Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Byetta 5 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Byetta 10 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

eksenatid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, apotek eller diabetessykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller diabetessykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Byetta er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Byetta
 3. Hvordan du bruker Byetta
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Byetta
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Byetta er og hva det brukes mot
Byetta inneholder virkestoffet eksenatid. Det er et injiserbart legemiddel som brukes til å forbedre blodsukkerkontrollen hos voksne med type 2-diabetes mellitus (ikke-insulinavhengig).
Byetta brukes til behandling av diabetes sammen med andre legemidler som heter metformin, sulfonylurea, tiazolidindion og basal- eller langtidsvirkende insuliner. Legen din har nå forskrevet Byetta som en tilleggsmedisin som skal hjelpe deg å kontrollere blodsukkeret ditt. Fortsett å følge din kostholds- og treningsplan.
Du har diabetes fordi kroppen din ikke produserer nok insulin til å kontrollere blodsukkernivået ditt, eller fordi kroppen din ikke klarer å bruke insulinet på riktig måte. Legemidlet i Byetta hjelper kroppen din med å øke insulinproduksjon når blodsukkernivået ditt er høyt.
 
2. Hva du må vite før du bruker Byetta
Bruk ikke Byetta:
 • dersom du er allergisk overfor eksenatid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege, apotek eller diabetessykepleier om følgende før du bruker Byetta:
 • Ved samtidig bruk av dette legemidlet og sulfonylurea kan du få lavt blodsukkernivå (hypoglykemi). Kontakt lege, apotek eller diabetessykepleier dersom du er usikker på om noen av legemidlene du tar inneholder sulfonylurea
 • Dersom du har type 1 diabetes eller diabetisk ketoacidose (en farlig tilstand som kan oppstå hvis du har diabetes), siden du da ikke skal bruke dette legemidlet
 • Hvordan du injiserer dette legemidlet. Det skal injiseres under huden, og ikke i en vene eller i muskelen
 • Bruk av dette legemidlet anbefales ikke dersom du har alvorlige problemer med langsom magetømming eller med fordøyelsen. Virkestoffet i dette legemidlet forsinker tømming av magesekken slik at maten passerer tregere gjennom magen
 • Dersom du har hatt betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt) (se avsnitt 4)
 • Snakk med legen dersom du mister vekt for raskt (mer enn 1,5 kg per uke), da dette kan forårsake problemer som f.eks. gallestein
 • Bruk av dette legemidlet anbefales ikke dersom du har alvorlig nyrelidelse eller bruker dialyse. Det er lite erfaring med bruk av dette legemidlet hos pasienter med nyreproblemer
Byetta er ikke et insulin og skal derfor ikke brukes som erstatning for insulin.
Barn og ungdom
Bruk ikke dette legemidlet til barn og ungdom under 18 år da det ikke er noen erfaring med bruk av dette legemidlet i den aldersgruppen.
Andre legemidler og Byetta
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, spesielt:
 • legemidler som brukes til å behandle type 2 diabetes som virker på samme måte som Byetta (f.eks. liraglutid og eksenatid med forsinket frisetting) da det ikke anbefales at disse legemidlene brukes sammen med Byetta
 • legemidler som brukes for å fortynne blodet (antikoagulantia) f.eks. warfarin, da det vil kreve ekstra testing av endringer i INR (måling av blodfortynning) ved oppstart av behandlingen av dette legemidlet
Spør legen din om hvorvidt tidspunktet du tar enkelte tabletter bør endres fordi dette legemidlet forsinker tømming av magesekken, og kan påvirke legemidler som skal passere hurtig gjennom magen f.eks.:
 • tabletter eller kapsler som ikke løses opp i magesekken (f.eks. legemidler som reduserer magesyre (protonpumpehemmere) og som ikke bør ligge for lenge i magesekken. Det kan være nødvendig å ta disse 1 time før eller fire timer etter dette legemidlet.
 • enkelte antibiotika må tas en time før Byetta-injeksjonen.
 • tabletter som skal tas sammen med mat bør tas sammen med et måltid på et tidspunkt som dette legemidlet ikke tas.
Inntak av Byetta sammen med mat
Ta dette legemidlet når som helst i løpet av 60 minutter (1 time) før måltidet. (Se avsnitt 3 ”Hvordan du bruker Byetta”). Du må ikke ta dette legemidlet etter måltidet.
Graviditet og amming
Det er ikke kjent om dette legemidlet kan skade ditt ufødte barn. Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid, ettersom det ikke skal brukes under graviditet.
Det er ikke kjent om eksenatid går over i morsmelk. Dette legemidlet bør ikke brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Dersom du bruker dette legemidlet sammen med et sulfonylureapreparat eller insulin kan du få lavt blodsukkernivå (hypoglykemi). Hypoglykemi kan redusere konsentrasjonsevnen din. Vær vennlig å ta hensyn til dette i alle situasjoner der du kan utsette deg selv eller andre for fare (f.eks. når du kjører bil eller bruker maskiner).
Byetta inneholder metakresol
Metakresol kan forårsake allergiske reaksjoner.
Byetta inneholder natrium.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, dvs. er praktisk talt ”natriumfri”.
 
