Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Carduran CR 4 mg depottabletter

Carduran CR 8 mg depottabletter

doksazosinmesylat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Carduran CR er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Carduran CR
 3. Hvordan du bruker Carduran CR
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Carduran CR
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Carduran CR er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Carduran CR tilhører en legemiddelgruppe som kalles selektive alfa1-blokkere. Carduran CR brukes for å senke forhøyet blodtrykk.
Carduran CR brukes for å behandle symptomer forårsaket av forstørret prostatakjertel (benign prostatahyperplasi, BPH).
 
2. Hva du må vite før du bruker Carduran CR
Bruk ikke Carduran CR
 • dersom du er allergisk overfor doksazosin, andre quinazoliner (f.eks. prazosin, terazosin) eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har forsnevringer i spiserøret eller i mage-tarmkanalen.
 • dersom du nylig har hatt hjerteinfarkt.
 • dersom du tidligere har hatt lavt blodtrykk ved stillingsendringer (ortostatisk hypotensjon).
 • dersom du har en godartet forstørret prostata (benign prostatahyperplasi - BPH) og samtidig tilstopping av øvre urinveier, kronisk urinveisinfeksjon eller blærestein.
 • dersom du har for lavt blodtrykk.
Dersom du bruker Carduran CR og så får et hjerteinfarkt, vil legen vurdere om du skal fortsette med behandlingen eller ikke.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Carduran CR dersom du
 • har hjertekrampe (angina pectoris)
 • har hjertesvikt
 • har nedsatt leverfunksjon
 • har vannansamling i lungene (lungeødem)
 • skal opereres for grå stær
Informer legen dersom du opplever endringer av disse tilstandene etter å ha startet behandling med Carduran CR.
Noen pasienter som behandles med alfablokkere mot høyt blodtrykk eller forstørret prostata, kan oppleve å bli svimmel eller føle at de besvimer, noe som kan være forårsaket av lavt blodtrykk etter å ha satt seg opp eller reist seg opp hurtig. Enkelte pasienter har opplevd disse symptomene når de tar medisiner mot erektil dysfunksjon (impotens) sammen med alfablokkere. For å redusere sannsynligheten for at disse symptomene skal oppstå, bør du ha brukt en fast daglig dose av alfablokkeren din en stund før du begynner å bruke medisiner mot erektil dysfunksjon.
Langvarige og noen ganger smertefulle ereksjoner. Dette oppstår svært sjelden. Dersom en ereksjon vedvarer, må du oppsøke lege umiddelbart.
Før start av behandling med Carduran CR kan det være at legen din gjør noen tester for å utelukke sykdom, slik som prostatakreft som kan gi samme symptomer som benign prostatahyperplasi.
Barn og ungdommer
Carduran CR anbefales ikke til barn eller ungdom under 18 år siden det foreløpig ikke finnes tilstrekkelig informasjon om sikkerhet og effekt.
Andre legemidler sammen med Carduran CR
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Spør lege eller farmasøyt før du tar noen av disse legemidlene da de kan forandre effekten av Carduran CR:
 • Legemidler av typen PDE-5-hemmere for behandling av erektil dysfunksjon (f.eks. sildenafil, tadalafil, vardenafil (se avsnittet «Advarsler og forsiktighetsregler»)
 • Legemidler som senker blodtrykket
 • Legemidler for å behandle bakterie- eller soppinfeksjoner, f.eks. klaritromycin, itrakonazol, ketokonazol, telitromycin eller vorikonazol
 • Legemidler brukt til behandling av HIV f.eks. indinavir, nelfinavir, ritonavir, sakinavir
 • Nefazodon, et legemiddel brukt til å behandle depresjon.
Inntak av Carduran CR sammen med mat og drikke
Carduran CR kan tas med eller uten mat. Depottabletten må svelges hel sammen med tilstrekkelig mengde vann, og skal ikke tygges, deles eller knuses.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Små mengder av doksazosin kan gå over i brystmelken. Du skal kun amme barnet dersom legen råder deg til det.
Det er mulighet for at fosteret påvirkes. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Carduran CR under graviditet.
Det er mulig at barn som ammes påvirkes. Bruk derfor ikke Carduran CR under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidlet kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Carduran CR kan gi svimmelhet og tretthet, særlig i starten av behandlingen og reaksjonsevnen kan nedsettes.
Carduran CR inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som «natriumfritt».
 
