Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Cinryze 500 IE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

C1-hemmer (human)

  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Cinryze er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Cinryze
 3. Hvordan du bruker Cinryze
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Cinryze
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Cinryze er og hva det brukes mot
Cinryze inneholder et protein fra mennesker, som kalles” C1-hemmer”, som virkestoff.
C1-hemmer er et naturlig forekommende protein som vanligvis finnes i blodet. Hvis du har lite C1- hemmer i blodet eller C1-hemmer som ikke virker som den skal, kan dette medføre hevelsesanfall (kalt angioødem). Symptomer kan omfatte magesmerter og hevelse i:
 • hender og føtter
 • ansikt, øyelokk, lepper eller tunge
 • strupehodet, som kan gjøre det vanskelig å puste
 • kjønnsorganer
Hos voksne og barn kan Cinryze øke mengden av C1-hemmer i blodet og hindre (før medisinske eller tannprosedyrer) at disse hevelsesanfallene oppstår eller stoppe hevelsesanfall etter at de har startet.
Hos voksne, ungdom og barn (6 år og eldre) kan Cinryze øke mengden av C1-hemmer i blodet og rutinemessig hindre hevelsesanfall i å oppstå.
 
2. Hva du må vite før du bruker Cinryze
Bruk ikke Cinryze
 • Dersom du er allergisk overfor C1-hemmer eller noen av de andre innholdsstoffene i Cinryze (listet opp i avsnitt 6). Det er viktig å informere legen hvis du tror du noen gang har hatt en allergisk reaksjon overfor et av innholdsstoffene i Cinryze.
Advarsler og forsiktighetsregler
 • Før du starter behandling med Cinryze er det viktig å informere legen hvis du har, eller har hatt, problemer med blodlevringen (blodpropp). Du vil i så tilfelle bli overvåket nøye.
 • Hvis du begynner å få utslett, tetthet i brystet, piping i brystet eller raske hjerteslag etter bruk av Cinryze skal du omgående kontakte legen. Se avsnitt 4.
 • Når legemidler lages av blod eller plasma fra mennesker, iverksettes visse tiltak for å hindre overføring av infeksjoner til pasienter. Disse omfatter nøye utvelgelse av blod- og plasmagivere for å sikre at mulige infeksjonsbærere utelukkes, og testing av hver enhet med plasma fra én og flere givere for tegn på virus/infeksjoner. Tilvirkerne av disse preparatene bruker også effektive metoder ved håndtering av blod eller plasma som kan inaktivere eller fjerne virus. Til tross for disse tiltakene kan ikke overføring av infeksjoner utelukkes fullstendig ved bruk av legemidler laget av blod eller plasma fra mennesker. Dette gjelder også ukjente virus og virus under utvikling, samt andre infeksjonstyper.
Tiltakene som iverksettes anses å være effektive for virus med proteinkappe som humant immunsviktvirus (HIV), hepatitt B- og hepatitt C-virus, samt hepatitt A-virus og parvovirus B19 uten proteinkappe.
Legen kan anbefale at du vurderer å få vaksinasjon mot hepatitt A og B hvis du regelmessig eller gjentatte ganger får C1-hemmerpreparater laget av plasma fra mennesker.
Det anbefales sterkt at navn og produksjonsnummer på preparatet registreres av sykepleier eller lege hver gang du får en dose med Cinryze for å holde oversikt over produksjonsenhetene som er brukt.
Barn
Cinryze er ikke til bruk hos barn under 6 år til rutinemessig forebygging av angioødem.
Andre legemidler og Cinryze
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege før du tar Cinryze dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Det foreligger begrenset informasjon om sikkerheten ved bruk av Cinryze under graviditet og amming. Legen vil drøfte risiko og nytte ved bruk av legemidlet med deg.
Kjøring og bruk av maskiner
Cinryze har liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Cinryze inneholder natrium
Hvert hetteglass med Cinryze inneholder ca. 11,5 mg natrium. Må tas i betraktning hos personer som er på en kontrollert natriumdiett.
 
