Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Ciprofloxacin Amneal 250 mg tablett, filmdrasjert

Ciprofloxacin Amneal 500 mg tablett, filmdrasjert

Ciprofloxacin Amneal 750 mg tablett, filmdrasjert

ciprofloksacin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ciprofloxacin Amneal er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ciprofloxacin Amneal
 3. Hvordan du bruker Ciprofloxacin Amneal
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ciprofloxacin Amneal
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Ciprofloxacin Amneal er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Ciprofloxacin Amneal er et antibiotikum tilhørende kinolongruppen. Virkestoffet er ciprofloksacin. Ciprofloksacin virker ved å drepe bakterier som forårsaker infeksjoner. Det virker bare på spesifikke bakteriestammer.
Voksne
Ciprofloxacin Amneal brukes hos voksne til å behandle følgende bakterieinfeksjoner:
 • luftveisinfeksjoner
 • langvarige eller tilbakevendende øre- eller bihulebetennelser
 • urinveisinfeksjoner
 • infeksjoner i testiklene
 • infeksjoner i kjønnsorganer hos kvinner
 • mage-tarminfeksjoner og infeksjoner i buken
 • infeksjoner i hud og bløtvev
 • infeksjoner i skjelett og ledd
 • til å behandle infeksjoner hos pasienter med svært lavt antall hvite blodceller (nøytropeni)
 • til å forebygge infeksjoner hos pasienter med svært lavt antall hvite blodceller (nøytropeni)
 • til å forebygge infeksjoner forårsaket av bakterien Neisseria meningitidis
 • eksponering for anthrax ved inhalasjon
Hvis du har en alvorlig infeksjon eller en som er forårsaket av mer enn én bakterietype, kan du få ytterligere antibiotikabehandling i tillegg til Ciprofloxacin Amneal.
Barn og ungdom
Ciprofloxacin Amneal brukes hos barn og ungdom, under spesialisttilsyn, til å behandle følgende bakterieinfeksjoner:
 • betennelser i lunger og bronkier hos barn og ungdom med cystisk fibrose
 • kompliserte urinveisinfeksjoner, inkludert infeksjoner som har nådd nyrene (pyelonefritt)
 • eksponering for anthrax ved inhalasjon
Ciprofloxacin Amneal kan også brukes til å behandle andre spesielt alvorlige infeksjoner hos barn og ungdom dersom legen din finner dette nødvendig.
 