3. Hvordan du bruker Byetta
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen, apoteket eller diabetessykepleieren har fortalt deg. Kontakt lege, apotek eller diabetessykepleier hvis du er usikker.
Byetta er tilgjengelig i to styrker: Byetta 5 mikrogram og Byetta 10 mikrogram. Legen vil be deg om å bruke Byetta 5 mikrogram to ganger daglig i begynnelsen. Etter at du har brukt Byetta 5 mikrogram to ganger daglig i 30 dager kan legen øke dosen din til Byetta 10 mikrogram to ganger daglig.
Dersom du er over 70 år eller har problemer med nyrene så kan det ta lengre enn 30 dager å tolerere Byetta 5 mikrogram dosen og derfor kan det være at legen ikke øker dosen din.
Én injeksjon med den ferdigfylte pennen gir deg dosen din. Du må ikke forandre dosen uten at legen din har fortalt deg det.
Dette legemidlet skal injiseres når som helst i løpet av 60 minutter (1 time) før morgen- og kveldsmåltidet, eller før dagens to hovedmåltider, som skal inntas med ca. 6 timers mellomrom eller mer. Du må ikke bruke dette legemidlet etter måltidet.
Byetta skal injiseres under huden (subkutan injeksjon) øverst på benet (låret), i mageområdet (abdomen) eller i overarmen. Hvis du bruker Byetta og et insulin skal du sette to separate injeksjoner.
Du vil ikke ha behov for å teste dine sukkernivåer fra dag til dag for å bestemme Byetta-dosen. Dersom du imidlertid også bruker sulfonylurea eller et insulin kan det hende at legen din ber deg sjekke ditt blodsukkernivå for å justere dosen for sulfonylurea eller insulin. Hvis du bruker insulin, vil legen din fortelle deg hvordan du skal redusere insulindosen, og vil anbefale deg å kontrollere blodsukkeret oftere, for å forhindre hyperglykemi (høyt blodsukker) og diabetisk ketoacidose (en komplikasjon ved diabetes som skjer når kroppen ikke er i stand til å bryte ned glukose fordi det ikke er tilstrekkelig insulin).
Se hvordan du skal bruke Byetta-pennen i vedlagte Bruksanvisning for penn.
Lege eller sykepleier må lære deg hvordan du skal injisere Byetta før du bruker det første gang.
Becton, Dickinson and Company (BD) kanyler er egnet for å bruke med Byetta-penn. Kanyler til pennen er ikke vedlagt.
Bruk en ny kanyle for hver injeksjon, og kast den etter hver bruk. Dette legemidlet er til deg; del aldri en Byetta-penn med andre.
Dersom du tar for mye av Byetta
Dersom du tar mer av dette legemidlet enn du skal, ta kontakt med lege eller sykehus umiddelbart. Bruk av for mye av dette legemidlet kan forårsake kvalme, oppkast, svimmelhet eller symptomer på lavt blodsukker (se avsnitt 4).
Dersom du har glemt å ta Byetta
Dersom du glemmer en dose av dette legemidlet skal du hoppe over den dosen, og bruk neste dose til planlagt tid. Du skal ikke ta en ekstra dose eller øke mengden på den neste dosen som erstatning for den glemte dosen.
Dersom du avbryter behandling med Byetta
Spør legen først dersom du føler at du bør slutte å bruke dette legemidlet. Dersom du slutter å bruke dette legemidlet kan det påvirke blodsukkernivået ditt.
Spør lege, apotek eller diabetessykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaksi) er rapportert sjeldent (kan berøre opptil 1 av 1000 brukere).
Du bør oppsøke lege omgående hvis du opplever symptomer som:
 • hevelser i ansikt, tunge eller svelg (angioødem)
 • utslett, kløe og rask opphovning av vev i hals, ansikt, munn eller svelg
 • svelgevansker
 • elveblest og pustevansker
Tilfeller av betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt) er rapportert (frekvens ikke kjent) hos pasienter som får dette legemidlet. Pankreatitt kan være en alvorlig, potensielt livstruende medisinsk tilstand.
 • Fortell det til legen hvis du har hatt pankreatitt, gallestein, alkoholisme eller svært høye triglyseridnivåer. Disse medisinske tilstandene kan øke faren for å få pankreatitt eller å få det på nytt, uansett om du bruker dette legemidlet eller ikke.
 • SLUTT å ta dette legemidlet og kontakt lege umiddelbart hvis du opplever kraftige og vedvarende magesmerter, med eller uten oppkast, ettersom du kan ha betent bukspyttkjertel (pankreatitt).
Svært vanlige bivirkninger (kan berøre mer enn 1 av 10 brukere):
 • kvalme (kvalme er mest vanlig når du starter med dette legemidlet, og avtar over tid hos de fleste pasienter)
 • oppkast
 • diaré
 • lavt blodsukker (hypoglykemi)
Når dette legemidlet brukes sammen med et legemiddel som inneholder sulfonylurea eller et insulin, er det svært vanlig å oppleve tilfeller med lavt blodsukker (hypoglykemi, generelt mild til moderat). Det kan hende du må redusere dosen av sulfonylureapreparatet eller insulinet mens du bruker dette legemidlet. Tegn og symptomer på lavt blodsukker kan være hodepine, tretthet, svakhet, svimmelhet, forvirring, irritabilitet, sultfølelse, hurtig hjerterytme, svetting og følelse av uro. Legen din vil fortelle deg hvordan du behandler lavt blodsukker.
Vanlige bivirkninger (kan berøre opptil 1 av 10 brukere):
 • svimmelhet
 • hodepine
 • uro
 • forstoppelse
 • smerter i mageregionen
 • oppblåsthet
 • dårlig fordøyelse
 • kløe (med eller uten utslett)
 • luft i magen (promping)
 • økt svetting
 • tap av energi og styrke
 • halsbrann
 • nedsatt appetitt
Dette legemidlet kan redusere appetitten din, mengden mat du spiser, og vekten din.
Dersom du går for fort ned i vekt (mer enn 1,5 kg i uken) bør du snakke med legen din, siden dette kan forårsake problemer slik som gallestein.
Mindre vanlige bivirkninger (kan berøre opptil 1 av 100 brukere):
 • nedsatt nyrefunksjon
 • dehydrering, som kan være forbundet med kvalme, oppkast og/eller diare
 • uvanlig smak i munnen
 • raping
 • reaksjoner på injeksjonsstedet (rødhet)
 • søvnighet
 • hårtap
 • vekttap
Sjeldne bivirkninger (kan berøre opptil 1 av 1000 brukere):
 • intestinal obstruksjon (blokkering i tarmen)
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data). I tillegg er enkelte andre bivirkninger rapportert:
 • blødning eller blåmerker lettere enn normalt på grunn av lavt blodplatenivå.
 • endringer i INR (mål på blodfortynning) er rapportert ved bruk sammen med warfarin.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Byetta
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og kartongen etter ”EXP”. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Lagres i kjøleskap (2-8ºC). Etter at pennen er tatt i bruk skal den oppbevares i 30 dager ved høyst 25ºC. Kast den brukte pennen etter 30 dager selv om det fortsatt er rester etter legemiddel i pennen.
Sett pennehetten på igjen for å beskytte mot lys. Må ikke fryses. Byetta-penner som har frosset skal kastes.
Bruk ikke dette legemidlet-pennen hvis du oppdager partikler i oppløsningen, eller hvis den er uklar eller farget.
Pennen skal ikke oppbevares med kanylen på. Dersom kanylen beholdes på kan legemiddel lekke fra pennen eller luftbobler kan dannes i sylinderampullen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Byetta
 • Virkestoff er eksenatid.
 • To ferdigfylte penner er tilgjengelige, den ene gir 5 mikrogram pr. dose, den andre gir 10 mikrogram pr. dose.
 • Hver dose på 5 mikrogram Byetta-oppløsning til injeksjon inneholder 5 mikrogram eksenatid i 20 mikroliter.
 • Hver dose på 10 mikrogram Byetta-oppløsning til injeksjon inneholder 10 mikrogram eksenatid i 40 mikroliter.
 • Hver milliliter (ml) injeksjonsvæske, oppløsning, inneholder 0,25 milligram (mg) eksenatid.
 • Andre innholdsstoffer er metakresol (44 mikrogram/dose i Byetta 5 mikrogram oppløsning til injeksjon og 88 mikrogram/dose i Byetta 10 mikrogram oppløsning til injeksjon) mannitol, konsentrert eddiksyre, natriumacetattrihydrat og vann til injeksjonsvæsker (se avsnitt 2).
Hvordan Byetta ser ut og innholdet i pakningen
Byetta er en klar og fargeløs væske (injeksjonsvæske, oppløsning) som er fylt i sylinderampuller av glass i en penn. Når pennen er tom kan du ikke bruke den igjen. Hver penn inneholder 60 doser, som er nok til to daglige injeksjoner i 30 dager.
Pakningsstørrelser på 1 og 3 ferdigfylte penner av Byetta er tilgjengelig. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje
Sverige
Tilvirker
AstraZeneca AB
Global External Sourcing (GES)
Astraallén
Gärtunaporten (B 674:5)
SE‑151 85 Södertälje
Sverige
AstraZeneca UK Limited
Silk Road Business Park,
Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA
Storbritannia
Swords Laboratories T/A Lawrence Laboratories
Unit 12 Distribution Centre, Shannon Industrial Estate, Shannon, Co. Clare
Irland
Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet:
Norge
AstraZeneca AS
Tlf: +47 21 00 64 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 30.01.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/, og på nettstedet til www.felleskatalogen.no
 