3. Hvordan du bruker Carduran CR
Dosen (og behandlingslengden) bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Bruk alltid dette legemidlet slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Den vanlige dosen er 4 mg én gang daglig. Ved behov kan doses økes til 8 mg én gang daglig.
Det virksomme stoffet i tabletten er pakket inn i et skall. Når skallet er tomt, kan det noen ganger ses i avføringen.
Dersom du tar for mye av Carduran CR
Dersom for høy dose er inntatt, kan man få for lavt blodtrykk. Pasienten legges flatt med hodet ned. Kontakt umiddelbart lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell.
For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Carduran CR
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt depottablett.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svimmelhet er vanlig i begynnelsen av behandlingen, særlig når man reiser seg brått opp (sjelden med besvimelse).
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos mellom 1 og 10 av 100 pasienter) er:
 • Hodepine, ryggsmerter, muskelsmerter, influensalignende symptomer, kraftløshet, søvnighet, kløe
 • Urinveisinfeksjon, urininkontinens
 • Magesmerter, fordøyelsesbesvær, munntørrhet, kvalme
 • Hjertebank, økt hjerterytme, brystsmerter, lavt blodtrykk, lavt blodtrykk når man endrer stilling, hevelser
 • Betennelse i neseslimhinnen, hoste, bronkitt, tung pust, luftveisinfeksjon.
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos mellom 1 og 10 av 1 000 pasienter) er:
 • Angst, depresjon, søvnløshet, besvimelse, skjelvinger, nedsatt følelse, smerte, hevelse i ansiktet
 • Vanskeligheter med å tømme urinblæren, blod i urinen, endret vannlatingshyppighet, impotens
 • Forstoppelse, diaré, luft i tarmen, oppkast, mage-tarmkatarr, unormale leverfunksjonstester, leddsmerter, urinsyregikt
 • Hjertekramper, hjerteinfarkt
 • Allergiske reaksjoner, hudutslett
 • Økt appetitt, vektøkning, anoreksi, øresus, neseblødning.
Sjeldne (kan forekomme hos 1 av 1 000 pasienter):
 • Blokkering av fordøyelseskanalen.
Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos færre enn 1 av 10 000 pasienter) er:
 • Slapphet, uvelhet, muskelkramper, muskelsvakhet, rastløshet, nervøsitet, tåkesyn, hårtap
 • Vannlatingsproblemer, ufrivillig nattlig vannlating, økt urinutskillelse, brystutvikling hos menn (gynekomasti)
 • Svimmelhet når man endrer stilling, langsomme hjerteslag, uregelmessige hjerteslag
 • Nedsatt antall blodplater, nedsatt antall hvite blodlegemer, sammentrekninger i luftrøret
 • Redusert strøm av galle fra galleblæren og inn i tarmen (kolestase), leverbetennelse (hepatitt), gulsott
 • Bloduttredelser i huden, elveblest, rødming, prikking i huden.
 • Vedvarende smertefull ereksjon i penis. Oppsøk lege umiddelbart.
Følgende bivirkning er også rapportert, men hyppigheten kan ikke anslås utfra tilgjengelig informasjon (hyppighet ikke kjent):
 • Sæduttømming til urinblæra (retrograd ejakulasjon)
 • Komplikasjoner under operasjon for grå stær (Intraoperativ floppy iris syndrom, IFIS).
Dersom du opplever at noen av bivirkningene blir alvorlige, eller du får bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, vennligst informer lege eller apotek.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Carduran CR
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter «Utløpsdato» eller «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Carduran CR
 • Virkestoffet er doksazosinmesylat tilsvarende doksazosin 4 mg eller 8 mg
 • Hjelpestoffer er natriumklorid, hypromellose, rød jernoksid (E172), titandioksid (E171), magnesiumstearat, celluloseacetat, makrogol, skjellakk, svart jernoksid (E172).
Hvordan Carduran CR ser ut og innholdet i pakningen:
4 mg: Runde, hvite, filmdrasjerte tabletter som er merket med ”CXL 4” på den ene siden.
8 mg: Runde, hvite, filmdrasjerte tabletter som er merket med ”CXL 8” på den ene siden.
4 mg: Enpac: 28 stk, 100 stk.
8 mg: Enpac: 100 stk.
Ikke alle pakninger vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Pfizer AS
Postboks 3
1324 Lysaker
Norge
Tlf +47 67 52 61 00
Tilvirker:
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH
Betriebsstätte Freiburg
Mooswaldallee 1
D-79090 Freiburg
Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 04.02.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina pectoris (angina, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

erektil dysfunksjon (ereksjonssvikt, impotens): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mage-tarmkatarr (gastroenteritt, mage-tarmbetennelse): Fellesnavn for ulike infeksjoner i mage-tarmkanalen. Forårsakes vanligvis av bakterier eller virus. En gastroenteritt inkluderer ofte kvalme, oppkast og/eller diaré, og kroppen mister dermed mye væske. Ved behandling vil man derfor forsøke å erstatte væsketapet. Skyldes infeksjonen bakterier kan den behandles med antibiotika.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.