Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Ciprofloxacin Actavis 250 mg, 500 mg tabletter, filmdrasjerte

ciprofloksacin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ciprofloxacin Actavis er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ciprofloxacin Actavis
 3. Hvordan du bruker Ciprofloxacin Actavis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ciprofloxacin Actavis
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Ciprofloxacin Actavis er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Ciprofloxacin Actavis er et antibiotikum tilhørende kinolongruppen. Virkestoffet er ciprofloksacin. Ciprofloksacin virker ved å drepe bakterier som forårsaker infeksjoner. Det virker bare på spesifikke bakteriestammer.
Voksne
Ciprofloxacin Actavis brukes hos voksne til å behandle følgende bakterieinfeksjoner:
 • luftveisinfeksjoner
 • langvarige eller tilbakevendende øre- eller bihulebetennelser
 • urinveisinfeksjoner
 • infeksjoner i testiklene
 • infeksjoner i kjønnsorganer hos kvinner
 • mage-tarminfeksjoner og infeksjoner i buken
 • infeksjoner i hud og bløtvev
 • infeksjoner i skjelett og ledd
 • til å behandle infeksjoner hos pasienter med svært lavt antall hvite blodceller (nøytropeni)
 • til å forebygge infeksjoner hos pasienter med svært lavt antall hvite blodceller (nøytropeni)
 • til å forebygge infeksjoner forårsaket av bakterien Neisseria meningitidis
 • eksponering for anthrax ved inhalasjon
Hvis du har en alvorlig infeksjon eller en som er forårsaket av mer enn én bakterietype, kan du få annen antibiotikabehandling i tillegg til Ciprofloxacin Actavis.
Barn og ungdom
Ciprofloxacin Actavis brukes hos barn og ungdom, under spesialisttilsyn, til å behandle følgende bakterieinfeksjoner:
 • betennelser i lunger og bronkier hos barn og ungdom med cystisk fibrose
 • kompliserte urinveisinfeksjoner, inkludert infeksjoner som har nådd nyrene (pyelonefritt)
 • eksponering for anthrax ved inhalasjon
Ciprofloxacin Actavis kan også brukes til å behandle andre spesielt alvorlige infeksjoner hos barn og ungdom dersom legen din finner dette nødvendig.
 
2. Hva du må vite før du bruker Ciprofloxacin Actavis
Bruk ikke Ciprofloxacin Actavis:
 • dersom du er allergisk overfor ciprofloksacin, andre kinoloner eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du bruker tizanidin (se avsnitt 2: "Andre legemidler og Ciprofloxacin Actavis")
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Ciprofloxacin Actavis.
Før du bruker Ciprofloxacin Actavis
Du bør ikke ta antibiotika som inneholder fluorokinoloner/kinoloner, inkludert Ciprofloxacin Actavis, dersom du tidligere har fått alvorlige bivirkninger når du har tatt et kinolon eller fluorokinolon. I denne situasjonen bør du informere legen din så fort som mulig.
Informer legen din hvis du:
 • har hjertesykdom
  Vis forsiktighet når du bruker dette legemidlet dersom du har medfødt forlenget QT-intervall eller noen i familien har det (dette sees på EKG som er elektrisk registrering av hjerteaktiviteten), har forstyrrelser i blodets saltbalanse (særlig lavt nivå av kalium eller magnesium i blodet), har en svært langsom hjerterytme (kalles bradykardi), har svakt hjerte, (hjertesvikt), har tidligere hatt hjerteinfarkt, dersom du er kvinne eller eldre eller dersom du tar andre legemidler som kan gi unormale endringer i EKG (se avsnittet "Andre legemidler og Ciprofloxacin Actavis")
 • noen gang har hatt nyreproblemer fordi behandlingen kan måtte justeres
 • har epilepsi eller andre nevrologiske tilstander
 • har hatt seneproblemer under tidligere behandling med antibiotika som Ciprofloxacin Actavis
 • har myasthenia gravis (en type muskelsvakhet)
 • har hatt unormal hjerterytme (arytmier)
 • dersom legen din har fortalt deg at en av dine store blodårer har en utvidelse eller «buler ut» (dette kalles også for aneurisme i hovedpulsåren eller perifer aneurisme)
 • dersom du tidligere har hatt episoder med brist i hovedpulsåren (dette kalles også aortadisseksjon, eller brist i pulsårens indre vegg)
 • dersom noen i familien din har en sykehistorie med utvidelser eller brist i hovedpulsåren eller dersom du har andre risikofaktorer (f.eks. bindevevssykdommen Marfan syndrom, Ehlers-Danlos’ sykdom, karsykdommer som Takayasus arteritt, kjempecellearteritt, Behçets syndrom, høyt blodtrykk, eller kjent aterosklerose)
Mens du bruker Ciprofloxacin Actavis
Informer legen din omgående hvis noe av følgende oppstår mens du bruker Ciprofloxacin Actavis. Legen din avgjør om behandling med Ciprofloxacin Actavis må avbrytes.
