Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion 8 mg/12,5 mg tabletter

Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion 16 mg/12,5 mg tabletter

Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion 32 mg/12,5 mg tabletter

Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion 32 mg/25 mg tabletter

kandesartancileksetil/hydroklortiazid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion
 3. Hvordan du bruker Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha skrevet ut legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Navnet på dette legemidlet er Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion. Det brukes til behandling av høyt blodtrykk (hypertensjon) hos voksne pasienter. Det inneholder to virkestoffer: kandesartancileksetil og hydroklortiazid. Disse fungerer sammen for å senke blodtrykket ditt.
 • Kandesartancileksetil tilhører en gruppe legemidler som kalles angiotensin II-reseptorantagonister. Det får blodårene til å slappe av og utvide seg. Dette bidrar til å senke blodtrykket ditt.
 • Hydroklortiazid tilhører en gruppe legemidler som kalles "diuretika" (vanndrivende tabletter). De hjelper kroppen til å skille ut vann og salter, som natrium, gjennom urinen. Dette bidrar til å senke blodtrykket ditt.
Legen din kan forskrive Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion hvis blodtrykket ditt ikke er blitt tilstrekkelig kontrollert med kandesartancileksetil eller hydroklortiazid alene.
 
2. Hva du må vite før du bruker Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion
Bruk ikke Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion hvis:
 • du er allergisk overfor kandesartancileksetil eller hydroklortiazid eller et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • du er allergisk overfor legemidler som inneholder sulfonamid. Rådfør deg med legen din hvis du er usikker på om dette gjelder for deg.
 • du er mer enn 3 måneder gravid (det vil også være fordelaktig å unngå Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion tidlig i svangerskapet – se avsnitt om graviditet).
 • du har alvorlig leversykdom eller gallestopp (et problem med drenering av galle fra galleblæren).
 • du har alvorlige nyreproblemer.
 • du noen gang har hatt podagra/urinsyregikt.
 • du har vedvarende lave nivåer av kalium i blodet.
 • du har vedvarende høye nivåer av kalsium i blodet.
 • du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon, og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren.
Hvis du er usikker på om noe av dette gjelder for deg, snakk med lege eller apotek før du tar Candesartan/Hydrochlorotiazid Orion.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør med lege eller apotek før du bruker Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion hvis:
 • du har diabetes
 • du har problemer med hjerte, lever eller nyrer
 • du nylig har hatt en nyretransplantasjon
 • du kaster opp eller nylig har hatt mye oppkast, eller har diaré
 • du har en sykdom i binyrene kalt Conns syndrom (også kalt primær hyperaldosteronisme)
 • du noensinne har hatt en sykdom som kalles systemisk lupus erythematosus (SLE)
 • du har lavt blodtrykk
 • du noen gang har hatt slag
 • du noen gang har hatt allergi eller astma
 • rådfør deg med legen hvis du tror du er (eller kan bli) gravid. Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion anbefales ikke tidlig i svangerskapet og skal ikke tas hvis du er mer enn 3 måneder gravid, da det kan føre til alvorlige fosterskader hvis det brukes på det tidspunktet (se avsnitt om graviditet)
 • du bruker noen av følgende legemidler mot høyt blodtrykk:
  • en ACE-hemmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), særlig hvis du har diabetisk nyresykdom
  • aliskiren
Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.
 • dersom du har hatt hudkreft eller hvis du utvikler uventede hudforandringer under behandlingen. Behandling med hydroklortiazid, særlig ved høye doser over en lengre periode, kan øke risikoen for enkelte typer hud- og leppekreft (ikke-melanom hudkreft). Beskytt huden din mot sollys og ultrafiolett (UV)-stråling mens du bruker Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion.
Se også informasjon i avsnittet «Bruk ikke Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion».
Det kan hende at legen din vil se deg oftere og ta noen prøver hvis du har, eller har hatt, noen av disse tilstandene.
