Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Bydureon 2 mg pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt penn

eksenatid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller diabetessykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller diabetessykepleier dersom du opplever bivirkninger,inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Bydureon er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Bydureon
 3. Hvordan du bruker Bydureon
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Bydureon
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Bydureon er og hva det brukes mot
Bydureon inneholder virkestoffet eksenatid. Det er et legemiddel til injeksjon som brukes til å forbedre blodsukkerkontroll hos voksne med diabetes mellitus type 2.
Dette legemidlet brukes i kombinasjon med følgende legemidler til behandling av diabetes: metformin, sulfonylurea, tiazolidindioner, SGLT2-hemmere og/eller langtidsvirkende insulin. Legen forskriver nå dette legemidlet som en tilleggsmedisin for å bidra til å kontrollere blodsukkeret. Fortsett å følge planen for kosthold og trening.
Du har diabetes fordi kroppen ikke produserer nok insulin til å kontrollere blodsukkersukkernivået ditt, eller fordi kroppen ikke klarer å bruke insulinet riktig. Dette legemidlet hjelper kroppen med å øke produksjonen av insulin når blodsukkeret ditt er høyt.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Bydureon
Bruk ikke Bydureon:
 • Hvis du er allergisk overfor eksenatid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller diabetessykepleier angående følgende før du bruker Bydureon:
 • Hvis du bruker dette legemidlet sammen med sulfonylurea, fordi lavt blodsukker (hypoglykemi) kan oppstå. Sjekk blodsukkernivået ditt med jevne mellomrom. Spør lege, apotek eller diabetessykepleier hvis du er usikker på om noen av dine legemidler inneholder et sulfonylurea.
 • Ikke bruk dette legemidlet hvis du har diabetes type 1 eller diabetisk ketoacidose.
 • Hvordan du injiserer dette legemidlet. Det skal injiseres i underhuden, og ikke i en vene (blodåre) eller i en muskel.
 • Hvis du har alvorlige problemer med å få magen til å tømme innholdet (inkludert gastroparese (svekket eller opphevet muskelaktivitet i magesekkveggen)) eller fordøyelse av mat, anbefales ikke bruk av dette legemidlet. Virkestoffet i dette legemidlet gjør magetømmingen tregere slik at maten passerer saktere gjennom magen.
 • Dersom du har hatt betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt) (se avsnitt 4).
 • Dersom du går for raskt ned i vekt (mer enn 1,5 kg pr. uke) bør du snakke med legen din ettersom det kan føre til problemer, som gallesteiner.
 • Bruk av dette legemidlet anbefales ikke hvis du har alvorlig nyresykdom eller behandles med dialyse. Det er lite erfaring med dette legemidlet hos pasienter med nyreproblemer.
Bydureon er ikke et insulin og skal derfor ikke brukes som erstatning for insulin.
Barn og ungdom
Ikke gi dette legemidlet til barn og ungdom under 18 år, ettersom det ikke finnes erfaring med bruk av dette legemidlet i denne aldersgruppen.
Andre legemidler og Bydureon
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, spesielt:
 • legemidler som brukes i behandling av diabetes type 2, som legemidler som virker på samme måte som Bydureon (for eksempel: liraglutid eller andre eksenatidinneholdende preparater, da bruk av disse legemidlene sammen med Bydureon ikke anbefales.
 • blodfortynnende legemidler (antikoagulanter) f.eks. warfarin, ettersom du vil trenge ekstra overvåkning av endringer i INR (måling av blodets koagulasjonstid) under oppstart av behandling med dette legemidlet.
 • legemidler som inneholder sulfonylurea, da lavt blodsukker (hypoglykemi) kan forekomme ved samtidig bruk med Bydureon.
 • hvis du bruker insulin, vil legen din fortelle deg hvordan du skal redusere insulindosen, og vil anbefale deg å kontrollere blodsukkeret oftere, for å forhindre hyperglykemi (høyt blodsukker) og diabetisk ketoacidose (en komplikasjon ved diabetes som skjer når kroppen ikke er i stand til å bryte ned glukose fordi det ikke er tilstrekkelig insulin).
Graviditet og amming
Det er ikke kjent om dette legemidlet kan skade fosteret, og skal derfor ikke brukes under graviditet eller i minst tre måneder før en planlagt graviditet.
Det er ikke kjent om eksenatid går over i morsmelk. Du bør ikke bruke dette legemidlet mens du ammer.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Du bør bruke prevensjon hvis du potensielt kan bli gravid under behandling med dette legemidlet.