3. Hvordan du bruker Cinryze
Din behandling vil bli startet opp og håndtert under overvåkning av en lege med erfaring i behandling av pasienter med hereditært angioødem (HAE).
En lege eller sykepleier kan tilberede og injisere Cinryze for deg. Hvis legen bestemmer at du kan sette injeksjoner selv, kommer legen eller en sykepleier til å gi deg eller et familiemedlem opplæring i tilberedning og injeksjon av Cinryze. Legen kommer til å sjekke tilberednings- og injeksjonsprosessen regelmessig med deg eller et familiemedlem eller omsorgsperson.
Den anbefalte dosen av Cinryze hos voksne, ungdom, barn, eldre og pasienter med nyre- eller leverproblemer er som følger:
Voksne og ungdom (12 år og eldre)
Behandling av hevelsesanfall
 • En dose på 1000 IE (to hetteglass) Cinryze skal injiseres ved første tegn på et hevelsesanfall.
 • En ny injeksjon på 1000 IE kan gis hvis symptomene ikke bedres innen 60 minutter.
 • Hvis du får et kraftig anfall, spesielt hevelse i strupehodet, eller hvis behandlingsstart blir forsinket, kan den andre dosen på 1000 IE gis tidligere enn 60 minutter etter første dose, avhengig av din medisinske respons.
 • Cinryze skal injiseres intravenøst (i en vene).
Rutinemessig forebygging av hevelsesanfall
 • En dose på 1000 IE (to hetteglass) Cinryze skal injiseres hver 3. eller 4. dag ved rutinemessig forebygging av hevelsesanfall.
 • Legen kan justere doseringsintervallet avhengig av din respons på Cinryze.
 • Cinryze skal injiseres intravenøst (i en vene).
Forebygging av hevelsesanfall før inngrep
 • En dose på 1000 IE (to hetteglass) Cinryze skal injiseres innenfor 24 timer før en medisinsk, tann- eller kirurgisk behandling.
 • Cinryze skal injiseres intravenøst (i en vene).
Barn

Behandling av angioødem

Forebygging av angioødem før medisinske
prosedyrer

Rutinemessig forebygging av angioødem

2 til 11 år, >25 kg:
En dose på 1000 IE (to hetteglass) Cinryze skal injiseres ved første tegn på et hevelsesanfall.
En ny injeksjon på 1000 IE kan gis hvis symptomene ikke bedres innen 60 minutter.

2 til 11 år, >25 kg:
En dose på 1000 IE (to hetteglass) Cinryze skal injiseres innenfor
24 timer før en medisinsk, dental eller kirurgisk prosedyre.

6 til 11 år:
En dose på 500 IE (ett hetteglass) Cinryze skal injiseres hver 3. eller 4. dag ved rutinemessig forebygging av hevelsesanfall.

2 til 11 år, 10–25 kg:
En dose på 500 IE (ett hetteglass) Cinryze skal injiseres ved første tegn på et hevelsesanfall.
En ny injeksjon på 500 IE kan gis hvis symptomene ikke bedres innen
60 minutter.

2 til 11 år, 10–25 kg: En dose på 500 IE
(ett hetteglass) Cinryze skal injiseres innenfor
24 timer før en medisinsk, dental (tann) eller kirurgisk prosedyre.

Legen kan justere doseringsintervallet avhengig av din respons på Cinryze.

