Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Calciumfolinate Teva 15 mg tabletter

kalsiumfolinat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Calciumfolinate Teva er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Calciumfolinate Teva
 3. Hvordan du bruker Calciumfolinate Teva
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Calciumfolinate Teva
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Calciumfolinate Teva er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten..
Calciumfolinate Teva brukes som motgift etter behandling med høye doser av metotreksat. Brukes også i kombinasjon med fluorouracil til behandling av fremskreden kolorektalkreft (kreft i tykktarm/endetarm).
Calciumfolinate Teva motvirker effekten av visse legemidler, såkalte folsyreantagonister (f.eks. metotreksat). Calciumfolinate Teva forsterker effekten av legemidlet 5-fluorouracil.
 
2. Hva du må vite før du bruker Calciumfolinate Teva
Bruk ikke Calciumfolinate Teva
 • dersom du er allergisk overfor kalsiumfolinat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har pernisiøs anemi eller andre anemier som skyldes viatmin B12-mangel.
Advarsler og forsigtighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Calciumfolinate Teva:
 • dersom du har/får diaré. Dette gjelder særlig eldre og svake pasienter
 • dersom du har epilepsi.
Behandling kan dekke over tegn på en spesiell type blodmangel som skyldes mangel på vitamin B12. Dersom du behandles med Calciumfolinate Teva og fluorouracil vil legen foreta blodmålinger før hver behandling.
Andre legemidler og Calciumfolinate Teva
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Calciumfolinate Teva bør ikke tas sammen med medisiner som inneholder:
 • sulfametoksazol, sulfadiazin, trimetoprim eller pyrimetamin (legemidler som brukes ved ulike infeksjoner)
 • fenobarbital, primidon, fenytoin og suksinimider (legemidler som brukes ved epilepsi). Kalsiumfolinat kan redusere effekten av antiepileptika og kan øke anfallsfrekvensen.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid
Graviditet
Det er ikke vist uheldige effekter på fosteret ved bruk av Calciumfolinate Teva under graviditet.
Amming
Det er ukjent om kalsiumfolinat blir skilt ut i morsmelk hos mennesker. Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye.  Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Calciumfolinate Teva inneholder laktose
Calciumfolinate Teva tabletter inneholder laktose. Dersom du har fått beskjed om at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Calciumfolinate Teva
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Dersom du tar for mye av Calciumfolinate Teva
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Calciumfolinate Teva
Dersom du glemmer å ta en tablett til vanlig tidspunkt, skal du hoppe over dosen og ikke ta en tablett senere. Vent i stedet til neste dosetidspunkt, og ta deretter legemidlet som normalt, i henhold til det opprinnelige skjemaet.
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10.000 brukere):
 • Alvorlig allergisk reaksjon – du kan oppleve plutselig kløende utslett (elveblest), hevelse i hender, føtter, ankler, ansikt, lepper, munn eller hals (noe som kan føre til svelge- eller pustevansker), og du kan føle at du kommer til å besvime. Dette er en alvorlig bivirkning, og du kan trenge øyeblikkelig legehjelp.
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 brukere):
 • Feber
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 brukere):
 • Økt risiko for hyppigere anfall hos epileptikere
 • Opphisselse (agitasjon)
 • Depresjon
 • Forstyrrelser i mage-tarm-systemet
 • Søvnløshet (insomni)
Hvis du får kalsiumfolinat i kombinasjon med en krefmedisin som inneholder fluoropyrimidiner (som 5-fluorouracil), er det mer sannsynlig at du kan oppleve følgende bivirkninger av denne andre medisinen:
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 brukere):
 • Kvalme
 • Oppkast
 • Alvorlig diaré
 • Uttørking som kan skyldes diaréen
 • Betennelse i tarm- og munnslimhinnen (livstruende tilstander har forekommet)
 • Redusert antall blodceller (inkludert livstruende tilstander)
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 brukere):
 • Rødhet og hevelse på håndflatene eller fotsålene som kan medføre at huden flasser av (hånd-fot syndrom)
Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjenglige data):
 • Forhøyet nivå av ammoniakk i blodet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Calciumfolinate Teva
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt etter Utløpsdato/EXP på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden. Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Calciumfolinate Teva
 • Virkestoff er kalsiumfolinat tilsvarende folininsyre 15 mg.
 • Andre innholdsstoffer er laktose 88 mg, potetstivelse, povidon, magnesiumstearat og silika, kolloidal vannfri.
Hvordan Calciumfolinate Teva ser ut og innholdet i pakningen
Tablettene har delestrek.
Boks à 10 stk.
Blisterpakning à 10 stk.
Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Teva Sweden AB, Helsingborg, Sverige
Tilvirker:
Pharmachemie B.V., Haarlem, Nederland
Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, Ungarn
For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til det lokale informasjonskontor for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Teva Norway AS
Kinoveien 3A 1337
Sandvika Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 26.09.2019.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

antiepileptika (antiepileptikum): Legemiddel mot epilepsi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

flass: Små og litt fettete hudflak, som ofte sitter fast i håret.

hånd-fot-syndrom (palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, ppes): Palmar-plantar erytrodysestesi, også kjent som hånd-fot-syndrom, er en bivirkning som kan forekomme under kjemoterapi. Symptomene inkluderer rødhet, prikking, hevelse og smerte i håndflatene og/eller fotsålene.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

kolorektalkreft (kolorektalcancer): Samlebetegnelse på kreft i tykktarmen (kolon) og endetarmen (rektum).

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

pernisiøs anemi: Blodmangel forårsaket av for lite vitamin B12. De vanligste symptomene er blekhet og tretthet. Skyldes betennelse i mageslimhinnen som gir redusert opptak av vitamin B12 fra tarmen.