Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Ceftazidim Stragen 500 mg og 1000 mg Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

Ceftazidim Stragen 1 g og 2 g Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

ceftazidim

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege.
Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ceftazidim Stragen er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ceftazidim Stragen
 3. Hvordan du bruker Ceftazidim Stragen
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ceftazidim Stragen
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Ceftazidim Stragen er og hva det brukes mot
Ceftazidim Stragen inneholder det aktive stoffet ceftazidim.
Ceftazidim Stragen er et antibiotikum som brukes på voksne og barn (også nyfødte). Det dreper bakterier som forårsaker infeksjoner. Det tilhører en gruppe legemidler som kalles cefalosporiner.
Ceftazidim Stragen brukes for å behandle alvorlige typer bakterieinfeksjoner i:
 • lunger og bryst
 • lunger og bronkier hos personer som har cystisk fibrose
 • hjernen (meningitt)
 • øret
 • urinveiene
 • hud og bløtvev
 • mage og bukhinne
 • bein og ledd
Ceftazidim Stragen kan også brukes:
 • til å forhindre infeksjoner ved prostataoperasjoner hos menn
 • til å behandle pasienter som har for lavt antall hvite blodceller (nøytropeni), og som har feber på grunn av en bakteriell infeksjon.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Ceftazidim Stragen
Bruk ikke Ceftazidim Stragen
 • dersom du er allergisk overfor ceftazidim eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har hatt en alvorlig allergisk reaksjon overfor et annet antibiotikum (penicilliner, monobaktamer og karbapenemer), da du dermed også kan være allergisk overfor Ceftadizim Stragen.
Gi beskjed til legen før du starter å bruke Ceftazidim Stragen dersom du tror dette kan gjelde deg.
Da skal du ikke bli foreskrevet Ceftazidim Stragen.
Advarsler og forsiktighetsregler
Vær på utkikk etter bestemte symptomer som f.eks. allergiske reaksjoner, nevrologiske sykdommer og
forstyrrelser i mage-tarm-kanalen, som f.eks. diaré, når du blir behandlet med Ceftazidim Stragen (se pkt. 4). Dette vil redusere risikoen for mulige problemer. Dersom du har fått en allergisk reaksjon overfor andre antibiotika, kan du også være allergisk overfor Ceftazidim Stragen.
Hvis du skal ta blod- eller urinprøve
Ceftazidim Stragen kan påvirke resultatene av urinprøver for sukker og en blodprøve som kalles Coombs test. Dersom du skal ta disse prøvene: Fortell legen som tar disse prøvene at du får Ceftazidim Stragen.
Andre legemidler og Ceftazidim Stragen
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Du må ikke ta Ceftadizim Stragen uten å rådføre deg med lege hvis du også behandles med:
 • et antibiotikum som kalles kloramfenikol
 • en type antibiotikum som kalles aminoglykosider, f.eks. gentamicin, tobramycin
 • vanndrivende tabletter kalt furosemid
Snakk med legen din dersom dette gjelder deg.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege før du bruker Ceftazidim Stragen:
 • hvis du er gravid, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid
 • hvis du ammer
Legen vil vurdere fordeler ved din behandling med Ceftazidim Stragen opp mot risikoen for barnet.
Kjøring og bruk av maskiner
Ceftazidim Stragen kan forårsake bivirkninger som påvirker din evne til å kjøre bil, f.eks. svimmelhet.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Ceftazidim Stragen inneholder natrium
Dette bør du tenke på hvis du går på en diett med kontrollert inntak av natrium.
500 mg: Legemidlet inneholder 25,6 mg (1,11 mmol) natrium per dose.
1000 mg: Legemidlet inneholder 51,2 mg (2,23 mmol) natrium per dose.
1 g: Legemidlet inneholder 51,2 mg (2,23 mmol) natrium per dose.
2 g: Legemidlet inneholder 102,4 mg (4,45 mmol) natrium per dose.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Ceftazidim Stragen
Ceftazidim Stragen blir vanligvis gitt av lege eller sykepleier. Det kan gis som et drypp (intravenøs infusjon) eller som injeksjon direkte inn i en vene eller muskel.
Ceftazidim Stragen tilberedes av lege, apoteker eller sykepleier ved å bruke vann til injeksjoner eller en egnet infusjonsvæske.
Anbefalt dose
Legen bestemmer hva som er riktig dosering av Ceftazidim Stragen for deg, Dette avhenger av hvor alvorlig infeksjonen er, om du behandles med andre typer antibiotika, vekt, alder og nyrefunksjon.
Spedbarn (0–2 måneder)
For hvert kilo barnet veier, skal det administreres 25–60 mg Ceftazidim Stragen daglig fordelt på to doser.
Spedbarn (over 2 måneder) og barn som veier mindre enn 40 kg
For hvert kilo barnet veier, skal det administreres 100–150 mg Ceftazidim Stragen daglig fordelt på tre doser. Maks 6 g daglig.
Voksne og ungdom som veier 40 kg eller mer
1–2 g Ceftazidim Stragen tre ganger daglig. Maks. 9 g daglig.
Pasienter over 65 år
Total daglig dose bør ikke overstige 3 g, særlig hvis du er over 80 år.
Pasienter med nyreproblemer
Du kan bli gitt en annen dose enn vanlig dose. Legen vil avgjøre hvor mye Ceftazidim Stragen du trenger, avhengig av hvor alvorlig nyresykdommen din er. Legen vil følge deg opp nøye, og nyrefunksjonen din vil bli testet mer regelmessig.
Dersom du tar for mye av Ceftazidim Stragen
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Ceftazidim Stragen