BRUKSANVISNING FOR PENNByetta 5 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning, i ferdigfylt penn (eksenatid)
Mangler tekstalternativ for bilde
BRUKSANVISNINGENS INNHOLD
Del 1 – DET DU BEHØVER Å VITE OM DIN BYETTA-PENN.
Del 2 – KOMME I GANG: FOR FØRSTEGANGSBRUKERE ELLER NYE PENNER.
Del 3 – RUTINEMESSIG BRUK: FOR PERSONER SOM HAR GJORT ISTAND PENNEN.
Del 4 – SPØRSMÅL OG SVAR: FOR SPØRSMÅL RELATERT TIL PENNEN.
Del 1. DET DU BEHØVER Å VITE OM DIN BYETTA-PENN
Les hele denne delen før du starter. Du kan så gå til del 2 – komme i gang.
Les disse instruksjonene nøye FØR du tar Byetta-pennen i bruk.
Les også Byetta pakningsvedlegg som ligger i Byetta-kartongen.
Du må bruke pennen korrekt for å få best mulig effekt av Byetta. Følger man ikke instruksjonene fullstendig, kan det føre til en feil dose, en ødelagt penn eller en infeksjon.
Disse instruksjonene erstatter ikke kontakt med helsepersonell vedrørende din helse eller behandling. Ta kontakt med helsepersonell dersom du har problemer med å bruke Byetta-pennen.
VIKTIG INFORMASJON OM DIN BYETTA-PENN
 • Byetta injiseres 2 ganger daglig. Pennen inneholder legemiddel til bruk i 30 dager. Pennen måler dosen slik at du ikke behøver å måle den selv
 • OVERFØR IKKE DETTE LEGEMIDLET TIL EN SPRØYTE
 • Del ikke din penn eller kanyle med andre da dette kan medføre økt infeksjonsfare
 • Hvis en av pennens deler virker skadet eller ødelagt, må du ikke bruke pennen
 • Denne pennen anbefales ikke til bruk av blinde eller personer med nedsatt syn. Det er nødvendig med assistanse fra en person som er trenet i riktig bruk av pennen
 • Helsepersonell skal følge lokale - eller institusjoners retningslinjer for håndtering av kanyler
 • Følg de instruksjonene for hygienisk injeksjonsteknikk som helsepersonell anbefaler
 • Del 2 skal følges kun før første gang en ny penn brukes
 • Del 3 i denne bruksanvisningen skal gjennomføres ved hver injeksjon
OM KANYLER
Kanyler fra Becton, Dickinson and Company (BD-kanyler) er egnet for bruk med din Byetta-penn.
Skal jeg bruke en ny kanyle for hver injeksjon?
 • Ja. Bruk ikke kanylene flere ganger.
 • Fjern kanylen etter hver fullførte injeksjon. Dette vil bidra til å forebygge lekkasje av Byetta, hindre luftbobler, redusere faren for tett kanyle og redusere risikoen for infeksjon.
 • Press aldri inn injeksjonsknappen uten kanyle på.
Hvordan skal jeg kaste kanylene?
 • Brukte kanyler kastes i en beholder som det ikke kan stikkes hull i, eller som instruert av helsepersonell
 • Kast ikke pennen med kanyle på
OPPBEVARING AV DIN BYETTA-PENHvordan oppbevarer jeg min Byetta-penn?
 • Lagres i kjøleskap (2ºC til 8ºC)
 • Skal ikke fryses. Byetta-penner som har frosset skal kastes
 • Etter at den er tatt i bruk, skal Byetta-pennen din oppbevares ved høyst 25ºC
 • Sett tilbake pennehetten for å beskytte mot lys
 • Byetta-pennen skal ikke oppbevares med kanylen på. Dersom kanylen beholdes på, kan Byetta legemiddel lekke fra Byetta-pennen eller luftbobler kan dannes i sylinderampullen
Penn og kanyler skal oppbevares utilgjengelig for barn.Hvor lenge kan jeg bruke en Byetta-penn?
 • Du kan benytte en Byetta-penn i kun 30 dager etter å ha klargjort en ny penn for første gangs bruk. Etter 30 dager skal en brukt Byetta-penn kastes, selv om den fremdeles inneholder noe legemiddel.
 • Noter datoen du først tok i bruk pennen din, og datoen 30 dager senere i det åpne feltet under:
Dato for første gangs bruk
Dato for kassering
 • Bruk ikke Byetta etter utløpsdatoen som er trykket på pennens etikett og på kartongen etter ”EXP”. Utløpsdatoen henviser til siste dagen i den måneden
Hvordan rengjør jeg min Byetta-penn?
 • Ved behov kan utsiden av pennen tørkes med en ren, fuktig klut
 • Utenpå enden av sylinderampullen kan det forekomme hvite partikler ved normal bruk. Dette kan du fjerne med en desinfeksjonsserviett
Vennligst les Byetta pakningsvedlegg som følger med. Kontakt helsepersonell for ytterligere informasjon.
Del 2. KOMME I GANG
Les og følg instruksjonene i denne delen etter at du har lest del 1 - det du behøver å vite om din Byetta-penn.
Klargjør hver ny penn kun før du bruker den for første gang. Gjør Klargjøring av penn kun en gang. Gjenta ikke Klargjøring av penn for daglig bruk. Dersom du gjentar dette, vil du få for lite Byetta til 30 dagers bruk.
Byetta-pennens deler
Mangler tekstalternativ for bilde
KANYLEDELER
(Kanyler er ikke inkludert)
Mangler tekstalternativ for bilde
SYMBOLER I DOSERINGSVINDUET

