Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Cardizem Retard depottabletter 90 mg, 120 mg, 180 mg

diltiazemhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Cardizem Retard er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Cardizem Retard
 3. Hvordan du bruker Cardizem Retard
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Cardizem Retard
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Cardizem Retard er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Cardizem Retard utvider blodårene og senker blodtrykket hos pasienter med for høyt blodtrykk. Blodårene i hjertet utvider seg også og oksygentilførselen til hjertemuskelen økes. Hjertets arbeid reduseres og oksygenbehovet i hjertet minsker.
Depottablettene inneholder diltiazem i en kjerne omgitt av et skall forsynt med små hull. Tablettskallet passerer upåvirket gjennom tarmen, mens den aktive substansen løses opp på veien gjennom mage-tarmkanalen. Dette gir en jevn tilførsel av diltiazem over lang tid, og gjør at Cardizem Retard kan tas to ganger daglig. Depottablettene er filmdrasjerte.
Brukes mot høyt blodtrykk og ved angina pectoris (karkramper i hjertet).
 
2. Hva du må vite før du bruker Cardizem Retard
Bruk ikke Cardizem Retard
 • hvis du er allergisk overfor diltiazem eller et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har visse alvorlige hjertelidelser
 • dersom du får infusjoner med dantrolen (et legemiddel som virker avslappende på muskulaturen)
 • dersom du allerede bruker et legemiddel som inneholder ivabradin for behandling av visse hjertesykdommer
Advarsler og forsiktighetsregler
Vis forsiktighet ved bruk av Cardizem Retard
 • dersom du har ledningsforstyrrelser i hjertet
 • dersom du har dårlig kontrollert hjertesvikt
 • dersom du har veldig lavt blodtrykk og kardiogent sjokk
 • dersom du har redusert funksjon i venstre hjertekammer
 • dersom du har hjerterytmeforstyrrelser (bradykardi)
 • dersom du har redusert lever- eller nyrefunksjon
 • hos eldre pasienter
 • dersom du bruker andre preparater som virker ved å utvide blodkar og senke hjertets arbeid
 • dersom du skal få bedøvelse. Si i fra til legen din at du bruker Cardizem Retard
 • dersom du har økt risiko for forstoppelse
Kalsiumantagonister, slik som diltiazem, kan gi humørforandinger, inkludert depresjon.
Det kan være rester av legemidlet i avføringen din, men dette har ingen betydning for effekten.
Andre legemidler og Cardizem Retard
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Cardizem Retard skal ikke brukes samtidig med dantrolen (infusjon).
Noen legemidler kan påvirke effekten av Cardizem Retard og Cardizem Retard kan påvirke deres effekt. Eksempler på slike legemidler er:
 • legemidler mot høyt blodtrykk (nifedipin, betablokkere) og forstørrelse av prostata (alfablokkere)
 • noen hjertemedisiner (digoksin, antiarrytmika, nitrater)
 • visse legemidler mot bl.a. epilepsi (karbamazepin, fenytoin)
 • legemiddel som brukes bl.a. ved organtransplantasjon (ciklosporin)
 • legemidler mot sure oppstøt (cimetidin, ranitidin)
 • visse typer legemidler som brukes bl.a. ved depresjon (imipramin, litium)
 • legemidler ved bl.a. lungesykdom (teofyllin)
 • legemidler som fremmer søvn (midazolam, triazolam)
 • legemidler mot tuberkulose (rifampicin)
 • kortikosteroider (metylprednisolon)
 • legemidler mot høyt kolesterol (statiner)
 • legemidler som reduserer aktiviteten til immunsystemet (sirolimus, temsirolimus, everolimus)
Inntak av Cardizem Retard sammen med mat og drikke
Depottablettene skal svelges hele med minst 1/2 glass væske.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er fare for at fosteret påvirkes. Cardizem Retard er derfor ikke anbefalt under graviditet, og kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon under behandlingen.
Går over i morsmelk. Det er mulig at barn som ammes påvirkes.
Cardizem Retard skal ikke benyttes ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner, men særlig i starten av behandlingen kan Cardizem Retard gi svimmelhet og tretthet, som gjør at reaksjonsevnen kan nedsettes. Det er derfor viktig at du lærer deg å kjenne din reaksjon på preparatet før du kjører bil eller utfører presisjonsbetont arbeid.
Cardizem Retard inneholder sakkarose (vanlig sukker)
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Cardizem Retard
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Den vanlige dosen er: 120 mg 2 ganger daglig. Hos noen økes dosen til 180 mg 2 ganger daglig.
Depottablettene skal svelges hele med minst 1/2 glass væske. Depottablettene skal ikke deles eller tygges. Hvis du mener at virkningen av Cardizem Retard er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Cardizem Retard
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Cardizem Retard
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkningene er som regel av mild og forbigående natur.
Svært vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 10 pasienter):
Hevelser i armer/ben (perifert ødem)
Vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 100, men færre enn 1 av 10 pasienter):
Hodepine, svimmelhet, rytmeforstyrrelser i hjertet (AV-blokk grad I, II og III, grenblokk kan oppstå), hjertebank, rødme og varmefølelse i huden (flushing), forstoppelse, kvalme, magebesvær, magesmerter, kløe, rødhet i huden, hevelser i ledd, kraftløshet, tretthet, utilpasshet og forbigående økning av leverenzymer (transaminase).
Mindre vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 1000, men færre enn 1 av 100 pasienter):
Søvnløshet, nervøsitet, lavt blodtrykk, langsom puls, diaré, oppkast, økte leverenzymverdier,
Sjeldne (forekommer hos flere enn 1 av 10 000, men færre enn 1 av 1000 pasienter):
Munntørrhet, en type leversykdom, elveblest.
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
Nedsatt mengde blodplater, humørforandringer (inkludert depresjon), ekstrapyramidalt syndrom (ufrivillige muskelbevegelser eller kramper), sinoatrialt blokk, hjertesvikt, ekstra hjerteslag, betennelse i blodkar, økt vekst av tannkjøttet (gingival hyperplasi), hepatitt (leverbetennelse), overfølsomhet for lys (fotosensitivitet), angioødem, utslett, alvorlige hudreaksjoner (erythema multiforme, inkl. Stevens-Johnson’s syndrom og toksisk epidermal nekrolyse, akutt generalisert eksantematøs pustulose), svetting, eksfoliativ dermatitt (kraftig, utbredt, rødt og flassende hudutslett), vekst av mannens brystkjertler (gynekomasti), manglende matlyst, hallusinasjoner, personlighetsforandringer, hukommelsestap, følelse av prikking i huden (parestesi), søvnighet, besvimelse, skjelvinger, synssvekkelse, øyeirritasjon, øresus, tung pust, neseblødning, nesetetthet, små blødninger i huden (petekkier), muskel-skjelettsmerter, nattlig vannlating, svært rikelig urinutskillelse, seksuell dysfunksjon, forstyrrelser i ganglaget, vektøkning, økt nivå av kreatinkinase i blodet.
Det har blitt rapportert noen tilfeller av høyt blodsukker hos diabetikere som har fått diltiazem.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Cardizem Retard
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke Cardizem Retard etter utløpsdatoen som er angitt på boksen etter «Utløpsdato» eller «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Cardizem Retard
 • Virkestoff er diltiazemhydroklorid 90 mg, 120 mg og 180 mg.
 • Andre innholdsstoffer er natriumdihydrogensitrat, sakkarose, povidon, magnesiumstearat, makrogol, drasjeringspolymer, acetyltributylsitrat, ricinusolje, natriumhydrogenkarbonat, etylvanillin. Fargestoff: Titandioksid (E171).
Hvordan Cardizem Retard ser ut
Cardizem Retard 90 mg er hvite, buete, runde, filmdrasjerte. Diameter = 9 mm.Cardizem Retard 120 mg er hvite, buete, runde, filmdrasjerte. Diameter = 10 mm.Cardizem Retard 180 mg er hvite, buete, runde, filmdrasjerte. Diameter = 11 mm.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Pfizer AS
Postboks 3
1324 Lysaker
Norge
Tlf: +47 67 52 61 00
Tilvirker
QPharma AB
Malmö
Sverige
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 11.05.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

