Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Citalopram Vitabalans 20 mg filmdrasjerte tabletter

Citalopram Vitabalans 40 mg filmdrasjerte tabletter

citalopram

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Citalopram Vitabalans er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Citalopram Vitabalans
 3. Hvordan du bruker Citalopram Vitabalans
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Citalopram Vitabalans
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Citalopram Vitabalans er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Citalopram Vitabalans inneholder virkestoffet citalopram og tilhører en gruppe antidepressiva (legemidler til behandling av depresjon) kalt selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI). Disse legemidlene virker på serotonin-systemet i hjernen. Forstyrrelser i serotonin-systemet er ansett som en viktig faktor i utviklingen av depresjon og beslektede sykdommer.
Citalopram Vitabalans brukes til behandling av depresjon, panikklidelse (anfall av alvorlig angst) med og uten agorafobi, tvangslidelser (tvangstanker og handlinger) og som forebyggende behandling mot depresjon.
 
2. Hva du må vite før du bruker Citalopram Vitabalans
Bruk ikke Citalopram Vitabalans
 • dersom du er allergisk overfor citalopram eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du samtidig bruker, eller hvis du i løpet av de siste 14 dagene har tatt, såkalte MAO-hemmere (f.eks. moklobemid (brukes til behandling av depresjon) eller selegilin (brukes til behandling av Parkinsons sykdom)). Behandling med MAO-hemmer skal stoppes i minst 14 dager før du skifter til Citalopram Vitabalans. Behandlingen med Citalopram Vitabalans bør stoppes minst syv dager før du skifter til en MAO-hemmer.
 • dersom du tar linezolid (antibiotika), med mindre det finnes utstyr for nøye observasjon og overvåkning av blodtrykket.
 • dersom du er født med eller har hatt en episode med unormal hjerterytme (sett på EKG – en undersøkelse som vurderer hjertefunksjonen).
 • dersom du bruker legemidler mot hjerterytmeproblemer eller som kan påvirke hjerterytmen. Se også avsnittet “Andre legemidler og Citalopram Vitabalans” under.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Citalopram Vitabalans.
Informer legen din hvis du har andre problemer eller sykdommer som legen din bør være oppmerksom på. Spesielt gjelder dette dersom:
 • du har diabetes (se også "Andre legemidler og Citalopram Vitabalans")
 • du får elektrosjokkbehandling
 • du har en psykotisk sykdom, eller hvis du tidligere har hatt mani (følelse av bedre eller oppstemt humør som resulterer i uvanlig atferd). Behandling med Citalopram Vitabalans bør avbrytes hvis du går inn i en manisk fase. Drøft dette med din lege.
 • du har nedsatt lever- eller nyrefunksjon
 • du lett får blødninger eller blåmerker (se også "Andre legemidler og Citalopram Vitabalans")
 • du har epilepsi. Behandling med Citalopram Vitabalans bør avbrytes dersom du får anfall eller hvis det er en økning i hyppigheten av anfall. Drøft dette med din lege.
 • du lider av eller har lidd av hjerteproblemer eller nylig har hatt et hjerteinfarkt.
 • du har lav hvilepuls og/eller du vet at du kan ha lavt saltnivå grunnet langvarig kraftig diaré og oppkast (brekninger) eller bruk av diuretika (vanndrivende legemidler).
 • du opplever rask eller uregelmessig hjerterytme, besvimelse, utmattelse eller svimmelhet i oppreist stilling, som kan indikere unormal hjerterytmefunksjon.
 • du lider av øyeproblemer som trangvinklet glaukom eller har hatt grønn stær (økt trykk i øyet).
I begynnelsen av behandlingen kan enkelte pasienter oppleve økt angst, noe som vil forsvinne ved fortsatt behandling. Det er derfor svært viktig at du følger legens forskrivning nøyaktig og ikke stopper behandlingen eller endrer dosen uten å rådføre deg med legen din.
