Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Ceftriaxon Stragen 500 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

Ceftriaxon Stragen 1 g pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

Ceftriaxon Stragen 1 g pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Ceftriaxon Stragen 2 g pulver til infusjonsvæske, oppløsning

ceftriakson (som ceftriaksonnatrium)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller sykepleier.
 • Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ceftriaxon Stragen er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ceftriaxon Stragen
 3. Hvordan du bruker Ceftriaxon Stragen
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ceftriaxon Stragen
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Ceftriaxon Stragen er og hva det brukes mot
Ceftriaxon Stragen er et antibiotikum som gis til voksne og barn (også nyfødte spedbarn). Det virker ved å drepe de bakteriene som forårsaker infeksjonen. Det tilhører en gruppe legemidler som kalles cefalosporiner.
Ceftriaxon Stragen brukes til å behandle infeksjoner i
 • hjernen (meningitt)
 • lungene
 • mellomøret
 • magen eller bukveggen (peritonitt)
 • urinveiene og nyrene
 • beina og leddene
 • huden og bløtvev
 • blodet
 • hjertet
Det kan gis for å:
 • behandle visse kjønnssykdommer (gonoré og syfilis)
 • behandle pasienter som har et lavt innhold av hvite blodlegemer (neutropeni), og som har feber på grunn av en bakterieinfeksjon
 • behandle infeksjoner i brystet hos voksne med kronisk bronkitt
 • behandle Lymes-sykdom (som skyldes flåttbitt) hos voksne og barn, også nyfødte fra de er 15 dager gamle
 • forebygge infeksjoner i forbindelse med operasjon
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Ceftriaxon Stragen
Bruk ikke Ceftriaxon Stragen:
 • dersom du er allergisk overfor ceftriakson eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du tidligere har hatt en plutselig eller alvorlig allergisk reaksjon overfor penicillin eller et tilsvarende antibiotikum (f.eks. cefalosporin, monobaktam eller karbapenem). Tegn på dette kan være plutselig hevelse i svelg eller ansikt som kan gjøre det vanskelig å puste eller svelge, plutselig hevelse av hender, føtter og ankler eller alvorlig utslett som utvikler seg hurtig
 • dersom du er allergisk overfor lidokain, og Ceftriaxon Stragen skal sprøytes inn i en muskel
Ceftriaxon Stragen må ikke gis til spedbarn:
 • dersom barnet er født for tidlig
 • dersom barnet er nyfødt (opp til 28 dager gammelt) og har visse blodproblemer eller gulsott (gulfarging av huden eller det hvite i øynene) eller skal få en infusjonsvæske som inneholder kalsium
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Ceftriaxon Stragen:
 • du opplever eller tidligere har opplevd en kombinasjon av noe av følgende symptomer: utslett, rød hud, blemmer på leppene, øyne og munn, hudavskalling, høy feber, influensalignende symptomer, økte nivåer av leverenzymer sett ved bodprøver og økning av en type hvite blodceller (eosinofili) og forstørrede lymfeknuter (tegn på alvorlige hudreaksjoner, se også avsnitt 4 Mulige bivirkninger).
 • dersom du nylig har fått eller skal få preparater som inneholder kalsium.
 • dersom du nylig har hatt diaré etter å ha fått anbibiotika.
 • dersom du noensinne har hatt problemer med tarmene, særlig tykktarmbetennelse.
 • dersom du har lever- eller nyreproblemer.
 • dersom du har gallestein eller nyrestein.
 • dersom du lider av andre sykdommer, f.eks. hemolytisk anemi (nedsatt antall røde blodlegemer som kan gjøre huden lysegul og forårsake svekkelse eller åndenød).
 • dersom du er på saltfattig diett.
Dersom du trenger en blod- eller urinprøve
Dersom du får Ceftriaxon Stragen i lengre tid, skal det kanskje tas blodprøver jevnlig. Ceftriaxon Stragen kan påvirke resultatet av urinprøver for sukker og type blodprøve som kalles Coombs' test. Dersom du skal ta slike prøver:
 • Fortell den personen som tar prøven at du får Ceftriaxon Stragen
Dersom du er diabetiker eller trenger å holde blodglukosenivået under oppsyn, bør du ikke bruke visse systemer for måling av blodglukose som kan måle blodglukose feil mens du får ceftriakson. Dersom du bruker slike systemer, må du undersøke bruksanvisningen og si fra til lege, apotek eller sykepleier. Alternative målemetoder bør brukes dersom det er nødvendig.
Barn
Kontakt lege, apotek eller sykepleier før barnet får Ceftriaxon Stragen:
 • dersom barnet nylig har fått eller skal få infusjonsvæsker med produkter som inneholder kalsium
Andre legemidler og Ceftriaxon Stragen
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er særlig viktig å kontakte lege eller apotek dersom du tar:
 • en type antibiotika som kalles aminoglykosider
 • et antibiotikum som kalles kloramfenikol (brukes til å behandle infeksjoner, særlig i øyet)
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Legen vil vurdere om ditt behov for behandling med Ceftriaxon Stragen oppveier risikoen for barnet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøyet. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Ceftriaxon Stragen inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder 82,8 mg natrium (finnes i bordsalt) i hvert gram. Dette tilsvarer 4,14 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.
 