2. Hva du må vite før du bruker Ciprofloxacin Amneal
Bruk ikke Ciprofloxacin Amneal:
 • dersom du er allergisk overfor ciprofloksacin, andre kinoloner eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du bruker tizanidin (se pkt. 2 ”Andre legemidler og Ciprofloxacin Amneal”).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Ciprofloxacin Amneal:
 • dersom du har hjertesykdom. Vis forsiktighet når du bruker denne medisinen dersom du har medfødt forlenget QT-intervall eller noen i familien din har det (dette sees på EKG som er elektrisk registrering av hjerteaktiviteten), har forstyrrelser i blodets saltbalanse (særlig lavt nivå av kalium eller magnesium i blodet), har en svært langsom hjerterytme (kalles bradykardi), har svakt hjerte (hjertesvikt), tidligere har hatt hjerteinfarkt, dersom du er kvinne eller eldre eller dersom du tar andre medisiner som kan gi unormale endringer i EKG (se avsnittet Andre legemidler og Ciprofloxacin Amneal).
 • dersom legen din har fortalt deg at en av dine store blodårer har en utvidelse eller «buler ut» (dette kalles også for aneurisme i hovedpulsåren eller perifer aneurisme)
 • dersom du tidligere har hatt episoder med brist i hovedpulsåren (dette kalles også aortadisseksjon, eller brist i pulsårens indre vegg)
 • dersom noen i familien din har en sykehistorie med utvidelser eller brist i hovedpulsåren eller dersom du har andre risikofaktorer (f.eks. bindevevssykdommen Marfan syndrom, Ehlers- Danlos’ sykdom, karsykdommer som Takayasus arteritt, kjempecellearteritt, Behçets syndrom, høyt blodtrykk, eller kjent aterosklerose).
 • dersom du noen gang har hatt nyreproblemer, fordi behandlingen kan måtte justeres
 • dersom du har epilepsi eller andre nevrologiske tilstander
 • dersom du har hatt seneproblemer under tidligere behandling med antibiotika slik som Ciprofloxacin Amneal
 • dersom du har myasthenia gravis (en type muskelsvakhet)
Mens du bruker Ciprofloxacin Amneal
Informer legen din omgående hvis noe av følgende oppstår mens du bruker Ciprofloxacin Amneal. Legen din avgjør om behandling med Ciprofloxacin Amneal må avbrytes.
 • Dersom du føler en plutselig og kraftig smerte i magen, brystet eller ryggen, må du kontakte legevakten umiddelbart.
 • Alvorlig, umiddelbar allergisk reaksjon (en anafylaktisk reaksjon/sjokk, angioødem). Selv ved første dose er det en viss sjanse for at du kan få en alvorlig allergisk reaksjon med følgende symptomer: tetthet i brystet, svimmelhet, kvalme, besvimelse eller svimmelhet når du reiser deg opp. Slutt å ta Ciprofloxacin Amneal og kontakt legen din omgående hvis dette skjer.
 • Smerter og hevelse i leddene og senebetennelse kan av og til oppstå, spesielt hvis du er eldre og samtidig behandles med kortikosteroider. Slutt å ta Ciprofloxacin Amneal ved første tegn på smerter eller betennelse og hvil det smertefulle området. Unngå unødvendig aktivitet da dette kan øke faren for seneskade. Senebetennelse og skader kan forekomme selv opptil flere måneder etter at du har sluttet å ta Ciprofloxacin Amneal.
 • Hvis du har epilepsi eller andre nevrologiske tilstander, som nedsatt blodforsyning i hjernen eller slag, kan du få bivirkninger tilknyttet sentralnervesystemet. Dersom dette skjer må du slutte å ta Ciprofloxacin Amneal og kontakte legen din umiddelbart.
 • Du kan få psykiske reaksjoner første gang du bruker Ciprofloxacin Amneal. Hvis du har depresjon eller psykose, kan symptomene dine forverres under behandling med Ciprofloxacin Amneal. Dersom dette skjer må du slutte å ta Ciprofloxacin Amneal og kontakte legen din umiddelbart.
 • Du kan oppleve symptomer på nevropati, slik som smerte, svie, kribling, nummenhet og/eller svakhet. Dersom dette skjer må du slutte å ta Ciprofloxacin Amneal og kontakte legen din umiddelbart.
 • Diaré kan oppstå når du bruker antibiotika, inkludert Ciprofloxacin Amneal, også flere uker etter at du har sluttet å ta det. Slutt å ta Ciprofloxacin Amneal omgående hvis dette blir alvorlig eller vedvarende eller du ser at avføringen inneholder blod eller slim, da dette kan være livstruende. Kontakt legen din, og bruk ikke legemidler som stopper eller bremser tarmaktiviteten.
 • Informer lege eller laboratoriepersonell om at du bruker Ciprofloxacin Amneal hvis du skal ta en blod- eller urinprøve.
 • Ciprofloxacin Amneal kan gi leverskade. Slutt å ta Ciprofloxacin Amneal og kontakt lege omgående hvis du merker symptomer som nedsatt matlyst, gulsott (gulning av huden), mørk urin, kløe eller ømhet i magen.
 • Ciprofloxacin Amneal kan gi en reduksjon i antallet hvite blodceller og din motstandskraft overfor infeksjoner kan bli nedsatt. Hvis du får en infeksjon med symptomer som feber og alvorlig forverring av allmenntilstanden, eller feber med lokale infeksjonssymptomer som sår hals/svelg/munn eller urinproblemer, skal du omgående kontakte legen din. En blodprøve vil bli tatt for å kontrollere en mulig reduksjon i antallet hvite blodceller (agranulocytose). Det er viktig å informere legen din om hvilke medisiner du bruker.
 • Informer legen din hvis du eller noen familiemedlemmer har mangel på glukose-6- fosfatdehydrogenase (G6PD), da bruk av ciprofloksacin vil kunne gi en risiko for anemi (blodmangel).
 • Huden din blir mer følsom for sollys eller ultrafiolett (UV) lys mens du bruker Ciprofloxacin Amneal. Unngå eksponering for sterkt sollys eller kunstig UV-lys som solsenger.
Andre legemidler og Ciprofloxacin Amneal
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Bruk ikke Ciprofloxacin Amneal sammen med tizanidin, da dette kan gi bivirkninger som lavt blodtrykk og søvnighet (se punkt 2: "Bruk ikke Ciprofloxacin Amneal").