Rekonstituering og tilførselsmåte
Cinryze injiseres vanligvis i en blodåre (intravenøst) av lege eller sykepleier. Du eller din pårørende kan også sette injeksjoner med Cinryze, men ikke før relevant opplæring er gitt. Dersom du injiserer Cinryze selv, bruk det alltid nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege hvis du er usikker. Hvis legen mener at slik hjemmebehandling kan passe for deg, vil han/hun gi deg detaljerte instrukser. Det vil bli krevd at du fører en dagbok for å dokumentere hver hjemmebehandling, og at du tar den med deg til alle legebesøk. Regelmessig sjekk av din/din pårørendes injeksjonsteknikk vil bli foretatt for å sikre vedvarende korrekt håndtering.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Cinryze forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Dette kan omfatte allergilignende reaksjoner.
Kontakt lege omgående hvis du får noen av følgende symptomer etter bruk av dette legemidlet. De er sjeldne, men symptomene kan være alvorlige.
Plutselig piping i brystet, pustevansker, hevelse i øyelokk, ansikt eller lepper, utslett eller kløe (spesielt hvis det rammer hele kroppen).
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer): hodepine, kvalme.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer): overfølsomhet, svimmelhet, oppkast, utslett, kløe eller rødhet, utslett eller smerte på injeksjonsstedet, feber.
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer): høyt blodsukker, blodpropp, smerter i blodårer, hetetokter, hoste, magesmerter, diaré, hudavskalling, leddhevelse og - smerter, muskelsmerter og ubehag i brystkassen.
Bivirkninger hos barn og ungdom forventes å være de samme som hos voksne.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Cinryze
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Cinryze etter utløpsdatoen som er angitt på esken eller hetteglassene etter ”Utl.dato/EXP”. Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Etter klargjøring (rekonstituering) bør Cinryze-oppløsningen brukes omgående.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Cinryze
Virkestoff er C1-hemmer som lages av plasma fra blodgivere. Hvert hetteglass med pulver inneholder 500 IE C1-hemmer. Etter rekonstituering inneholder ett hetteglass 500 IE C1-hemmer (human) per
5 ml, tilsvarende en konsentrasjon på 100 IE/ml. To hetteglass med rekonstituert Cinryze inneholder 1000 IE C1-hemmer (human) per 10 ml, tilsvarende en konsentrasjon på 100 IE/ml.
Totalt proteininnhold i rekonstituert oppløsning er 15 ± 5 mg/ml.
Én internasjonal enhet (IE) tilsvarer den mengden av C1-hemmer som finnes i 1 ml normalt plasma fra mennesker.
Andre innholdsstoffer (hjelpestoffer) er:
Hetteglass med pulver: natriumklorid, sukrose, natriumsitrat, L-valin, L-alanin og L-treonin. Se avsnitt 2.
Hetteglass med væske: vann til injeksjonsvæsker
Hvordan Cinryze ser ut og innholdet i pakningen
Cinryze er et hvitt pulver i et hetteglass.
Etter at det er oppløst i vann til injeksjonsvæsker er oppløsningen klar og fargeløs til svakt blå.
Hver pakning med Cinryze inneholder:
2 hetteglass med Cinryze 500 IE pulver til injeksjonsvæske, oppløsning
2 hetteglass med vann til injeksjonsvæsker (5 ml hver)
2 filteroverføringssett
2 x 10 ml engangssprøyter
2 venepunktursett
2 beskyttelsesduker
Bruk kun en silikonfri sprøyte (finnes i pakningen) til administrasjon av preparatet.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker:Innehaver av markedsføringstillatelsen
Shire Services BVBA
Rue Montoyer 47
B - 1000 Brussel, Belgia medinfoeuceemea@shire.com
Tilvirker
Takeda Manufacturing Austria AG
Industriestrasse 67
1221 Wien Østerrike
Baxter AG
Industriestrasse 67 1221 Wien Østerrike
Shire International Licensing B.V.
Strawinskylaan 481
1077 XX Amsterdam Nederland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 23.03.2020