3. Hvordan du bruker Ceftriaxon Stragen
Du får normalt Ceftriaxon Stragen av en lege eller sykepleier. Det kan gis i et drypp (intravenøs infusjon) eller som en injeksjon direkte i en blodåre eller en muskel. Ceftriaxon Stragen gjøres klar av legen, apoteket eller sykepleieren, og det vil ikke bli blandet med eller gitt til deg samtidig med injeksjoner som inneholder kalsium.
Vanlig dose
Legen avgjør hvilken dose Ceftriaxon Stragen du skal ha. Dosen vil avhenge av alvorlighetsgraden og typen av infeksjon, om du får andre antibiotika, din vekt og alder, og hvor godt nyrene og leveren fungerer. Antallet dager eller uker du skal ha Ceftriaxon Stragen, avhenger av hva slags infeksjon du har.
Eldre pasienter, voksne og barn fra 12 år med en kroppsvekt fra 50 kilo:
 • 1-2 g én gang daglig, avhengig av infeksjonens alvorlighetsgrad og type. Dersom du har en alvorlig infeksjon, vil legen gi deg en høyere dose (opptil 4 g én gang daglig). Dersom den daglige dosen er større enn 2 g, kan du få den som en enkelt dose én gang daglig eller som to doser.
Nyfødte, spedbarn og barn i alderen 15 dager til 12 år med en kroppsvekt under 50 kilo:
 • 50-80 mg Ceftriaxon Stragen for hvert kg barnet veier, én gang daglig, avhengig av infeksjonens alvorlighetsgrad og type. Dersom barnet har en alvorlig infeksjon, vil legen gi en høyere dose på opptil 100 mg for hvert kilo barnet veier, opp til høyst 4 g én gang daglig. Dersom den daglige dosen er større enn 2 g, kan barnet få den som en enkelt dose én gang daglig eller som to doser.
 • Barn med en kroppsvekt fra 50 kilo skal ha voksendose.
Nyfødte barn (0-14 dager)
 • 20-50 mg Ceftriaxon Stragen for hvert kg barnet veier, én gang daglig, avhengig av infeksjonens alvorlighetsgrad og type
 • Den daglige dosen må ikke overstige 50 mg for hvert kilo barnet veier.
Pasienter med lever- eller nyreproblemer
Du vil kanskje få en annen dose enn den vanlige. Legen avgjør hvor mye Ceftriaxon Stragen du har behov for, og vil følge deg tett, avhengig av lever- og nyresykdommens alvorlighetsgrad.
Dersom du tar for mye av Ceftriaxon Stragen
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Ceftriaxon Stragen
Dersom du glemmer å ta en planlagt injeksjon, skal du ta den så hurtig som mulig. Dersom det nesten er tid for neste injeksjon, skal du imidlertid hoppe over den glemte injeksjonen. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Ceftriaxon Stragen
Ikke avbryt behandlingen med Ceftriaxon Stragen uten at du har avtalt det med legen. Spør lege eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Følgende bivirkninger kan forekomme med dette legemidlet:
Alvorlige allergiske reaksjoner (ikke kjent, kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
Kontakt straks legen dersom du opplever en allergisk reaksjon.
Tegn på dette kan være:
 • at ansikt, svelg, lepper eller munn plutselig hovner opp. Det kan gjøre det vanskelig å puste eller svelge
 • at hender, føtter og ankler plutselig hovner opp
Alvorlige hudreaksjoner (ikke kjent, kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
Dersom du får en alvorlig hudreaksjon, utslett, kontakt lege umiddelbart.
Tegnene kan inkludere:
 • Alvorlig utslett som utvikler seg raskt med blemmer eller avskalling av huden og eventuelt blemmer i munnen (Stevens-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse, også kjent som SJS og TEN).
 • En kombinasjon av noen av følgende symptomer: utbredt utslett, høy kroppstemperatur, forhøyede leverenzymer, unormale blodverdier (eosinofili), forstørrede lymfeknuter og andre involverte organer (legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer, også kjent som DRESS eller legemiddeloverfølsomhetssyndrom).
 • Jarisch-Herxheimer reaksjon som gir feber, frysninger, hodepine, muskelsmerter og hudutslett. Disse symptomene er vanligvis selvbegrensende. Dette oppstår i begynnelsen av Ceftriaxon Stragen behandlingen mot spiroketinfeksjoner som borreliose.
Andre bivirkninger:
Vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 pasienter)
 • endringer i antallet hvite blodlegemer (så som fall i leukocytter og økning i eosinofilocytter) og blodplater (fall i trombocytter)
 • løs avføring eller diaré
 • blodprøver som viser endringer i leverfunksjonen
 • utslett
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 pasienter)
 • soppinfeksjon (f.eks. trøske)
 • nedsatt antall hvite blodlegemer (granulocytopeni)
 • nedsatt antall røde blodlegemer (anemi)
 • problemer med blodets levring. Tegn på dette kan være at du lett får blåmerker, og at du har vonde og opphovnede ledd
 • hodepine
 • svimmelhet
 • kvalme eller oppkast
 • kløe
 • smerte eller svie langs den blodåren der Ceftriaxon Stragen er sprøytet inn. Smerter der injeksjonen er gitt
 • feber
 • unormale prøver for nyrefunksjonen (økning i blodkreatinin)
Sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 pasienter)
 • betennelse i tykktarmen. Tegn på dette kan være diaré, vanligvis ledsaget av blod og slim, magesmerter og feber
 • åndedrettsbesvær (bronkospasme)
 • neslefeber som kan dekke en stor del av kroppen med kløe og hevelse
 • blod eller sukker i urinen
 • væskeansamling (ødem)
 • kuldegysninger
Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • en ny infeksjon som ikke responderer på de antibiotika som tidligere har vært forskrevet
 • en slags anemi (blodmangel) der de røde blodlegemene ødelegges (hemolytisk anemi)
 • alvorlig nedsatt antall hvite blodlegemer (agranulocytose)
 • kramper
 • fornemmelse av at all ting går rundt
 • betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt). Tegn på dette kan være alvorlige smerter i magen med stråling ut til ryggen