Mangler tekstalternativ for bilde

klar til å trekke ut doseringsknapp

Mangler tekstalternativ for bilde

klar til å vri til innstilling av dose

Mangler tekstalternativ for bilde

klar til å injisere 5 mikrogram

Mangler tekstalternativ for bilde

doseringsknapp inne og klar til å stilles inn igjen

KLARGJØRING AV PENN – GJØR DETTE KUN EN GANGTRINN A Sjekk pennen
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Vask hendene før bruk
 • Sjekk etiketten på pennen for å forsikre deg om at det er din 5 mikrogram penn
 • Trekk av den blå pennehetten
Mangler tekstalternativ for bilde
Sjekk Byetta i sylinderampullen. Væsken skal være klar, fargeløs og uten partikler. Hvis ikke skal den ikke brukes.
Merk: En liten luftboble i ampullen er normalt.
TRINN B Sett på kanylen
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Fjern papirstykket fra beskyttelseshetten
 • Trykk kanylen med beskyttelseshetten rett på pennen og skru kanylen til den sitter fast
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Trekk av beskyttelseshetten. Ikke kast denne. Etter injeksjonen skal beskyttelseshetten brukes når du fjerner kanylen fra pennen
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Trekk av kanylebeskytteren og kast den. En liten dråpe væske kan komme til syne. Dette er normalt.
TRINN C Still inn dosen
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Sjekk at Mangler tekstalternativ for bilde vises i doseringsvinduet. Hvis ikke, vri doseringsknappen med klokken til den stopper og Mangler tekstalternativ for bilde vises i doseringsvinduet
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Trekk ut doseringsknappen til den stopper og Mangler tekstalternativ for bilde vises i doseringsvinduet
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Vri doseringsknappen med klokken til den stopper Mangler tekstalternativ for bilde. Forsikre deg om at 5 med strek under, vises midt i doseringsvinduet
Merk: Hvis du ikke kan vri doseringsknappen med klokken til Mangler tekstalternativ for bilde, se Spørsmål og svar, nummer 9, i Del 4 i denne bruksanvisningen.
TRINN D Testing av pennen
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Hold pennen med kanylen pekende opp og bort fra deg selv
Mangler tekstalternativ for bilde
PRESS og HOLD
 • Press injeksjonsknappen inn med et fast grep til den stopper. Fortsett å holde injeksjonsknappen inne mens du teller sakte til 5
 • Dersom du ikke ser en stråle eller flere dråper komme ut av kanylespissen, repetér Trinn C og D
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Testing av pennen er fullført når Mangler tekstalternativ for bilde vises i midten av doseringsvinduet OG du har sett en stråle eller flere dråper komme ut av kanylespissen
Merk: Dersom du ikke ser væsken etter 4 forsøk, se Spørsmål og svar nummer 3, i Del 4 i denne bruksanvisningen.
TRINN E Fullfør Klargjøring av ny penn
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Vri doseringsknappen med klokken til den stopper og Mangler tekstalternativ for bilde vises i doseringsvinduet
 • Klargjøring av ny penn er nå gjort. Du må ikke repetere Del 2 for rutinemessig bruk. Dersom du gjør det, vil du få for lite Byetta til 30 dagers bruk
 • Det er nå klart for din første Byetta-dose
 • Gå til Del 3, Trinn 3, for instruksjoner om hvordan du injiserer din første rutinemessige dose
Merk: Hvis du ikke kan vri doseringsknappen, se Spørsmål og svar, nummer 9, i Del 4 i denne bruksanvisningen.
Del 3. RUTINEMESSIG BRUK
Nå som du har gjennomført Klargjøring av ny penn, følg Del 3 for alle injeksjoner.
TRINN 1 Sjekk pennen
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Vask hendene før bruk
 • Sjekk etiketten på pennen for å forsikre deg om at det er din 5 mikrogram penn
 • Trekk av den blå pennehetten
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Sjekk Byetta i sylinderampullen
 • Væsken skal være klar, fargeløs og uten partikler. Hvis ikke skal den ikke brukes
Merk: En liten luftboble i ampullen vil ikke skade eller påvirke dosen din.
TRINN 2 Sett på kanylen
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Fjern papirstykket fra beskyttelseshetten
 • Trykk kanylen med beskyttelseshetten rett på pennen og skru kanylen til den sitter fast
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Trekk av beskyttelseshetten. Ikke kast denne. Etter injeksjonen skal beskyttelseshetten brukes når du fjerner kanylen fra pennen
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Trekk av kanylebeskytteren og kast den. En liten dråpe væske kan komme til syne. Dette er normalt
Merk: Hvis nålen ikke er sikret, kan det hende du ikke får hele dosen din.
TRINN 3 Still inn dosen
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Sjekk at Mangler tekstalternativ for bilde vises i doseringsvinduet. Hvis ikke, vri doseringsknappen med klokken til den stopper og Mangler tekstalternativ for bilde vises i doseringsvinduet
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Trekk ut doseringsknappen til den stopper og Mangler tekstalternativ for bilde vises i doseringsvinduet
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Vri doseringsknappen med klokken til den stopper Mangler tekstalternativ for bilde. Forsikre deg om at 5 med strek under, vises midt i doseringsvinduet
Merk: Hvis du ikke kan vri doseringsknappen med klokken til Mangler tekstalternativ for bilde, se Spørsmål og svar, nummer 9, i Del 4 i denne bruksanvisningen.
TRINN 4 Injisere dosen
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Hold pennen godt i hånden
 • Unngå å klemme huden hardt sammen før injeksjon. Stikk kanylen inn i huden ved å benytte nøyaktig den injeksjonsteknikken som helsepersonell har anbefalt
Mangler tekstalternativ for bilde