Du må spesielt informere legen din dersom du bruker andre legemidler som kan endre din hjerterytme. Dette gjelder legemidler som hører til disse gruppene: antiarytmika (for eksempel kinidin, hydrokinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), trisykliske antidepressiva, noen antibiotika (som tilhører gruppen makrolider), noen antipsykotika.
Det er kjent at følgende legemidler reagerer med Ciprofloxacin Amneal i kroppen din. Inntak av Ciprofloxacin Amneal sammen med disse legemidlene kan påvirke effekten av disse legemidlene. Det kan også øke faren for bivirkninger.
Informer legen din hvis du bruker:
 • warfarin, acenokumarol, fenprokumon, fluindion eller andre orale (som tas via munnen) koagulasjonshemmende midler (til å fortynne blodet)
 • probenecid (mot urinsyregikt)
 • metoklopramid (mot kvalme og migrene)
 • omeprazol (mot magesår, fordøyelsesvansker, halsbrann og Zollinger-Ellison syndrom)
 • ciklosporin (immundempende legemidler)
 • metotreksat (mot visse krefttyper, psoriasis, leddgikt)
 • teofyllin (mot pustevansker)
 • tizanidin (mot muskelspastisitet ved multippel sklerose)
 • klozapin (et middel mot psykose)
 • ropinirol (mot Parkinsons sykdom)
 • fenytoin (mot epilepsi)
 • olanzapin (et antipsykotikum)
 • glibenklamid (mot diabetes)
Ciprofloxacin Amneal kan øke nivået av følgende substanser i blodet:
 • pentoksifyllin (mot sirkulasjonsforstyrrelser)
 • koffein
 • lidokain (et anestetikum)
 • sildenafil (mot erektil dysfunksjon)
 • duloksetin (mot depresjon, angst, smerte og stressinkontinens)
Enkelte legemidler reduserer effekten av Ciprofloxacin Amneal. Informer legen din hvis du bruker eller ønsker å bruke:
 • syrenøytraliserende midler
 • mineraltilskudd
 • sukralfat
 • en fosfatbindende polymer (f.eks. sevelamer)
 • legemidler eller kosttilskudd inneholdende kalsium, magnesium, aluminium eller jern
Hvis disse preparatene er nødvendige for deg, skal du ta Ciprofloxacin Amneal ca. to timer før eller minst fire timer etter inntak av dem.
Inntak av Ciprofloxacin Amneal sammen med mat og drikke
Hvis du ikke tar Ciprofloxacin Amneal til et måltid, skal du ikke spise eller drikke meieriprodukter (som melk eller yoghurt) eller innta drikke tilsatt kalsium når du tar disse tablettene, da det kan påvirke opptaket av virkestoffet.
Graviditet og amming
Det er ønskelig å unngå bruk av Ciprofloxacin Amneal under graviditet.
Bruk ikke Ciprofloxacin Amneal under amming fordi ciprofloksacin skilles ut i morsmelk og kan være skadelig for barnet ditt.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Ciprofloxacin Amneal kan gjøre deg mindre oppmerksom. Noen nevrologiske bivirkninger kan forekomme. Sørg derfor for at du vet hvordan du reagerer på Ciprofloxacin Amneal før du kjører eller bruker maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Ciprofloxacin Amneal
Legen din forklarer deg nøyaktig hvor mye Ciprofloxacin Amneal du skal ta, hvor ofte og hvor lenge. Dette vil avhenge av infeksjonstypen du har og hvor alvorlig den er.
Informer legen din hvis du har nyreproblemer da det kan være nødvendig å justere dosen din. Behandlingen varer vanligvis fra 5 til 21 dager, men kan ta lengre tid ved alvorlige infeksjoner.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
a. Svelg tablettene med rikelig mengde væske. Ikke tygg tablettene, de smaker ikke godt.
b. Forsøk å ta tablettene til omtrent samme tid hver dag.
c. Du kan ta tablettene til måltider eller mellom måltider. Kalsium som del av et måltid vil ikke påvirke opptaket i vesentlig grad. Du skal imidlertid ikke ta Ciprofloxacin Amneal tabletter med kun meieriprodukter som melk eller yoghurt eller anriket fruktjuice (f.eks. appelsinjuice tilsatt kalsium).
Husk å drikke rikelig med væske når du tar Ciprofloxacin Amneal.
Dersom du tar for mye av Ciprofloxacin Amneal
 • Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 • Hvis du har tatt for mye av dette legemidlet, søk medisinsk hjelp umiddelbart. Hvis mulig, ta med deg tablettene eller esken for å vise legen.
Dersom du har glemt å ta Ciprofloxacin Amneal
 • Ta normal dose snarest mulig og fortsett deretter som forskrevet. Hvis det imidlertid er rett før tiden for neste dose, skal du ikke ta den glemte dosen, bare fortsette som vanlig. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Sørg for å fullføre behandlingskuren din.
Dersom du avbryter behandling med Ciprofloxacin Amneal
 • Det er viktig at du fullfører behandlingskuren selv om du begynner å føle deg bedre etter noen få dager. Hvis du avbryter behandlingen med dette legemidlet for tidlig er det mulig at infeksjonen ikke kureres fullstendig og at infeksjonssymptomene kan komme tilbake eller forverres. Du kan også utvikle motstand mot dette antibiotikumet.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (kan påvirke opp til 1 av 10 brukere):
 • kvalme, diaré
 • leddsmerter hos barn
Mindre vanlige bivirkninger (kan påvirke opp til 1 av 100 brukere):
 • superinfeksjoner med sopp
 • høy konsentrasjon av eosinofiler, en type hvite blodceller
 • tap av appetitt (anoreksi)
 • hyperaktivitet eller uro
 • hodepine, svimmelhet, søvnproblemer eller smaksforstyrrelser
 • oppkast, magesmerter, fordøyelsesproblemer/halsbrann eller luftplager
 • økt mengde av visse substanser i blodet (transaminaser og/eller bilirubin)
 • utslett, kløe eller elveblest
 • leddsmerter hos voksne
 • dårlig nyrefunksjon
 • smerte i muskler og skjelett, diffust ubehag (asteni), eller feber
 • økt mengde alkalisk fosfatase (en substans i blodet)
Sjeldne bivirkninger (kan påvirke opp til 1 av 1000 brukere):
