Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Ciprofloxacin Villerton 2 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning

ciprofloksacin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier..
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ciprofloxacin Villerton er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ciprofloxacin Villerton
 3. Hvordan du bruker Ciprofloxacin Villerton
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ciprofloxacin Villerton
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Ciprofloxacin Villerton er og hva det brukes mot
Ciprofloxacin Villerton er et antibiotikum som tilhører gruppen fluorokinoloner. Virkestoffet er ciprofloksacin. Ciprofloksacin virker ved å drepe de bakterier som forårsaker infeksjoner. Det virker kun på visse bakterier.
Voksne
Ciprofloxacin Villerton brukes til voksne til behandling av følgende bakterielle infeksjoner:
 • luftveisinfeksjoner
 • langvarige eller tilbakevendende infeksjoner i ører og bihuler
 • urinveisinfeksjoner
 • infeksjoner i testiklene
 • underlivsinfeksjoner hos kvinner
 • infeksjoner i mage-tarmkanalen og i bukhulen
 • hud- og bløtdelsinfeksjoner
 • infeksjoner i knokler og ledd
 • behandling av infeksjoner hos pasienter med et lavt antall hvite blodlegemer (neutropeni)
 • forebyggelse av infeksjon hos pasienter med et lavt antall hvite blodlegemer (neutropeni)
 • eksponering for innånding av miltbrannbakterier.
Hvis du har en alvorlig infeksjon eller en infeksjon som skyldes mer enn en bakterie, skal du kanskje ha en annen antibiotikabehandling i tillegg til Ciprofloxacin Villerton.
Barn og ungdom
Ciprofloxacin Villerton brukes hos barn og ungdom til behandling av følgende bakterielle infeksjoner under spesialisttilsyn:
 • infeksjoner i lunge og bronkier hos barn og ungdom med cystisk fibrose
 • kompliserte urinveisinfeksjoner, inkludert infeksjoner som rammer nyrene (pyelonefritt)
 • eksponering for anthrax ved inhalasjon
Ciprofloxacin Villerton kan også brukes til å behandle andre spesifikke alvorlige infeksjoner hos barn og ungdom dersom legen anser at dette er nødvendig.
 