Kjøring og bruk av maskiner
Hvis du bruker dette legemidlet sammen med et sulfonylurea, kan blodsukkeret bli lavt (hypoglykemi). Hypoglykemi kan redusere konsentrasjonsevnen. Vær oppmerksom på dette mulige problemet i alle situasjoner der du kan utsette deg selv og andre for fare (f.eks. når du kjører en bil eller bruker maskiner).
Bydureon inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, og er så godt som "natriumfritt".
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Bydureon
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen, apoteket eller diabetessykepleieren din har fortalt deg. Kontakt lege, apotek eller diabetessykepleier hvis du er usikker.
Du skal injisere dette legemidlet én gang i uken, når som helst på dagen, i sammenheng med eller utenom måltid.
Du skal injisere dette legemidlet i huden (subkutan injeksjon) i mageområdet (abdomen), øvre del av benet (låret) eller på baksiden av overarmen. Ikke injiser i en vene (blodåre) eller muskel.
Du kan injisere i samme kroppsdel hver uke, men bruk ikke det samme injeksjonsstedet på kroppsdelen.
Bland aldri insulin og Bydureon i samme injeksjon. Sett to separate injeksjoner dersom du trenger å ta begge legemidlene samtidig. Du kan sette begge injeksjonene i samme kroppsområde (for eksempel i mageregionen din), men de skal ikke settes ved siden av hverandre.
Sjekk blodsukkernivået ditt med jevne mellomrom. Dette er spesielt viktig hvis du også bruker sulfonylurea.
Følg bruksanvisningen i kartongen når du skal injisere Bydureon
Legen din eller en diabetessykepleier skal lære deg hvordan du injiserer dette legemidlet før du bruker det for første gang.
Ta én penn ut av kjøleskapet og la den stå i romtemperatur i minst 15 minutter. Kontroller at væsken i pennen er klar og fri for partikler før du starter. Etter blanding av væsken med pulveret skal suspensjonen kun brukes hvis blandingen er hvit til off-white og uklar. Hvis du oppdager klumper med tørt pulver på sidene av pennen, er legemidlet IKKE godt blandet. Bank kraftig igjen til den er godt blandet.
Du skal injisere dette legemidlet rett etter blanding av pulveret og væsken.
Bruk en ny penn til hver injeksjon. Du skal kaste denne på en trygg måte etter hver bruk, med kanylen fortsatt festet, slik legen din eller diabetessykepleier har vist deg.
Dersom du tar for mye av Bydureon
Rådfør deg med lege hvis du tar for mye av dette legemidlet, da du kan trenge medisinsk behandling. For mye av dette legemidlet kan forårsake kvalme, oppkast, svimmelhet eller symptomer på lavt blodsukker (se avsnitt 4).
Dersom du har glemt å ta Bydureon
Det kan være lurt å velge en fast dag for Bydureon-injeksjon.
Dersom du glemmer en dose og det er 3 eller flere dager til neste dosering, skal du ta den glemte dosen så snart det lar seg gjøre. Du kan fortsette med den valgte dagen din for den neste injeksjonen.
Dersom du glemmer en dose og det kun er 1 eller 2 dager til neste dosering, hopp over den glemte dosen og ta den neste som vanlig på den valgte dagen din. Du kan også endre den valgte injeksjonsdagen, så lenge den forrige dosen var tatt for 3 eller flere dager siden.
Ta ikke to doser av Bydureon med mindre enn 3 dagers mellomrom.
Hvis du ikke er sikker på om du har injisert hele dosen med Bydureon.
Hvis du er usikker på om du har injisert hele dosen, må du ikke injisere enda en dose med dette legemidlet, men ta den neste uke som planlagt.
Dersom du avbryter behandling med Bydureon
Snakk med legen din først dersom du føler at du bør avbryte behandlingen med dette legemidlet. Hvis du slutter å bruke legemidlet, kan dette påvirke blodsukkernivået ditt.
Spør lege, apotek eller diabetessykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige allergiske reaksjoner (anafylakse) er rapportert sjeldent (kan berøre opp til 1 av 1000 personer).
Du bør oppsøke lege omgående hvis du opplever symptomer som
 • Hevelser i ansikt, tunge eller svelg (angioødem)
 • Overfølsomhet (utslett, kløe og rask opphovning av vev i hals, ansikt, munn eller svelg)
 • Svelgevansker
 • Elveblest og pustevansker
Betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt) er rapportert som mindre vanlig (kan berøre opptil 1 av 100 personer hos pasienter som får dette legemidlet. Pankreatitt kan være en alvorlig, potensielt livstruende medisinsk tilstand.