 • betennelse i munnslimhinnen (stomatitt)
 • betennelseslignende tilstand i tungen (glossititt). Tegn på dette kan være hevelse, rødhet og ømhet i tungen
 • problemer med galleblæren som kan forårsake smerter, kvalme og oppkast
 • kernikterus (en nevrologisk tilstand som kan oppstå hos nyfødte med alvorlig gulsott)
 • nyreproblemer som skyldes avleiringer av ceftriaksonkalsium. Tegn på dette kan være smerter ved vannlatingen eller minsket vannlating
 • falskt positivt ressultat av Coombs' test (en blodprøve)
 • falskt positivt resultat av blodprøve for galaktosemi (unormal ansamling av galaktose i blodet)
 • Ceftriaxon Stragen kan påvirke visse typer målinger av blodglukose - snakk med legen
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Ceftriaxon Stragen
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og hetteglasset etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevar hetteglassene i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Ferdigblandet/fortynnet oppløsning skal brukes umiddelbart.
Kun klare løsninger skal brukes.
Kun til engangsbruk.
Enhver ubrukt løsning skal kasseres.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann. Lege eller sykepleier vil kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Ceftriaxon Stragen
 • Virkestoff er ceftriaksonnatrium tilsvarende 500 mg, 1 g eller 2 g ceftriakson.
 • Preparatet inneholder ingen hjelpestoffer.
Hvordan Ceftriaxon Stragen ser ut og innholdet i pakningen
Ceftriaxon Stragen inneholder hvitt til gulaktig pulver. Pulveret kommer i hetteglass som en enkelt dose. Hetteglassene er pakket i en kartong. Hver kartong inneholder 10 hetteglass.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Stragen Nordic A/S
Helsingørsgade 8C,
3400 Hillerød
Danmark
Tel: +45 48 10 88 10
E-post: info@stragen.dk
Tilvirker
Mitim SRL
Via Cacciamali 34-38
25125 Brescia
Italia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 13.05.2019
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Fullstendig forskrivningsinformasjon finnes i preparatomtalen.
Administrasjonsmåte
Intramuskulær administrasjon
Ceftriaxon Stragen kan administreres som dyp intramuskulær injeksjon. Intramuskulære injeksjoner skal gis i en forholdsvis stor muskel, og det må ikke gis mer enn 1 g per injeksjonssted. Siden lidokain brukes som oppløsningsmiddel, må den ferdige oppløsningen aldri administreres intravenøst. Preparatomtalen for lidokain bør følges.
Intravenøs administrasjon
Ceftriaxon Stragen kan administreres som intravenøs infusjon over minst 30 minutter (den foretrukne administrasjonsveien), som langsom intravenøs injeksjon over 5 minutter. Intravenøs intermitterende injeksjon skal gis over 5 minutter fortrinnsvis i større vener. Til spedbarn og barn opp til 12 år skal intravenøse doser på 50 mg/kg og oppover gis som infusjon. Til nyfødte skal intravenøse doser gis over 60 minutter for å forminske en mulig risiko for bilirubinencefalopati. Intramuskulær administrasjon bør overveies dersom den intravenøse administrasjonsveien ikke er mulig, eller den er mindre hensiktsmessig for pasienten. Intravenøs administrasjon bør anvendes ved doser over 2 g.
Ceftriakson er kontraindisert til nyfødte (≤ 28 dager) med behov for (eller forventet behov for) behandling med kalsiumholdige intravenøse infusjonsvæsker, herunder vedvarende kalsiumholdige infusjonsvæsker så som parenteral ernæring, på grunn av risiko for utfelling av ceftriaksonkalsium (se pkt. 4.3).
Kalsiumholdige oppløsningsmidler (f.eks. Ringers oppløsning og Hartmanns oppløsning) må ikke brukes til å rekonstituere ceftriakson i hetteglass eller til ytterligere fortynning av rekonstituert ceftriakson til intravenøs administrasjon, siden det kan dannes et bunnfall. Utfelling av ceftriaksonkalsium kan også skje når ceftriakson blandes med kalsiumholdige infusjonsvæsker i samme infusjonsslange. Ceftriakson og kalsiumholdige infusjonsvæsker må derfor ikke blandes eller administreres samtidig (se pkt. 4.3, 4.4 og 6.2).
Ved preoperativ profylakse mot infeksjoner på operasjonsstedet bør ceftriakson gis 30-90 minutter før operasjon.
Ceftriaxon Stragen må løses opp umiddelbart før administrasjon.
Den rekonstituerte oppløsningen bør inspiseres visuelt med hensyn til partikler og misfarging før administrasjon. Den rekonstituerte oppløsningen er klar og fargeløs.
Kun til engangsbruk.
Tilbereding av oppløsninger til injeksjons- og infusjonsvæske
Intravenøs infusjon:
For i.v.-infusjon løses 1-2 g ceftriakson opp i 20 ml (20 ml hetteglass) eller 20-40 ml (50 ml hetteglass) av en av følgende kalsiumfrie oppløsninger til infusjonsvæske:
 • natriumklorid 9 mg/ml
 • natriumklorid 4,5 mg/ml + glukose 2,5 %
 • glukose 5 %
 • glukose 10 %
 • vann til injeksjonsvæske
Konsentrasjoner for intravenøs infusjon: 50 mg/ml
Intravenøs injeksjon:
For i.v.-injeksjon løses 500 mg Ceftriaxon Stragen opp i 5 ml vann til injeksjonsvæske, eller 1 g Ceftriaxon Stragen løses opp i 10 ml vann til injeksjonsvæske. Injeksjonen skal gis over 5 minutter, direkte i blodåren eller via slangen med en intravenøs infusjon.
Konsentrasjoner for intravenøs injeksjon: 100 mg/ml
Intramuskulær injeksjon:
For i.m.-injeksjon løses 500 mg Ceftriaxon Stragen opp i 2 ml 1 % lidokanhydrokloridoppløsning, eller 1 g Ceftriaxon Stragen løses opp i 3,5 ml 1 % lidokainhydrokloridoppløsning.
Når Ceftriaxon Stragen gis som intramuskulær injeksjon, må den ikke blandes i samme sprøyte med annet legemiddel enn 1 % lidokainhydrokloridoppløsning.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