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/. Der kan du også finne lenker til andre nettsteder med informasjon om sjeldne sykdommer og behandlingsregimer.
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Rekonstituering og administrasjon av Cinryze
Rekonstituering, preparatadministrasjon og håndtering av administrasjonssett og kanyler må foretas med forsiktighet.
Bruk filteroverføringssettet som leveres sammen med Cinryze eller en kommersielt tilgjengelig toveiskanyle.
Bruk kun en silikonfri sprøyte (finnes i pakningen) til administrasjon av preparatet.
Tilberedning og håndtering
Cinryze er tiltenkt intravenøs administrasjon (i en vene) etter rekonstituering med vann til injeksjonsvæsker.
Hetteglass med Cinryze er kun til engangsbruk.
Rekonstituering
Til en dose på 500 IE: 1 hetteglass med pulver, 1 hetteglass med væske, 1 filteroverføringssett, 1 x
10 ml engangssprøyte, 1 venepunktursett og 1 beskyttelsesduk brukes. Oppbevar resterende hetteglass og administrasjonsutstyr til neste dose.
Til en dose på 1000 IE: 2 hetteglass med pulver, 2 hetteglass med væske, 2 filteroverføringssett, 1 x 10 ml engangssprøyte, 1 venepunktursett og 1 beskyttelsesduk brukes.
Hvert hetteglass som inneholder preparat skal rekonstitueres med 5 ml vann til injeksjonsvæsker Ett hetteglass med rekonstituert Cinryze tilsvarer én dose med 500 IE. Derfor skal kun ett hetteglass med Cinryze rekonstitueres for én dose på 500 IE.
To hetteglass med rekonstituert Cinryze tilsvarer én dose med 1000 IE. Derfor skal to hetteglass brukes til én dose på 1000 IE.
 1. Arbeid på den medfølgende duken, og vask hendene før følgende prosedyrer.
 2. Det bør brukes aseptisk teknikk ved rekonstituering.
 3. Sørg for at hetteglasset med pulver og hetteglasset med væske har romtemperatur (15 °C - 25 °C.
 4. Løsne etiketten på hetteglasset med pulver ved å rive ned den perforerte stripen som markert med den opp ned trekanten.
 5. Fjern plastlokkene fra hetteglassene med pulver og væske.
 6. Vask proppene med et desinfeksjonstørk og la dem tørke før bruk.
 7. Fjern det beskyttende dekslet på toppen av pakningen med overføringssettet. Ikke ta settet ut av pakningen.
Mangler tekstalternativ for bilde
8. Merk: overføringssettet skal festes til hetteglasset med væske før det festes til hetteglasset med pulver, slik at vakuumet i hetteglasset med pulver ikke tapes. Sett hetteglasset med væske på en jevn flate og før den blå enden av overføringssettet inn i hetteglasset med væske ved å presse ned til spissen går gjennom midten av proppen i hetteglasset og settet kommer på plass. Overføringssettet skal holdes loddrett før penetrasjon av proppen.
Mangler tekstalternativ for bilde
9. Fjern plastpakningen fra overføringssettet og kast den. Sørg for å ikke berøre den eksponerte enden av overføringssettet.
Mangler tekstalternativ for bilde
10. Sett hetteglasset med pulver på en jevn flate. Snu overføringssettet og hetteglasset med vann til injeksjonsvæsker, og før den klare enden av overføringssettet inn i hetteglasset med pulver, ved å presse ned til spissen går gjennom gummiproppen og overføringssettet kommer på plass. Overføringssettet skal holdes loddrett før penetrasjon av proppen i hetteglasset med pulver. Vakuumet i hetteglasset med pulver vil trekke inn væsken. Hvis det ikke er vakuum i hetteglasset, skal preparatet ikke brukes.
Mangler tekstalternativ for bildeMangler tekstalternativ for bilde
11. Sving hetteglasset med pulver forsiktig til alt pulver er oppløst. Ikke ryst hetteglasset med pulver. Sjekk at alt pulver er helt oppløst.
Mangler tekstalternativ for bilde
12. Koble fra hetteglasset med væske ved å vri det mot klokken. La den klare enden av overføringssettet være tilkoblet hetteglasset med pulver.
Mangler tekstalternativ for bilde