Legemidler som Citalopram Vitabalans (såkalte SSRIer/SNRIer) kan forårsake symptomer på seksuell dysfunksjon (se avsnitt 4). I noen tilfeller har disse symptomene fortsatt etter at behandlingen er avsluttet.
Selvmordstanker og forverring av din depresjon eller angstlidelse
Dersom du er deprimert og/eller har angstlidelser, kan du noen ganger ha tanker om å skade deg selv eller om å begå selvmord. Disse tankene kan øke når du begynner å ta antidepressiva fordi det tar litt tid før denne medisinen begynner å virke. Vanligvis tar det ca. to uker, men noen ganger lengre tid før medisinen virker.
Det er mer sannsynlig at du tenker på denne måten:
 • Dersom du tidligere har hatt tanker om å begå selvmord eller skade deg selv.
 • Dersom du er en ung voksen. Informasjon fra kliniske studier har vist en økt risiko for selvmordsrelatert oppførsel hos voksne under 25 år som led av psykiske sykdommer og som ble behandlet med antidepressiva.
Dersom du på noe tidspunkt har tanker om å skade deg selv eller begå selvmord, må du kontakte legen din eller oppsøke et sykehus med en gang.
Det kan være nyttig for deg å fortelle en slektning eller en nær venn at du er deprimert eller har en angstlidelse og å be dem lese dette pakningsvedlegget. Du kan be dem fortelle deg det dersom de tror at din depresjon eller angst har blitt verre, eller om de er bekymret for endringer i oppførselen din.
Symptomer som rastløshet eller vanskeligheter med å sitte eller stå stille kan også oppstå i de første ukene av behandlingen. Fortell det umiddelbart til legen din dersom du opplever disse symptomene.
Barn og ungdom
Citalopram Vitabalans bør vanligvis ikke benyttes til barn og ungdom under 18 år. Vær oppmerksom på at pasienter under 18 år har en økt risiko for bivirkninger som selvmordsforsøk, selvmordstanker og
fiendtlighet (særlig aggresjon, opposisjonell adferd og sinne) når de tar denne typen legemidler. Til tross for dette kan legen forskrive Citalopram Vitabalans til pasienter under 18 år dersom legen mener at dette er det beste for pasienten. Dersom legen din har forskrevet Citalopram Vitabalans til en pasient under 18 år og du har behov for å diskutere dette, bør du kontakte lege igjen. Du bør informere legen dersom noen av symptomene ovenfor utvikler eller forverrer seg dersom en pasient under 18 år tar Citalopram Vitabalans. Sikkerhetsaspekter ved langtidsbehandling med Citalopram Vitabalans med hensyn til vekst, modning samt kognitiv- og adferdsutvikling er ikke klarlagt hos denne aldersgruppen.
Andre legemidler og Citalopram Vitabalans
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er spesielt viktig å informere legen eller apoteket, hvis du tar noen av de følgende legemidlene:
 • MAO-hemmere (brukes til behandling av depresjon og Parkinsons sykdom) (se "Bruk ikke Citalopram Vitabalans")
 • linezolid (antibiotika) (se "Bruk ikke Citalopram Vitabalans")
 • pimozid (brukes til behandling av psykiatriske sykdommer)
 • metoprolol (brukes til behandling av høyt blodtrykk)
 • cimetidin, lansoprazol og omeprazol (brukes til behandling av magesår), flukonazol (brukes til behandling av soppinfeksjoner), fluvoksamin (antidepressiva) og tiklopidin (brukes for å redusere risikoen for slag).
  Disse kan øke konsentrasjonen av citalopram i blodet.
 • litium og tryptofan (medisiner som brukes til behandling av manisk depressiv sykdom)
 • imipramin og desipramin (medisiner som brukes til behandling av depresjon)
 • sumatriptan eller andre triptaner (migrenemedisin)
 • medisiner som reduserer nivået av kalium eller magnesium i blodet
 • medisiner som senker terskelen for kramper, f.eks. andre antidepressiva (trisykliske, SSRIer), antipsykotiske medisiner (f.eks. fentiaziner, tioksantener, butyrofenoner), meflokin, bupropion og tramadol (brukes til behandling av smerte)