 • Alvorlig, umiddelbar allergisk reaksjon (en anafylaktisk reaksjon/sjokk). Selv ved første dose er det en viss sjanse for at du kan få en alvorlig allergisk reaksjon med følgende symptomer: tetthet i brystet, svimmelhet, kvalme, følelse av å besvime eller svimmelhet når du reiser deg opp. Slutt å ta Ciprofloxacin Actavis og kontakt legen din omgående hvis dette skjer.
 • Dersom du føler en plutselig og kraftig smerte i magen, brystet eller ryggen, må du kontakte legevakten umiddelbart.
 • Smerter og hevelse i leddene og senebetennelse eller sener som ryker kan forekomme i sjeldne tilfeller. Risikoen er større hvis du er eldre (over 60 år), har gjennomgått organtransplantasjon, har nyreproblemer eller blir behandlet med betennelsesdempende legemidler (kortikosteroider). Senebetennelse og avrevet sene kan forekomme de første 48 timene av behandlingen og flere måneder etter at behandling med Ciprofloxacin Actavis er avsluttet. Ved de første symptomer på smerter eller betennelse i en sene (f.eks. ankel, håndledd, albue, skulder eller kne), må du slutte å ta Ciprofloxacin Actavis. Ta kontakt med legen din og hold det smertefulle området i ro. Unngå unødvendig trening da dette kan øke risikoen for at en sene ryker.
 • Hvis du har epilepsi eller andre nevrologiske tilstander som nedsatt blodforsyning i hjernen eller slag, kan du få bivirkninger tilknyttet sentralnervesystemet. Dersom dette skjer må du slutte å ta Ciprofloxacin Actavis og kontakte legen din umiddelbart.
 • Du kan få psykiske reaksjoner første gang du bruker Ciprofloxacin Actavis. Hvis du har depresjon eller psykose, kan symptomene dine forverres under behandling med Ciprofloxacin Actavis. Dersom dette skjer må du slutte å ta Ciprofloxacin Actavis og kontakte legen din umiddelbart.
 • Antibiotika av kinolontypen kan øke blodsukkernivået i blodet ditt til over det normale (hyperglykemi), eller redusere blodsukkernivået ditt til under det normale, noe som kan gi bevissthetstap (hypoglykemisk koma) i alvorlige tilfeller (se avsnitt 4). Dette er viktig for personer som har diabetes. Nøye overvåking av blodsukkernivået anbefales dersom du har diabetes.
 • Du kan i sjeldne tilfeller oppleve symptomer på nerveskade (nevropati), f.eks. smerter, brennende følelse, prikking, nummenhet og/eller svakhet, spesielt i føtter og ben eller hender og armer. Du må slutte å ta Ciprofloxacin Actavis dersom dette skjer og informere legen din umiddelbart for å unngå at det utvikler seg en tilstand som kan bli varig.
 • Diaré kan oppstå når du bruker antibiotika, inkludert Ciprofloxacin Actavis, også flere uker etter at du har sluttet å ta det. Slutt å ta Ciprofloxacin Actavis omgående hvis dette blir alvorlig eller vedvarende eller du ser at avføringen inneholder blod eller slim, da dette kan være livstruende. Kontakt legen din, og bruk ikke legemidler som stopper eller bremser tarmaktiviteten.