2. Hva du må vite før du bruker Ciprofloxacin Villerton
Bruk ikke Ciprofloxacin Villerton :
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet, andre kinoloner, eller overfor noen av de andre innholdsstoffene i Ciprofloxacin Villerton (se pkt. 6)
 • dersom du bruker tizanidin (se punkt 2: «Bruk av andre legemidler»)
Advarsler og forsiktighetsregler Før du tar dette legemidlet
Du bør ikke ta antibiotika som inneholder fluorokinoloner/kinoloner, inkludert Ciprofloxacin Villerton, dersom du tidligere har fått alvorlige bivirkninger når du har tatt et kinolon eller fluorokinolon. I denne situasjonen bør du informere legen din så fort som mulig.
Før du får Ciprofloxacin Villerton Informer legen din hvis du:
 • noen gang har hatt nyreproblemer, fordi det kan bety at behandlingen må muligens justeres
 • har epilepsi eller andre nevrologiske tilstander
 • har hatt seneproblemer under tidligere behandling med antibiotika som Ciprofloxacin Villerton
 • har myasthenia gravis (en type muskelsvakhet)
 • har hatt unormal hjerterytme (arytmier)
 • dersom legen din har fortalt deg at en av dine store blodårer har en utvidelse eller «buler ut» (dette kalles også for aneurisme i hovedpulsåren eller perifer aneurisme)
 • dersom du tidligere har hatt episoder med brist i hovedpulsåren (dette kalles også aortadisseksjon, eller brist i pulsårens indre vegg)
 • dersom noen i familien din har en sykehistorie med utvidelser eller brist i hovedpulsåren eller dersom du har andre risikofaktorer (f.eks. bindevevssykdommen Marfan syndrom, Ehlers- Danlos’ sykdom, karsykdommer som Takayasus arteritt, kjempecellearteritt, Behçets syndrom, høyt blodtrykk, eller kjent aterosklerose).
Mens du er under behandling med Ciprofloxacin Villerton
Informer legen din omgående hvis noe av følgende oppstår mens du er under behandling med Ciprofloxacin Villerton. Legen din avgjør om behandling med Ciprofloxain Villerton må avbrytes.
 • Alvorlig, plutselig allergisk reaksjon (en anafylaktisk reaksjon/sjokk, angioødem). Selv ved første dose er det en viss sjanse for at du kan få en alvorlig allergisk reaksjon med følgende symptomer: tetthet i brystet, svimmelhet, kvalme, følelse av å besvime eller svimmelhet når du reiser deg opp. Hvis dette skjer, skal du omgående kontakte legen din, siden administrasjonen av Ciprofloxacin Villerton må avbrytes.
 • Smerter og hevelse i leddene og senebetennelse eller sener som ryker kan forekomme i sjeldne tilfeller. Risikoen er større hvis du er eldre (over 60 år), har gjennomgått organtransplantasjon, har nyreproblemer eller blir behandlet med betennelsesdempende legemidler (kortikosteroider). Senebetennelse og avrevet sene kan forekomme de første 48 timene av behandlingen og flere måneder etter at behandling med Ciprofloxacin Villerton er avsluttet. Ved de første symptomer på smerter eller betennelse i en sene (f.eks. ankel, håndledd, albue, skulder eller kne), må du slutte å ta Ciprofloxacin Villerton. Ta kontakt med legen din og
hold det smertefulle området i ro. Unngå unødvendig trening da dette kan øke risikoen for at en sene ryker.
 • Hvis du har epilepsi eller andre nevrologiske tilstander som nedsatt blodforsyning i hjernen eller slag, kan du få bivirkninger tilknyttet sentralnervesystemet. Dersom dette skjer må du slutte å ta Ciprofloxacin Villerton og kontakte legen din umiddelbart.
 • Du kan få psykiske reaksjoner første gang du får ciprofloksacin. Hvis du har depresjon eller psykose, kan symptomene dine forverres under behandling med Ciprofloxacin Villerton. Dersom dette skjer må du slutte å ta Ciprofloxacin Villerton og kontakte legen din umiddelbart.
 • Du kan i sjeldne tilfeller oppleve symptomer på nerveskade (nevropati), f.eks. smerter, brennende følelse, prikking, nummenhet og/eller svakhet, spesielt i føtter og ben eller hender og armer. Du må slutte å ta Ciprofloxacin Villerton dersom dette skjer og informere legen din umiddelbart for å unngå at det utvikler seg en tilstand som kan bli varig.
 • Antibiotika av kinolontypen kan øke blodsukkernivået i blodet ditt til over det normale (hyperglykemi), eller redusere blodsukkernivået ditt til under det normale, noe som kan gi bevissthetstap (hypoglykemisk koma) i alvorlige tilfeller (se avsnitt 4). Dette er viktig for personer som har diabetes. Nøye overvåking av blodsukkernivået anbefales dersom du har diabetes.
 • Diaré kan oppstå når du bruker antibiotika, inkludert Ciproloxacin Villerton, også flere uker etter at du har sluttet å ta det. Hvis dette blir alvorlig eller vedvarende eller du ser at avføringen inneholder blod eller slim, må Ciprofloxain Villerton behandlingen stoppes umiddelbart, da dette kan være livstruende. Kontakt legen din, og bruk ikke legemidler som stopper eller bremser tarmaktiviteten.
 • Informer lege eller laboratoriepersonell om at du bruker Ciprofloxacin Villerton hvis du skal ta en blod- eller urinprøve.
