Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Celebrex® 200 mg harde kapsler

celekoksib

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Celebrex er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Celebrex
 3. Hvordan du bruker Celebrex
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Celebrex
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Celebrex er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Celebrex brukes for å lindre symptomer ved revmatoid artritt, artrose eller Bechterew (en revmatisk ryggsykdom).
Celebrex tilhører en gruppe legemidler som kalles ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID), og mer spesifikt til en undergruppe kjent som COX-2hemmere. Kroppen produserer prostaglandiner som kan forårsake smerte og betennelse. Ved tilstander som revmatoid artritt og artrose danner kroppen mer prostaglandiner. Celebrex virker ved å redusere dannelsen av disse prostaglandinene og minsker dermed smerte og betennelse.
 
2. Hva du må vite før du bruker Celebrex
Du har fått foreskrevet Celebrex av legen din. Følgende informasjon vil hjelpe deg til å få best effekt av Celebrex. Hvis du har ytterligere spørsmål kontakt lege eller apotek.
Bruk ikke Celebrex:Fortell legen din dersom noe av det følgende gjelder deg, ettersom pasienter med disse tilstandene ikke skal ta Celebrex:
 • dersom du er allergisk overfor celekoksib eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har fått en allergisk reaksjon mot en gruppe legemidler som kalles ”sulfonamider” (f.eks. visse antibiotika som brukes til behandling av infeksjoner)
 • dersom du for tiden har et sår eller blødninger i mage eller tarm
 • dersom du har fått astma, nesepolypper, svært tett nese, eller en allergisk reaksjon med kløende hudutslett, hevelse i ansikt, lepper, tunge eller hals, pustevansker eller hvesende pust etter at du har tatt acetylsalisylsyre eller et annet betennelses- og smertestillende legemiddel (NSAID)
 • dersom du er gravid. Dersom du kan bli gravid i løpet av behandlingen bør du diskutere prevensjonsmidler med legen din
 • dersom du ammer
 • dersom du har alvorlig leversykdom
 • dersom du har alvorlig nyresykdom
 • dersom du har en inflammatorisk tarmsykdom som ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom
 • dersom du har hjertesvikt eller kjent iskemisk hjertesykdom eller sykdom i hjernens blodkar, f.eks. om du har hatt et hjerteinfarkt, slag, eller TIA (midlertidig reduksjon av blodstrøm til hjernen, også kalt ”drypp”) angina eller blokkering av blodkar til hjerte eller hjerne
 • dersom du har problemer med blodsirkulasjonen (perifer arteriesykdom) eller om du har operert arteriene i leggene
Advarsler og forsiktighetsreglerRådfør deg med lege før du bruker Celebrex:
 • dersom du tidligere har hatt sår eller blødning i mage eller tarm (ta ikke Celebrex om du for tiden har sår eller blødning i mage eller tarm)
 • dersom du tar acetylsalisylsyre (selv i lave doser for å beskytte hjertet)
 • dersom du tar legemiddel for å redusere dannelse av blodpropp (f.eks. warfarin/ warfarinlignende antikoagulantia eller nye orale blodproppforebyggende legemidler f.eks. apiksaban)
 • dersom du bruker legemidler av typen kortikosteroider (f.eks. prednison)
 • dersom du tar Celebrex sammen med andre NSAID (bortsett fra acetylsalisylsyre), slik som ibuprofen eller diklofenak. Samtidig bruk av disse legemidlene bør unngås
 • dersom du røyker, har diabetes, forhøyet blodtrykk eller forhøyet kolesterolverdi
 • dersom hjertet, lever eller nyrer ikke fungerer som de skal, kan det være at legen din vil kontrollere deg jevnlig
 • dersom du har væskeansamling i kroppen (slik som hovne ankler og føtter)
 • dersom du kan være dehydrert på grunn av sykdom, diaré eller om du tar vanndrivende legemiddel (for å behandle væskeansamling i kroppen)
 • dersom du har fått en alvorlig allergisk reaksjon eller en alvorlig hudreaksjon mot noen legemidler
 • dersom du har en infeksjon, eller mistenker at du har en infeksjon, da Celebrex kan maskere feber eller andre tegn på infeksjon og betennelse
 • dersom du er over 65 år vil legen din ønske å følge deg opp regelmessig
 • bruk av alkohol og NSAIDs kan øke risikoen for problemer i fordøyelseskanalen
Som med andre NSAID (f.eks. ibuprofen eller diklofenak) kan dette legemidlet gi forhøyet blodtrykk, og din lege kan derfor be om å få kontrollere blodtrykket ditt regelmessig.
Det er rapportert noen tilfeller av alvorlige leverreaksjoner,
inkludert alvorlig leverbetennelse og leversvikt (noen med dødelig utgang eller som krevde levertransplantasjon) etter bruk av celekoksib. Av de rapporterte tilfellene oppstod flesteparten av de alvorlige leverbivirkningene innen en måned etter påbegynt behandling med celekoksib.