PRESS og HOLD
 • Press injeksjonsknappen med tommelen inn med et fast grep til den stopper. Fortsett å holde injeksjonsknappen inne mens du teller sakte til 5, slik at du får hele dosen
 • Hold inne injeksjonsknappen samtidig som du trekker kanylen ut av huden. Dette holder væsken i sylinderampullen klar. Se Spørsmål og svar 4
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Injeksjonen er fullført når Mangler tekstalternativ for bilde vises i midten av doseringsvinduet
 • Pennen er nå klar til å stilles tilbake til startposisjon
Merk: Dersom du ser dråper komme ut av kanylen etter injeksjon, ble injeksjonsknappen ikke presset helt inn. Se Spørsmål og svar, nummer 5, i Del 4 i denne bruksanvisningen.
TRINN 5 Stille tilbake til startposisjon
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Vri doseringsknappen med klokken til den stopper og Mangler tekstalternativ for bilde vises i doseringsvinduet
Merk: Dette må gjøres etter hver injeksjon.
Merk: Dersom du ikke kan vri doseringsknappen, pennen lekker eller hele dosen ikke kommer ut. Se Spørsmål og svar, nummer 5 og 9, i Del 4 i denne bruksanvisningen.
TRINN 6 Fjerning og kasting av kanyler
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Sett beskyttelseshetten forsiktig på kanylen
 • Fjern kanylen etter hver injeksjon. Dette hindrer væsken fra å lekke ut.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Skru av kanylen
 • Sett den blå pennehetten på igjen under oppbevaring
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Brukte kanyler kastes i en beholder som det ikke kan stikkes hull i, eller som instruert av helsepersonell
TRINN 7 Oppbevaring av pennen til neste dose
 • Byetta-pennen skal oppbevares riktig. (For ytterligere informasjon: Se Oppbevaring av din Byetta-penn i Del 1 i denne bruksanvisningen)
 • Når du skal ta din neste rutinemessige dose, se Del 3, Trinn 1 og gjenta Trinn 1-7
Del 4. SPØRSMÅL OG SVAR1. Må jeg følge Klargjøring av ny penn før hver dose?
 • Nei. Klargjøring av ny penn gjøres kun en gang, før hver nye penn tas i bruk for første gang.
 • Hensikten med klargjøringen er å sjekke at Byetta-pennen er klar for bruk de neste 30 dagene.
 • Dersom du gjentar Klargjøring av ny penn før hver rutinemessige dose, vil du ikke ha nok Byetta til 30 dager. Den lille mengden Byetta som brukes ved Klargjøring av ny penn, vil ikke påvirke mengden du trenger til 30-dagers forbruk.
2. Hvorfor er det luftbobler i sylinderampullen?
 • En liten luftboble er vanlig. Den vil ikke skade deg eller påvirke dosen din
 • Hvis pennen oppbevares med påsatt kanyle kan luftbobler dannes inne i sylinderampullen. Oppbevar ikke pennen med kanylen på
3. Hva gjør jeg hvis det ikke kommer Byetta ut gjennom kanylen etter 4 forsøk på Klargjøring av ny penn?
 • Sett forsiktig beskyttelseshetten på kanylen og fjern kanylen. Skru av og kast kanylen forsvarlig
 • Sett på en ny kanyle og gjenta instruksjonene i Klargjøring av ny penn, Trinn B-E, del 2 i denne bruksanvisningen. Når du ser flere dråper eller en stråle væske komme ut, er klargjøringen ferdig
4. Hvorfor ser jeg partikler i sylinderampullen etter at jeg har injisert?
Partikler eller misfarging kan forekomme i sylinderampullen etter en injeksjon. Det kan skje hvis huden er klemt for hardt sammen eller hvis du slutter å presse på injeksjonsknappen før kanylen er fjernet fra huden.
5. Hvorfor ser jeg Byetta lekke fra kanylen etter at jeg har injisert?
En enkelt dråpe kan være igjen når injeksjonen er ferdig. Dette er normalt.
Hvis du ser mer enn en dråpe:
 • Du har kanskje ikke fått full dose. Ikke injiser en ny dose. Snakk med helsepersonell om hva du skal gjøre dersom du får deler av en dose
 • For å forhindre dette ved neste dose, press fast inn og hold injeksjonsknappen inne og tell sakte til 5 (se Del 3, Trinn 4 Injisere dosen)
6. Hva betyr pilene?
Pilene betyr at du er klar for neste trinn. Disse pileneMangler tekstalternativ for bildeMangler tekstalternativ for bilde viser den retningen doseringsknappen skal trekkes ut eller vris i det neste trinnet. Dette symbolet Mangler tekstalternativ for bilde betyr at doseringsknappen er presset inn og pennen er klar for å stilles tilbake til startposisjon.
7. Hvordan kan jeg se at injeksjonen er fullført?
Injeksjonen er fullført når:
 • Du har presset injeksjonsknappen godt inn, hele veien til den stopper
og
 • Du har talt sakte til 5 mens du fortsatt holder injeksjonsknappen inne og kanylen sitter i huden
og
 • Mangler tekstalternativ for bildevises i midten av doseringsvinduet
8. Hvor skal jeg injisere Byetta?
Byetta skal injiseres i mageområdet (abdomen), i låret eller i overarmen. Bruk injeksjonsteknikk som vist av helsepersonell.
Mangler tekstalternativ for bilde
9. Hva skal jeg gjøre dersom jeg ikke kan trekke ut, vri eller presse inn doseringsknappen?
Sjekk symbolet i doseringsvinduet. Følg fremgangsmåte for det symbolet som vises.
Dersom Mangler tekstalternativ for bilde vises i doseringsvinduet:
 • Trekk doseringsknappen ut til Mangler tekstalternativ for bilde vises
Dersom Mangler tekstalternativ for bilde vises i doseringsvinduet og doseringsknappen ikke kan vris:
 • Sylinderampullen i Byetta-pennen har kanskje ikke nok væske til å gi en full dose. En liten mengde Byetta vil alltid være igjen i sylinderampullen. Hvis sylinderampullen inneholder en liten mengde eller ser tom ut, må du skaffe en ny Byetta-penn
Dersom Mangler tekstalternativ for bilde og en del av Mangler tekstalternativ for bilde vises i doseringsvinduet og doseringsknappen ikke kan trykkes inn:
 • Doseringsknappen ble ikke vridd helt frem. Fortsett å vri doseringsknappen til Mangler tekstalternativ for bilde vises midt i doseringsvinduet