 • Fortell legen din hvis du har hatt pankreatitt, gallestein, alkoholisme eller svært høye triglyseridnivåer. Disse medisinske tilstandene kan øke faren for å få pankreatitt eller å få det på nytt, uansett om du bruker dette legemidlet eller ikke.
 • SLUTT å ta dette legemidlet og kontakt lege umiddelbart hvis du opplever kraftige og vedvarende magesmerter, med eller uten oppkast, ettersom du kan ha betent bukspyttkjertel (pankreatitt).
Svært vanlige bivirkninger (kan berøre flere enn 1 av 10 personer)
 • kvalme (kvalme er vanligst ved oppstart av behandling med dette legemidlet, men reduseres over tid hos de fleste pasienter)
 • diaré
 • lavt blodsukker (hypoglykemi) når det tas med legemidler som inneholder sulfonylurea
Når dette legemidlet brukes samtidig med et legemiddel som inneholder sulfonylurea, kan det oppstå episoder med lavt blodsukker (hypoglykemi, som regel mild til moderat). Det kan bli nødvendig å redusere dosen med sulfonylurea mens du bruker dette legemidlet. Tegnene og symptomene på lavt blodsukker kan inkludere hodepine, døsighet, svakhet, svimmelhet, forvirring, irritabilitet, sult, rask hjerterytme, svetting og nervøsitet. Legen skal fortelle deg hvordan du behandler lavt blodsukker.
Vanlige bivirkninger (kan berøre opp til 1 av 10 personer)
 • lavt blodsukker (hypoglykemi) når det tas med insulin
 • svimmelhet
 • hodepine
 • oppkast
 • tap av energi og styrke
 • tretthet (utmattelse)
 • forstoppelse
 • magesmerter
 • oppblåst mage
 • fordøyelsesvansker
 • luft i magen (promping)
 • halsbrann
 • redusert appetitt
  Dette legemidlet kan redusere appetitten din, mengden mat du spiser og vekten din.
  Dersom du går for raskt ned i vekt (mer enn 1,5 kg pr. uke) bør du snakke med legen din ettersom det kan føre til problemer, som gallesteiner.
 • reaksjoner på injeksjonsstedet
  Hvis du har en reaksjon på injeksjonsstedet (rødhet, utslett eller kløe) kan du be legen om å få noe for å lindre tegn eller symptomer. Du vil muligens se eller føle en liten kul under huden etter injeksjonen, denne bør forsvinne i løpet av 4 til 8 uker. Du skal ikke være nødt til å avbryte behandlingen.
Mindre vanlige bivirkninger
 • nedsatt nyrefunksjon
 • dehydrering, noen ganger med nedsettelse av nyrefunksjonen
 • intestinal obstruksjon (blokkering i tarmen)
 • raping
 • uvanlig smak i munnen
 • økt svetting
 • hårtap
 • søvnighet
Sjeldne bivirkninger
 • følelse av å være anspent
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
I tillegg er det rapportert noen andre bivirkninger.
 • endringer i INR (måling av blodfortynning) er rapportert når det er brukt sammen med warfarin
 • hudreaksjoner på injeksjonsstedet etter injeksjon av eksantid. Dette inkluderer puss i hulrom (byll) og hovent, rødt område i huden som føles varmt og ømt (cellulitt).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Bydureon
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og kartongen etter ”EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses.
Pennen kan oppbevares ved høyst 30ºC i opptil 4 uker før bruk.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Bydureon-penn som har vært frosset, skal kastes.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Bydureon
 • Virkestoff er eksenatid. Hver ferdigfylte penn inneholder 2 mg eksenatid. Etter fortynning er gitt dose 2 mg/0,65 ml.
 • Andre innholdsstoffer er:
 • I pulveret: poly (D,L-laktid-ko-glykolid) og sukrose.
 • I væsken: karmellosenatrium, natriumklorid, polysorbat 20, natriumdihydrogenfosfat monohydrat, dinatriumfosfat heptahydrat, vann til injeksjonsvæsker og natriumhydroksid (for justering av pH).
