Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Cefalotin Villerton 1 g pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Cefalotin Villerton 2 g pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

cefalotinnatrium

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Cefalotin Villerton er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Cefalotin Villerton
 3. Hvordan du bruker Cefalotin Villerton
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Cefalotin Villerton
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Cefalotin Villerton er og hva det brukes mot
Cefalotin er et antibiotikum, det vil si et legemiddel som virker mot bakterieinfeksjoner.
Cefalotin brukes til behandling av alvorlige infeksjoner i lunger/luftveier, hud og bløtvev, urinveier, mage-tarmsystemet, ben og ledd samt ved blodforgiftning.
 
2. Hva du må vite før du bruker Cefalotin Villerton
Bruk ikke Cefalotin Villerton:
 • dersom du er allergisk overfor cefalotin, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har hatt sterke allergiske reaksjoner overfor cefalosporiner eller penicillin tidligere.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleir før du bruker Cefalotin Villerton.
Vis forsiktighet ved bruk av Cefalotin Villerton:
 • dersom du har sterkt nedsatt nyrefunksjon.
Andre legemidler og Cefalotin Villerton:
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Probenecid er et legemiddel som hemmer utskillelsen av cefalotin.
Samtidig bruk av visse andre antibiotika (aminoglykosider) gir økt risiko for skader på nyre og hørsel, justering av dosen kan derfor være nødvendig.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller kontakt apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet: Begrenset klinisk erfaring har ikke gitt indikasjoner på skadelige effekter på graviditetsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet.
Amming: Preparatet går i liten grad over i morsmelk. Det er lite sannsynlig at barn som ammes kan få skadelige effekter, selv om risiko for påvirkning av tarm- og munnflora hos barnet ikke kan utelukkes. Rådfør deg likevel med lege før bruk av Cefalotin Villerton dersom du er gravid eller ammer.
Kjøring og bruk av maskiner:
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Cefalotin Villerton antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Cefalotin Villerton
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Cefalotin Villerton leveres som tørrstoff som skal løses opp i sterilt vann eller en annen egnet oppløsningsvæske. Denne oppløsningen sprøytes inn enten i en blodåre eller en muskel eller den gis via en blodåre som en drypp-infusjon.
Dersom du tar for mye av Cefalotin Villerton:
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Overdosering av cefalotin kan gi anfall av kramper. Da bør i tilfelle behandlingen avsluttes og krampeløsende behandling vurderes.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Cefalotin Villerton forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige ((forekommer hos 1 til 10 av 100 brukere):
Hudutslett og lokale reaksjoner på injeksjonsstedet og årebetennelse
Økt forekomst av visse typer hvite blodlegemer.
Mindre vanlige (forekommer hos 1 til 10 av 1000 brukere):
Elveblest,
Feber
Sjeldne (forekommer hos 1 til 10 av 10 000 brukere):: Alvorlige allergiske reaksjoner,
 • Mangel på hvite blodlegemer
Blodmangel
Tykktarmsbetennelse
Diaré
Kvalme
Brekninger.
Cefalotin Villerton kan innvirke på noen laboratorietester.
Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Cefalotin Villerton
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Skal ikke oppbevares over 25ºC. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Bruk ikke Cefalotin Villerton etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten.
Ferdig tilberedt oppløsning er holdbar 6 timer i romtemperatur (opptil 25ºC) eller 24 timer i kjøleskap (2-8ºC)
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Cefalotin Villerton
 • Virkestoff er cefalotinnatrium tilsvarende cefalotin 1g eller 2g.
 • Hjelpestoffer er natriumhydrogenkarbonat.
Hvordan Cefalotin Villerton ser ut, og innholdet i pakningen
Hvitt til off-white krystallinsk pulver.
10 hetteglass á 1g eller 2g.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
VILLERTON INVEST SA
14, rue Edward Steichen
2540 LUXEMBOURG
Tilvirker:
MITIM S.r.l.
Via Cacciamali 34-36-38
25125 Brescia
ITALIA
eller
FACTA FARMACEUTICI SPA
Nucleo Industriale S. Atto
Franzione San Nicolo Tordino
64100 TERAMO
ITALIA
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Mylan Hospital AS
Sørkedalsveien 10 B
NO-0369 Oslo
Tlf: (+47) 23205880
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 23.02.2017

 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Tilberedning:
Til intramuskulær injeksjon: Hvert gram oppløses i 5 ml sterilt vann. Rystes godt.
Til intravenøs injeksjon: Hvert gram oppløses i 10 ml sterilt vann. Rystes godt.
Til intravenøs kontinuerlig infusjon: Hvert gram oppløses i minst 5 ml sterilt vann og overføres aseptisk til infusjonsflaske med natriumklorid infusjonsvæske 9 mg/ml eller glukose infusjonsvæske 50 mg/ml.
Intravenøs intermitterende infusjon: 2 gram oppløses i 100 ml natriumklorid infusjonsvæske 9 mg/ml eller glukose infusjonsvæske 50 mg/ml.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intramuskulær (i.m., intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).