 • Ciprofloxacin Villerton kan gi leverskade. Hvis du merker symptomer som nedsatt matlyst, gulsott (gulning av huden), mørk urin, kløe eller ømhet i magen, skal behandlingen med Ciprofloxacin Villerton stoppes umiddelbart.
 • Ciprofloxacin Villerton kan gi en reduksjon i antallet hvite blodceller og din motstandskraft overfor infeksjoner kan bli nedsatt. Hvis du får en infeksjon med symptomer som feber og alvorlig forverring av allmenntilstanden, eller feber med lokale infeksjonssymptomer som sår hals/svelg/munn eller urinproblemer, skal du omgående kontakte legen din. En blodprøve vil bli tatt for å kontrollere en mulig reduksjon i antallet hvite blodceller (agranulocytose). Det er viktig å informere legen din om hvilke medisiner du bruker.
 • Informer legen din hvis du eller noen familiemedlemmer har mangel på glukose-6- fosfatdehydrogenase (G6PD), da bruk av ciprofloksacin vil kunne gi en risiko for anemi.
 • Huden din blir mer følsom for sollys eller ultrafiolett (UV) lys mens du bruker Ciprofloxacin Villerton. Unngå eksponering for sterkt sollys eller kunstig UV-lys som solsenger.
 • Dersom synet ditt blir dårligere eller det virker som om øynene dine på en annen måte er blitt påvirket, kontakt en øyespesialist omgående.
 • Dersom du føler en plutselig og kraftig smerte i magen, brystet eller ryggen, må du kontakte legevakten umiddelbart.
Langvarige, invalidiserende og potensielt permanente alvorlige bivirkninger
Antibiotikasom inneholder fluorokinoloner/kinoloner, inkludert Ciprofloxacin Villerton, er assosiert med svært sjeldne, men alvorlige bivirkninger der noen av dem er langvarige (varer i måneder eller år), invalidiserende eller potensielt permanente. Dette inkluderer smerter i sener, muskler og ledd i armer og ben, vanskeligheter med å gå, unormale sanseopplevelser som stikkende følelse, prikking, kribling, kiling, nummenhet eller brennende følelse (parestesi), sanseforstyrrelser som nedsatt syn, smak- og luktesans og hørsel, depresjon, svekket hukommelse, kraftig utmattelse (fatigue) og alvorlige søvnforstyrrelser.
Hvis du opplever noen av disse bivirkningene etter at du har tatt Ciprofloxacin Villerton, må du kontakte legen din umiddelbart før du fortsetter behandlingen. Du og legen din vil avgjøre om du skal fortsette behandlingen og også vurdere bruk av et antibiotikum fra en annen klasse.
Før behandling med Ciprofloxacin Villerton:Hjertesykdom
Vis forsiktighet når du bruker denne medisinen dersom du har medfødt forlenget QT-intervall eller noen i familien har det (dette sees på EKG, som er elektrisk registrering av hjerteaktiviteten), har forstyrrelser i blodets salt-balanse (særlig lavt nivå av kalium eller magnesium i blodet), har en svært langsom hjerterytme (kalles bradykardi), har svakt hjerte (hjertesvikt), har tidligere hatt hjerteinfarkt, dersom du er kvinne eller eldre eller dersom du tar andre medisiner som kan gi unormale endringer i EKG (se avsnittet Bruk av andre legemidler).
Graviditet og amming
Det er ønskelig å unngå bruk av Ciprofloxacin Villerton under graviditet. Informer legen din dersom du planlegger å bli gravid.
Bruk ikke Ciprofloxacin Villerton under amming fordi ciprofloksacin utskilles i morsmelk og kan være skadelig for barnet ditt.
Andre legemidler og Ciprofloxacin Villerton
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Bruk ikke Ciprofloxacin Villerton sammen med tizanidin, da dette kan gi bivirkninger som lavt blodtrykk og søvnighet (se punkt 2: "Du må ikke få Ciprofloxacin Villerton dersom du er").
Det er kjent at følgende legemidler reagerer med Ciprofloxacin Villerton i kroppen din. Inntak av Ciprofloxacin Villerton sammen med disse legemidlene kan påvirke effekten av disse legemidlene. Det kan også øke faren for bivirkninger.
Informer legen din hvis du bruker:
 • warfarin eller andre orale koagulasjonshemmende midler (til å fortynne blodet)
 • probenecid (mot urinsyregikt)
 • metotreksat (mot visse krefttyper, psoriasis, leddgikt)
 • teofyllin (mot pustevansker)
 • tizanidin (mot muskelspastisitet ved multippel sklerose)
 • klozapin (et middel mot psykose)
 • olanzapin (et middel mot psykose)
 • ropinirol (mot Parkinsons sykdom)
 • fenytoin (mot epilepsi)
 • duloksetin (mot depresjon, neuropatisk smerte, angst)
Ciprofloxacin Villerton kan øke nivået av følgende substanser i blodet:
 • pentoksifyllin (mot sirkulasjonsforstyrrelser)
 • koffein
 • agomelatin (mot depresjon)
 • zolpidem (mot søvnløshet)
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Ciprofloxacin Villerton kan gjøre deg mindre oppmerksom. Noen nevrologiske bivirkninger kan forekomme. Sørg derfor for at du vet hvordan du reagerer på Ciprofloxacin Villerton før du kjører eller bruker maskiner. Hvis du er i tvil, snakk med legen din.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Ciprofloxacin Villerton:
Ciprofloxacin Villerton inneholder 55 mg/ml glukosemonohydrat. Dette bør det tas hensyn til hos pasienter med diabetes mellitus.
 
