Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Celeston Chronodose 6 mg/ml injeksjonsvæske, suspensjon

betametasonacetat/betametasonnatriumfosfat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Celeston Chronodose er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Celeston Chronodose
 3. Hvordan du bruker Celeston Chronodose
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Celeston Chronodose
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Celeston Chronodose er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Celeston Chronodose tilhører en gruppe legemidler som kalles kortikosteroider. Denne typen legemidler lindrer betennelsesreaksjoner. De reduserer hevelse, rødhet, kløe og overfølsomhetsreaksjoner, og benyttes ofte som en del av behandlingen ved ulike betennelses- og allergitilstander.
Slike tilstander oppstår ved ulike revmatiske sykdommer og andre betennelsessykdommer i muskler og ledd, ved allergiske sykdommer slik som astma, høysnue og ved reaksjoner forårsaket av legemidler, samt ved insektbitt.
 
2. Hva du må vite før du bruker Celeston Chronodose
Bruk ikke Celeston Chronodose:
 • dersom du er allergisk overfor betametason eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har en soppinfeksjon i kroppen.
 • dersom du nylig har blitt vaksinert med levende virus.
Advarsler og forsiktighetsregler
Vis forsiktighet ved bruk av Celeston Chronodose:
 • dersom du har en av de følgende sykdommene: tuberkulose, diabetes, høyt blodtrykk, psykisk sykdom, hjerteproblemer, benskjørhet, Cushings syndrom, Herpes simplex i øyet, ulcerøs kolitt (kronisk tarmsykdom), dårlige nyrer, kronisk/akutt infeksjon eller magesår.
 • dersom du allerede har fått mange infeksjoner ved bruk av kortikosteroider.
 • dersom du tidligere har hatt en allergisk reaksjon ved bruk av kortikosteroider.
Før oppstart av behandling med Celeston Chronodose må du informere legen din dersom du har noen av de sykdommene som er nevnt ovenfor.
Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
Andre legemidler og Celeston Chronodose
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Celeston Chronodose kan påvirke eller bli påvirket av andre legemidler slik at legen blir nødt til å justere dosen. Vær spesielt påpasselig med å opplyse legen hvis du bruker et preparat med virkestoffet digoksin, Marevan (blodfortynnende), smertestillende av typen NSAIDS (for eksempel ibuprofen, Brexidol og Voltaren), tabletter mot diabetes eller medisin mot epilepsi.
Enkelte legemidler kan øke effekten av Celeston Chronodose, og legen din kan vurdere at det er nødvendig med tett oppfølging hvis du tar denne type legemidler (inkludert enkelte legemidler mot HIV: ritonavir, kobicistat).
Inntak av Celeston Chronodose sammen med mat, drikke og alkohol
Alkohol kan øke risikoen for å utvikle magesår.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Celeston Chronodose kan bare benyttes under graviditet dersom fordelen for mor og barn oppveier risikoen for barnet.
Amming
Betametason går over i morsmelk. Det er viktig å være forsiktig ved bruk av høye doser og langvarig behandling.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Celeston Chronodose påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Celeston Chronodose
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Rystes før bruk. Celeston Chronodose gis vanligvis av lege eller sykepleier i form av en injeksjon i muskel eller ledd. Dosen bestemmes av legen, som tilpasser den for deg avhengig av hva slags sykdom du har og alvorlighetsgraden av denne.
For praktisk bruk av Celeston Chronodose, se avsnittet bakerst ”Påfølgende informasjon er beregnet på helsepersonell”.
Dersom du tar for mye av Celeston Chronodose
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Det er lite sannsynlig at en akutt overdosering med Celeston Chronodose medfører fare for liv. Dersom preparatet kan brukes på deg, er det usannsynlig at et par dager med for høy dose vil gi skadelig effekt.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt legen din umiddelbart dersom du får en alvorlig allergisk reaksjon etter at du har fått en injeksjon med Celeston Chronodose.
Bivirkninger som kan forekomme i forbindelse med dette legemidlet er: hemming av kroppens egen evne til å produsere kortikosteroider (binyrebarkatrofi), Cushings syndrom (med bl.a. hevelse i ansiktet, tynnere hud, høyt blodtrykk, økt blodsukker, benskjørhet, økt hårvekst, muskelsvakhet og impotens), veksthemming hos barn, magesår, endret sinnsstemning, muskelsvakhet (myopati) og grønn stær (økt trykk i øyet). Sår kan gro saktere, betennelse kan maskeres og diabetes som allerede er der (latent) kan utvikles (bli manifest). Hikke har vært rapportert i sjeldne tilfeller. Angioødem (en allergisk reaksjon med hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller svelg som kan føre til vanskeligheter med å puste eller svelge, og som kan kreve øyeblikkelig medisinsk behandling). Tåkesyn.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Celeston Chronodose
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Skal ikke fryses.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Celeston Chronodose
 • Virkestoff er betametasonacetat 3,0 mg/ml (tilsvarende 2,7 mg/ml betametason) og betametasonnatriumfosfat 3,945 mg/ml (tilsvarende 3,0 mg/ml betametason).
 • Hjelpestoffer er dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumedetat, benzalkoniumklorid og vann til injeksjonsvæsker.
Innholdet i pakningen
Pakningsstørrelser:
5 × 1 ml (5 ampuller)
1 × 5 ml (1 hetteglass)
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Merck Sharp & Dohme B.V.
Box 581
2003 PC Haarlem
Nederland
Tilvirker:
Schering-Plough Labo N.V.
Heist-op-den-Berg
Belgia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
MSD (Norge) AS
Tlf: + 47 32 20 73 00
e-post: msdnorge@msd.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 23.11.2017
 
Påfølgende informasjon er beregnet på helsepersonell.
Intra- og periartikulær injeksjon:
Meget store ledd (hofte): 1‑2 ml
Store ledd (kne, ankel, skulder): 1 ml
Mindre ledd (albue, håndledd): 0,5‑1 ml
Små ledd (fingre): 0,25‑0,5 ml
Intramuskulær injeksjon:
1‑2 ml som gjentas om nødvendig med 1‑4 ukers intervall.
Blanding med lokalanestetika:
Kan blandes i sprøyten (OBS! Ikke i hetteglasset) umiddelbart før injeksjon med 1 % eller 2 % lidokainklorid eller lignende lokalanestetika i forholdet 2 deler Celeston Chronodose til 1 del lokalanestetikum, dersom dette ikke inneholder parahydroksybenzoatderivater (innholdet av parahydroksybenzoatderivater i tilblandingsvæsken må ikke overstige 1 mg/ml). Anbefalt dose trekkes fra hetteglasset opp i sprøyten. Deretter trekkes lokalanestetikum opp i den samme sprøyten som så rystes lett.
Skal ikke anvendes intravenøst.
Kortikosteroider er ikke godkjent til epidural administrering.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

benskjørhet (osteoporose, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

cushings syndrom: Et symptomkompleks som er forårsaket av langvarig utsettelse av for høye nivåer av glukokortikoider fra binyrebarken, eller også noen ganger langtidsbehandling med glukokortikoider som legemiddel. Syndromet kan gi fedme som spesielt gir seg utslag i ansikt, hals og overkropp. Andre symptomer kan være benskjørhet, høyt blodtrykk, maskulin behåring, menstruasjonsopphør og for mye kroppsvæske.

epidural: Noe som har med området som ligger rett utenfor hjerne- og ryggmargshinnen.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

grønn stær (glaukom): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intramuskulær (i.m., intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

intravenøst (i.v., intravenøs): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

veksthemming (vekstretardasjon): Forsinket vekst. Se også intrauterin vekstretardasjon.