Fortell legen eller tannlegen din at du tar Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion dersom du skal ha en operasjon. Dette fordi Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion kan forårsake blodtrykksfall når det kombineres med enkelte bedøvelsesmidler.
Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion kan føre til at huden blir mer følsom for sollys.
Barn og ungdom
Det er ingen erfaring med bruk av Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion til barn (under 18 år). Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion bør derfor ikke gis til barn.
Andre legemidler og Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion kan påvirke måten enkelte andre legemidler virker på og enkelte legemidler kan påvirke måten Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion virker på. Hvis du bruker visse legemidler kan legen din av og til trenge å ta noen blodprøver.
Spesielt må du informere legen din hvis du bruker noen av de følgende legemidlene da legen din kan trenge å endre dosen din og/eller ta andre forhåndsregler:
 • andre legemidler som senker blodtrykket, inkludert betablokkere, aliskiren-inneholdende legemidler, diazoksid og ACE-hemmere som enalapril, kaptopril, lisinopril eller ramipril.
 • ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) som ibuprofen, naproksen, diklofenak, celecoksib eller etoricoksib (smertestillende og inflammasjonsdempende legemidler).
 • acetylsalisylsyre (hvis du tar mer enn 3 gram hver dag) (smertestillende og inflammasjonsdempende legemiddel).
 • kaliumtilskudd eller salterstatningstilskudd som inneholder kalium (legemidler som øker mengden kalium i blodet).
 • kalsium- eller D-vitamintilskudd.
 • legemidler som senker kolesterolet, som kolestipol eller kolestyramin.
 • legemidler mot diabetes (tabletter eller insulin).
 • legemidler som kontrollerer hjerteslagene (antiarytmistoffer), som digoksin og betablokkere.
 • legemidler som kan påvirkes av kaliumnivået i blodet, som enkelte antipsykotika.
 • heparin (et blodfortynnende legemiddel).
 • vanndrivende legemidler (diuretika).
 • avføringsmidler.
 • penicillin eller kotrimoksazol, også kjent som trimetoprim/sulfametoksazol (antibiotika).
 • amfotericin (til behandling av soppinfeksjoner).
 • litium (et legemiddel mot psykiske lidelser).
 • steroider, som prednisolon.
 • hypofysehormon (ACTH).
 • legemidler mot kreft.
 • amantadin (til behandling av Parkinsons sykdom eller alvorlige infeksjoner forårsaket av virus).
 • barbiturater (en type bedøvelsesmiddel som også brukes til å behandle epilepsi).
 • karbenoksolon (til behandling av sykdom i spiserøret, eller munnsår).
 • antikolinerge stoffer som atropin og biperiden.
 • cyklosporin, et legemiddel som brukes ved organtransplantasjoner for å unngå organavvisning.
 • andre legemidler som kan føre til økning av den blodtrykksenkende effekten, som baklofen (et legemiddel for symptomlette ved spastisitet), amifostin (brukes ved kreftbehandling) og enkelte antipsykotika.
 • hvis du bruker en ACE-hemmer eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene «Bruk ikke Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion» og «Advarsler og forsiktighetsregler»).
Inntak av Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion sammen med mat, drikke og alkohol
 • du kan ta Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion med eller uten mat.
 • når du blir forskrevet Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion, snakk med legen din før du drikker alkohol. Alkohol kan få deg til å føle at du besvimer eller blir svimmel.
Graviditet og amming
Graviditet
Rådfør deg med legen hvis du tror du er (eller kan bli) gravid. Legen vil sannsynligvis råde deg til å slutte å ta Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion før du blir gravid eller så snart du vet du er gravid, og vil råde deg til å ta et annet legemiddel i stedet for Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion. Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet og skal ikke tas hvis du er mer enn tre måneder gravid, da det kan føre til alvorlige fosterskader hvis det brukes etter tredje svangerskapsmåned.
Amming
Gi legen beskjed dersom du ammer eller snart kommer til å amme. Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion anbefales ikke til mødre som ammer, og legen kan velge å gi deg en annen behandling hvis du ønsker å amme, spesielt hvis barnet er nyfødt eller født for tidlig.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Enkelte personer kan bli trette eller svimle når de tar Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion. Hvis dette skjer med deg må du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Det er viktig at du tar Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion hver dag. Den anbefalte dosen med Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion er én tablett én gang daglig.
