Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Casodex 50 mg tabletter

bikalutamid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Casodex er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Casodex
 3. Hvordan du bruker Casodex
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Casodex
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Casodex er og hva det brukes mot
Til behandling av prostatakreft i kombinasjon med annen behandling.
Prostatasvulster er blant annet avhengig av mannlige kjønnshormoner, androgener, for å kunne vokse. Casodex er et såkalt antiandrogen, som hemmer de naturlige androgeners vekstfremmende virkning på svulstene.
 
2. Hva du må vite før du bruker Casodex
Bruk ikke Casodex
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor bikalutamid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Casodex skal ikke brukes av kvinner eller barn.
Casodex skal ikke brukes samtidig med legemidler som inneholder terfenadin, astemizol eller cisaprid.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Casodex:
 • hvis du har en hjerte- eller karsykdom, inkludert hjerterytmeforstyrrelser (arytmi), eller blir behandlet med legemidler for disse tilstandene. Risikoen for hjerterytmeforstyrrelser kan være større ved bruk av Casodex.
 • hvis du lider av en sykdom som kan påvirke leveren. Informer i så tilfelle legen din.
 • hvis du er overfølsom overfor noen av innholdsstoffene. Orienter da legen din også om det.
  Enkelte pasienter er overfølsomme overfor laktose og titandioksid (E171).
 • om du har diabetes (kan påvirke mengden glukose i blodet).
 • da du og/eller din partner bør benytte prevensjon mens du bruker Casodex, og i 130 dager etter du har sluttet å bruke Casodex. Rådfør deg med legen din dersom du har spørsmål om prevensjon.
Graviditet, amming og fertilitet
Casodex skal ikke brukes av kvinner og må ikke gis til gravide og ammende.
Casodex kan ha en forbigående effekt på mannlig fertilitet.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Søvnighet kan imidlertid forekomme hos enkelte. Dersom du opplever dette må du være forsiktig med å kjøre bil eller bruke maskiner.
Bruk av andre legemidler og Casodex
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie. Samtidig inntak av andre legemidler kan påvirke behandlingens effekt. Dette er særlig viktig hvis du også får blodfortynnende legemidler f.eks. Marevan (warfarin), soppmidler f.eks. ketokonazol og den syrehemmende substansen cimetidin. Kalsiumkanalblokkere (senker blodtrykket) og legemidler som inneholder ciclosporin kan også påvirke effekten av Casodex. Legemidler som inneholder terfenadin, astemizol og cisaprid skal ikke brukes samtidig med Casodex.
Casodex kan påvirke legemidler som brukes til å behandle hjerterytmeforstyrrelser (f.eks. kinidin, prokainamid, amiodaron og sotalol) eller øke risikoen for hjerterytmeforstyrrelser når det brukes sammen med andre legemidler (f.eks. metadon (brukes som smertestillende og som en del av rusavveningsprogram), moksifloksacin (et antibiotikum), antipsykotika (brukes mot alvorlig mentale lidelser)).
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Casodex
Dette legemidlet inneholder laktose, som er en sukkertype. Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.
Casodex inneholder natrium.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som “natriumfritt”.
 
3. Hvordan du bruker Casodex
Bruk alltid Casodex slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den vanlige dosen er 1 tablett Casodex 50 mg én gang daglig. Tablettene bør svelges hele med et glass vann. Forsøk å ta tablettene til samme tid hver dag.
Kontakt legen din hvis du ved en feiltagelse har tatt en for høy dose (se også "Dersom du tar for mye av Casodex").
Slutt ikke med tablettene, selv om du føler deg vel, med mindre legen har bedt deg om det.
Dersom du tar for mye av Casodex
Overdosering behandles symptomatisk.
Dersom du har glemt å ta Casodex
Hvis du glemmer å ta en tablett, skal du ikke ta tabletten så snart du kommer på det, men vente til neste dag og fortsette behandlingen som før.
 
4. Mulige bivirkninger
Som med alle legemidler kan Casodex 50 mg forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt legen din eller legevakt snarest hvis du får noen av følgende reaksjoner:
 • alvorlig tungpustethet eller plutselig forverring av tungpustethet med mulig hoste eller feber. Noen pasienter som tar Casodex 50 mg kan få en betennelse i lungene som heter interstitiell lungesykdom som i enkelte tilfeller kan være livstruende. Denne bivirkningen er mindre vanlig (inntreffer hos færre enn 1 av 100 pasienter, men flere enn 1 av 1000 pasienter).
 • alvorlig kløe i huden (med kuler), eller hevelse i ansiktet, lepper, tunge og/eller hals som kan medføre problemer med å svelge. Disse reaksjonene er mindre vanlige (inntreffer hos færre enn 1 av 100 pasienter, men flere enn 1 av 1000 pasienter).
Informer legen din hvis du får noen av følgende bivirkninger:
Svært vanlige:
Blodmangel (anemi), svimmelhet, buksmerter, forstoppelse, kvalme, blod i urinen, ømhet i brystene, forstørrelse av brystene, hetetokter, slapphet, ødem.
Vanlige:
Spiseforstyrrelser (anoreksi), nedsatt seksuallyst, impotens, depresjon, søvnighet, kløe, tørr hud, håravfall eller økt hårvekst, utslett, brystsmerte, vektøkning, myokardinfarkt, hjertesvikt, fordøyelsesbesvær, luft i magen, forhøyede leververdier, gulfarget hud og øyne (gulsott) – som kan være symptomer på leverskade.
Mindre vanlige:
Overfølsomhetsreaksjoner (bl.a. ødem og nesleutslett), betennelse i lungene (interstitiell lungesykdom) som i enkelte tilfeller kan være livstruende.
Sjeldne:
Økt følsomhet i huden for sollys.
Leversvikt som i enkelte tilfeller kan være livstruende.
Ikke kjent:
Endringer i EKG (QT-forlengelse).
I sjeldne tilfeller kan behandling med Casodex være forbundet med endringer i blodet, som kan gjøre det nødvendig med visse undersøkelser av blodet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Casodex
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Casodex etter utløpsdatoen (EXP) som er angitt på pakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Casodex
 • Virkestoff er bikalutamid.
 • Hjelpestoffer er laktosemonohydrat, natriumstivelseglykolat, povidon, magnesiumstearat, hypromellose, makrogol 300 og titandioksid (E171).
Hvordan Casodex ser ut og innholdet i pakningen
Casodex 50 mg tabletter er hvite, runde, bikonvekse (buer utover på begge sider), filmdrasjerte tabletter. Diameter 6,5 mm.
Casodex 50 mg tabletter finnes i pakninger à 28, 30 og 100 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
AstraZeneca AS, Postboks 6050, Etterstad, 0601 Oslo
Tilvirker: AstraZeneca AB, Södertälje, Sverige eller AstraZeneca Limited, Macclesfield, Storbritannia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 19.06.2020

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

interstitiell lungesykdom (ils, ild): Interstitielle lungesykdommer er en heterogen gruppe av lungesykdommer. Diffuse lungeparenkymsykdommer er foretrukken betegnelse, i engelsk litteratur brukes "diffuse parenchymal lung disease" (DPLD).

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

myokardinfarkt (hjerteinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

tungpustethet (dyspné, tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.