Celebrex kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Du bør informere legen din dersom du planlegger å bli gravid eller om du har vanskeligheter med å bli gravid (se avsnittet om Graviditet og amming).
Andre legemidler og Celebrex
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler:
 • Dekstrometorfan (brukes til behandling av hoste)
 • ACE-hemmere eller angiotensin-II-antagonister, betablokkere og diuretika (brukes mot høyt blodtrykk og hjertesvikt)
 • Flukonazol og rifampicin (brukes til behandling av sopp- og bakterieinfeksjoner)
 • Warfarin eller andre warfarinlignende legemidler (blodfortynnende legemidler som reduserer blodets evne til å levre seg), inkludert nyere medisiner som apiksaban
 • Litium (brukes til behandling av visse typer depresjoner)
 • Andre legemidler mot depresjon, søvnforstyrrelser, høyt blodtrykk eller ujevn hjerterytme
 • Nevroleptika (brukes til behandling av visse psykiske sykdomstilstander)
 • Metotreksat (brukes til behandling av revmatoid artritt, psoriasis og leukemi)
 • Karbamazepin (brukes til behandling av epilepsi/kramper og visse former for smerte eller depresjon)
 • Barbiturater (brukes til behandling av epilepsi/kramper og visse søvnforstyrrelser)
 • Ciklosporin og tacrolimus (brukes for å dempe immunforsvaret, f.eks. etter transplantasjoner)
Celebrex kan tas sammen med en lav dose av acetylsalisylsyre (75 mg eller mindre per dag). Spør legen din om råd før du kombinerer disse legemidlene.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Celebrex skal ikke brukes av kvinner som er eller kan bli gravide under pågående behandling (dvs. kvinner i fertil alder som ikke bruker sikker prevensjon). Om du blir gravid under behandling med Celebrex skal du avbryte behandlingen og kontakte legen din for å få alternativ behandling.
Amming
Celebrex skal ikke brukes ved amming.
Fertilitet
NSAIDs, inkludert Celebrex, kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Du bør rådføre deg med lege dersom du planlegger å bli gravid eller dersom du har problemer med å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Du bør vite hvordan du reagerer på Celebrex før du kjører bil eller bruker maskiner. Hvis du føler deg svimmel eller døsig etter at du har tatt Celebrex, så skal du ikke kjøre bil eller bruke maskiner før disse effektene har avtatt.
Celebrex inneholder
Dette legemidlet inneholder laktose (en sukkerart). Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Celebrex
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Hvis du tror eller føler at effekten av Celebrex er for sterk eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket.
Legen din bestemmer hvilken dose du skal ta. Risiko for bivirkninger med hensyn til hjerteproblemer kan øke med økt dose og behandlingslengde. Det er viktig at du tar den laveste dosen du behøver for å kontrollere smertene og du skal ikke ta Celebrex lenger enn nødvendig.
Celebrex er til oral bruk. Kapslene kan tas når som helst på dagen, med eller uten mat, men forsøk å ta hver dose på samme tid hver dag.
Hvis du har vanskelig for å svelge kapsler: Hele kapselinnholdet kan drysses på en skje med tyktflytende mat (for eksempel kald eller romtemperert eplemos, risvelling, yoghurt eller most banan) og svelges umiddelbart med ca 240 ml vann.
Du åpner kapselen ved å holde den lodrett, slik at innholdet samles på bunnen, og deretter klemme lett på toppen av kapselen og vri den av. Pass på at du ikke søler noe av innholdet. Ikke tygg eller knus innholdet.
Kontakt legen dersom du ikke merker noen bedring etter to ukers behandling.
Ved artrose er den vanlige dosen 200 mg daglig, som kan økes til maksimalt 400 mg om legen din mener det er nødvendig.
Den vanlige dosen er:
 • en 200 mg kapsel en gang daglig, eller
 • en 100 mg kapsel to ganger daglig
Ved revmatoid artritt er den vanlige dosen 200 mg daglig, som kan økes til maksimalt 400 mg om legen din mener det er nødvendig.
Den vanlige dosen er:
 • en 100 mg kapsel to ganger daglig
Ved Bechterew er den vanlige dosen 200 mg daglig, som kan økes til maksimalt 400 mg om legen din mener det er nødvendig.
Den vanlige dosen er:
 • en 200 mg kapsel en gang daglig, eller
 • en 100 mg kapsel to ganger daglig
Nyre- eller leversvikt: Om du har nyre- eller leversvikt skal du fortelle det til legen din ettersom du kan ha behov for å ta en lavere dose.
Eldre personer, spesielt de som veier mindre enn 50 kg: Om du er over 65 år, og spesielt hvis du veier mindre enn 50 kg, kan det være at legen din vil kontrollerer deg oftere.