borreliose (borreliainfeksjon): Borreliose er en infeksjon med Borrelia burgdorferi-bakterien, som man får via bitt av skogflått.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

gallestein (kolelitiasis, cholelitiasis): Små steiner som dannes i galleblæren og blant annet består av kolesterol og kalk. Svært mange mennesker har gallestein uten å oppleve problemer. Noen ganger faller de imidlertid ned i gallegangene og gir tilstopping. Da kan sterke smerter oppstå under høyre ribbensbue, og man kan bli kvalm. I alvorlige tilfeller kan gulsott eller galleblærebetennelse oppstå.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gonoré: Seksuelt overførbar sykdom som forårsaker smerte og utflod fra urinrøret. Sykdommen skyldes infeksjon med bakterien Neisseria gonorrhoeae og gir en alvorlig infeksjon som kan spre seg og gi blodforgiftning hos den som rammes. Ubehandlet gonoré kan hos kvinner i ca. 20% av tilfellene medføre bekkeninfeksjon og dermed økt risiko for infertilitet, svangerskap utenfor livmor og kroniske magesmerter kan også opptre. Hos menn kan ubehandlet gonoré forårsake forsnevring i urinrøret, bitestikkelbetennelse og kronisk prostatabetennelse. Diagnose stilles ved bakteriedyrking og kan behandles med antibiotika.