Dersom en del av Mangler tekstalternativ for bilde og en del av Mangler tekstalternativ for bilde vises i doseringsvinduet og doseringsknappen ikke kan presses inn:
 • Kanylen kan være tett, bøyd eller ikke festet riktig
 • Sett på en ny kanyle. Forsikre deg om at kanylen er festet rett på og skrudd godt til
 • Press injeksjonsknappen fast helt inn. Byetta skal da komme ut fra kanylespissen
Dersom Mangler tekstalternativ for bilde vises i doseringsvinduet og doseringsknappen ikke kan vris:
 • Injeksjonsknappen ble ikke presset helt inn og du fikk ikke en hel dose. Snakk med helsepersonell om hva du skal gjøre dersom du får deler av en dose
 • Gjør følgende for å stille tilbake til startposisjon for neste injeksjon:
  • Press injeksjonsknappen fast helt inn til den stopper. Hold injeksjonsknappen inne og tell sakte til 5. Vri så doseringsknappen med klokken til Mangler tekstalternativ for bilde vises i doseringsvinduet.
  • Dersom du ikke kan vri doseringsknappen, kan kanylen være tett. Sett på en ny kanyle og gjenta som beskrevet ovenfor for å stille tilbake til startposisjon.
 • Når du tar neste dose: Forsikre deg om at du presser fast inn og holder injeksjonsknappen inne og teller sakte til 5, før du tar kanylen ut av huden.
Se vedlagte pakningsvedlegg. For ytterligere informasjon ta kontakt med helsepersonell.
BRUKSANVISNING FOR PENNByetta 10 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn (eksenatid)
Mangler tekstalternativ for bilde
BRUKSANVISNINGENS INNHOLD
Del 1 – DET DU BEHØVER Å VITE OM DIN BYETTA-PENN.
Del 2 – KOMME I GANG: FOR FØRSTEGANGSBRUKERE ELLER NYE PENNER.
Del 3 – RUTINEMESSIG BRUK: FOR PERSONER SOM HAR GJORT ISTAND PENNEN.
Del 4 – SPØRSMÅL OG SVAR: FOR SPØRSMÅL RELATERT TIL PENNEN.
Del 1. DET DU BEHØVER Å VITE OM DIN BYETTA-PENN
Les hele denne delen før du starter. Du kan så gå til del 2 – komme i gang.
Les disse instruksjonene nøye FØR du tar Byetta-pennen i bruk.
Les også Byetta pakningsvedlegg som ligger i Byetta-kartongen.
Du må bruke pennen korrekt for å få best mulig effekt av Byetta. Følger man ikke instruksjonene fullstendig, kan det føre til en feil dose, en ødelagt penn eller en infeksjon.
Disse instruksjonene erstatter ikke kontakt med helsepersonell vedrørende din helse eller behandling. Ta kontakt med helsepersonell dersom du har problemer med å bruke Byetta-pennen.
VIKTIG INFORMASJON OM DIN BYETTA-PENN
 • Byetta injiseres 2 ganger daglig. Pennen inneholder legemiddel til bruk i 30 dager. Pennen måler dosen slik at du ikke behøver å måle den selv
 • OVERFØR IKKE DETTE LEGEMIDLET TIL EN SPRØYTE
 • Hvis en av pennens deler virker skadet eller ødelagt, må du ikke bruke pennen
 • Del ikke din penn eller kanyle med andre da dette kan medføre økt infeksjonsfare
 • Denne pennen anbefales ikke til bruk av blinde eller personer med nedsatt syn. Det er nødvendig med assistanse fra en person som er trenet i riktig bruk av pennen
 • Helsepersonell skal følge lokale - eller institusjoners retningslinjer for håndtering av kanyler.
 • Følg de instruksjonene for hygienisk injeksjonsteknikk som helsepersonell anbefaler
 • Del 2 skal følges kun før første gang en ny penn brukes
 • Del 3 i denne bruksanvisningen skal gjennomføres ved hver injeksjon
OM KANYLER
Kanyler fra Becton, Dickinson and Company (BD-kanyler) er egnet for bruk med din Byetta-penn.
Skal jeg bruke en ny kanyle for hver injeksjon?
 • Ja. Bruk ikke kanylene flere ganger.
 • Fjern kanylen etter hver fullførte injeksjon. Dette vil bidra til å forebygge lekkasje av Byetta, hindre luftbobler, redusere faren for tett kanyle og redusere risikoen for infeksjon.
 • Press aldri inn injeksjonsknappen uten kanyle på.
Hvordan skal jeg kaste kanylene?
 • Brukte kanyler kastes i en beholder som det ikke kan stikkes hull i, eller som instruert av helsepersonell
 • Kast ikke pennen med kanyle på
OPPBEVARING AV DIN BYETTA-PENNHvordan oppbevarer jeg min Byetta-penn?
 • Lagres i kjøleskap (2ºC til 8ºC)
 • Skal ikke fryses. Byetta-penner som har frosset skal kastes
 • Etter at den er tatt i bruk, skal Byetta-pennen din oppbevares ved høyst 25ºC
 • Sett tilbake pennehetten for å beskytte mot lys
 • Byetta‑pennen skal ikke oppbevares med kanylen på. Dersom kanylen beholdes på, kan Byetta legemiddel lekke fra Byetta‑pennen eller luftbobler kan dannes i sylinderampullen
Penn og kanyler skal oppbevares utilgjengelig for barn.
Hvor lenge kan jeg bruke en Byetta-penn?
 • Du kan benytte en Byetta-penn i kun 30 dager etter å ha klargjort en ny penn for første gangs bruk. Etter 30 dager skal en brukt Byetta-penn kastes, selv om den fremdeles inneholder noe legemiddel.
 • Noter datoen du først tok i bruk pennen din, og datoen 30 dager senere i det åpne feltet under:
Dato for første gangs bruk
Dato for kassering
 • Bruk ikke Byetta etter utløpsdatoen som er trykket på pennens etikett og på kartongen etter ”EXP”. Utløpsdatoen henviser til siste dagen i den månede
Hvordan rengjør jeg min Byetta-penn?
 • Ved behov kan utsiden av pennen tørkes med en ren, fuktig klut
 • Utenpå enden av sylinderampullen kan det forekomme hvite partikler ved normal bruk. Dette kan du fjerne med en desinfeksjonsserviett
Vennligst les Byetta pakningsvedlegg som følger med. Kontakt helsepersonell for ytterligere informasjon.
Del 2. KOMME IGANG
Les og følg instruksjonene i denne delen etter at du har lest i del 1 - det du behøver å vite om din Byetta-penn.
Klargjør hver ny penn kun før du bruker den for første gang. Gjør Klargjøring av penn kun en gang. Gjenta ikke Klargjøring av penn for daglig bruk. Dersom du gjentar dette, vil du få for lite Byetta til 30 dagers bruk.
Byetta-pennens deler
Mangler tekstalternativ for bilde
KANYLEDELER
(Kanyler er ikke inkludert)
Mangler tekstalternativ for bilde
SYMBOLER I DOSERINGSVINDUET