Du skal ikke ta mer enn 400 mg daglig.
Bruk av Celebrex hos barn: Celebrex skal kun brukes av voksne og skal ikke gis til barn.
Dersom du tar for mye av Celebrex
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13
00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Celebrex
Hvis du glemmer å ta en kapsel, ta den så snart du kommer på det. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Celebrex
Hvis du plutselig avslutter behandling med Celebrex kan symptomene forverres. Ikke slutt å ta Celebrex uten at legen har bestemt det. Legen kan eventuelt be deg redusere dosen over noen dager før du slutter helt med behandlingen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkningene som er nevnt nedenfor er observert hos pasienter med artrose eller revmatoid artritt som bruker Celebrex. Bivirkninger merket med asterisk (*) inntraff hyppigere, hos pasienter som tok Celebrex for å forebygge polypper i tykktarmen. Pasientene i disse studiene tok høye doser Celebrex over lang tid.Om noe av følgende inntreffer, slutt å ta Celebrex og kontakt legen din umiddelbart:Hvis du opplever:
 • en allergisk reaksjon slik som hudutslett, hevelse i ansiktet, hvesende pust eller pustevansker
 • hjerteproblemer slik som brystsmerter
 • kraftige magesmerter eller tegn på blødning i mage eller tarm, f.eks. svart eller blodig avføring eller oppkast med blod
 • en hudreaksjon slik som utslett, blemmer eller hudavskalling
 • leversvikt (symptomer kan være kvalme, diaré, gulsott (din hud eller dine øyne ser gulaktige ut)).
Svært vanlige: kan opptre hos flere enn 1 av 10 personer
 • Høyt blodtrykk, inkludert forverring av allerede høyt blodtrykk*
Vanlige: kan opptre hos opptil 1 av 10 personer
 • Hjerteinfarkt*
 • Væskeansamling i kroppen som kan forårsake hevelse i ankler, ben og/eller hender
 • Urinveisinfeksjoner
 • Kortpustethet*, sinusitt (bihulebetennelse, infeksjon i bihulene, blokkerte eller smertefulle bihuler), tett eller rennende nese, sår hals, hoste, forkjølelse, influensalignende symptomer
 • Svimmelhet, søvnvansker
 • Brekninger*, magesmerter, diaré, fordøyelsesvansker, luft i magen
 • Utslett, kløe
 • Muskelstivhet
 • Svelgeproblemer*
 • Hodepine
 • Kvalme
 • Leddsmerter
 • Forverring av eksisterende allergier
 • Tilfeldig skade
Mindre vanlige: kan opptre hos opptil 1 av 100 personer
 • Slag*
 • Hjertesvikt, hjerteklapp, hurtig hjerterytme
 • Unormale blodprøver som angir leverfunksjon
 • Unormale blodprøver som angir nyrefunksjon
 • Blodmangel (forandringer i røde blodceller som kan gjøre deg utmattet og andpusten)
 • Angst, depresjon, tretthet, døsighet, prikkende/stikkende følelse
 • Høye kaliumnivåer i blod (kan gi kvalme (sykdomsfølelse), tretthet, muskelsvakhet eller hjerteklapp)
 • Nedsatt syn eller tåkesyn, ringing i ørene, smerte i munnen og munnsår, nedsatt hørsel*
 • Forstoppelse, raping, betennelse i magen (fordøyelsesvansker, magesmerter eller oppkast), forverring av betennelse i mage eller tarm
 • Leggkramper
 • Opphøyet kløende utslett (elveblest)
 • Øyeinnflammasjon
 • Pustevansker
 • Misfarget hud (blåmerker),
 • Brystsmerter (generelle smerter ikke relatert til hjerte)
 • Hevelse i ansiktet
Sjeldne: kan opptre hos opptil 1 av 1000 personer
 • Sår (blødninger) i magesekk, spiserør eller tarm, sprukken tarm (kan gi magesmerter, feber, kvalme, brekninger, blokkering i tarmen), mørk eller svartfarget avføring, betennelse i bukspyttkjertelen (kan gi magesmerter) betennelse i spiserøret (øsofagus)
 • Lavt natriumnivå påvist ved blodprøve (en tilstand som kalles hyponatremi)
 • Redusert antall hvite blodlegemer (som hjelper med å beskytte kroppen mot infeksjoner) eller blodplater (øker risiko for blødninger eller blåmerker)
 • Vanskeligheter med å koordinere muskelbevegelser
 • Forvirring, smaksforandringer
 • Økt lysømfintlighet
 • Håravfall
 • Hallusinasjoner
 • Blødning i øyet
 • Akutt reaksjon som kan føre til lungebetennelse
 • Uregelmessige hjerteslag
 • Rødme
 • Blodpropp i lungene. Symptomer som plutselig åndenød, intense smerter når en puster eller at en kollapser
 • Blødning i mage eller tarm (kan gi blodig avføring eller brekninger), betennelse i tynn- eller tykktarm
 • Alvorlig leverbetennelse (hepatitt). Symptomer kan være kvalme, diaré, gulsott (gulfarging av hud eller øyne), mørk urin, blek avføring, økt blødningsevne, kløe eller frysninger
 • Akutt nyresvikt
 • Menstruasjonsforstyrrelser
 • Hevelse i ansikt, lepper, munn, tunge eller hals, eller vanskeligheter med å svelge
Svært sjeldne: kan opptre hos opptil 1 av 10.000 personer
 • Alvorlige allergiske reaksjoner (inkludert anafylaktisk sjokk eventuelt med dødelig utgang)
