PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Citrafleet, pulver til mikstur, oppløsning i dosepose

natriumpikosulfat, lett magnesiumoksid, vannfri sitronsyre

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Citrafleet brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Citrafleet er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Citrafleet
 3. Hvordan du bruker Citrafleet
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Citrafleet
 6. Ytterligere informasjon
 
1. Hva Citrafleet er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Du tar Citrafleet for å tømme tarmene dine (også kjent som tynntarm og tykktarm) før undersøkelser som krever en tom tarm, f.eks. koloskopi (prosedyre for å se inn i tarmene dine med et langt, bøyelig instrument som legen fører inn gjennom endetarmsåpningen din) eller en røntgenundersøkelse. Citrafleet er et pulver som lukter og smaker sitron. Det inneholder to typer avføringsmidler blandet i en dosepose som, når det løses opp i vann og drikkes, vasker og tømmer tarmene. Det er viktig å ha tomme, rene tarmer slik at legen eller kirurgen kan se dem klart.
Citrafleet brukes hos voksne (inkludert eldre) over 18 år.
 
2. Hva du må vite før du bruker Citrafleet
Bruk ikke Citrafleet
 • dersom du er allergisk overfor natriumpikosulfat, magnesiumoksid, sitronsyre eller et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • har kongestiv hjertesvikt (en tilstand der hjertet ditt ikke klarer å pumpe blod godt nok rundt i kroppen)
 • har en tilstand som kalles mageretensjon (magen din tømmes ikke helt)
 • har et magesår (av og til kalt ventrikkel- eller duodenalsår)
 • har blokkering i tarmen eller manglende normale tarmbevegelser (av og til kalt tarmslyng)
 • er blitt fortalt av lege at du har en skadet tarmvegg (også kalt toksisk kolitt)
 • har en oppsvulmet tykktarm (også kjent som toksisk megacolon)
 • har nylig vært syk eller føler deg syk (kvalme og oppkast)
 • er veldig tørst eller tror du kan være kraftig uttørret
 • er blitt fortalt av legen din at du har en oppsvulmet buk på grunn av væskeansamling (kalt ascites)
 • har nylig hatt operasjon i buken f.eks. for blindtarmbetennelse
 • kan ha en perforert/skadet eller blokkert tarm (tarmperforasjon eller -obstruksjon)
 • er blitt fortalt av legen din at du har aktiv inflammatorisk tarmsykdom(som Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt)
 • er blitt fortalt av legen din at du har skadede muskler som lekker sitt innhold ut i blodet ditt (rabdomyolyse)
 • har alvorlige nyreproblemer eller er blitt fortalt av legen din at du har for mye magnesium i blodet ditt (hypermagnesemi).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Citrafleet dersom du:
 • nylig har hatt operasjon i tarmen
 • har nyre- eller hjerteproblemer
 • har væske- og/eller salt- (natrium eller kalium) ubalanse eller tar legemidler som kan påvirke væske- og/eller salt- (natrium eller kalium) balansen i kroppen, som for eksempel vanndrivende legemidler (diuretika), kortikosteroider eller litium
 • har epilepsi eller har en sykehistorie med krampeanfall
 • har lavt blodtrykk (hypotensjon)
 • er tørst eller tror du kan være lett til moderat uttørret
 • er eldre eller fysisk svak
 • har tidligere hatt lite natrium eller kalium i blodet (også kjent som hyponatremi eller hypokalemi)
Andre legemidler og Citrafleet
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Citrafleet kan påvirke eller påvirkes av andre legemidler dersom du tar dem samtidig. Hvis du tar noen av legemidlene nevnt under, kan legen din bestemme at du skal få et annet legemiddel eller at dosen skal endres. Hvis du ikke allerede har snakket med legen din om dette allerede skal du gå tilbake til legen din og spørre hva du skal gjøre:
 • P-piller, da deres effekt kan reduseres
 • Legemidler mot diabetes eller legemidler til behandling av epilepsi(krampeanfall), da deres effekt kan reduseres
 • Antibiotika, da deres effekt kan reduseres
 • Andre avføringsmidler, inkludert kli
 • Vanndrivende legemidler (diuretika), som furosemid som brukes til å kontrollere væskeansamling i kroppen
 • Kortikosteroider som prednison, som brukes til å behandle betennelse ved sykdommer som leddgikt, astma, høysnue, betennelse i huden (dermatitt) og inflammatorisk tarmsykdom
 • Digoksin, som brukes til å behandle hjertesvikt
 • Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDer) som acetylsalisylsyreog ibuprofen som brukes til å behandle smerter og betennelse
 • Trisykliske antidepressiva som imipramin og amtryptilin og selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) som fluoksetin, paroksetin og citalopram som brukes til å behandle depresjon og angst
 • Antipsykotiske legemidler som haloperidol, klozapin og risperidon som brukes til å behandle schizofreni
 • Litium som brukes til å behandle bipolar lidelse (manisk-depressiv lidelse)
 • Karbamazepin som brukes til å behandle epilepsi
 • Pencillamin som brukes til å behandle leddgikt og andre tilstander
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek Ikke kjør eller bruk verktøy eller maskiner dersom du begynner å føle deg trett eller svimmel etter å ha tatt Citrafleet.
Citrafleet inneholder kalium
CitraFleet inneholder 5 mmol (eller 195 mg) kalium. Du bør drøfte dette med legen din dersom du har nyreproblemer eller er blitt satt på kaliumfattig diett.
 