3. Hvordan du bruker Ciprofloxacin Villerton
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Legen din forklarer deg nøyaktig hvor mye Ciprofloxacin Villerton du vil få, hvor ofte og hvor lenge. Dette vil avhenge av infeksjonstypen du har og hvor alvorlig den er.
Informer legen din hvis du har nyreproblemer da det kan være nødvendig å justere dosen din. Behandlingen varer vanligvis fra 5 til 21 dager, men kan ta lengre tid ved alvorlige infeksjoner.
Legen vil gi deg hver dose som en langsom infusjon inn i blodbanen via en vene. For barn varer infusjonen 60 minutter. For voksne er infusjonstiden 60 minutter for 400 mg Ciprofloxacin Villerton og 30 minutter for 200 mg Ciprofloxacin Villerton. Langsom infusjon hjelper til å forhindre at det kommer bivirkninger med det samme.
Husk å drikke mye væske mens du tar Ciprofloxacin Villerton.
Hvis din behandling med Ciprofloxacin Villerton stoppes
Det er viktig at du fullfører hele behandlingskuren selv om du begynner å føle deg bedre etter noen dager. Hvis du avbryter behandlingen med dette legemidlet for tidlig er det mulig at infeksjonen ikke kureres fullstendig og at infeksjonssymptomene kan komme tilbake eller forverres. Du kan også utvikle motstand mot dette antibiotikumet.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Dersom du tar for mye av Ciprofloxacin Villerton:
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Ciprofloxacin Villerton forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Vanlige bivirkninger (det er sannsynlig at mellom 1 og 10 av 100 personer får disse):
 • Kvalme, diaré
 • leddsmerter hos barn
 • lokal reaksjon på injeksjonsstedet, utslett
Mindre vanlige bivirkninger (det er sannsynlig at mellom 1 og 10 av 1000 personer får disse):
 • soppinfeksjoner
 • høy konsentrasjon av eosinofiler, en type hvite blodceller, økt eller redusert mengde blodplater (trombocytter)
 • manglende appetitt
 • hyperaktivitet, uro
 • hodepine, svimmelhet, søvnproblemer, smaksforstyrrelser
 • svimmelhet
 • rask hjerterytme (takykardi)
 • utvidelse av blodårene (vasodilatasjon), lavt blodtrykk
 • magesmerter, fordøyelsesproblemer som magesyke (fordøyelsesbesvær / halsbrann), luftavgang, oppkast
 • leversykdom, midlertidig økte mengder av stoffer i blodet (transaminaser)
 • økt mengde av visse substanser i blodet (bilirubin), gulsott (kolestatisk ikterius)
 • utslett, elveblest, kløe
 • leddsmerter hos voksne
 • dårlig nyrefunksjon, nyresvikt
 • smerte i muskler og skjelett, følelse av uvelhet (asteni), feber
 • økt mengde alkalisk fosfatase i blodet (en substans i blodet)
Sjeldne bivirkninger (det er sannsynlig at mellom 1 og 10 av 10 000 personer får disse):
 • betennelse i tykktarmen (kolitt) knyttet til antibiotikabruk (kan være dødelig i svært sjeldne tilfeller) (se punkt 2: ”Vis forsiktighet ved bruk av Ciprofloxacin Villerton»)
 • endret antall blodceller (leukopeni, leukocytose, nøytropeni, anemi), reduksjon i antall røde og hvite blodceller og blodplater (pancytopeni), som kan være dødelig, benmargsdepresjon som kan være dødelig (se pkt 2: ”Vis forsiktighet ved bruk av Ciprofloxacin Villerton» allergisk reaksjon, hevelse (ødem) eller umiddelbar hevelse i hud og slimhinner (angioødem), alvorlig allergisk reaksjon (anafylaktisk sjokk) som kan være livstruende (se pkt 2 ”Vis forsiktighet ved bruk av Ciprofloxacin Villerton»).
