
 • tap av hørsel
 • uvanlig blødning eller uforklarlige blåmerker
 • lavt blodsukker hos diabetikere
 • akne
 • myopati (muskelsvakhet), rabdomyolyse (muskelsmerter, nedbrytning av muskelfibre)2
 • økt internasjonal normalisert ratio, INR (økt blodlevringstid), unormal farge på urin
 • forlenget protrombintid
1 Bivirkningene er kun rapportert for pulver til injeksjonsvæske, oppløsning
2 Bivirkningene er kun rapportert for depottabletter
3 Bivirkningene er kun rapportert for granulat til mikstur
4 Bivirkningene er kun rapportert for tabletter
Du kan få bivirkninger som du ikke er klar over, slik som endringer i visse typer blodceller, andre komponeneter i blodet eller leverenzymer. Legen din kan ta blodprøver for å undersøke dette.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Clarithromycin Teva
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevar blisterbrettet i esken. Tablettene må ikke legges over i en annen beholder.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterpakningen og esken etter ”Utløpsdato.”/”EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Clarithromycin Teva
 • Virkestoffet er klaritromycin. Hver tablett inneholder enten 250 mg eller 500 mg klaritromycin.
 • De andre innholdsstoffene er natriumstivelseglykolat, mikrokrystallinsk cellulose, povidon (PVP K-30), magnesiumhydroksid, krysskarmellosenatrium, kolloidal vannfri silika, stearinsyre, magnesiumstearat, hypromellose (E 464), titandioksid (E 171), makrogol 400, tartrazin (E 102), allurarød AC (E 129), indigotin (E 132) og vanillin.
Hvordan Clarithromycin Teva ser ut og innholdet i pakningen
 • 250 mg tablett er gul, filmdrasjert og oval tablett preget med ”93” på den ene siden og ”7157” på den andre.
 • 500 mg tabletten er lysegul, filmdrasjert og oval tablett preget med ”93” på den ene siden og ”7158” på den andre.
 • Clarithromycin Teva 250 mg finnes i pakningsstørrelser på 7, 8, 10, 12, 14, 14 kalenderpakning, 16, 20, 30, 100 og 120 tabletter.
 • Clarithromycin Teva 500 mg finnes i pakningsstørrelser på 7, 8, 10, 14, 14 kalenderpakning, 16, 20, 21, 30, 42 og 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkere
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg, Sverige
Tilvirkere:
Teva UK Ltd,
Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne
East Sussex, BN22 9AG
England
Pharmachemie B.V.
Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem
Nederland
Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company
Pallagi út 13
Debrecen, H-4042
Ungarn
Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Strasse 3
D-89143 Blaubeuren
Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 26.09.2019.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

dyskinesi (bevegelsesvansker, bevegelsesproblemer): Unormale, ufrivillige og smertefulle bevegelser.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erysipelas (rosen): En akutt hudinfeksjon forårsaket av streptokokker. Sykdommen rammer først og fremst barn og eldre mennesker. Typiske symptomer er rødhet som raskt sprer seg og føles varmt ved berøring. Ansiktet er mest utsatt.

erytrasma (erythrasma): En kronisk bakterieinfeksjon i store hudfolder forårsaket av Corynebakterier.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

helicobacter pylori: Bakterie som kan forårsake magsår, sår i tolvfingertarmen og i noen tilfeller kreft i magesekken. Svært mange er infisert med bakterien, men bare noen få utvikler sykdom. Bakterien som holder til i magesekken kan utryddes ved hjelp en kombinasjon med legemidler som skal tas samtidig. Ofte består behandlingsregimet av to typer antibiotika og en protonpumpehemmer.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

hypomagnesemi (magnesiummangel): Tilstand med unormalt lavt magnesiumnivå i blodet.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

lungeemboli (pulmonal emboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

tolvfingertarmsår (duodenalsår, ulcus duodeni): Sår på tolvfingertarmen, som hovedsakelig er forårsaket av bakterien Helicobacter pylori. Duodenalsår behandles både med legemidler som reduserer syreproduksjonen i magen og med antibiotika som dreper Helicobacter pylori.

torsades de pointes: Torsades de pointes er en sjelden form for arytmi der hjertet slår veldig fort. Dette er meget alvorlig og kan behandles med en pacemaker, som da hjelper hjertet til å komme i takt igjen når det slår uregelmessig.

ventrikkelflimmer (ventrikkelfibrillering, hjertekammerflimmer): Alvorlig form for hjerterytmeforstyrrelse. Elektriske impulser opptrer uregelmessig fra hjertekamrene. Vanligste årsak til plutselig hjertedød.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

øsofagitt (spiserørsbetennelse): Betennelse i spiserøret. Den vanligste årsaken er oppgulping av surt mageinnhold.