 • Alvorlige hudreaksjoner som Stevens-Johnsons syndrom, eksfoliativ dermatitt og toksisk epidermal nekrolyse (som kan gi utslett, blæredannelse eller avskalling av huden) og akutt generalisert eksantematøs pustulose (symptomer inkluderer at huden blir rød med hovne områder dekket med tallrike små pustler/blemmer)
 • En forsinket allergisk reaksjon med mulige symptomer slik som utslett, hevelse i ansiktet, feber, hovne kjertler, unormale testresultater (for eksempel lever, blodceller (eosionofili, en øking i antall av hvite blodceller))
 • Hjerneblødning som kan forårsake død
 • Hjernehinnebetennelse (betennelse i membranen rundt hjernen og ryggmargen)
 • Leversvikt, leverskade og alvorlig leverbetennelse (fulminant hepatitt) (noen med dødelig utgang eller som krever levertransplantasjon). Symptomer kan være kvalme, diaré, gulsott (gulfarging av hud eller øyne), mørk urin, blek avføring, økt blødningsevne, kløe eller frysninger
 • Problemer med leveren (som kolestase og kolestatisk hepatitt, som kan være ledsaget av symptomer som misfarget avføring, kvalme og gulning av hud eller øyne)
 • Betennelese i nyrene og andre problemer med nyrene (som nefrotisk syndrom og «minimal change»-sykdom, som kan være ledsaget av symptomer som vannretensjon (ødem), skummet urin, tretthet og tap av appetitt)
 • Forverring av epilepsi (eventuelt økt antall kramper og/eller økt alvorlighetsgrad)
 • Delvis eller fullstendig tap av syn, forårsaket av blokkering av en vene eller arterie i øyet
 • Betennelse i blodkar (kan gi feber, smerte, mørkelilla flekker i huden)
 • Redusert antall røde og hvite blodlegemer og blodplater (kan gi tretthet, økt risiko for å få blåmerker, hyppig neseblødning og økt infeksjonsrisiko)
 • Muskelsmerter og svakhet
 • Nedsatt luktesans
 • Tap av smaksans
Ikke kjent: Frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelig data
 • Redusert fertilitet hos kvinner, noe som vanligvis er reversibelt ved avsluttet behandling
I kliniske studier av andre tilstander enn artrose eller leddsmerter, der Celebrex ble tatt i doser på 400 mg daglig i opp til 3 år, har dessuten følgende bivirkninger blitt observert:Vanlige: kan opptre hos opptil 1 av 10 personer
 • Hjerteproblemer: angina (hjertekrampe som gir brystsmerter)
 • Mageproblemer: irritabel tarm (kan gi magesmerter, diaré, fordøyelsesvansker, luft i magen),
 • Nyresten (som kan gi smerter i mage eller rygg, blod i urinen), vannlatingsproblemer
 • Vektøkning
Mindre vanlige: kan opptre hos opptil 1 av 100 personer
 • Dyp venetrombose (blodpropp, vanligvis i leggen, kan gi smerter, hevelse eller rødhet på leggen eller pusteproblemer)
 • Mageproblemer: mageinfeksjon (som kan gi irritasjon og sår i mage og tarm)
 • Benbrudd
 • Helvetesild, hudinfeksjon, eksem (tørt kløende utslett), lungebetennelse (infeksjon i lungene (mulig hoste, feber, vanskeligheter med å puste))
 • Tåkesyn eller nedsatt syn forårsaket av små flekker i synsfeltet, svimmelhet forårsaket av problemer med det indre øret, ømt, betent eller blødende tannkjøtt, munnsår
 • Økt vannlatingsbehov om natta, blødninger fra hemorroider, hyppig avføringsbehov
 • Fettklumper i huden eller andre steder, nerveknute (ufarlig hevelse, vanligvis i og rundt ledd og sener i hånd eller fot), talevansker, unormale eller veldig kraftige blødninger fra vagina, smerter i brystene
 • Høyt natriumnivå påvist i blodprøve
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Celebrex
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Celebrex
Virkestoff er celekoksib.
1 kapsel inneholder 200 mg celekoksib.
Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, natriumlaurylsulfat, povidon, krysskarmellosenatrium, magnesiumstearat. Kapselskallet inneholder gelatin, titandioksid E171, natriumlaurylsulfat og sorbitanmonolaurat. Trykkfarge inneholder skjellakk, propylenglykol, jernoksid E172.
Hvordan Celebrex ser ut og innholdet i pakningen
Celebrex finnes som harde kapsler.
Ugjennomsiktige, hvite med to gule bånd, merket med 7767 og 200 (Celebrex 200 mg).
Kapslene er pakket i klar eller ugjennomsiktig PVC/ aluminiumblister.
Celebrex fra Orifarm finnes i pakninger med 200 mg i 30 stk og i 100 stk.
Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm AS, Sandakerveien 138, NO-0484 Oslo
Importør
Orifarm A/S, Postboks 69, 5260 Odense S, DK
Ompakker
Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ
Tilvirker
R Pharma Germany GmbH, Illertissen, Tyskland
eller
R-Pharm Germany GmbH, Illertissen, Tyskland
eller
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Illertissen, Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 15.12.2015.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