 • økt blodsukker (hyperglykemi)
 • forvirring, desorientering, hallusinasjoner, angst, rare drømmer, depresjon, som kan kulminere i forestillinger og tanker om selvmord eller selvmordsforsøk eller gjennomførte selvmord se punkt 2, mentale forstyrrelser (psykotiske reaksjoner)(se punkt 2: ”Vis forsiktighet ved bruk av Ciprofloxacin Villerton”),
 • Redusert eller uvanlig følsomhet over or sansestimuli, krampeanfall, inklusive status epilepticus (se punkt 2: ”Vis forsiktighet ved bruk av Ciprofloxacin Villerton»)
 • Nedsatt følsomhet i huden, skjelving, migrene, forstyrrelser i luktesansen (olfaktoriske lidelser), synsproblemer, inkludert dobbeltsyn (diplopia)
 • hørselstap, øresus, problemer med hørselen
 • besvimelse, betennelse i blodårene (vasculitt)
 • kortpustethet, inkludert astmatiske symptomer
 • pankreatitt
 • hepatitt, levercelledød (levernekrose), som i sjeldne tilfeller kan føre til livstruende leversvikt
 • lysfølsomhet (se punkt 2: ”Vis forsiktighet ved bruk av Ciprofloxacin Villerton”), små, punktblødninger i huden (petekkier)
 • muskelsmerter, leddbetennelse, økt muskelspenning eller kramper, seneruptur – spesielt i den store senen på baksiden av ankelen (akillessenen) (se punkt 2: ”Vis forsiktighet ved bruk av Ciprofloxacin Villerton»)
 • blod eller krystaller i urinen (se punkt 2: ”Vis forsiktighet ved bruk av Ciprofloxacin Villerton”), urinveisinfeksjon
 • kraftig svetting, væskeansamling
 • unormalt nivå av en koagulasjonsfaktor (protrombin) eller økt nivå av enzymet amylase
 • en spesiell form for reduksjon i antall røde blodceller (hemolytisk anemi), et farlig fall i antall av en type hvite blodceller (agranulocytose),
 • alvorlig allergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon, anafylaktisk sjokk, serum syke) som kan være dødelig (se pkt. 2: ” Vis forsiktighet ved bruk av Ciprofloxacin Villerton»)
Svært sjeldne bivirkninger (det er sannsynlig at færre enn 1 av 10 000 personer får disse):
 • Koordinasjonsproblemer, ustødig gange, trykk i hjernen (intrakranielt trykk)
 • Forvrengt fargesyn
 • forskjellige hudutbrudd eller utslett (for eksempel det potensielt dødelige Steven-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse)muskelsvakhet, senebetennelse, forverring av symptomer på myasthenia gravis (se punkt 2: ”Vis forsiktighet ved bruk av Ciprofloxacin Villerton ”)
 • Unormale nivåer av en koagulasjonsfaktor (INR = Internasjonalt Normalisert Ratio)
Ukjent frekvens (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • Hjertesykdom: Unormal rask hjerterytme, livstruende uregelmessig hjerterytme, endret hjerterytme (kalt ”forlenget QT intervall” eller Torsades de pointes som kan avleses på et EKG (elektrisk registrering av hjerteaktiviteten)).
 • Sykdommer i nervesystemet: smerte, brennende følelse, kribling, nummenhet og/eller svekkelse i bein og armer
 • Alvorlig legemiddelutslett med feber som kalles for «akutt generalisert eksantematøs pustulose» (AGEP) (små, sterile pustler i huden) eller «legemiddelutløst utslett med eosinofili og systemiske symptomer» (DRESS) (akutt utslett)
 • Endring i stemningsleie: følelse av oppstemthet (mani) eller følelse av stor optimisme og overaktivitet (hypomani)
 • Syndrom forbundet med nedsatt utskillelse av vann og lave verdier av natrium (SIADH).
 • Bevissthetstap på grunn av sterkt redusert blodsukkernivå (hypoglykemisk koma). Se avsnitt 2.
