Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Cetirizin Bluefish 10 mg filmdrasjerte tabletter

cetirizinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Cetirizin Bluefish er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Cetirizin Bluefish
 3. Hvordan du bruker Cetirizin Bluefish
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Cetirizin Bluefish
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Cetirizin Bluefish er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrift som er angitt på apoteketiketten.
Virkestoffet i tablettene dine er cetirizinhydroklorid som tilhører en gruppe legemidler som kalles antihistaminer. Disse brukes til å lindre symptomer ved sesongbetont allergisk rhinitt (f.eks. høysnue), flerårig allergisk rhinitt (f.eks. helårsallergi som ofte skyldes husstøvmidd eller dyreallergier) og elveblest (kløende, rød, hoven hud). Disse symptomene omfatter kløende hudutslett, nysing, kløende, rennende eller tett nese, røde, kløende og rennende øyne.
 
2. Hva du må vite før du bruker Cetirizin Bluefish
Bruk ikke Cetirizin Bluefish dersom du
 • er allergisk overfor cetirizinhydroklorid, hydroksizin eller piperazinderivater eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • har en alvorlig nyresykdom (alvorlig nedsatt nyrefunksjon med kreatininclearance under 10 ml/minutt).
 • har arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for arvelig laktasemangel (lapp-laktasemangel) eller nedsatt opptak av glukose/galaktose fra tarmen.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege hvis du har nedsatt nyrefunksjon. Ved behov kommer du til å ta en lavere dose. Den nye dosen bestemmes av legen.
Rådfør deg med lege hvis du har problemer med å tømme urinblæren (urinretensjon).
Rådfør deg med lege hvis du har epilepsi eller risikerer å få kramper.
Det er ikke påvist at alkohol (ved 0,5 promille i blodet, noe som tilsvarer ett glass vin) og cetirizin påvirker hverandre når cetirizin tas i normal dose. Som med alle antihistaminer, bør det imidlertid utvises forsiktighet ved samtidig inntak av alkohol.
Cetirizin Bluefish kan påvirke resultatene av hudtester for å påvise allergi. Bruken av Cetirizin Bluefish må avbrytes 3 dager før allergitestingen.
Andre legemidler og Cetirizin Bluefish
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke følgende legemidler, da de kan redusere eller øke virkningen av Cetirizin Bluefish og omvendt.
 • legemidler mot angst eller stress (midler som demper sentralnervesystemet)
Det kan likevel være i orden at du bruker Cetirizin Bluefish, og legen din vil kunne avgjøre hva som passer for deg. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Inntak av Cetirizin Bluefish sammen med mat og drikke
Cetirizin Bluefish kan tas med eller uten mat.
Graviditet og amming
Graviditet
Fortell legen din det hvis du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Som med andre legemidler bør bruk av Cetirizin Bluefish unngås under graviditet. Det er lite sannsynlig at utilsiktet bruk vil forårsake skadelige effekter på fosteret, men bruken av legemidlet bør likevel avbrytes.
Amming
Du skal ikke bruke Cetirizin Bluefish under amming, da cetirizin går over i morsmelken.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Kliniske studier har ikke vist tegn på dårligere oppmerksomhet, årvåkenhet eller kjøreevne etter inntak av Cetirizin Bluefish i anbefalt dose.
Dersom du skal kjøre, delta i aktiviteter som kan være farlige eller bruke maskiner, skal du ikke overskride den anbefalte dosen. Du bør følge nøye med på hvordan du reagerer på legemidlet. Dersom du er en følsom pasient, er det mulig at samtidig bruk av alkohol eller andre midler som demper sentralnervesystemet kan påvirke din oppmerksomhet og reaksjonsevne ytterligere.
Cetirizin Bluefish inneholder laktose
Dette legemidlet inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Cetirizin Bluefish
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosering
Den vanlige dosen er:
Voksne, eldre og barn over 12 år: Ta 1 tablett (10 mg) én gang daglig.
Bruk av Cetirizin Bluefish hos barn i alderen 6-12 år: Ta 1 tablett (10 mg) én gang daglig eller en halv tablett (5 mg) to ganger daglig (morgen og kveld).
Barn som veier under 30 kg: En halv tablett (5 mg) tas én gang daglig.
Pasienter med moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon: Pasienter med moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon anbefales å ta 5 mg én gang daglig.
Dersom det oppstår døsighet kan tabletten tas om kvelden.