Hvis du har glemt å ta en injeksjon, må du få tatt den så snart som mulig. Du må ikke ta en dobbel dose (to injeksjoner samtidig) som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Ceftazidim Stragen
Ikke slutt å ta Ceftazidim Stragen med mindre du får beskjed om dette fra lege.
Spør lege eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Tilstander du må være oppmerksom på
Følgende alvorlige bivirkninger har oppstått hos et lite antall pasienter, men nøyaktige tall er ikke kjent:
 • Alvorlig allergisk reaksjon som oppblussende og kløende utslett, hevelser, noen ganger i ansiktet eller munnen, noe som kan gjøre det vanskelig å puste.
 • Hudutslett som kan utvikle seg til blemmer og som ser ut som små målskiver (mørk prikk i midten omkranset av et lysere område, med en mørk ring ytterst).
 • Spredt utslett med blemmer og flassende hud. (Dette kan være symptomer på Stevens-Johnson syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse.)
 • Nevrologiske sykdommer: skjelving, krampeanfall og i enkelte tilfeller koma. Dette har skjedd hos pasienter som har fått for høy dose, spesielt pasienter med nyresykdom.
 • Det har i sjeldne tilfeller blitt rapportert om alvorlige overfølsomhetsreaksjoner med alvorlig utslett, som også kan inkludere feber, tretthet (fatigue), hevelse i ansiktet eller lymfekjertler, økning av eosinofiler (en type hvite blodlegemer), effekter på lever, nyre eller lunge (en reaksjon som kalles DRESS)
Ta kontakt med lege eller sykepleier umiddelbart hvis noen av disse symptomene oppstår.
Vanlige bivirkninger
Disse kan oppstå hos opptil 1 av 10 personer:
 • diaré
 • hevelse og rødme langs en blodåre
 • rødt og hovent utslett som kan gi kløe
 • smerte, brennende fornemmelse, hevelse eller betennelse på injeksjonsstedet
Snakk med legen din dersom noe av dette blir plagsomt.
Vanlige bivirkninger som kan påvises i blodprøver:
 • økning i antall av en viss type hvite blodceller (eosinofili)
 • økning i antall celler som får blodet til å levre seg
 • økning i antall leverenzymer
Mindre vanlige bivirkninger
Disse kan oppstå hos opptil 1 av 100 personer:
 • betennelse i tarmen som kan forårsake smerter eller diaré som kan inneholde blod
 • trøske (soppinfeksjoner i munnen eller skjeden (vagina))
 • hodepine
 • svimmelhet
 • magesmerter
 • kvalme og oppkast
 • feber og frysninger
Snakk med legen din dersom du merker noen av disse.
Mindre vanlige bivirkninger som kan påvises i blodprøver:
 • reduksjon i antall hvite blodceller
 • reduksjon av antall blodplater (celler som får blodet til å levre seg)
 • økning i nivå av urinstoff, urinstoffnitrogen eller serumkreatinin i blodet
Svært sjeldne bivirkninger
Disse kan oppstå hos opptil 1 av 10 000 personer:
 • nyrebetennelse eller -svikt
Andre bivirkninger
Andre bivirkninger har forekommet hos et lite antall personer, men den eksakte hyppigheten er ukjent:
 • prikking og stikking
 • ubehagelig smak i munnen
 • gulfarging av øyne eller hud
Andre bivirkninger som kan påvises i blodprøver:
 • røde blodceller som ødelegges for raskt
 • økning i en viss type hvite blodceller
 • alvorlig reduksjon i antall hvite blodceller
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Ceftazidim Stragen
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevar hetteglasset i ytterpakningen.
Rekonstituert/fortynnet oppløsning skal brukes umiddelbart.
Ubrukt oppløsning destrueres.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker, skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Ceftazidim Stragen
Virkestoff er ceftazidim som ceftazidimpentahydrat.
Ett hetteglass med 500 mg Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning, inneholder ceftazidimpentahydrat som tilsvarer 500 mg ceftazidim.
Ett hetteglass med 1000 mg Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning, inneholder ceftazidimpentahydrat som tilsvarer 1000 mg ceftazidim.
Ett hetteglass med 1 g Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning, inneholder ceftazidimpentahydrat som tilsvarer 1 g ceftazidim.
Ett hetteglass med 2 g Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning, inneholder ceftazidimpentahydrat som tilsvarer 2 g ceftazidim.
Andre innholdsstoffer er:
Natriumkarbonat (E500)
Hvordan Ceftazidim Stragen ser ut og innholdet i pakningen
Bare for 500 mg og 1000 mg Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning:
Ceftazidim Stragen er tilgjengelig som Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning. Pulveret er hvitt til offwhite. Pulveret leveres i endose hetteglass pakket i en kartong. Hver kartong inneholder 10 hetteglass.
Bare for 1 g og 2 g Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning:
Ceftazidim Stragen er tilgjengelig som Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning. Pulveret er hvitt til offwhite. Pulveret leveres i endose hetteglass pakket i en kartong. Hver kartong inneholder 10 hetteglass.
Legen din, farmasøyten eller sykepleier vil gjøre i stand ditt legemiddel i vann til injeksjonsvæsker eller kompatible væsker. Etter tilberedning, vil Ceftazidim Stragen variere i farge fra lys gul til lys oransj. Dette er helt normalt.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Stragen Nordic A/S, Helsingørsgade 8C, 3400 Hillerød, Danmark, Tel: +45 48 10 88 10
E-mail: info@stragen.dk
Tilvirker:
Mitim S.R.L., Via Cacciamali 34/38, 25125 Brescia, Italia
Dette legemidlet er godkjent i andre EØS-land under følgende navn:

Danmark, Finland, Norge;

Ceftazidim Stragen

Storbritannia:

Ceftazidime

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 13.07.2017

 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Administrasjonsmåter:
Bare for 500 mg og 1000 mg Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning, 1 g Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning:
Intravenøs bruk
Intramuskulær bruk (bare i ekstraordinære kliniske situasjoner).
Bare for 2 g Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning:
Intravenøs bruk
Administrasjonsmåte:
Ceftazidim Stragen kan administreres intravenøst som en langsom bolusinjeksjon over noen få minutter.
Ceftazidim Stragen 500 mg og 1000 mg Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning, 1 g pulver til injeksjonvæske/infusjonsvæske kan gis ved dyp intramuskulær injeksjon i en stor muskelmasse, som den øvre ytre kvadrant av gluteus maksimus eller ytre del av låret.
Intramuskulær administrasjonsmåte er forbeholdt særskilte kliniske situasjoner og det bør foretas en risiko-nyttevurdering.
Ceftazidim Stragen 1 g og 2 g Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning,
kan gis intravenøst som infusjon i løpet av 15–30 minutter.
Uforlikeligheter
Ceftazidim skal ikke blandes med oppløsninger med pH over 7,5, for eksempel natriumbikarbonat-oppløsning til injeksjon. Ceftazidim og aminoglykosider skal ikke blandes i infusjonsoppløsningen på grunn av faren for utfellinger.
Kanyler og katetre til intravenøs bruk bør skylles med fysiologisk saltvann mellom administrasjon av ceftazidim og vancomycin for å unngå utfellinger.
Instruksjoner vedrørende rekonstituering
Se tabellen over volum som skal tilsettes og oppløsningskonsentrasjoner som kan brukes når det kreves fraksjonsdoser.

Størrelse på hetteglass

Mengde oppløsningsmiddel som skal brukes (ml)

Omtrentlig konsentrasjon (mg/ml)