Behandling med Citalopram Vitabalans kan endre kontrollen over mengde sukker i blodet. Det kan være nødvendig å justere insulin og/eller dosen av blodsukkersenkende (hypoglykemisk) medisin som tas via munnen (oralt).
Citalopram Vitabalans kan forårsake blødninger (f.eks. fra hud og slimhinner). Samtidig behandling med legemidler som øker risikoen for blødning, f.eks. antikoagulanter (legemidler som brukes for å forhindre blodpropp, f.eks. warfarin), salisylsyre derivater (f.eks. acetylsalisylsyre), NSAIDs (medisiner som brukes til behandling av betennelse og smerter), dipyridamol, tiklopidin, atypiske antipsykotika (f.eks. risperidon), fentiaziner (f.eks. klorpromazin), eller trisykliske antidepressiva (f.eks. imipramin) kan øke risikoen.
Citalopram Vitabalans bør ikke brukes samtidig med naturmidler som inneholder johannesurt (Hypericum perforatum), fordi denne kombinasjonen kan øke risikoen for bivirkninger.
BRUK IKKE Citalopram Vitabalans dersom du tar andre legemidler for hjerterytmeproblemer eller legemidler som kan påvirke hjerterytmen, slik som klasse IA og III antiarytmika, antipsykotika (f.eks. fentiazinderivater, pimozid, haloperidol), trisykliske antidepressiva, visse antimikrobielle midler (f.eks. sparfloksacin, moksifloksacin, erytromycin IV, pentamidin, antimalariabehandling, særlig halofantrin), visse antihistaminer (astemizol, mizolastin). Kontakt legen din dersom du har noen ytterligere spørsmål om dette.
Inntak av Citalopram Vitabalans sammen med mat, drikke og alkohol
Citalopram Vitabalans bør ikke tas sammen med alkohol, fordi alkohol kan påvirke effekten av Citalopram Vitabalans. Citalopram Vitabalans tabletter kan tas med eller uten mat, men med drikke.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Informer legen din dersom du er gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er begrenset erfaring med bruk av Citalopram Vitabalans under svangerskapet. Bruk ikke Citalopram Vitabalans under graviditet, med mindre legen din har bestemt det.
Følgende symptomer er rapportert hos nyfødte, umiddelbart eller kort tid etter at barnet er født, når legemidler i samme gruppe som Citalopram Vitabalans har blitt brukt under senere stadier av svangerskapet: pusteproblemer, blåaktig hud, kramper, endringer i kroppstemperatur, problemer med mating, oppkast, lavt blodsukker, spente eller slappe muskler, kraftige reflekser, skjelvinger, engstelse, irritabilitet, sløvhet, konstant gråt, søvnighet og problemer med å sove Dersom ditt nyfødte barn får noen av disse symptomene, kontakt lege umiddelbart.
Vær sikker på at jordmor og/eller lege vet at du bruker Citalopram Vitabalans. Ved bruk under graviditet, spesielt i de siste 3 månedene av graviditeten, kan legemidler som Citalopram Vitabalans øke risikoen for en alvorlig tilstand hos spedbarn, såkalt vedvarende pulmonal hypertensjon hos nyfødte (PPHN), som gjør at spedbarnet puster raskere og får en blålig farge. Disse symptomene starter vanligvis i løpet av de første 24 timene etter fødselen. Hvis dette skjer med ditt barn bør du øyeblikkelig ta kontakt med jordmor og/eller lege.
Citalopram går over i morsmelk. Det er en risiko for en effekt på barnet. Bruk ikke Citalopram Vitabalans ved amming, med mindre legen din har bestemt det.
I studier på dyr er det sett at citalopram reduserer sædkvaliteten. Dette kan teoretisk påvirke fertiliteten, men påvirkningen på menneskelig fertilitet er fremdeles ikke blitt observert.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Citalopram Vitabalans kan påvirke evnen din til å kjøre bil eller bruke maskiner. Ikke kjør eller bruk maskiner før du vet hvordan Citalopram Vitabalans påvirker deg. Les all informasjonen i dette pakningsvedlegget for veiledning. Kontakt lege, sykepleier eller apotek hvis du er usikker.
 