Svelg tabletten med vann.
Prøv å ta tabletten til samme tid hver dag. Dette hjelper deg å huske å ta den.
Dersom du tar for mye av Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett. Ta den neste dosen som normalt.
Dersom du avbryter behandling med Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion
Dersom du slutter å ta Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion, kan blodtrykket ditt øke igjen. Derfor må du ikke slutte å ta Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion uten først å ha snakket med legen din.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Det er viktig at du er oppmerksom på hva disse bivirkningene kan være. Enkelte bivirkninger med Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion er forårsaket av kandesartancileksetil, og noen er forårsaket av hydroklortiazid.
Slutt å ta Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion og kontakt lege umiddelbart hvis du får noen av de følgende allergiske reaksjoner:
 • pustevansker, med eller uten hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller hals
 • hevelse i ansiktet, lepper, tunge og/eller hals som kan føre til svelgevansker
 • kraftig kløe i huden (med utstående hevelser)
Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion kan forårsake reduksjon i antall hvite blodlegemer. Din motstandsdyktighet mot infeksjon kan reduseres, og du kan bli trett, få en infeksjon eller feber. Kontakt legen din dersom dette skjer. Legen din kan av og til ta blodprøver for å sjekke hvorvidt Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion har påvirket blodet ditt (agranulocytose).
Andre mulige bivirkninger inkluderer:
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • forandringer i blodprøveresultater
  • redusert mengde natrium i blodet. Ved betydelig reduksjon kan du merke svakhet, mangel på energi eller muskelkramper
  • økt eller redusert mengde kalium i blodet, særlig hvis du allerede har nyreproblemer eller hjertesvikt. Ved betydelig økning kan du merke tretthet, svakhet, uregelmessig hjerterytme eller stikking/prikking
  • økt mengde kolesterol, sukker eller urinsyre i blodet
 • sukker i urinen
 • følelse av svimmelhet/ørhet eller svakhet
 • hodepine
 • luftveisinfeksjon
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • lavt blodtrykk. Dette kan få deg til å føle at du besvimer eller blir svimmel
 • tap av appetitt, diaré, forstoppelse, mageirritasjon
 • hudutslett, blemmer (elveblest), utslett på grunn av følsomhet overfor sollys
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
 • gulsott (gulfarging av huden eller det hvite i øynene). Kontakt legen din straks dersom dette skjer med deg
 • effekt på hvordan nyrene dine virker, særlig hvis du har nyreproblemer eller hjertesvikt
 • søvnproblemer, depresjon, uro
 • stikking eller prikking i armer eller bein
 • kortvarig tåkesyn
 • unormal hjerterytme
 • pustevansker (inkludert lungeinflammasjon og væske i lungene)
 • høy kroppstemperatur (feber)
 • inflammasjon i bukspyttkjertelen. Dette gir moderate til kraftige magesmerter
 • muskelkramper
 • skade på blodkar, som fører til røde eller lilla prikker i huden
 • reduksjon i røde eller hvite blodceller eller blodplater. Du kan merke tretthet, få infeksjon eller feber eller lett få blåmerker
 • kraftig utslett som utvikler seg raskt, med blemmer eller hudavflassing og muligens blemmer i munnen
 • forverring av eksisterende lupus erythematosus-lignende reaksjoner eller uvanlige hudreaksjoner
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer)
 • hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller hals
 • kløe
 • ryggsmerter, smerte i ledd og muskler
 • endring i leverfunksjon, inkludert leverinflammasjon (hepatitt). Du kan merke tretthet, gulfarging av huden og det hvite i øynene dine og influensalignende symptomer
 • hoste
 • kvalme
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • plutselig nærsynthet
 • plutselige smerter i øyet (akutt trangvinkelglaukom)
 • systemisk og kutan lupus erythematosus (allergisk tilstand som medfører feber, leddsmerter, hudutslett som kan inkludere rødhet, blemmedannelse, avskalling og knuter)