 • betennelse i tykktarmen (kolitt) knyttet til antibiotikabruk (kan være dødelig i svært sjeldne tilfeller) (se pkt. 2: Advarsler og forsiktighetsregler)
 • endret antall blodceller (leukopeni, leukocytose, nøytropeni, anemi), økt eller redusert nivå av en koagulasjonsfaktor (trombocytter)
 • allergisk reaksjon, hevelse (ødem) eller umiddelbar hevelse i hud og slimhinner (angioødem)
 • økt blodsukker (hyperglykemi)
 • forvirring, desorientering, angstreaksjoner, rare drømmer, depresjon som i sjeldne tilfeller kan føre til selvmordstanker eller selvmordsrelatert atferd, eller hallusinasjoner
 • stikking og prikking, uvanlig følsomhet overfor sanseinntrykk, nedsatt følsomhet i huden, skjelving, kramper (se pkt. 2: Advarsler og forsiktighetsregler) eller ørhet
 • synsproblemer
 • øresus, hørselstap, nedsatt hørsel
 • rask puls (takykardi)
 • utvidelse av blodårer (vasodilatasjon), lavt blodtrykk eller besvimelse
 • kortpustethet, inkludert astmatiske symptomer
 • leverforstyrrelser, gulsott eller hepatitt
 • lysfølsomhet (se pkt. 2: Advarsler og forsiktighetsregler)
 • muskelsmerter, leddbetennelse, økt muskelspenning eller kramper
 • nyresvikt, blod eller krystaller i urinen (se pkt. 2: Advarsler og forsiktighetsregler), urinveisinfeksjon
 • væskeansamling eller kraftig svetting
 • økt nivå av enzymet amylase
Svært sjeldne bivirkninger (kan påvirke opp til 1 av 10 000 brukere):
 • en spesiell type av redusert antall røde blodceller (hemolytisk anemi), et farlig fall i antall av en type hvite blodceller (agranulocytose), et fall i antall røde- og hvite blodceller og blodplater (pancytopeni) som kan være dødelig, og benmargshemming som også kan være dødelig (se pkt. 2: Advarsler og forsiktighetsregler)
 • alvorlig allergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon eller anafylaktisk sjokk som kan være dødelig - serumsyke) (se pkt. 2: Advarsler og forsiktighetsregler)
 • sinnsforstyrrelser (psykiske reaksjoner) som i sjeldne tilfeller kan føre til selvmordstanker eller selvmordsrelatert atferd (se pkt. 2: Advarsler og forsiktighetsregler)
 • migrene, forstyrret koordinasjon, ustødig gange, endret luktoppfattelse, trykk i hjernen (intrakranielt trykk)
 • forstyrrelser i fargesynet
 • betennelse i blodårevegger (vaskulitt)
 • betennelse i bukspyttkjertelen
 • levercelledød (levernekrose) som i svært sjeldne tilfeller medfører livstruende leversvikt
 • små punktblødninger under huden (petekkier), forskjellige hudutbrudd eller utslett (for eksempel det potensielt dødelige Stevens-Johnson syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse)
 • muskelsvakhet, senebetennelse, seneskade – spesielt i den store senen bak på helen (akillessenen) (se pkt. 2: Advarsler og forsiktighetsregler), forverring av symptomer på myasthenia gravis (se pkt. 2: Advarsler og forsiktighetsregler)
Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • syndrom forbundet med nedsatt utskillelse av vann og lave verdier av natrium (SIADH)
 • problemer forbundet med nervesystemet som smerte, svie, kribling, nummenhet og/eller svekkelse i bein og armer
 • hjertesykdom: unormal rask hjerterytme, livstruende uregelmessig hjerterytme, endret hjerterytme (kalt ”forlenget QT intervall” som kan sees på EKG (elektrisk registrering av hjerteaktiviteten)).
 • akutt generalisert eksantematøs pustolose (AGEP) - en type hudsykdom som gir røde blemmer i huden
 • økt blodfortynnende effekt hvis det brukes sammen med antikoagulantia som warfarin
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Ciprofloxacin Amneal
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterpakningen eller esken etter ”EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Ciprofloxacin Amneal
 • Virkestoff er ciprofloksacin (som ciprofloksacinhydroklorid)
  Hver filmdrasjert tablett inneholder 250 mg ciprofloksacin (som ciprofloksacinhydroklorid)
  Hver filmdrasjert tablett inneholder 500 mg ciprofloksacin (som ciprofloksacinhydroklorid)
  Hver filmdrasjert tablett inneholder 750 mg ciprofloksacin (som ciprofloksacinhydroklorid)
 • Andre innholdsstoffer er
  Tablettkjerne: Mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelseglykolat (type A), povidon (K 30), silika (kolloidal, vannfri), magnesiumstearat
  Filmdrasjering: Hypromellose, makrogol (400), titandioksid
Hvordan Ciprofloxacin Amneal ser ut og innholdet i pakningen
Filmdrasjerte tabletter
Ciprofloxacin Amneal 250 mg
Hvite til off-white, runde, filmdrasjerte tabletter med en delestrek på den ene siden og preget med ”F” og ”23” på hver sin side av delestreken på den andre siden.
Delestreken er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser.
Ciprofloxacin Amneal 500 mg
Hvite til off-white, kapselformede, filmdrasjerte tabletter med en delestrek på den ene siden og preget med ”F22” på den andre siden.
Tabletten kan deles i to like doser.
Ciprofloxacin Amneal 750 mg
Hvite til off-white, kapselformede, filmdrasjerte tabletter preget med ”C” på den ene siden og ”93” på den andre siden.
PVC/PVDC–aluminiumfolie blisterpakning i esker.
Pakningsstørrelser:
250 mg og 750 mg: 6, 10, 12, 14, 16, 20, 28, 50, 100 og 120 filmdrasjerte tabletter
500 mg: 1, 6, 10, 12, 14, 16, 20, 28, 50, 100 og 120 filmdrasjerte tabletter
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Amneal Pharma Europe Limited
70 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2
Irland
Lokal representant
Amneal Nordic ApS
Kanalholmen 14-18
2650 Hvidovre
Danmark
Tilvirker
APL Swift Services (Malta) Limited
HF26, Hal Far Industrial Estate,
Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000
Malta
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 21.05.2019
 
