PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Ceftazidim Villerton 500 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

Ceftazidim Villerton 1g pulver til injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning

Ceftazidim Villerton 2g pulver til injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning

ceftazidim

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg personlig og skal ikke gis videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ceftazidim Villerton er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du får Ceftazidim Villerton
 3. Hvordan Ceftazidim Villerton gis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan Ceftazidim Villerton oppbevares
 6. Ytterligere informasjon
 
1. Hva Ceftazidim Villerton er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten
Ceftazidim Villerton er et antibiotikum til bruk hos voksne og barn (inkludert nyfødte). Det virker ved å drepe bakterier som forårsaker infeksjoner. Det tilhører en gruppe legemidler som kalles cefalosporiner.
Ceftazidim brukes til behandling av alvorlige bakterielle infeksjoner i:
 • lungene eller brystet
 • lungene eller bronkiene hos pasienter som lider av cystisk fibrose
 • hjernen (meningitt)
 • øret
 • urinveiene
 • hud og bløtvev
 • mage og bukhinne (peritonitt)
 • ben og ledd
Ceftazidim Villerton kan også brukes:
 • til å forebygge infeksjoner under operasjon av prostata hos menn
 • til å behandle pasienter med få hvite blodceller (nøtropeni) som har feber på grunn av bakteriell infeksjon.
 
2. Hva du må ta hensyn til før du får Ceftazidim Villerton
Du skal ikke få Ceftazidim Villerton:
 • hvis du er overfølsom (allergisk) overfor ceftazidim eller et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (se avsnitt 6).
 • hvis du har hatt en alvorlig eller allergisk reaksjon mot andre antibiotika (penicillin, monobaktam, og karbapenem), fordi det da er mulig at du er allergisk mot Ceftazidim Villerton også.
Snakk med legen din før du får Ceftazidim Villerton dersom du tror dette gjelder deg. Du skal ikke få Ceftazidim Villerton.
Vis forsiktighet ved bruk av Ceftazidim Villerton:
Du må være oppmerksom på visse symptomer som allergiske reaksjoner, sykdommer i nervesystemet og gastrointestinale forstyrrelser som diaré mens du får Ceftazidim Villerton. Dette vil redusere risikoen for mulige problemer. Se “Tilstander du må være oppmerksom på” i avsnitt 4. Hvis du har fått allergisk reaksjon ved bruk av andre antibiotika er det mulig at du også er allergisk mot Ceftazidim Villerton.
Dersom du skal ta blod eller urinprøve
Ceftazidim Villerton kan påvirke urinprøve for sukker og en blodprøve som kalles Coombs test. Dersom du skal disse prøvene: Fortell legen som tar disse prøvene at du får Ceftazidim Villerton.
Bruk av andre legemidler sammen med Ceftazidim Villerton
Rådfør deg alltid med lege eller helsepersonell dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturmidler.
Du skal ikke få Ceftazidim Villerton uten å snakke med legen dersom du også tar:
 • et antibiotikum som kaller kloramfenikol
 • en type antibiotikum som kalles aminoglykosider f.eks. gentamicin, tobramycin
 • vanndrivende tabletter kalt furosemid
Snakk med legen din dersom dette gjelder deg.
Graviditet og amming
Fortell legen din før du får Ceftazidim Villerton:
 • Om du er gravid, tror du er gravid eller planlegger å bli gravid.
 • Om du ammer.
Legen din vil vurdere nytten av å behandle deg med Ceftazidim Villerton mot risikoen for barnet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Ceftazidim Villerton kan forårsake bivirkninger som påvirker dine evner til å kjøre, som for eksempel svimmelhet.
Ikke kjør bil eller betjen maskiner med mindre du er sikker på at du ikke er påvirket.
Viktig informasjon om noen av innholdsstoffene i Ceftazidim VillertonCeftazidim Villerton inneholder natrium
Du må ta hensyn til dette dersom du er på en kontrollert natriumdiett.