500 mg Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

500 mg

Intramuskulær

1,5 ml

260

Intravenøs bolus

5 ml

90

1000 mg Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

1000 mg

Intramuskulær

3 ml

260

Intravenøs bolus

10 ml

90

1 g Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

1 g

Intramuskulær

3 ml

260

Intravenøs bolus

10 ml

90

Intravenøs infusjon

50 ml*

20

2 g Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

2g

Intravenøs bolus

10 ml

170

Intravenøs infusjon

50 ml*

40

*Tilsett oppløsningsmiddel i to trinn.
Merk: Det endelige volumet av oppløst ceftazidim i det rekonstituerte mediet er økt på grunn av fortrengningsfaktoren til virkestoffet som fører til de angitte konsentrasjonene i mg/ml som nevnt i tabellen over.
Fargen på oppløsningen er lys gul til gulbrun, avhengig av konsentrasjon, oppløsningsmiddel og lagringsbetingelser. Innenfor de gitte anbefalinger blir ikke legemidlets effekt negativt endret av slik fargevariasjon.
Ceftazidim er kompatibel med:
 • Vann til injeksjon
 • Natriumkloridoppløsning 9 mg/ml (0,9 %) til injeksjon
 • Glukose 50 mg/ml (5 %)
 • Glukose 50 mg/ml (5 %) i 0,9 % natriumkloridinjeksjon
Ceftazidim kan til intramuskulær bruk konstitueres med 1 % lidokainoppløsning til injeksjon.
500 mg, 1000 mg, Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning, 1 g, 2 g, Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning. Klargjøring av løsninger til bolusinjeksjon:
1. Sett inn sprøytenålen i hetteglassåpningen, og injiser anbefalt mengde fortynningsvæske. Ta ut sprøytenålen.
2. Rist for å løse opp innholdet. Da blir karbondioksid frigjort, og du vil få en klar oppløsning i løpet av 1–2 minutter.
3. Vend hetteglasset opp ned og påse at sprøytestempelet er presset helt ned i bunnen før sprøyten stikkes inn i hetteglasset. Trekk all oppløsningen opp i sprøyten (trykket i hetteglasset kan gjøre det lettere å trekke den ut). Forsikre deg om at nålen forblir i oppløsningen og ikke kommer opp i det øverste rommet. Oppløsningen som er trukket ut, kan inneholde karbondioksidbobler. Disse kan ignoreres.
Oppløsningen kan administreres direkte i venen eller innføres i en slange i et infusjonssett hvis pasienten får parenteral væske.
For 1 g, 2 g Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning: Klargjøring av oppløsning til intravenøs infusjon:
Klargjør totalt 50 ml (for 1 g og 2 g hetteglass) med kompatibel fortynningsvæske, tilsatt i TO trinn som angitt nedenfor.
1. Sett inn sprøytenålen i hetteglasset og injiser 10 ml fortynningsvæske for 1 g og 2 g hetteglass.
2. Trekk ut nålen og rist hetteglasset for å få en klar oppløsning.
3. Ikke sett inn gassutligningsnål for å redusere trykket før pulveret har løst seg opp. Sett inn en gassutligningsnål gjennom hetteglassåpningen for å utligne internt trykk.
4. Bruk ytterligere 40 ml fortynningsvæske for 1 g og 2 g hetteglass.
5. Administrer som intravenøs infusjon i 15 til 30 minutter. Ytterligere trykk som kan utvikles i hetteglasset, særlig etter lagring, må utlignes før administrering til pasienten.
MERK: For å bevare preparatets sterilitet er det viktig at gassutligningsnålen ikke settes inn gjennom hetteglassets lukning før pulveret er oppløst.
Oppløsningen skal bare brukes hvis den er klar og partikkelfri.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bolus: En bolus er en liten mengde væske som raskt injiseres i blodet. Hensikten med en bolusdose kan være å raskt å oppnå en høy konsentrasjon av legemiddel i blodet, slik at også virkningen kommer tidligere.

cystisk fibrose: Arvelig forstyrrelse i stoffskiftet som hovedsakelig rammer luftveiene og bukspyttkjertelen. Sykdommen medfører kraftig produksjon av seigt slim i lungene. Dette hemmer luftstrømmen og det blir vanskelig å puste. Slimet øker også infeksjonsrisikoen. Den økte slimmengden fører til celledød i lungene og i bukspyttkjertelen. Symptomer er hoste og pustebesvær, og ved infeksjon forekommer feber.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

eosinofil: Type hvit blodcelle, leukocytt, som spiller en viktig rolle i allergiske reaksjoner. Eosinofiler har fått navnet pga. deres innehold av granulatkorn som kan farges røde av eosin. Eosinofilene dannes i benmargen og når de har modnet gjenfinnes de i blodet, der de bl.a. kan absorbere og ødelegge fremmede partikler. De små kornene i eosinofilene inneholder også et stoff med skadelige effekter på enkelte parasitter, men også på kroppens egne celler, særlig ved allergi.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flass: Små og litt fettete hudflak, som ofte sitter fast i håret.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intramuskulær (i.m., intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

meningitt (hjernehinnebetennelse): Betennelse i hinnene rundt hjerne og ryggmarg, forårsaket av bakterier eller virus. Sykdommen forårsaker alvorlig hodepine, feber og er en betydelig belastning for kroppen. Hjernehinnebetennelse som er forårsaket av bakterier er svært alvorlig og kan noen ganger føre til døden, selv om antibiotikabehandling igangsettes. Hjernehinnebetennelse forårsaket av virus er som regel ikke så alvorlig.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

parenteral (parenteralt): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.