 • Informer lege eller laboratoriepersonell om at du bruker Ciprofloxacin Actavis hvis du skal ta en blod- eller urinprøve.
 • Rådfør deg med legen dersom du har nyreproblemer, da det kan være nødvendig å justere dosen.
 • Ciprofloxacin Actavis kan gi leverskade. Slutt å ta Ciprofloxacin Actavis og kontakt lege omgående hvis du merker symptomer som nedsatt matlyst, gulsott (gulning av huden), mørk urin, kløe eller ømhet i magen.
 • Ciprofloxacin Actavis kan gi en reduksjon i antallet hvite blodceller og din motstandskraft overfor infeksjoner kan bli nedsatt. Hvis du får en infeksjon med symptomer som feber og alvorlig forverring av allmenntilstanden, eller feber med lokale infeksjonssymptomer som sår hals/svelg/munn eller urinproblemer, skal du omgående kontakte legen din. En blodprøve vil bli tatt for å kontrollere en mulig reduksjon i antallet hvite blodceller (agranulocytose). Det er viktig å informere legen din om hvilke legemidler du bruker.
 • Informer legen din hvis du eller noen familiemedlemmer har mangel på glukose-6-fosfatdehydrogenase (G6PD), da bruk av ciprofloksacin vil kunne gi en risiko for anemi.
 • Hvis huden din blir mer følsom for sollys eller ultrafiolett (UV) lys mens du bruker Ciprofloxacin Actavis. Unngå eksponering for sterkt sollys eller kunstig UV-lys som solsenger.
 • Dersom synet ditt blir dårligere eller det virker som om øynene dine på en annen måte er blitt påvirket mens du tar Ciprofloxacin Actavis, kontakt en øyespesialist omgående.
Langvarige, invalidiserende og potensielt permanente alvorlige bivirkninger
Antibiotikasom inneholder fluorokinoloner/kinoloner, inkludert Ciprofloxacin Actavis, er assosiert med svært sjeldne, men alvorlige bivirkninger der noen av dem er langvarige (varer i måneder eller år), invalidiserende eller potensielt permanente. Dette inkluderer smerter i sener, muskler og ledd i armer og ben, vanskeligheter med å gå, unormale sanseopplevelser som stikkende følelse, prikking, kribling, kiling, nummenhet eller brennende følelse (parestesi), sanseforstyrrelser som nedsatt syn, smak- og luktesans og hørsel, depresjon, svekket hukommelse, kraftig utmattelse (fatigue) og alvorlige søvnforstyrrelser.
Hvis du opplever noen av disse bivirkningene etter at du har tatt Ciprofloxacin Actavis, må du kontakte legen din umiddelbart før du fortsetter behandlingen. Du og legen din vil avgjøre om du skal fortsette behandlingen og også vurdere bruk av et antibiotikum fra en annen klasse.
Andre legemidler og Ciprofloxacin Actavis
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Du bør spesielt informere legen din dersom du bruker andre legemidler som kan endre din hjerterytme. Dette gjelder legemidler som hører til disse gruppene:
 • antiarytmika (f.eks. legemidler som inneholder kinidin, hydrokinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid)
 • trisykliske antidepressiva
 • noen antibiotika (som hører til gruppen makrolider)
 • noen antipsykotika
Bruk ikke Ciprofloxacin Actavis sammen med tizanidin, da dette kan gi bivirkninger som lavt blodtrykk og søvnighet (se avsnitt 2: "Bruk ikke Ciprofloxacin Actavis").
Det er kjent at følgende legemidler reagerer med Ciprofloxacin Actavis i kroppen din. Inntak av Ciprofloxacin Actavis sammen med disse legemidlene kan påvirke effekten av disse legemidlene. Det kan også øke faren for bivirkninger.