Råd/medisinsk informasjon
Antibiotika brukes til å kurere bakterieinfeksjoner. De er ikke effektive mot virusinfeksjoner. Hvis legen din har forskrevet antibiotika, vil du trenge akkurat denne medisinen for din nåværende sykdom. Selv med antibiotika kan noen bakterier overleve eller vokse. Dette fenomenet kalles resistens, og det vil si at noen antibiotikabehandlinger blir ineffektive.
Feilbruk av antibiotika øker resistensutvikling. Du kan til og med hjelpe bakterier til å bli resistente og dermed forsinke din helbredelse eller nedsette antibiotikaeffekten dersom du ikke respekterer:
 • dosen
 • doseringsregimet (hvor ofte dosen tas)
 • behandlingsvarigheten
Derfor, for å bevare effekten av dette legemidlet:
 1. Bruk antibiotika kun når det er forskrevet.
 2. Følg bruksanvisningen nøye.
 3. Bruk ikke antibiotikarester uten å få en ny resept, selv om du ønsker å behandle en lignende sykdom.
 4. Gi aldri ditt antibiotikum til en annen person, det kan være at det ikke passer til hans/hennes sykdom.
 5. Lever alt ubrukt legemiddel til apoteket etter avsluttet behandling for å sikre at det blir kastet på forsvarlig måte.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