Mangler tekstalternativ for bilde

klar til å trekke ut doseringsknapp

Mangler tekstalternativ for bilde

klar til å vri til innstilling av dose

Mangler tekstalternativ for bilde

klar til å injisere 10 mikrogram

Mangler tekstalternativ for bilde

doseringsknapp inne og klar til å stilles inn igjen

KLARGJØRING AV PENN – GJØR DETTE KUN EN GANGTRINN A Sjekk pennen
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Vask hendene før bruk
 • Sjekk etiketten på pennen for å forsikre deg om at det er din 10 mikrogram penn
 • Trekk av den blå pennehetten
Mangler tekstalternativ for bilde
Sjekk Byetta i sylinderampullen. Væsken skal være klar, fargeløs og uten partikler. Hvis ikke skal den ikke brukes.
Merk: En liten luftboble i ampullen er normalt.
TRINN B Sett på kanylen
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Fjern papirstykket fra beskyttelseshetten
 • Trykk kanylen med beskyttelseshetten rett på pennen og skru kanylen til den sitter fast
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Trekk av beskyttelseshetten. Ikke kast denne. Etter injeksjonen skal beskyttelseshetten brukes når du fjerner kanylen fra pennen
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Trekk av kanylebeskytteren og kast den. En liten dråpe væske kan komme til syne. Dette er normalt
TRINN C Still inn dosen
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Sjekk at Mangler tekstalternativ for bilde vises i doseringsvinduet. Hvis ikke, vri doseringsknappen med klokken til den stopper og Mangler tekstalternativ for bilde vises i doseringsvinduet
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Trekk ut doseringsknappen til den stopper og Mangler tekstalternativ for bilde vises i doseringsvinduet
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Vri doseringsknappen med klokken til den stopper Mangler tekstalternativ for bilde. Forsikre deg om at 10 med strek under, vises midt i doseringsvinduet
Merk: Hvis du ikke kan vri doseringsknappen med klokken til Mangler tekstalternativ for bilde, se Spørsmål og svar, nummer 9, i Del 4 i denne bruksanvisningen
TRINN D Testing av pennen
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Hold pennen med kanylen pekende opp og bort fra deg selv
Mangler tekstalternativ for bilde
PRESS og HOLD
 • Press injeksjonsknappen inn med et fast grep til den stopper. Fortsett å holde injeksjonsknappen inne mens du teller sakte til 5
 • Dersom du ikke ser en stråle eller flere dråper komme ut av kanylespissen, repetér Trinn C og D
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Testing av pennen er fullført når Mangler tekstalternativ for bilde vises i midten av doseringsvinduet OG du har sett en stråle eller flere dråper komme ut av kanylespissen
Merk: Dersom du ikke ser væsken etter 4 forsøk, se Spørsmål og svar nummer 3, i Del 4 i denne bruksanvisningen.
TRINN E Fullfør Klargjøring av ny penn
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Vri doseringsknappen med klokken til den stopper og Mangler tekstalternativ for bilde vises i doseringsvinduet
 • Klargjøring av ny penn er nå gjort. Du må ikke repetere Del 2 for rutinemessig bruk. Dersom du gjør det, vil du få for lite Byetta til 30 dagers bruk
 • Det er nå klart for din første Byetta-dose
 • Gå til Del 3, Trinn 3, for instruksjoner om hvordan du injiserer din første rutinemessige dose
Merk: Hvis du ikke kan vri doseringsknappen, se Spørsmål og svar, nummer 9, i Del 4 i denne bruksanvisningen.
Del 3. RUTINEMESSIG BRUK
Nå som du har gjennomført Klargjøring av ny penn, følg Del 3 for alle injeksjoner.
TRINN 1 Sjekk pennen
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Vask hendene før bruk
 • Sjekk etiketten på pennen for å forsikre deg om at det er din 10 mikrogram penn
 • Trekk av den blå pennehetten
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Sjekk Byetta i sylinderampullen
 • Væsken skal være klar, fargeløs og uten partikler. Hvis ikke skal den ikke brukes
Merk: En liten luftboble i ampullen vil ikke skade eller påvirke dosen din.
TRINN 2 Sett på kanylen
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Fjern papirstykket fra beskyttelseshetten
 • Trykk kanylen med beskyttelseshetten rett på pennen og skru kanylen til den sitter fast
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Trekk av beskyttelseshetten. Ikke kast denne. Etter injeksjonen skal beskyttelseshetten brukes når du fjerner kanylen fra pennen
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Trekk av kanylebeskytteren og kast den. En liten dråpe væske kan komme til syne. Dette er normalt
Merk: Hvis nålen ikke er sikret, kan det hende du ikke får hele dosen din.
TRINN 3 Still inn dosen
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Sjekk at Mangler tekstalternativ for bilde vises i doseringsvinduet. Hvis ikke, vri doseringsknappen med klokken til den stopper og Mangler tekstalternativ for bilde vises i doseringsvinduet
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Trekk ut doseringsknappen til den stopper og Mangler tekstalternativ for bilde vises i doseringsvinduet
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Vri doseringsknappen med klokken til den stopper Mangler tekstalternativ for bilde. Forsikre deg om at 10 med strek under, vises midt i doseringsvinduet
Merk: Hvis du ikke kan vri doseringsknappen med klokken til Mangler tekstalternativ for bilde, se Spørsmål og svar, nummer 9, i Del 4 i denne bruksanvisningen.
TRINN 4 Injisere dosen
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Hold pennen godt i hånden
 • Unngå å klemme huden hardt sammen før injeksjon. Stikk kanylen inn i huden ved å benytte nøyaktig den injeksjonsteknikken som helsepersonell har anbefalt
Mangler tekstalternativ for bilde
PRESS og HOLD
 • Press injeksjonsknappen med tommelen inn med et fast grep til den stopper. Fortsett å holde injeksjonsknappen inne mens du teller sakte til 5, slik at du får hele dosen
 • Hold inne injeksjonsknappen samtidig som du trekker kanylen ut av huden. Dette holder væsken i sylinderampullen klar. Se Spørsmål og svar 4
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Injeksjonen er fullført når Mangler tekstalternativ for bilde vises i midten av doseringsvinduet
 • Pennen er nå klar til å stilles tilbake til startposisjon
Merk: Dersom du ser dråper komme ut av kanylen etter injeksjon, ble injeksjonsknappen ikke presset helt inn. Se Spørsmål og svar, nummer 5, i Del 4 i denne bruksanvisningen.
TRINN 5 Stille tilbake til startposisjon
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Vri doseringsknappen med klokken til den stopper og Mangler tekstalternativ for bilde vises i doseringsvinduet
Merk: Dette må gjøres etter hver injeksjon.
Merk: Dersom du ikke kan vri doseringsknappen, pennen lekker eller hele dosen ikke kommer ut. Se Spørsmål og svar, nummer 5 og 9, i Del 4 i denne bruksanvisningen.
TRINN 6 Fjerning og kasting av kanyler
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Sett beskyttelseshetten forsiktig på kanylen