angina pectoris (angina, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

av-blokk (atrioventrikulært blokk): Den elektriske impulsoverføringen mellom atriene (hjertets forkamre) og ventriklene (hjertekamrene) hemmes. Kan deles inn i 3 alvorlighetsgrader, hvor grad 1 er moderat hemming og grad 3 er en total blokade.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

flass: Små og litt fettete hudflak, som ofte sitter fast i håret.

flushing (rødming): Plutselig varmefølelse, hudrødme

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreatinkinase (ck, kreatinfosfokinase, cpk): Et enzym som finnes i muskelvev og som spalter kreatinfosfat. Finnes normalt i lav konsentrasjon i blod, men øker ved muskelskade, f.eks. ved hjerteinfarkt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

petekkier (punkthudblødninger): Små punktformede hudblødninger.

rødhet i huden (erytem, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

sinoatrialt blokk (sa-blokk, sinoaurikulært blokk): Impulser fra sinusknuten til forkamrene (atriene) i hjertet er blokkert.

statiner (hmg-coa-reduktasehemmere): Legemiddelgruppe som hemmer enzymet hydroksymetylglutarylkoenzym A (HMG-CoA) i leveren og i andre vev. HMG-CoA er et enzym i tidlig fase av kolesterolsyntesen. Enzymet katalyserer og er hastighetsbegrensende i dannelse av forstadier til kolesterol og en rekke andre biologisk viktige substanser.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

utilpasshet (malaise, sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.