3. Hvordan du bruker Citrafleet
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg, da sykehusprosedyren kan måtte gjentas dersom du ikke får tømt tarmene fullstendig. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Vær forberedt på hyppige, løse avføringer når som helst etter at du har tatt en dose med Citrafleet. Dette er normalt og viser at medisinen virker. Det vil være fornuftig å sørge for at du har tilgang til et toalett inntil effekten har opphørt.
Det er viktig at du følger en spesiell diett (lite fast føde) fra dagen før undersøkelsen er planlagt. Når du begynner å ta doseposene med dette legemidlet skal du ikke innta fast føde før etter undersøkelsen er ferdig. Du skal alltid følge legens råd om kosthold. Hvis du har spørsmål ta kontakt med lege eller apotek.
Du ikke ta mer enn den anbefalte dosen i løpet av en 24 timers periode, med mindre legen din har sagt noe annet.
Behandlingsplan
Du skal ha fått to doseposer med Citrafleet. Hver dosepose inneholder en voksendose.
Behandlingen kan administreres på én av følgende måter:
 • Én dosepose inntas kvelden før undersøkelsen og én dosepose om morgenen på undersøkelsesdagen, eller
 • én dosepose inntas om ettermiddagen og én dosepose om kvelden dagen før undersøkelsen. Dette regimet anbefales når undersøkelsen er planlagt til tidlig på morgenen.
Dosene skal tas med minst 5 timers mellomrom.
Hver dosepose skal rekonstitueres i en kopp med vann. Ikke spe ut legemidlet ytterligere ved å innta drikke umiddelbart etter inntak av hver dosepose.
Vent omtrent ti minutter etter inntak av hver dosepose og drikk deretter cirka 1,5-2 liter klar væske, med en hastighet på ca. 250 (et lite glass) til 400 ml (et stort glass) per time. Klar suppe og/eller balanserte elektrolyttløsninger anbefales for å unngå dehydrering. Inntak av vann alene anbefales ikke.
Etter at du har inntatt den andre doseposen og drukket 1,5-2 liter væske, må du ikke spise eller drikke noe annet i minst 2 timer før prosedyren er gjennomført, eller som instruert av legen.
BRUKSANVISNING:
Voksne (inkludert eldre) over 18 år:
 • Trinn 1 - Bland innholdet fra 1 dosepose i en kopp med kaldt vann (ca 150 ml).
 • Trinn 2 - Rør i 2-3 minutter. Hvis det blir varmt når du rører, skal du vente til den er avkjølt før du drikker hele oppløsningen. Når oppløsningen er ferdig, skal du drikke den omgående. Oppløsningen vil se uklar ut.
Dersom du tar for mye av Citrafleet
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
De kjente bivirkningene av Citrafleet er beskrevet under og oppført etter den hyppigheten de forekommer med:
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
Magesmerter.
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
Bukspenning (oppblåst mage), tørste, analt ubehag og proktalgi (smerter i endetarmen), utmattelse (tretthet), søvnforstyrrelser, hodepine, munntørrhet, kvalme.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
Svimmelhet, oppkast, manglende evne til å kontrollere avføringene dine (fekal inkontinens).
Andre bivirkninger hvor hyppigheten ikke er kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
Anafylaksi eller overfølsomhet som er alvorlige allergiske reaksjoner. Du bør dra rett til sykehus hvis du får pustevansker, begynner å rødme eller får andre symptomer som du tror kan bety at du har en alvorlig allergisk reaksjon.
Hyponatremi (lavt nivå av natrium i blodet), epilepsi, kramper (anfall), ortostatisk hypotensjon (lavt blodtrykk når du reiser deg opp som gjør deg svimmel eller ustø), forvirringsfølelse, utslett inkludert urtikaria (elveblest), kløe og purpura (blødning under huden).
Luft (flatulens) og smerter i magen.
Dette legemidlet er tiltenkt å gi deg svært regelmessige, løse avføringer, tilsvarende diaré.
Rådfør deg imidlertid med legen din dersom du, etter å ha tatt dette legemidlet, får avføringer som er plagsomme eller bekymrer deg.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Citrafleet
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på doseposen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Ytterligere informasjon
Sammensetning av Citrafleet
 • Virkestoffer er natriumpikosulfat 10,0 mg, lett magnesiumoksid 3,5 g, vannfri sitronsyre 10,97 g per dosepose.
 • Andre innholdsstoffer er kaliumhydrogenkarbonat, sakkarinnatrium og sitronsmak (inneholder sitronsmak, maltodekstrin, tokoferol E307). Se avsnitt 2.
Hvordan Citrafleet ser ut
Citrafleet er et pulver til mikstur, oppløsning inneholdende hvite pulverkrystaller.
Innehaver av markedsføringstillatelsen (parallellimport):
Farmagon AS, Karihaugveien 22, 1086 Oslo.
Ompakker:
Pharma Production AS, Karihaugveien 22, 1086 Oslo.
Tilvirker:
Casen Recordati, S.L.
Autovía de Logroňo Km 13,300
50180 UTEBO
Zaragoza
Spania
Pakningsvedlegget er basert på godkjent tekst av: 12.06.2018 (desember 2018)

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

ascites (væske i bukhulen): Væskemengden kan bli opptil 20 liter, og skyldes som oftest leversvikt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bipolar lidelse (bipolar forstyrrelse, manisk-depressiv lidelse, bipolar sykdom): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

duodenalsår (ulcus duodeni, tolvfingertarmsår): Sår på tolvfingertarmen, som hovedsakelig er forårsaket av bakterien Helicobacter pylori. Duodenalsår behandles både med legemidler som reduserer syreproduksjonen i magen og med antibiotika som dreper Helicobacter pylori.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

fekal inkontinens (fecesinkontinens): Tap av tarmkontroll som fører til ufrivillig lekkasje av avføring.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

inflammatorisk tarmsykdom (ibd): Begrepet brukes for en rekke kroniske inflammatoriske sykdommer i tarmkanalen av ukjent årsak. De vanligste typene er ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.