3. Hvordan du bruker Citalopram Vitabalans
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Citalopram Vitabalans tas én gang daglig, enten om morgenen eller om kvelden. Citalopram Vitabalans kan tas med eller uten mat, men med drikke. Tabletten kan deles i like doser.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du føler at effekten av Citalopram Vitabalans er for sterk eller for svak.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne
Depresjon
Den vanlige dosen er 20 mg daglig. Legen din kan øke denne dosen til maksimalt 40 mg daglig. Den antidepressive effekten kan først forventes å inntreffe etter minst 2 ukers behandling. Behandlingen bør fortsette inntil pasienten har vært symptomfri i minst 4-6 måneder.
Panikklidelser
Startdosen er 10 mg daglig den første uken, før dosen økes til 20-30 mg daglig. Den første terapeutiske effekten inntreffer vanligvis etter 2-4 uker. Dosen kan økes av legen din til maksimalt 40 mg daglig.
Det kan ta opptil tre måneder å utvikle full terapeutisk respons Det kan være nødvendig å fortsette behandlingen i flere måneder.
Tvangslidelser
Anbefalt startdose er 20 mg daglig. Dosen kan økes av legen din til maksimalt 40 mg daglig. Den terapeutiske effekten inntrer etter 2-4 uker, og ytterligere forbedring vises når behandlingen fortsetter.
Forebyggende behandling
Behandlingsperioden er individuell, vanligvis årelang. Avbryting av behandlingen bør skje under tett oppfølging for å unngå tilbakefall.
Nedsatt nyrefunksjon
Dosejustering er ikke nødvendig dersom pasienten har lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Citalopram Vitabalans bør brukes med forsiktighet hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
Redusert leverfunksjon
Behandling av pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon bør starte med halvparten av normal dose. Pasienter med leverlidelser skal ikke bruke mer enn 20 mg daglig.
Eldre pasienter (over 65 år)
Startdosen skal reduseres til halvparten av den anbefalte dosen, f.eks. 10-20 mg daglig. Eldre pasienter skal vanligvis ikke bruke mer enn 20 mg daglig.
Bruk av Citalopram Vitabalans hos barn og ungdom
Citalopram Vitabalans bør normalt ikke brukes til barn og ungdom under 18 år. For mer informasjon, se punkt 2.
Dersom du tar for mye av Citalopram Vitabalans
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på overdose er krampeanfall, rask hjerterytme, søvnighet, endringer i elektrisk aktivitet i hjertet, bevisstløshet, oppkast, skjelving, endringer i blodtrykk, uregelmessig hjerterytme, endringer i hjerterytme, sykdomsfølelse (kvalme), serotonergt syndrom, rastløshet, svimmelhet, forstørrede pupiller (mydriasis), svetting, blålig hud, for rask pusting.
Dersom du har glemt å ta Citalopram Vitabalans
Ta den neste dosen til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Citalopram Vitabalans
Du bør ikke avslutte behandlingen med Citalopram Vitabalans før du har rådført deg med legen din. Vanligvis vil legen din hjelpe deg å redusere dosen gradvis over flere uker.
Når du slutter å bruke Citalopram Vitabalans, spesielt hvis du slutter brått, kan du oppleve abstinenssymptomer. Risikoen er høyere dersom Citalopram Vitabalans har blitt brukt over lang tid, ved høye doser eller når dosereduksjon skjer for raskt.
Abstinenssymptomer er: svimmelhet (ustødighet eller ubalanse), prikkende og stikkende følelse i huden, varmefølelse og (mindre vanlig) følelse av elektrisk støt, søvnforstyrrelser (livaktige drømmer, mareritt, vanskeligheter med å sove), engstelse, hodepine, sykdomsfølelse (kvalme), svetting (inkludert nattsvetting), oppkast, rastløshet eller uro (agitasjon), skjelving, forvirring eller følelse av å være desorientert, emosjonell eller irritabel, diaré (løs avføring), synsforstyrrelser, uregelmessige eller kraftige hjerteslag (hjertebank).
For de fleste vil symptomene være milde og gå over av seg selv innen to uker. Dersom du opplever alvorlige abstinenssymptomer når du slutter å bruke Citalopram Vitabalans, bør du kontakte lege. Legen kan råde deg til å fortsette behandlingen og deretter redusere dosen mer gradvis.
Oppsøk lege dersom du er bekymret for abstinenssymptomer når behandlingen med Citalopram Vitabalans avbrytes.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Vanlige bivirkninger som kvalme, søvnighet, munntørrhet og svetting er stort sett milde og forsvinner i de fleste tilfeller i løpet av de første ukene av behandlingen.
Oppsøk lege eller sykehus øyeblikkelig hvis du får noen av de følgende bivirkningene under behandling:
 • hevelse av hud, tunge, lepper, eller ansikt, eller vanskeligheter med å puste eller svelge (allergisk reaksjon) (sjelden bivirkning som kan forekomme hos opptil 1 av 1 000 personer).