artrose (osteoartrose, osteoartritt, slitasjegikt): Nedbrytning av den glatte leddbrusken på overflaten av ben som er tilsluttet et ledd. Nedbrytningen kan være forårsaket av slitasje, skade eller sykdom, og kan gjøre det smertefullt å bevege leddet. Artrose forekommer hovedsakelig hos eldre mennesker. Oftest er det kneledd, hofteledd, fingerledd og ankler som berøres.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

benbrudd (benfraktur, brudd, fraktur, beinbrudd, beinfraktur): Skjelettbrudd i ben eller brusk. Skyldes vanligvis at benet utsettes for en høyere belastning enn det tåler. De vanligste symptomene er smerte og hevelse.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

cox (cyklooksygenase): (COX: cyklooksygenase) Et enzym i kroppen som kan danne stoffer som øker smerte, feber og betennelse. Cyklooksygenase finnes i to former, COX-1 og COX-2. COX-1 danner også stoffer som beskytter magens slimhinne og som er nødvendig for å stoppe blødninger. COX-2 oppstår hovedsakelig ved betennelse. COX-enzymer hemmes av mange vanlige smertestillende legemidler.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

dyp venetrombose (dvt): En trombose i en eller flere dype vener vanligst i beina, men kan også forekomme i vener i armene, bekkenet eller skulderområdet. Tromben kan skade blodåren der den oppstår, eller vandre til andre organer som f.eks hjertet eller lungen.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

helvetesild (herpes zoster): Virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

inflammatorisk tarmsykdom (ibd): Begrepet brukes for en rekke kroniske inflammatoriske sykdommer i tarmkanalen av ukjent årsak. De vanligste typene er ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

nefrotisk syndrom: Tilstand som kjennetegnes av store mengder protein i urinen, lavt albuminnivå i blodet og væskeansamling i kroppen. Skyldes ofte nyresykdom.

nesepolypper: Utposning i nese eller bihule.

nevroleptika (antipsykotikum, antipsykotika, nevroleptikum): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

prostaglandin: Prostaglandiner omfatter en gruppe av hormonlignende stoffer som finnes i de fleste vev og organer i kroppen. Prostaglandiner påvirker blant annet blodtrykk, muskelspenninger, fettvev og immunsystemet.

revmatoid artritt (leddgikt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

sinusitt (bihulebetennelse): Infeksjon i hulrommene i ansiktsskjelettet rundt nesen. Betennelsen skyldes bakterier eller virus. Bihulebetennelse varer oftest 1-2 uker, og man blir normalt helt frisk igjen.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

vannretensjon (væskeretensjon): Tilbakeholdelse av væske i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

øsofagus: Spiserør