Ceftazidim Villerton styrke

Mengde per hetteglass

Ceftazidim Villerton 500 mg

26 mg

Ceftazidim Villerton 1 g

52 mg

Ceftazidim Villerton 2 g

104 mg

 
3. Hvordan Ceftazidim Villerton gis
Ceftazidim Villerton gis vanligvis av en lege eller sykepleier. Det kan gis som et drypp (intravenøs infusjon) eller som en injeksjon direkte i en vene eller muskel.
Ceftazidim Villerton blandes til av en lege, farmasøyt eller sykepleier ved å bruke vann til injeksjonsvæske, eller en annen passende infusjonsvæske.
Vanlig dose
Den korrekte dosen av Ceftazidim Villerton bestemmes av legen din og er avhengig av: alvorligheten og type avinfeksjon, om du bruker andre antibiotika, din vekt og alder og hvor godt nyrene dine fungerer.
Nyfødte babyer (0-2 måneder)
For hver kilo babyen veier, vil det bli gitt 25 til 60 mg Ceftazidim Villerton per dag fordelt på 2 doser.
Babyer (over 2 måneder) og barn som veier mindre enn 40 kg
For hver kilo babyen eller barnet veier, vil det bli gitt 100 til 150 mg Ceftazidim Villerton per dag fordelt på 3 doser. Maksimalt 6 g per dag.
Voksne og unge som veier 40 kg eller mer
1 til 2 g Ceftazidim Villerton 3 ganger daglig. Maksimalt 9 g per dag.
Pasienter over 65 år
Den daglige dosen skal normalt ikke overstige 3 g per dag, spesielt ikke dersom du er over 80 år.
Pasienter med nyreproblemer
Du kan få en annen dose enn den vanlige doseringen. Legen eller sykepleieren vil avgjøre hvor mye Ceftazidim Villerton du vil trenge basert på alvorligheten av nyresykdommen. Legen din vil følge deg nøye opp, og du vil ha hyppigere undersøkelser for nyrefunksjonen.
Dersom du gis for mye Ceftazidim Villerton
Hvis du ved et uhell får mer enn forskrevet dose, må du kontakte legen din eller nærmeste sykehus umiddelbart.
Dersom du glemmer å få Ceftazidim Villerton
Hvis du glemmer en injeksjon bør du få den så raskt som mulig. Hvis det derimot er kort tid til din neste injeksjon kan du se bort fra den glemte injeksjonen. Ta ikke en dobbel dose (to injeksjoner samtidig) som erstatning for en glemt dose.
Dersom du slutter å bruke Ceftazidim Villerton
Ikke slutt å bruke Ceftazidim Villerton hvis ikke legen din sier du skal det. Spør legen eller sykepleieren din dersom du har noen spørsmål.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Ceftazidim Villerton forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Tilstander du må være oppmerksom på
Følgende alvorlige bivirkninger har oppstått hos et lite antall personer, men den eksakte hyppigheten er ukjent:
 • Alvorlig allergisk reaksjon. Symptomer er svulmende og kløende utslett, opphovning, noen ganger i ansikt eller munn som kan forårsake pustevansker.
 • Hudutslett, som kan være med blemmer, og ser ut som små skyteskiver (en sentral mørk flekk med et blekt område rundt, og en mørk ring rundt kanten).
 • Et utbredt utslett med blemmer og hud som flasser av. (Dette kan være tegn på Stevens-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse).
 • Sykdommer i nervesystemet: skjelvinger, anfall og i noen tilfeller koma. Dette har forekommet hos personer som har fått for høy dose, og spesielt hos personer med nyresykdom.
Kontakt lege eller sykepleier umiddelbart dersom du får noen av disse symptomene.Vanlige bivirkninger
Disse kan oppstå hos opptil 1 av 10 personer:
 • Diaré
 • hevelse og rødhet langs en vene
 • rødt svulmende hudutslett som kan klø
 • smerte, brennende følelse, hevelse eller inflanmmsjon på injeksjonsstedet.
Snakk med legen din dersom noe av dette blir plagsomt.
Vanlige bivirkninger som kan påvises i blodprøver:
 • økning av en type hvite blodceller (eosincifili)
 • økning av antallet blodplater (celler som hjelper til med å levre blodet)
 • økning av leverenzymer.
Mindre vanlige bivirkninger
Disse kan oppstå hos opptil 1 av 100 personer:
 • inflammasjon i tarmen som kan forårsake smerte eller diare som kan inneholde blod
 • trøske — en soppinfeksjon i munn eller vagina
 • hodepine
 • svimmelhet
 • magesmerter
 • kvalme eller oppkast
 • feber og frysninger.
Snakk med legen din dersom du merker noen av disse.
Mindre vanlige bivirkninger som kan påvises i blodprøver:
 • reduksjon av antall hvite blodceller
 • reduksjon av antall blodplater (celler som hjelper til med å levre blodet)
 • økning i nivå av urea, urea nitrogen eller serumkreatinin i blod.
Andre bivirkninger
Andre bivirkninger har forekommet hos et lite antall personer, men den eksakte hyppigheten er ukjent:
 • inflammasjon i nyrene eller nyresvikt
 • stikkende følelse
 • ubehagelig smak i munnen
 • gulfarging av huden eller det hvite i øyet.
Andre bivirkninger som kan påvises i blodprøver:
 • røde blodceller ødelegges for hurtig
 • økning av visse typer hvite blodceller
 • alvorlig reduksjon i antallet hvite blodceller.
Dersom du får bivirkninger
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 
5. Hvordan Ceftazidim Villerton oppbevares
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Ferdiglaget injeksjonsoppløsning er holdbar 12 timer ved romtemperatur og 24 timer i kjøleskap.
Ferdiglaget infusjonsoppløsning er holdbar 12 timer i romtemperatur.
Bruk ikke Ceftazidim ”Villerton” etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Ytterligere informasjon
Sammensetning av Ceftazidim Villerton
 • Virkestoff er ceftazidimpentahydrat tilsv. ceftazidim 500 mg, 1 g og 2 g.
 • Hjelpestoffer er natriumkarbonat 115 mg/g ceftazidim
Hvordan Ceftazidim Villerton ser ut og innholdet i pakningen
 • 500 mg: 10 x 10 ml hetteglass
 • 1 g: 10 x 10 ml hetteglass
 • 2 g: 5 x 50 ml hetteglass
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Villerton Invest SA
Rue Edward Steichen 14
2540 Luxembourg
Tilvirker:
Facta Farmaceutici S.P.A.
TERAMO – ITALIA
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til det lokale informasjonskontor for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Mylan Hospital AS
Sørkedalsveien 10B
0369 OSLO
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 23.02.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

cystisk fibrose: Arvelig forstyrrelse i stoffskiftet som hovedsakelig rammer luftveiene og bukspyttkjertelen. Sykdommen medfører kraftig produksjon av seigt slim i lungene. Dette hemmer luftstrømmen og det blir vanskelig å puste. Slimet øker også infeksjonsrisikoen. Den økte slimmengden fører til celledød i lungene og i bukspyttkjertelen. Symptomer er hoste og pustebesvær, og ved infeksjon forekommer feber.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

flass: Små og litt fettete hudflak, som ofte sitter fast i håret.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

inflammasjon (betennelse): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

meningitt (hjernehinnebetennelse): Betennelse i hinnene rundt hjerne og ryggmarg, forårsaket av bakterier eller virus. Sykdommen forårsaker alvorlig hodepine, feber og er en betydelig belastning for kroppen. Hjernehinnebetennelse som er forårsaket av bakterier er svært alvorlig og kan noen ganger føre til døden, selv om antibiotikabehandling igangsettes. Hjernehinnebetennelse forårsaket av virus er som regel ikke så alvorlig.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.