Hvordan Bydureon ser ut og innholdet i pakningen
Dette legemidlet er tilgjengelig som et pulver og væske for injeksjon, suspensjon i en ferdigfylt penn. Pulveret (2 mg) i det ene kammeret, er hvitt til off-white, og væsken (0,65 ml) i det andre kammeret, er en klar, fargeløs til lysegul eller lysebrun oppløsning. Hver enkeltdose ferdigfylte penn er tilgjengelig med en tilpasset kanyle. Hver eske inneholder også en ekstra kanyle.
Dette legemidlet er tilgjengelig i en pakke på 4 enkeltdose ferdigfylte penner, og en multipakke med 12 (3 pakker med 4) enkeltdose ferdigfylte penner. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
AstraZeneca AB
SE‑151 85 Södertälje
Sverige
Tilvirker
AstraZeneca AB
Gärtunavägen
SE‑151 85 Södertälje
Sverige
AstraZeneca UK Limited
Silk Road Business Park,
Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA
Storbritannia
Swords Laboratories T/A Lawrence Laboratories
Unit 12 Distribution Centre, Shannon Industrial Estate, Shannon, Co. Clare
Irland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
AstraZeneca AS
Tlf: +47 21 00 64 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 01.07.2019
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.
 
BRUKSANVISNINGLes instruksjonene nøye før brukBydureon 2 mg pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt pennSlik brukes Bydureon i ferdigfylt penn (Bydureon penn)
Mangler tekstalternativ for bilde
Før du bruker pennen, anbefales det at du får opplæring av lege eller diabetessykepleier for riktig bruk.
Med mindre en annen person som har fått opplæring kan hjelpe til med injeksjonen, er ikke dette legemidlet anbefalt for personer som er blinde eller som ikke har så godt syn.
Trinn 1: Forberedelse av pennen
A. Temperer pennen. Ta ut en penn fra kjøleskapet og la den være i romtemperatur i minst 15 minutter. Penn som er gått ut på dato SKAL IKKE brukes.
Mangler tekstalternativ for bilde
Vask hendene mens pennen temperes.
B. Åpne pakningen ved å dra i det merkede hjørnet på dekslet. Ta så ut pennen og kanylen. BRUK IKKE pennen eller kanylen hvis noen av delene er ødelagt eller mangler.
Mangler tekstalternativ for bilde
C. Sjekk væsken i inspeksjonsvinduet Den skal være klar og uten partikler. Luftbobler i væsken er normalt.
Mangler tekstalternativ for bilde
D. Trekk av papirdekslet som sitter på kanylebeskytteren.
Mangler tekstalternativ for bilde
E. Fest kanylen til pennen ved å skyve og å skru den på toppen av pennen til den sitter fast. IKKE fjern kanylebeskytteren ennå.
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bildeIKKE FORTSETT hvis nålen ikke er festet ordentlig.
Trinn 2: Blande dosen
A. Blande sammen legemidlet. Vri knappen mot klokken, sakte, mens du holder pennen loddrett med nålebeskytteren øverst. Stopp når du hører et klikk og den grønne etiketten blir borte.
Mangler tekstalternativ for bilde
B. Slå bestemt på pennen for å blande.
 • Hold pennen på enden med den oransje etiketten og slå pennen bestemt mot håndflaten.
 • Vend pennen nå og da UTEN å vri på knappen.
 • Slå bestemt på den ferdigfylte pennen inntil det oppstår en jevn uklar suspensjon uten klumper.
 • Du må kanskje slå med den 80 ganger eller mer.
Mangler tekstalternativ for bilde
C. Sjekk suspensjonen. Hold pennen opp mot lyset og se gjennom begge sidene av blandevinduet. Oppløsningen skal være UTEN KLUMPER og være jevnt uklar.
Mangler tekstalternativ for bilde
For at du skal få hele dosen må legemidlet være godt blandet.
Hvis det ikke er blandet godt nok må du slå mer bestemt og over lengre tid.
Mangler tekstalternativ for bildeIKKE FORTSETT hvis legemidlet ikke er blandet ordentlig.
For at du skal få hele dosen må legemidlet blandes godt. Hvis det ikke er blandet godt nok må du slå mer bestemt og over lengre tid.
D. Sammenlign begge sidene av blandevinduet mot bildene under ved å holde pennen mot denne siden. Se nøye på området rett over bunnen av vinduet. Du er klar for å injisere hvis du ikke ser noen klumper.
Mangler tekstalternativ for bilde
Trinn 3: Injiser dosen
VIKTIG Når dosen er ordentlig blandet må du injisere dosen umiddelbart. Den skal ikke spares for senere bruk.