Svært sjeldne tilfeller av langvarige (som varer i måneder eller år) eller permanente bivirkninger, f.eks. senebetennelser, sene som ryker, leddsmerter, smerter i armer og ben, vanskeligheter med å gå, unormale sanseopplevelser, f.eks. stikkende følelse, prikking, kribling, kiling, brennende følelse, nummenhet eller smerter (nevropati), depresjon, utmattelse (fatigue), søvnforstyrrelser, svekket hukommelse samt nedsatt hørsel, syn, smak- og luktesans er assosiert med bruk av antibiotika med kinoloner og fluorokinoloner, i noen tilfeller uavhengig av allerede eksisterende risikofaktorer
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Ciprofloxacin Villerton
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Må ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.
Oppbevar i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Oppbevar bagen i ytterposen for å beskytte mot lys inntil preparatet skal brukes. Brukes umiddelbart etter åpning. Kast gjenværende legemiddel rett etter bruk.
Bruk ikke Ciprofloxacin Villerton etter utløpsdatoen som er angitt på posen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Bruk ikke legemidlet hvis du ser synlige tegn på forringelse.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendige lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Ciprofloxacin Villerton
 • Virkestoff er ciprofloksacinlaktat tilsvarende ciprofloksacin 2 mg/ml
 • Andre innholdsstoffer er melkesyre, glukosemonohydrat og vann til injeksjonsvæsker
Hvordan Ciprofloxacin Villerton ser ut og innholdet i pakningen
Ciprofloxacin Villerton er en klar løsning, fri for synlige partikler.
Den kommer i Nexcel plastpose på 100 ml eller 200 ml som er pakket i en folie-pose.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Villerton Invest SA
Rue Edward Steichen, 14 2540 Luxembourg LUXEMBOURG
Tilvirker:
Infomed Fluids S.R.L
50 Theodor Pallady Street 3rd District
Bucharest Cod 032266
Romania
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til det lokale informasjonskontor for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Mylan Hospital AS Postboks 194, 1371 Asker
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 19.11.2019
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Ingen tilsetninger bør gjøres til infusjonsvæsken.
Ciprofloxacin Villerton skal brukes til intravenøs infusjon. Til barn er infusjonstiden 60 minutter. Hos voksne pasienter er infusjonstiden 60 minutter for 400 mg Ciprofloxacin Villerton og 30 minutter for 200 mg Ciprofloxacin Villerton. Langsom infusjon i en stor vene vil minimere pasientens ubehag og reduserer risikoen for venøs irritasjon. Infusionsløsningen kan infunderes enten direkte eller etter blanding med andre kompatible infusjonsløsninger.
Med mindre kompatibiliteten med andre infusjonsløsninger/legemidler er bekreftet, skal infusjonsløsningen alltid gis separat. De visuelle tegn på inkompatibilitet er utfelling, uklarheter og misfarging.
Det er inkompatibilitet med alle infusjonsløsninger/legemidler, som er fysisk eller kjemisk ustabile ved løsningens pH (eks. penicilliner, heparinløsninger), spesielt i kombinasjon med løsninger, som er justert til en basisk pH (ciprofloksacin-infusjonsløsningens pH: 3,5-4,6).
Etter initial intravenøs behandling kan det skiftes til oral terapi.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