Informer legen din hvis du bruker:
 • agomelatin (mot depresjon)
 • zolpidem (sovemiddel)
 • warfarin eller andre orale koagulasjonshemmende midler (til å fortynne blodet)
 • probenecid (mot urinsyregikt)
 • metotreksat (mot visse krefttyper, psoriasis, leddgikt)
 • teofyllin (mot pustevansker)
 • tizanidin (mot muskelspastisitet ved multippel sklerose)
 • klozapin (et middel mot psykose)
 • ropinirol (mot Parkinsons sykdom)
 • fenytoin (mot epilepsi)
 • ciklosporin (brukes ved organtransplantasjon)
 • glibenklamid (mot sukkersyke)
 • duloksetin (mot angst og depresjon)
 • lidokain (bedøvelsesmiddel)
 • sildenafil (mot potensproblemer)
Ciprofloxacin Actavis kan øke nivået av følgende substanser i blodet:
 • pentoksifyllin (mot sirkulasjonsforstyrrelser)
 • koffein
Enkelte legemidler reduserer effekten av Ciprofloxacin Actavis. Informer legen din hvis du bruker eller ønsker å bruke:
 • syrenøytraliserende midler
 • mineraltilskudd
 • sukralfat
 • en fosfatbindende polymer (f.eks. sevelamer)
 • omeprazol (mot magesår)
 • legemidler eller kosttilskudd inneholdende kalsium, magnesium, aluminium eller jern
Hvis disse preparatene er nødvendige for deg, skal du ta Ciprofloxacin Actavis minst to timer før eller fire timer etter inntak av disse.
Inntak av Ciprofloxacin Actavis sammen med mat og drikke
Ciprofloxacin Actavis kan tas med eller uten mat. Hvis du tar legemidlet utenom et måltid, skal du ikke spise eller drikke meieriprodukter (som melk eller yoghurt) eller innta drikke tilsatt kalsium sammen med tablettene, da det kan påvirke opptaket av virkestoffet.
Graviditet og amming
Det er ønskelig å unngå bruk av Ciprofloxacin Actavis under graviditet. Informer legen din dersom du planlegger å bli gravid.
Bruk ikke Ciprofloxacin Actavis under amming fordi ciprofloksacin utskilles i morsmelk og kan være skadelig for barnet ditt.
Kjøring og bruk av maskiner
Ciprofloxacin Actavis kan gjøre deg mindre oppmerksom. Noen nevrologiske bivirkninger kan forekomme. Sørg derfor for at du vet hvordan du reagerer på Ciprofloxacin Actavis før du kjører eller bruker maskiner. Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Ciprofloxacin Actavis
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Legen din forklarer deg nøyaktig hvor mye Ciprofloxacin Actavis du skal ta, hvor ofte og hvor lenge. Dette vil avhenge av infeksjonstypen du har og hvor alvorlig den er.
Informer legen din hvis du har nyreproblemer da det kan være nødvendig å justere dosen din.
Behandlingen varer vanligvis fra 5 til 21 dager, men kan ta lengre tid ved alvorlige infeksjoner. Ta tablettene nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Spør legen din hvis du er usikker på hvor mange tabletter du skal ta og hvordan du skal ta dem.
a. Svelg tablettene med rikelig mengde væske. Ikke tygg tablettene, de smaker ikke godt.
b. Forsøk å ta tablettene til omtrent samme tid hver dag.
c. Du kan ta tablettene til måltider eller mellom måltider. Kalsium du tar som del av et måltid vil ikke påvirke opptaket i vesentlig grad. Du skal imidlertid ikke ta Ciprofloxacin Actavis tabletter sammen med kun meieriprodukter som melk eller yoghurt eller anriket fruktjuice (f.eks. appelsinjuice tilsatt kalsium).
Husk å drikke rikelig med væske når du tar Ciprofloxacin Actavis.
Dersom du tar for mye av Ciprofloxacin Actavis
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Ta med deg tablettene eller esken for å vise legen hvis mulig.