 • Fjern kanylen etter hver injeksjon. Dette hindrer væsken fra å lekke ut.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Skru av kanylen
 • Sett den blå pennehetten på igjen under oppbevaring
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Brukte kanyler kastes i en beholder som det ikke kan stikkes hull i, eller som instruert av helsepersonell
TRINN 7 Oppbevaring av pennen til neste dose
 • Byetta-pennen skal oppbevares riktig. (For ytterligere informasjon: Se Oppbevaring av din Byetta-penn i Del 1 i denne bruksanvisningen)
 • Når du skal ta din neste rutinemessige dose, se Del 3, Trinn 1 og gjenta Trinn 1-7
Del 4. SPØRSMÅL OG SVAR1. Må jeg følge Klargjøring av ny penn før hver dose?
 • Nei. Klargjøring av ny penn gjøres kun en gang, før hver nye penn tas i bruk for første gang.
 • Hensikten med klargjøringen er å sjekke at Byetta-pennen er klar for bruk de neste 30 dagene.
 • Dersom du gjentar Klargjøring av ny penn før hver rutinemessige dose, vil du ikke ha nok Byetta til 30 dager. Den lille mengden Byetta som brukes ved Klargjøring av ny penn, vil ikke påvirke mengden du trenger til 30-dagers forbruk.
2. Hvorfor er det luftbobler i sylinderampullen?
 • En liten luftboble er vanlig. Den vil ikke skade deg eller påvirke dosen din.
 • Hvis pennen oppbevares med påsatt kanyle kan luftbobler dannes inne i sylinderampullen. Oppbevar ikke pennen med kanylen på.
3. Hva gjør jeg hvis det ikke kommer Byetta ut gjennom kanylen etter 4 forsøk på Klargjøring av ny penn?
 • Sett forsiktig beskyttelseshetten på kanylen og fjern kanylen. Skru av og kast kanylen forsvarlig
 • Sett på en ny kanyle og gjenta instruksjonene i Klargjøring av ny penn, Trinn B-E, del 2 i denne bruksanvisningen. Når du ser flere dråper eller en stråle væske komme ut, er Klargjøringen ferdig
4. Hvorfor ser jeg partikler i sylinderampullen etter at jeg har injisert?
Partikler eller misfarging kan forekomme i sylinderampullen etter en injeksjon. Det kan skje hvis huden er klemt for hardt sammen eller hvis du slutter å presse på injeksjonsknappen før kanylen er fjernet fra huden.
5. Hvorfor ser jeg Byetta lekke fra kanylen etter at jeg har injisert?
En enkelt dråpe kan være igjen når injeksjonen er ferdig. Dette er normalt.
Hvis du ser mer enn en dråpe:
 • Du har kanskje ikke fått full dose. Ikke injiser en ny dose. Snakk med helsepersonell om hva du skal gjøre dersom du får deler av en dose
 • For å forhindre dette ved neste dose, press fast inn og hold injeksjonsknappen inne og tell sakte til 5 (se Del 3, Trinn 4 Injisere dosen)
6. Hva betyr pilene?
Pilene betyr at du er klar for neste trinn. Disse pileneMangler tekstalternativ for bildeMangler tekstalternativ for bilde viser den retningen doseringsknappen skal trekkes ut eller vris i det neste trinnet. Dette symbolet Mangler tekstalternativ for bilde betyr at doseringsknappen er presset inn og pennen er klar for å stilles tilbake til startposisjon.
7. Hvordan kan jeg se at injeksjonen er fullført?
Injeksjonen er fullført når:
 • Du har presset injeksjonsknappen godt inn, hele veien til den stopper
og
 • Du har talt sakte til 5 mens du fortsatt holder injeksjonsknappen inne og kanylen sitter i huden
og
 • Mangler tekstalternativ for bildevises i midten av doseringsvinduet.
8. Hvor skal jeg injisere Byetta?
Byetta skal injiseres i mageområdet (abdomen), i låret eller i overarmen. Bruk injeksjonsteknikk som vist av helsepersonell.
Mangler tekstalternativ for bilde
9. Hva skal jeg gjøre dersom jeg ikke kan trekke ut, vri eller presse inn doseringsknappen?
Sjekk symbolet i doseringsvinduet. Følg fremgangsmåte for det symbolet som vises.
Dersom Mangler tekstalternativ for bilde vises i doseringsvinduet:
 • Trekk doseringsknappen ut til Mangler tekstalternativ for bilde vises
Dersom Mangler tekstalternativ for bilde vises i doseringsvinduet og doseringsknappen ikke kan vris:
 • Sylinderampullen i Byetta-pennen har kanskje ikke nok væske til å gi en full dose. En liten mengde Byetta vil alltid være igjen i sylinderampullen. Hvis sylinderampullen inneholder en liten mengde eller ser tom ut, må du skaffe en ny Byetta-penn.
Dersom Mangler tekstalternativ for bilde og en del av Mangler tekstalternativ for bilde vises i doseringsvinduet og doseringsknappen ikke kan trykkes inn:
 • Doseringsknappen ble ikke vridd helt frem. Fortsett å vri doseringsknappen til Mangler tekstalternativ for bilde vises midt i doseringsvinduet
Dersom en del av Mangler tekstalternativ for bildeog en del av Mangler tekstalternativ for bilde vises i doseringsvinduet og doseringsknappen ikke kan presses inn:
 • Kanylen kan være tett, bøyd eller ikke festet riktig
 • Sett på en ny kanyle. Forsikre deg om at kanylen er festet rett på og skrudd godt til
 • Press injeksjonsknappen fast helt inn. Byetta skal da komme ut fra kanylespissen
Dersom Mangler tekstalternativ for bilde vises i doseringsvinduet og doseringsknappen ikke kan vris:
 • Injeksjonsknappen ble ikke presset helt inn og du fikk ikke en hel dose. Snakk med helsepersonell om hva du skal gjøre dersom du får deler av en dose
 • Gjør følgende for å stille tilbake til startposisjon for neste injeksjon:
  • Press injeksjonsknappen fast helt inn til den stopper. Hold injeksjonsknappen inne og tell sakte til 5. Vri så doseringsknappen med klokken til Mangler tekstalternativ for bilde vises i doseringsvinduet.
  • Dersom du ikke kan vri doseringsknappen, kan kanylen være tett. Sett på en ny kanyle og gjenta som beskrevet ovenfor for å stille tilbake til startposisjon.
 • Når du tar neste dose: Forsikre deg om at du presser fast inn og holder injeksjonsknappen inne og teller sakte til 5 før du tar kanylen ut av huden.
Se vedlagte pakningsvedlegg. For ytterligere informasjon ta kontakt med helsepersonell.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

abdomen (bukhule): Abdomen er det anatomiske begrepet for buken eller bukhulen.

alkoholisme (alkoholavhengighet): Sykelig trang til alkohol. Kjennetegnes ved minst 3 av følgende faktorer: 1) Trangen til å innta alkohol vekkes lett. 2) Begrensning av inntaket er vanskelig. 3) Abstinenssymptomer. 4) Toleranseutvikling.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

gallestein (kolelitiasis, cholelitiasis): Små steiner som dannes i galleblæren og blant annet består av kolesterol og kalk. Svært mange mennesker har gallestein uten å oppleve problemer. Noen ganger faller de imidlertid ned i gallegangene og gir tilstopping. Da kan sterke smerter oppstå under høyre ribbensbue, og man kan bli kvalm. I alvorlige tilfeller kan gulsott eller galleblærebetennelse oppstå.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

ketoacidose: Ketoacidose betyr at blodets surhetsgrad øker (pH i blodet synker), som følge av at antall ketonlegemer (stoffer/metabolitter som dannes ved fettforbrenningen) øker kraftig på kort tid. En sterk forsuring av blodet kan være livstruende.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

promping (flatulens): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

subkutan (s.c., subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

Byetta, klargjøring

Byetta, bruk