Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Calciumklorid B. Braun 1 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

kalsiumklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Calciumklorid B. Braun er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Calciumklorid B. Braun
 3. Hvordan du bruker Calciumklorid B. Braun
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Calciumklorid B. Braun
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Calciumklorid B. Braun er og hva det brukes mot
Dette legemidlet brukes for å tilføre kroppen kalsium. Det skal vanligvis brukes etter at det er blandet med en fortynningsvæske.
Du kan få dette legemidlet dersom kalsiummengden i kroppen din er for lav. Symptomer på kalsiummangel kan være kramper og muskelspenninger. Det kan også gis ved enkelte tilfeller av blodoverføringer eller store mengder kalium i blodet.
 
2. Hva du må vite før du bruker Calciumklorid B. Braun
Bruk ikke Calciumklorid B. Braun
 • dersom kalsiummengden i blodet ditt er for høyt (hyperkalsemi).
 • dersom du har sterkt nedsatt nyrefunksjon.
Advarsler og forsiktighetsregler
Du vil bli fulgt opp av helsepersonell, og de vil blant annet kontrollere mengde kalsium i blodet ditt. Dersom du behandles for store mengder kalium i blodet, skjer dette mens du er under kontroll med EKG (elektrokardiogram).
Andre legemidler og Calciumklorid B. Braun
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det vil bli utvist forsiktighet når du får Calciumklorid B. Braun mens du bruker følgende legemidler:
Hjertemedisiner som inneholder digitalis, fordi virkningen av digitalis forsterkes.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Risiko ved bruk under graviditet og amming er liten.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Calciumklorid B. Braun
Dette legemidlet vil bli gitt av en lege eller annet helsepersonell.
Legen vil bestemme riktig dose.
Dosering
Vanlig dose er 2,5-5 mmol/liter.
Tilførselsmåte
Du vil få dette legemidlet som sakte injeksjon (”drypp”) inn i en blodåre etter at det er fortynnet.
Dersom du tar for mye av Calciumklorid B. Braun
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomene som kan oppstå hvis du har fått for mye legemiddel eller ved for rask tilførsel av infusjonsvæske er beskrevet under ”Mulige bivirkninger”.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bruk av Calciumklorid B. Braun kan gi høyt kalsiuminnhold i blodet dersom du har nedsatt nyrefunksjon eller ved overdosering. Kan også gi forbigående varmefølelse og metallsmak på tungen. Preparatet kan gi irritasjon i hudvevet ved injeksjonsstedet som øker risikoen for årebetennelse (tromboflebitt). Utvidelse av blodårene, blodtrykksfall og nedsatt hjertefunksjon kan forekomme, spesielt ved for rask tilførsel av infusjonsvæsken.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Calciumklorid B. Braun
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Calciumklorid B. Braun
 • Virkestoff er kalsiumklorid. 1 ml inneholder kalsiumkloriddihydrat som tilsvarer 111 mg vannfritt kalsiumklorid.
Elektrolyttinnhold pr. ml:
Ca+  1 mmol
Cl- 2 mmol
 • Andre innholdsstoffer er vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Calciumklorid B. Braun ser ut og innholdet i pakningen
Calciumklorid B. Braun er et konsentrat til infusjonsvæske. Det gis etter fortynning i en passende mengde infusjonsvæske.
Pakningsstørrelse:
10 x 5 ml glassampuller.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1 Postadresse:
34212 Melsungen 34209 Melsungen
Tyskland Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
B. Braun Medical AS
Kjernåsveien 13B
3142 Vestskogen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.12.2014

 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Calciumklorid B. Braun skal gis langsomt intravenøst etter fortynning i fortrinnsvis karbohydratoppløsninger, saltvann, eller blandinger av disse.
Calciumklorid Braun bør ikke blandes med karbonater, sulfonater og tetrasykliner.
Skal bare injiseres intravenøst. Stor forsiktighet må utvises for å unngå administrering utenfor venen.
Kan injiseres ufortynnet, langsomt intravenøst, ikke over 1 ml/minutt.
Calciumklorid B. Braun skal brukes innen 24 timer etter anbrudd og fortynning.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

hyperkalsemi (kalsiumoverskudd): Unormalt høyt kalsiumnivå i blodet. Kan ha flere årsaker, blant annet kreft og høyt D-vitamininntak.

intravenøst (i.v., intravenøs): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.