Bruksmåte: Til oral bruk (inntas via munnen).
Dersom du tar for mye av Cetirizin Bluefish
Kontakt umiddelbart lege, sykehus eller Giftinformasjonen (22 13 59 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Husk å ta med deg pakningen og eventuelle gjenværende tabletter.
De vanligste tegnene og symptomene på overdosering kan være sykdomsfølelse, forvirring, rastløshet, skjelving, svimmelhet, tretthet eller søvnighet. Du kan også merke hjertebank, utvidede pupiller eller tåkesyn samt hodepine, kløe, diaré eller vannlatingsvansker.
Dersom du har glemt å ta Cetirizin Bluefish
Dersom du har glemt å ta tabletten, skal du ta den så snart du husker det og deretter vente 24 timer før du tar neste dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Du må kontakte lege eller apotek umiddelbart hvis du får noen av følgende symptomer etter å ha tatt disse tablettene:
 • hvesende pust, pustebesvær
 • svimmelhet
 • hevelse i øyelokk, ansikt, lepper eller svelg
Følgende bivirkninger er rapportert:
Vanlige bivirkninger (rammer færre enn 1 av 10 personer):
 • døsighet, tretthet
 • munntørrhet, kvalme, diaré
 • svimmelhet, hodepine
 • sår hals eller halsbetennelse, hevelse og irritasjon i neseslimhinnen
Mindre vanlige bivirkninger (rammer færre enn 1 av 100 personer):
 • uro
 • parestesi (prikkende og stikkende følelse i huden)
 • magesmerter
 • hudutslett, kløe
 • kraftløshet og/eller ekstrem tretthet, sykdomsfølelse
Sjeldne bivirkninger (rammer færre enn 1 av 1000 personer):
 • allergiske reaksjoner, enkelte alvorlige (svært sjelden)
 • aggresjon, forvirring, depresjon
 • hallusinasjoner, søvnvansker
 • kramper, bevegelsesforstyrrelser
 • unormale øyebevegelser
 • hjertebank
 • hevelser i føtter eller ankler (ødem)
 • elveblest
 • uvanlig vektøkning
 • endringer i leverfunksjonsprøver, som kan tyde på en mulig leverskade
Svært sjeldne bivirkninger (rammer færre enn 1 av 10 000 personer):
 • alvorlige allergiske reaksjoner som forårsaker pustebesvær eller svimmelhet
 • tics, skjelving
 • smaksforandringer
 • besvimelse
 • tåkesyn, øynene har ukontrollerte sirkelbevegelser
 • hevelse i ansikt, lepper eller svelg
 • alvorlig hudutslett med blemmer
 • problemer og/eller smerter ved vannlating
 • tap av vannlatingskontroll
 • økt tendens til blåmerker eller blødninger
Bivirkninger med ukjent frekvens (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • Økt appetitt
 • Selvmordstanker (tilbakevendende tanker og eller besettelse av selvmord)
 • Hukommelsestap, svekket hukommelse
 • Vertigo (følelse av rotasjon eller bevegelse)
 • Urinretensjon (manglende evne til å tømme urinblæren helt)
Langtidsbehandling med Cetirizin Bluefish kan gi munntørrhet, og god munnhygiene er derfor viktig.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Cetirizin BluefishOppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden. Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Cetirizin Bluefish
Virkestoff er cetirizinhydroklorid. Hver tablett inneholder 10 mg cetirizinhydroklorid.
Andre innholdsstoffer er: laktosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, kolloidal vannfri silika, maisstivelse, talkum, magnesiumstearat, titandioksid (E171), hypromellose, makrogol, natriumsitrat.
Hvordan Cetirizin Bluefish ser ut og innholdet i pakningen
Cetirizin Bluefish er hvite, runde, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter. De er merket med ”A” på den ene siden og har delestrek på den andre.
Legemidlet er tilgjengelig i pakninger med 7, 10, 14, 28, 30, 60 og 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Bluefish Pharmaceuticals AB
P.O. Box 49013
100 28 Stockholm
Sverige
Tilvirker
Bluefish Pharmaceuticals AB
Gävlegatan 22
113 30 Stockholm
Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 20.07.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

allergisk rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som utløses av allergifremkallende substanser, vanligvis pollen. Symptomer er nesetetthet, rennede nese og nysing.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

kreatininclearance (clcr): (ClCR: Creatinine clearance) Kreatininclearance er det volum blodplasma som helt renses for kreatinin pr. tidsenhet. Verdien sier noe om nyrefunksjonen. Ved nyresykdom faller verdien, vanligvis også ved økende alder.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

utvidede pupiller (mydriasis, mydriase, pupilldilatasjon, store pupiller): Utvidet pupill.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.