Dersom du har glemt å ta Ciprofloxacin Actavis
Ta normal dose snarest mulig og fortsett deretter som forskrevet. Hvis det imidlertid er rett før tiden for neste dose, skal du ikke ta den glemte dosen, bare fortsette som vanlig. Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose. Sørg for å fullføre behandlingskuren din.
Dersom du avbryter behandling med Ciprofloxacin Actavis
Det er viktig at du fullfører behandlingskuren selv om du begynner å føle deg bedre etter noen få dager. Hvis du avbryter behandlingen med dette legemidlet for tidlig er det mulig at infeksjonen ikke kureres fullstendig og at infeksjonssymptomene kan komme tilbake eller forverres. Du kan også utvikle motstand mot dette antibiotikumet.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (det er sannsynlig at mellom 1 og 10 av 100 personer får disse):
 • kvalme, diaré
 • leddsmerter hos barn
Mindre vanlige bivirkninger (det er sannsynlig at mellom 1 og 10 av 1000 personer får disse):
 • soppinfeksjoner
 • høy konsentrasjon av eosinofiler, en type hvite blodceller
 • tap av appetitt (anoreksi)
 • hyperaktivitet eller uro
 • hodepine, svimmelhet, søvnproblemer eller smaksforstyrrelser
 • oppkast, magesmerter, fordøyelsesproblemer / halsbrann eller luftplager
 • økt mengde av visse substanser i blodet (transaminaser og/eller bilirubin)
 • utslett, kløe eller elveblest
 • leddsmerter hos voksne
 • dårlig nyrefunksjon
 • smerte i muskler og skjelett, diffust ubehag / kraftløshet eller feber
 • økt mengde alkalisk fosfatase (en substans i blodet)
Sjeldne bivirkninger (det er sannsynlig at mellom 1 og 10 av 10 000 personer får disse):
 • betennelse i tykktarmen (kolitt) knyttet til antibiotikabruk (kan være dødelig i svært sjeldne tilfeller) (se avsnitt 2: "Advarsler og forsiktighetsregler")
 • endret antall blodceller (leukopeni, leukocytose, nøytropeni, anemi), økt eller redusert antall blodplater (trombocytter)
 • allergisk reaksjon, hevelse (ødem) eller umiddelbar hevelse i hud og slimhinner (angioødem)
 • økt blodsukker (hyperglykemi)
 • redusert blodsukker (hypoglykemi) (se avsnitt 2: "Advarsler og forsiktighetsregler")
 • forvirring, desorientering, angstreaksjoner, rare drømmer, depresjon, som kan føre til selvmordstanker eller selvmordsforsøk, hallusinasjoner
 • nummenhet og prikking, uvanlig følsomhet overfor sanseinntrykk, nedsatt følsomhet i huden, skjelving, kramper (se avsnitt 2: "Advarsler og forsiktighetsregler") eller ørhet
 • synsproblemer (f.eks. dobbeltsyn)
 • øresus, hørselstap, hørselsforstyrrelser
 • rask puls (takykardi)
 • utvidelse av blodårer (vasodilatasjon), lavt blodtrykk eller besvimelse
 • kortpustethet, inkludert astmatiske symptomer
 • leverforstyrrelser, gulsott, hepatitt
 • lysfølsomhet (se avsnitt 2: "Advarsler og forsiktighetsregler")
 • muskelsmerter, leddbetennelse, økt muskelspenning eller kramper
 • nyresvikt, blod eller krystaller i urinen (se avsnitt 2: "Advarsler og forsiktighetsregler"), urinveisinfeksjon
 • væskeansamling eller kraftig svetting
 • unormalt nivå av en koagulasjonsfaktor (protrombin) eller økt nivå av enzymet amylase
Svært sjeldne bivirkninger (det er sannsynlig at færre enn 1 av 10 000 personer får disse):
 • en spesiell type av redusert antall røde blodceller (hemolytisk anemi), et farlig fall i antall av en type hvite blodceller (agranulocytose), et fall i antall røde og hvite blodceller og blodplater (pancytopeni) som kan være dødelig, og benmargshemming som også kan være dødelig (se avsnitt 2: "Advarsler og forsiktighetsregler")