granulocytopeni: Mangel på en type hvite blodceller som kalles granulocytter. Granulocytter utgjør en viktig del i kroppens forsvar mot infeksjoner. Ved granulocytopeni er kroppen defor mer utsatt for infeksjoner. Årsaken til granulocyttmangelen er ofte at benmargen, hvor kroppen danner granulocyttene, er skadet.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

i.m. (intramuskulær, intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kronisk bronkitt: Langvarig betennelse i lungenes luftrør. Sykdommen kjennetegnes av vedvarende økt slimutskillelse (mer enn 3 måneder i 2 år på rad), samt hoste. Kronisk bronkitt er ofte forårsaket av smittestoffer.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

meningitt (hjernehinnebetennelse): Betennelse i hinnene rundt hjerne og ryggmarg, forårsaket av bakterier eller virus. Sykdommen forårsaker alvorlig hodepine, feber og er en betydelig belastning for kroppen. Hjernehinnebetennelse som er forårsaket av bakterier er svært alvorlig og kan noen ganger føre til døden, selv om antibiotikabehandling igangsettes. Hjernehinnebetennelse forårsaket av virus er som regel ikke så alvorlig.

neutropeni (nøytropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

nyrestein (nefrolitiasis, nefrolitt): Nyrestein dannes i nyrene fra avfallsstoffer fra urinen, og som kan sette seg fast i nyre eller urinleder. Stenene kan bestå av krystaller (50-95%) og av organisk materiale (5-50%). Vanligste årsakene til nyrestein er høy utskillelse av kalsium (kalk) eller lav utskillelse av sitrat i urinen.

parenteral (parenteralt): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

sjs (stevens-johnsons syndrom): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

ten (toksisk epidermal nekrolyse, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.