anthrax (antraks, miltbrann): Sykdom forårsaket av bakterien Bacillus anthracis. Infeksjonen gir seg utslag i blemmer med en svart skorpe og kan føre til livstruende blodforgiftning. Sykdommen er svært smittsom og har høy dødelighet.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

aterosklerose (åreforkalkning): Avleiring på innsiden av blodårene, slik at åreveggene blir tykkere og blodpassasjen trangere. Avleiringen består av fett (spesielt kolesterol), betennelsesceller og produkter av disse.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

cystisk fibrose: Arvelig forstyrrelse i stoffskiftet som hovedsakelig rammer luftveiene og bukspyttkjertelen. Sykdommen medfører kraftig produksjon av seigt slim i lungene. Dette hemmer luftstrømmen og det blir vanskelig å puste. Slimet øker også infeksjonsrisikoen. Den økte slimmengden fører til celledød i lungene og i bukspyttkjertelen. Symptomer er hoste og pustebesvær, og ved infeksjon forekommer feber.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diplopi (dobbeltsyn): Dobbeltsyn.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

eosinofil: Type hvit blodcelle, leukocytt, som spiller en viktig rolle i allergiske reaksjoner. Eosinofiler har fått navnet pga. deres innehold av granulatkorn som kan farges røde av eosin. Eosinofilene dannes i benmargen og når de har modnet gjenfinnes de i blodet, der de bl.a. kan absorbere og ødelegge fremmede partikler. De små kornene i eosinofilene inneholder også et stoff med skadelige effekter på enkelte parasitter, men også på kroppens egne celler, særlig ved allergi.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

koagulasjonsfaktor: Protein som deltar i koagulasjonsprosessen, og som derved stopper blødning. Det finnes flere forskjellige koagulasjonsfaktorer, med ulike oppgaver i koagulasjonsprosessen.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

multippel sklerose (ms): Multippel sklerose er en kronisk, tilbakevendende sykdom med episoder (attakker) av f.eks. halvsidig lammelse eller sanseforstyrrelser, blindhet på det ene øyet, lammelse av begge ben, koordinasjonsforstyrrelser i armer/ben eller øynene.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

neutropeni (nøytropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

petekkier (punkthudblødninger): Små punktformede hudblødninger.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

siadh (syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion, uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon): (SIADH: Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion) Uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon: Tilstand der kroppen mister for mye salter og holder tilbake for mye vann via nyrene, pga. vedvarende forhøyet utskillelse av hormonet ADH. Det fins mange årsaker til dette, f.eks. ADH-produserende svulster, skader eller sykdommer i bestemte hjernestrukturer og i lungene, samt enkelte legemidler.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

torsades de pointes: Torsades de pointes er en sjelden form for arytmi der hjertet slår veldig fort. Dette er meget alvorlig og kan behandles med en pacemaker, som da hjelper hjertet til å komme i takt igjen når det slår uregelmessig.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.