 • hud- og leppekreft (ikke-melanom hudkreft)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion
Oppbevares utilgjengelig for barn.
For 8 mg/12,5 mg og 16 mg/12,5 mg tabletter: Oppbevares ved høyst 30ºC.
For 32 mg/12,5 mg og 32 mg/25 mg tabletter: Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen eller blisterpakningen etter «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger, skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion
Virkestoffer er kandesartancileksetil og hydroklortiazid.
Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion 8 mg/12,5 mg:
Én Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion tablett inneholder 8 mg kandesartancileksetil og 12,5 mg hydroklortiazid.
Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion 16 mg/12,5 mg:
Én Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion tablett inneholder 16 mg kandesartancileksetil og 12,5 mg hydroklortiazid.
Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion 32 mg/12,5 mg:
Én Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion tablett inneholder 32 mg kandesartancileksetil og 12,5 mg hydroklortiazid.
Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion 32 mg/25 mg:
Én Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion tablett inneholder 32 mg kandesartancileksetil og 25 mg hydroklortiazid.
Andre innholdsstoffer er:
Laktosemonohydrat
Maisstivelse
Kalsiumstearat
Hydroksypropylcellulose (E 463)
Dinatriumedetat
Mikrokrystallinsk cellulose (E 460)
For Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion 8 mg/12,5 mg tabletter og Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion 16 mg/12,5 mg i tillegg:
Hypromellose 2910 (E 464)
For Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion 16 mg/12,5 mg, Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion 32 mg/12,5 mg og Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion 32 mg/25 mg i tillegg:
Jernoksid gult (E 172).
For Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion 16 mg/12,5 mg og Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion 32 mg/25 mg i tillegg:
Jernoksid rødt (E 172)
For Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion 32 mg/12,5 mg og Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion 32 mg/25 mg i tillegg:
Karboksymetylcellulosekalsium
Etylcellulose STD 45 cps premium
Hvordan Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion ser ut og innholdet i pakningen
Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion 8 mg/12,5 mg:
Hvite til gulhvite, ovale, bikonvekse, 9,5 × 4,5 mm udrasjerte tabletter med skråkant og delestrek på begge sider.
Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion 16 mg/12,5 mg:
Ferskenfarget til lys oransje, ovale, bikonvekse, 9,5 × 4,5 mm udrasjerte tabletter med skråkant og delestrek på begge sider.
Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion 32 mg/12,5 mg:
Lys gulfarget til gulfarget, ovale, bikonvekse, 11,0 × 6,5 mm, udrasjerte tabletter med skråkant og delestrek på begge sider.
Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion 32 mg/25 mg:
Ferskenfarget til lys oransje, ovale, bikonvekse, 11,0 × 6,5 mm, udrasjerte tabletter med skråkant og delestrek på begge sider.
Tablettene kan deles i like doser.
Pakningsstørrelser:
8 mg/12,5 mg og 16 mg/12,5 mg: 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 tabletter
32 mg/12,5 mg og 32 mg/25 mg: 28 og 98 tabletter
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Tilvirker
Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Orion Corporation Orion Pharma
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salo
Finland
Lokal representant
Orion Pharma AS
medinfo@orionpharma.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert mars 2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

acth (adrenokortikotropt hormon, kortikotropin): Hormon som dannes i hypofysens forlapp. Stimulerer dannelse og utskillelse av kortisol i binyrebarken.

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

inflammasjon (betennelse): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

melanom (malignt melanom, føflekkreft): Melanom er en spesiell form for hudkreft som oppstår i hudens pigmentceller (celler med fargestoff). Sykdommen kan også opptre i pigmentcellene i slimhinner, i øyne og i indre organer.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

nærsynthet (myopi): Ved myopi ser en klart på nært hold, mens objekter langt unna er uklare.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.