 • alvorlig allergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon eller anafylaktisk sjokk som kan være dødelig)
 • serumsyke (se avsnitt 2: "Advarsler og forsiktighetsregler")
 • sinnsforstyrrelser (psykiske reaksjoner, som kan føre til selvmordstanker eller selvmordsforsøk) (se avsnitt 2: "Advarsler og forsiktighetsregler")
 • migrene, forstyrret koordinasjon, ustødig gange, endret luktoppfattelse, trykk i hjernen (intrakranielt trykk og idiopatisk intrakraniell hypertensjon)
 • forstyrrelser i fargesynet
 • betennelse i blodårevegger (vaskulitt)
 • betennelse i bukspyttkjertelen
 • levercelledød (levernekrose) som i svært sjeldne tilfeller medfører livstruende leversvikt
 • små punktblødninger under huden (petekkier), forskjellige hudutbrudd eller utslett (f.eks. det potensielt dødelige Stevens-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse)
 • muskelsvakhet, senebetennelse, seneskade - spesielt i den store senen bak på hælen (akillessenen) (se avsnitt 2: "Advarsler og forsiktighetsregler"), forverring av symptomer på myasthenia gravis (se avsnitt 2: "Advarsler og forsiktighetsregler")
Ukjent frekvens (kan ikke beregnes ut fra tilgjengelige data)
 • unormal oppstemthet (mani/hypomani)
 • problemer forbundet med nervesystemet som smerte, svie, kribling, nummenhet og/eller svekkelse i bein og armer (nevropati)
 • unormal rask hjerterytme, livstruende uregelmessig hjerterytme, endret hjerterytme (kalt ”forlenget QT-intervall” som kan sees på EKG (elektrisk registrering av hjerteaktiviteten))
 • legemiddelutslett (akutt generalisert eksantematøs pustulose, AGEP, eller reaksjon med eosinofili og systemiske symptomer, DRESS )
 • økt blødningsfare hos pasienter som bruker legemidler som fortynner blodet
 • syndrom forbundet med nedsatt utskillelse av vann og lave nivåer av natrium (SIADH)
 • bevissthetstap på grunn av sterkt redusert blodsukkernivå (hypoglykemisk koma) (se avsnitt 2: "Advarsler og forsiktighetsregler")
Svært sjeldne tilfeller av langvarige (som varer i måneder eller år) eller permanente bivirkninger, f.eks. senebetennelser, sene som ryker, leddsmerter, smerter i armer og ben, vanskeligheter med å gå, unormale sanseopplevelser, f.eks. stikkende følelse, prikking, kribling, kiling, brennende følelse, nummenhet eller smerter (nevropati), depresjon, utmattelse (fatigue), søvnforstyrrelser, svekket hukommelse samt nedsatt hørsel, syn, smak- og luktesans er assosiert med bruk av antibiotika med kinoloner og fluorokinoloner, i noen tilfeller uavhengig av allerede eksisterende risikofaktorer.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Ciprofloxacin Actavis
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterpakningen eller esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Ciprofloxacin Actavis
Virkestoffet er ciprofloksacin.
Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, krysspovidon, vannfri kolloidal silika, magnesiumstearat. Tablettene er filmovertrukket med hypromellose, makrogol og titandioksid (E 171).
Hvordan Ciprofloxacin Actavis tabletter ser ut og innholdet i pakningen
Ciprofloxacin Actavis 250 mg er en hvit eller gulaktig rund filmdrasjert tablett med delestrek.
Ciprofloxacin Actavis 500 mg er en hvit eller gulaktig avlang filmdrasjert tablett med delestrek.