 • høy feber, skjelvinger, muskelrykninger og angst. Dette kan være tegn på en sjelden tilstand kalt serotonergt syndrom (ukjent frekvens, kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data).
 • rask, uregelmessige hjerterytme, besvimelse som kan være symptomer på en livstruende tilstand kjent som “torsades de pointes” (ukjent frekvens, kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data).
 • søvnighet, forvirring og trekninger i musklene. Dette kan være tegn på lavt nivå av natrium i blodet (sjelden bivirkning som kan forekomme hos opptil 1 av 1 000 personer).
Behandlingen med Citalopram Vitabalans bør opphøre umiddelbart.
Andre bivirkninger som kan forekomme:
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)
 • søvnighet, problemer med å sove, hodepine
 • munntørrhet, sykdomsfølelse (kvalme)
 • økt svetting
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • manglende appetitt, vekttap
 • opphisselse, nedsatt seksualdrift, uro, nervøsitet, forvirring, hos kvinner: manglende oppnåelse av orgasme, unormale drømmer
 • skjelving, stikking i huden, svimmelhet, konsentrasjonsvansker
 • ringende lyd i ørene (tinnitus)
 • gjesping
 • diarè, oppkast, forstoppelse
 • kløe
 • smerter i muskler og ledd
 • for menn: problemer med sædutløsning og ereksjon
 • tretthet
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • økt appetitt, vektøkning
 • aggresjon, følelse av identitetstap, hallusinasjoner, mani
 • besvimelse
 • store pupiller (den mørke ringen midt i øyet)
 • rask hjerterytme, langsom hjerterytme
 • elveblest, hårtap, synlig rød eller lilla misfarging av huden (purpura), følsomhet overfor sollys
 • vannlatingsproblemer
 • blødning fra skjeden
 • opphovning av armer og bein
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1 000 personer)
 • kramper (grand mal), ufrivillige bevegelser, smaksforstyrrelser
 • blødning
 • leverbetennelse
 • feber
Ikke kjent (kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data)
 • en økning i blødninger eller blåmerker forårsaket av redusert antall blodplater
 • utslett (overfølsomhet)
 • uhensiktsmessig utskillelse av antidiuretisk hormon (ADH)
 • redusert nivå av kalium i blodet (inkludert opphovning av hud og slimhinner)
 • panikkanfall, gnissing av tenner, rastløshet
 • tanker om å skade deg selv eller tanker om å ta selvmord (se "Hva du må vite før du bruker Citalopram Vitabalans")
 • kramper, spesielle forstyrrelser i bevegelse på grunn av forstyrrelser i visse nervebaner, ufrivillige muskelbevegelser (akatisi), bevegelsesforstyrrelser
 • synsforstyrrelser
 • endring i hjertets elektriske syklus (QT-forlengelse, ventrikulær arytmi)
 • lavt blodtrykk (f.eks. når en reiser seg opp)
 • neseblødning
 • blødninger i mage/tarm (inkludert bløding fra endetarmen)
 • unormale testresultater fra leverfunksjonsprøver
 • blødningsforstyrrelser inkludert blødninger fra hud og slimhinner (ekkymose), blødning fra livmoren (utenom menstruasjonsperioden)
 • smertefull/vedvarende ereksjon hos menn,
 • utskillelse av melk fra brystene hos menn
 • En økt risiko for beinbrudd har vært observert hos pasienter som tar denne typen legemidler.
Seponering av citalopram (spesielt når dette skjer brått) fører vanligvis til seponeringssymptomer (se
"Hvordan du bruker Citalopram Vitabalans").
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Citalopram Vitabalans
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager ødelagte tabletter eller synlige tegn på forringelse. Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Citalopram Vitabalans
Tablettkjerne:
 • Virkestoff er citalopram (som hydrobromid). Hver tablett inneholder 20 mg eller 40 mg av citalopram (som hydrobromid).
 • Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, mannitol (E421), kolloidal vannfri silika, og magnesiumstearat.
Filmdrasjering:
Innholdsstoffene er polydekstrose, hypromellose, titandioksid og makrogol.
Hvordan Citalopram Vitabalans ser ut og innholdet i pakningen
Hvordan Citalopram Vitabalans tabletter ser ut
20 mg: En hvit, rund, konveks tablett med delestrek på den ene siden og logo “2”. Diameter er 8 mm. 40 mg: En hvit, rund, konveks tablett med delestrek på den ene siden og logo “4”. Diameter er 10 mm. Tabletten kan deles i like doser.
Pakningsstørrelser:
20 mg: 10, 14, 20, 30, 60 og 100 tabletter.
40 mg: 10, 14, 20, 30, 60 og 100 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Vitabalans Oy Varastokatu 8
FI-13500 Hämeenlinna FINLAND
Tel: +358 (3) 615600
Fax: +358 (3) 6183130
Dette legemidlet er godkjent i medlemslandene i EØS under følgende navn:
Citalopram Vitabalans (Tsjekkia, Tyskland, Danmark, Estland, Finland, Ungarn, Litauen, Latvia, Norge, Polen, Sverige, Slovenia, Slovakia)
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 25.11.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