anestetikum (bedøvelsesmiddel): Gis ved operasjoner eller smertefulle undersøkelser for å oppnå analgesi (bedøvelse).

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

anthrax (antraks, miltbrann): Sykdom forårsaket av bakterien Bacillus anthracis. Infeksjonen gir seg utslag i blemmer med en svart skorpe og kan føre til livstruende blodforgiftning. Sykdommen er svært smittsom og har høy dødelighet.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

aterosklerose (åreforkalkning): Avleiring på innsiden av blodårene, slik at åreveggene blir tykkere og blodpassasjen trangere. Avleiringen består av fett (spesielt kolesterol), betennelsesceller og produkter av disse.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

cystisk fibrose: Arvelig forstyrrelse i stoffskiftet som hovedsakelig rammer luftveiene og bukspyttkjertelen. Sykdommen medfører kraftig produksjon av seigt slim i lungene. Dette hemmer luftstrømmen og det blir vanskelig å puste. Slimet øker også infeksjonsrisikoen. Den økte slimmengden fører til celledød i lungene og i bukspyttkjertelen. Symptomer er hoste og pustebesvær, og ved infeksjon forekommer feber.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

eosinofil: Type hvit blodcelle, leukocytt, som spiller en viktig rolle i allergiske reaksjoner. Eosinofiler har fått navnet pga. deres innehold av granulatkorn som kan farges røde av eosin. Eosinofilene dannes i benmargen og når de har modnet gjenfinnes de i blodet, der de bl.a. kan absorbere og ødelegge fremmede partikler. De små kornene i eosinofilene inneholder også et stoff med skadelige effekter på enkelte parasitter, men også på kroppens egne celler, særlig ved allergi.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erektil dysfunksjon (ereksjonssvikt, impotens): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

koagulasjonsfaktor: Protein som deltar i koagulasjonsprosessen, og som derved stopper blødning. Det finnes flere forskjellige koagulasjonsfaktorer, med ulike oppgaver i koagulasjonsprosessen.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

multippel sklerose (ms): Multippel sklerose er en kronisk, tilbakevendende sykdom med episoder (attakker) av f.eks. halvsidig lammelse eller sanseforstyrrelser, blindhet på det ene øyet, lammelse av begge ben, koordinasjonsforstyrrelser i armer/ben eller øynene.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

neisseria meningitidis (meningokokker): Gramnegativ bakterie som kun finnes hos mennesker. Neisseria meningitidis er årsak til meningokokksykdom.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

petekkier (punkthudblødninger): Små punktformede hudblødninger.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

siadh (syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion, uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon): (SIADH: Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion) Uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon: Tilstand der kroppen mister for mye salter og holder tilbake for mye vann via nyrene, pga. vedvarende forhøyet utskillelse av hormonet ADH. Det fins mange årsaker til dette, f.eks. ADH-produserende svulster, skader eller sykdommer i bestemte hjernestrukturer og i lungene, samt enkelte legemidler.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

zollinger-ellisons syndrom: Syndrom som skyldes svulst som ofte sitter i bukspyttkjertelen og produsere hormonet gastrin. Gastrin stimulerer utskillelsen av magesyre i magesekken, noe som forårsaker tilbakevendende magesår. Syndromet kan også gi diaré. Magesåret kan behandles med protonpumpehemmere som reduserer saltsyreproduksjon. Svulsten kan fjernes ved operasjon.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.