Ett hetteglass med rekonstituert Cinryze inneholder 500 IE C1-hemmer i 5 ml, som gir en konsentrasjon på 100 IE/ml. Gå videre til administrasjonsmåten for pasienter som får en dose på 500 IE.
To hetteglass med Cinryze-pulver skal rekonstitueres til én dose (1000 IE/10 ml). Gjenta derfor trinn 1 til 12 over med en ny pakning med overføringssett for å rekonstituere det andre hetteglasset med pulver. Overføringssettet skal ikke brukes flere ganger. Gå videre til administrasjonsmåten for en dose på 1000 IE så snart de to hetteglassene er rekonstituert.
Administrasjonsmåte for en dose på 500 IE
 1. Det bør brukes aseptisk teknikk ved administrasjon.
 2. Etter rekonstituering er Cinryze-oppløsningene fargeløse til svakt blå og klare. Bruk ikke preparatet hvis oppløsningene er grumsete eller misfargede.
 3. Bruk en steril 10 ml engangssprøyte og trekk opp stemplet slik at det kommer ca. 5 ml luft inn i sprøyten.
Mangler tekstalternativ for bilde
4. Fest sprøyten til toppen av den klare enden av overføringssettet ved å vri den med klokken.
Mangler tekstalternativ for bilde
5. Snu hetteglasset forsiktig, injiser luften inn i oppløsningen og trekk den rekonstituerte Cinryze- oppløsningen langsomt inn i sprøyten.
Mangler tekstalternativ for bildeMangler tekstalternativ for bilde
6. Løsne sprøyten fra hetteglasset ved å vri mot klokken og frigjøre den fra den klare enden av overføringssettet.
Mangler tekstalternativ for bildeMangler tekstalternativ for bilde
7. Inspiser den rekonstituerte Cinryze-oppløsningen for partikler før administrasjon, og bruk den ikke dersom partikler oppdages.
8. Sett et venepunktursett på sprøyten med Cinryze-oppløsning og injiser intravenøst hos pasienten. Gi 500 IE (rekonstituert i 5 ml vann til injeksjonsvæsker) Cinryze ved intravenøs injeksjon med en hastighet på 1 ml per minutt over 5 minutter.
Administrasjonsmåte for en dose på 1000 IE
 1. Det bør brukes aseptisk teknikk ved administrasjon.
 2. Etter rekonstituering er Cinryze-oppløsningene fargeløse til svakt blå og klare. Bruk ikke preparatet hvis oppløsningene er grumsete eller misfargede.
 3. Bruk en steril 10 ml engangssprøyte og trekk opp stemplet slik at det kommer ca. 5 ml luft inn i sprøyten.
Mangler tekstalternativ for bilde
4. Fest sprøyten til toppen av den klare enden av overføringssettet ved å vri den med klokken.
Mangler tekstalternativ for bilde
5. Snu hetteglasset forsiktig, injiser luften inn i oppløsningen og trekk den rekonstituerte Cinryze- oppløsningen langsomt inn i sprøyten.
Mangler tekstalternativ for bildeMangler tekstalternativ for bilde
6. Løsne sprøyten fra hetteglasset ved å vri mot klokken og frigjøre den fra den klare enden av overføringssettet.
Mangler tekstalternativ for bildeMangler tekstalternativ for bilde
7. Bruk den samme sprøyten og gjenta trinn 3 til 6 med det andre hetteglasset med rekonstituert Cinryze for å få en full 10 ml dose.
8. Inspiser den rekonstituerte Cinryze-oppløsningen for partikler før administrasjon, og bruk den ikke dersom partikler oppdages.
9. Sett et venepunktursett på sprøyten med Cinryze-oppløsning og injiser intravenøst (i en vene) hos pasienten. Gi 1000 IE (rekonstituert i 10 ml vann til injeksjonsvæsker) Cinryze ved intravenøs injeksjon (i en vene) med en hastighet på 1 ml per minutt over 10 minutter.
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

hepatitt a (hepatitt a-virusinfeksjon, hav-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt A-virus (HAV). HAV smittter oftest via urent drikkevann.

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hereditært angioødem: Arvelig sykdom som gir anfallsvis hevelse (ødem) i hud og slimhinner. Skyldes mangel på proteinet C1-esterasehemmer.

humant immunsviktvirus (hiv): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).