Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Catapresan 25 mikrogram tabletter, drasjerte

klonidinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Catapresan er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Catapresan
 3. Hvordan du bruker Catapresan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Catapresan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Catapresan er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Catapresan tilhører en gruppe medisiner som påvirker hjernens impulser til nervesystemet. Catapresan inneholder virkestoffet klonidin som i lave doser hemmer følsomheten i blodkar, slik at de ikke så lett irriteres av visse stoffer som kan få kar til å trekke seg sammen eller utvide seg. På denne måten kan klonidin redusere hyppighet, intensitet og varighet av anfall med migrene og hetetokter i overgangsalderen.
Catapresan brukes forebyggende ved migrene, samt ved hetetokter hos pasienter i overgangsalderen som ikke kan benytte hormoner (østrogener). Catapresan egner seg ikke til behandling av akutte migreneanfall.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Catapresan
Bruk ikke Catapresan
 • dersom du er allergisk overfor klonidin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har alvorlig bradykardi (langsom hjerterytme)
 • dersom du har feokromocytom (svulst i binyremargen)
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Catapresan
 • dersom du har mild til moderat bradykardi (langsom hjerterytme)
 • dersom du har sirkulasjonsforstyrrelser
 • dersom du har depresjon
 • dersom du har polyneuropati (muskelsvekkelse)
 • dersom du har forstoppelse
 • dersom du har nedsatt nyrefunksjon
 • dersom du har hjertesvikt eller alvorlig sykdom i blodårene rundt hjertet
Dersom du bruker kontaktlinser bør du være oppmerksom på at behandling med Catapresan i sjeldne tilfeller kan redusere tåremengden.
Barn og ungdom
Catapresan anbefales ikke til pasienter under 18 år.
Andre legemidler og Catapresan
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Vær spesielt oppmerksom ved bruk av:
 • legemidler mot høyt blodtrykk og hjerteproblemer
 • alfablokkere (f.eks. fentolamin og tolazolin, brukes for å utvide blodårene bl.a. ved høyt blodtrykk)
 • visse legemidler mot depresjon (trisykliske antidepressiva) og visse legemidler som brukes ved psykiske lidelser
 • alkohol og andre midler med dempende effekt på sentralnervesystemet (beroligende legemidler, sovemedisin)
 • ciklosporin (et legemiddel som brukes etter organtransplantasjoner)
 • metylfenidat (et legemiddel som brukes ved ADHD)
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Catapresan skal kun brukes dersom strengt nødvendig, og nytten for mor oppveier mulig risiko for fosteret. Det er mulighet for at fosteret påvirkes. Catapresan går over i morsmelk og det er mulig at barn som ammes kan påvirkes. Catapresan er derfor ikke anbefalt ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Bruk av Catapresan kan gi forbigående tretthet, svimmelhet og problemer med å fokusere blikket. Dersom du opplever slike bivirkninger bør du unngå å kjøre bil og bruke maskiner.
Catapresan inneholder laktose og sakkarose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Catapresan
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen for voksne (inkludert eldre) er 1-3 tabletter 2 ganger daglig.
Dersom du tar for mye av Catapresan
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på at du kan ha fått i deg for mye legemiddel kan være: Små pupiller, langsom hjerterytme, lavt blodtrykk, lav kroppstemperatur, nedsatt bevissthet.
Dersom du har glemt å ta Catapresan
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Catapresan
Du må ikke avbryte behandlingen uten å ha snakket med lege. Behandling med Catapresan må avbrytes gradvis i løpet av noen dager. Hvis du slutter brått kan du oppleve symptomer som rastløshet, raskt stigende blodtrykk, hjerteklapp, angst, nervøsitet, skjelving, hodepine, kvalme og uro.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkningene oppstår helst i begynnelsen av behandlingen og er oftest doseavhengig.
Svært vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 10 brukere): Munntørrhet, svimmelhet, døsighet, plutselig fall i blodtrykk når du reiser deg.
Vanlige (forekommer hos 1 til 10 av 100 brukere): Forstoppelse, kvalme, oppkast, smerte i spyttkjertlene, hodepine, søvnforstyrrelser, depresjon, utmattelse, erektil dysfunksjon (manglende evne til å få og opprettholde ereksjon).
Mindre vanlige (forekommer hos 1 til 10 av 1000 brukere): Hudutslett, kløe, elveblest, uvelhet, kalde hender og føtter (Raynauds fenomen), stikking/prikking i armer og ben, langsom hjerterytme, hallusinasjoner, mareritt, persepsjonsforstyrrelser (endret forståelse av sanseinntrykk).
Sjeldne (forekommer hos 1 til 10 av 10 000 brukere): Tørre neseslimhinner, forhøyet blodsukker, redusert tåremengde, håravfall, forstørrelse av brystkjertlene hos menn, pseudoobstruksjon av tykktarmen (nedsatt tarmbevegelse), forstyrrelser i impulsledningen i hjertet (AV-blokk).
Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data): Synsforstyrrelser, forvirring, nedsatt seksuell lyst, hjerterytmeforstyrrelser.
Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Catapresan
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Catapresan etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter ”Utløpsdato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Catapresan
 • Virkestoff er klonidinhydroklorid 25 mikrogram.
 • Andre innholdsstoffer er kalsiumhydrogenfosfat, laktosemonohydrat 17,75 mg, maisstivelse, silika, kolloidal vannfri, povidon, stivelse, magnesiumstearat, sakkarose 20,4 mg, talkum, akasiagummi, makrogol 6000, karnaubavoks, hvit voks. Fargestoff: Indigotin (E132), titandioksid (E171).
Hvordan Catapresan ser ut og innholdet i pakningen
Catapresan 25 mikrogram tabletter er runde, blå, sukkerdrasjerte tabletter.
Finnes i blisterpakninger á 100 tabletter
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Boehringer Ingelheim International GmbH,
Postfach 200/Binger Strasse 173,
D-55216 Ingelheim am Rhein,
Tyskland
Tilvirker
Delpharm Reims, 10 rue Colonel Charbonneaux, 51100 Reims, Frankrike.
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelse rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen Boehringer Ingelheim Norway KS, Postboks 405, 1371 Asker.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 09.11.2012.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adhd (oppmerksomhetsforstyrrelse med hyperaktivitet, hyperaktivitetslidelse, hyperkinetisk forstyrrelse): Hyperaktivitetssyndrom med debut i barndommen. Symptomene inkluderer: Mangel på oppmerksomhet, konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og manglende impulskontroll.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

av-blokk (atrioventrikulært blokk): Den elektriske impulsoverføringen mellom atriene (hjertets forkamre) og ventriklene (hjertekamrene) hemmes. Kan deles inn i 3 alvorlighetsgrader, hvor grad 1 er moderat hemming og grad 3 er en total blokade.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

erektil dysfunksjon (ereksjonssvikt, impotens): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.