Tablettene er pakket i blister.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island
Tilvirker:
Actavis Ltd.,
BT16 Bulebel Industrial Estate, ZTN 08 Zejtun, Malta
Actavis hf.,
Reykavikurvegi 78, IS-222 Hafnarfjordur, Island
Actavis Nordic A/S,
Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte, Danmark
For ytterligere informasjon kontakt:
Teva Norway AS
Kinoveien 3A 1337
Sandvika Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 13.01.2020
 
Råd/medisinsk informasjon
Antibiotika brukes til å kurere bakterieinfeksjoner. De er ikke effektive mot virusinfeksjoner. Hvis legen din har forskrevet antibiotika, vil du trenge akkurat denne medisinen for din nåværende sykdom. Selv med antibiotika kan noen bakterier overleve eller vokse. Dette fenomenet kalles resistens, og det vil si at noen antibiotikabehandlinger mister effekt.
Feil bruk av antibiotika øker resistensutvikling. Du kan til og med hjelpe bakterier til å bli resistente og dermed forsinke din helbred eller nedsette antibiotikaeffekten dersom du ikke respekterer:
 • dosen
 • doseringsregimet
 • behandlingslengden
Derfor, for å bevare effekten til dette legemidlet:
 1. Bruk antibiotika kun når det er forskrevet.
 2. Følg bruksanvisningen nøye.
 3. Bruk ikke antibiotikarester uten å få en ny resept, selv om du ønsker å behandle en lignende sykdom.
 4. Gi aldri ditt antibiotikum til en annen person, det kan være at det ikke passer til hennes/hans sykdom.
 5. Levér alt ubrukt legemiddel til apoteket etter avsluttet behandling for å sikre at det blir kastet på en forsvarlig måte.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

anthrax (antraks, miltbrann): Sykdom forårsaket av bakterien Bacillus anthracis. Infeksjonen gir seg utslag i blemmer med en svart skorpe og kan føre til livstruende blodforgiftning. Sykdommen er svært smittsom og har høy dødelighet.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

aterosklerose (åreforkalkning): Avleiring på innsiden av blodårene, slik at åreveggene blir tykkere og blodpassasjen trangere. Avleiringen består av fett (spesielt kolesterol), betennelsesceller og produkter av disse.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

cystisk fibrose: Arvelig forstyrrelse i stoffskiftet som hovedsakelig rammer luftveiene og bukspyttkjertelen. Sykdommen medfører kraftig produksjon av seigt slim i lungene. Dette hemmer luftstrømmen og det blir vanskelig å puste. Slimet øker også infeksjonsrisikoen. Den økte slimmengden fører til celledød i lungene og i bukspyttkjertelen. Symptomer er hoste og pustebesvær, og ved infeksjon forekommer feber.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

eosinofil: Type hvit blodcelle, leukocytt, som spiller en viktig rolle i allergiske reaksjoner. Eosinofiler har fått navnet pga. deres innehold av granulatkorn som kan farges røde av eosin. Eosinofilene dannes i benmargen og når de har modnet gjenfinnes de i blodet, der de bl.a. kan absorbere og ødelegge fremmede partikler. De små kornene i eosinofilene inneholder også et stoff med skadelige effekter på enkelte parasitter, men også på kroppens egne celler, særlig ved allergi.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

koagulasjonsfaktor: Protein som deltar i koagulasjonsprosessen, og som derved stopper blødning. Det finnes flere forskjellige koagulasjonsfaktorer, med ulike oppgaver i koagulasjonsprosessen.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

multippel sklerose (ms): Multippel sklerose er en kronisk, tilbakevendende sykdom med episoder (attakker) av f.eks. halvsidig lammelse eller sanseforstyrrelser, blindhet på det ene øyet, lammelse av begge ben, koordinasjonsforstyrrelser i armer/ben eller øynene.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

neisseria meningitidis (meningokokker): Gramnegativ bakterie som kun finnes hos mennesker. Neisseria meningitidis er årsak til meningokokksykdom.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

petekkier (punkthudblødninger): Små punktformede hudblødninger.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

siadh (syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion, uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon): (SIADH: Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion) Uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon: Tilstand der kroppen mister for mye salter og holder tilbake for mye vann via nyrene, pga. vedvarende forhøyet utskillelse av hormonet ADH. Det fins mange årsaker til dette, f.eks. ADH-produserende svulster, skader eller sykdommer i bestemte hjernestrukturer og i lungene, samt enkelte legemidler.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.