adh (vasopressin, antidiuretisk hormon): Hormon som dannes i hypothalamus. Urinutskillelsen via nyrene reguleres av ADH. Mer ADH skilles ut når kroppen har behov for å spare vann.

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

agorafobi (plassangst): Fobi for offentlige steder. Personer som lider av agorafobi føler et stort ubehag for å være på steder med mange mennesker, f.eks. varehus, T-bane eller buss. Symptomer er svette, hjertebank og kvalme.

akatisi: Rastløshet, angst og manglende evne til å sitte stille. Tilstanden er en relativt vanlig bivirkning av behandling med nevroleptika (antipsykotika).

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

ekkymose: Liten hudblødning, gir blåmerke.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kognitivt: Som har med oppfattelse og tenking å gjøre. Intellektuell tankevirksomhet som fører til forståelse og resonnement.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

mydriasis (mydriase, pupilldilatasjon, utvidede pupiller, store pupiller): Utvidet pupill.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

snri: (SNRI: Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors) Selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og angstlidelser. De hemmer reopptak av signalstoffene serotonin og noradrenalin i nerveceller i sentralnervesystemet.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

torsades de pointes: Torsades de pointes er en sjelden form for arytmi der hjertet slår veldig fort. Dette er meget alvorlig og kan behandles med en pacemaker, som da hjelper hjertet til å komme i takt igjen når det slår uregelmessig.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

tvangslidelse (ocd): Psykisk lidelse som kjennetegnes ved stadig tilbakevendende tanker man ikke klarer å stoppe og/eller tvangshandlinger.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.