A. Velg injeksjonssted i enten mage, lår, eller på baksiden av armen. Du kan benytte samme område på kroppen hver uke, men velg forskjellig injeksjonssted i det området. Vask området forsiktig med såpe og vann eller en alkoholserviett.
Mangler tekstalternativ for bilde
B. Skru på knappen for å frigjøre injeksjonsknappen. Mens du holder pennen loddrett med kanyledekslet øverst, skru knappen mot klokken til den oransje etiketten blir borte og injeksjonsknappen er frigjort. IKKE trykk ned injeksjonsknappen ennå.
Mangler tekstalternativ for bilde
C. Fjern kanylebeskytteren ved å dra den rett av. IKKE vri. Du kan hende du ser noen få dråper med væske på kanylen eller i beskytteren.
Mangler tekstalternativ for bilde
D. Injiser legemidlet. Stikk kanylen inn i huden (subkutant). Press injeksjonsknappen med tommelen til du hører et klikk. Hold i 10 sekunder for å sikre at du får full dose.
Mangler tekstalternativ for bilde
E. Sørg for at pennen blir kastet på forsvarlig måte sammen med kanylen i en kanyleboks. IKKE prøv sette kanylen på igjen eller bruk den på nytt.
Mangler tekstalternativ for bilde
Vanlige spørsmål og svar1. Hvordan vet jeg at legemidlet er blandet ordentlig?
Legemidlet er ordentlig blandet når væsken ser uklar ut i begge vinduene. Det skal ikke være klumper i væsken. Det kan hjelpe å holde pennen opp mot lyset for å se i vinduet. Hvis du oppdager klumper, uansett størrelse, fortsett å slå pennen bestemt mot håndflaten til det er blandet.
2. Jeg har problemer med å blande dosen. Hva skal jeg gjøre?
Husk at før du forbereder dosen må du ta pennen ut av kjøleskapet og la den være ute i minst 15 minutter. Dette gjør at pennen varmes opp til romtemperatur. Det vil være lettere å blande legemidlet hvis pennen er romtemperert.
Sørg for at du holder pennen på enden med knappen og den oransje etiketten. Da blir det lettere å holde pennen riktig og slå den bestemt mot håndflaten.
Det kan også hjelpe å slå vinduet på begge sider mot håndflaten. Fortsett å slå hvis du ser noen klumper.
3. Hvor lenge kan jeg vente med å injisere etter at jeg har blandet legemidlet?
Du må injisere dosen umiddelbart etter at du har blandet den. Hvis du ikke injiserer med en gang kan det danne seg små klumper i pennen og du får kanskje ikke den fulle dosen.
4. Jeg er klar for å injisere dosen. Hva skal jeg gjøre hvis jeg ser luftbobler i pennen?
Det er normalt med luftbobler i pennen. Legemidlet injiseres inn i huden (subkutant). Luftbobler vil ikke skade deg eller påvirke dosen med denne typen injeksjon.
5. Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke klarer å presse inn injeksjonsknappen ordentlig når jeg skal injisere dosen?
Sjekk at du har satt på kanylen fullstendig. Sikre også at du har vridd på knappen til den stoppet, at den oransje etiketten ble borte og at injeksjonsknappen kommer til syne.
Dersom du fremdeles ikke kan presse inn injeksjonsknappen kan det være at kanylen er tilstoppet. Fjern kanylen fra huden og skift ut kanylen med reservekanylen i esken. Se igjennom hvordan du skal sette på kanylen. Velg så et annet injeksjonssted, og avslutt injeksjonen.
Dersom du fremdeles ikke kan presse injeksjonsknappen helt inn, fjern kanylen fra huden. Bruk en kanyleboks for å kaste pennen, som fortsatt har kanylen på.
6. Hvordan vet jeg at jeg har injisert hele dosen?
For å være sikker på at du har fått hele dosen, trykk inn injeksjonsknappen med tommelen til du hører et klikk. Etter klikket, behold kanylen i huden i 10 sekunder. Dette vil gi nok tid til at alt legemidlet går fra pennen og inn i huden.
7. Hvordan kaster jeg Bydureon pennen?
Du trenger en kanyleboks som er stor nok til hele pennen, inkludert kanyle. Påse at boksen har et lokk. Du kan bruke en kanyleboks for risikoavfall, eller en annen beholder i hardplast eller en metallboks. Beholder følger ikke med i kartongen.
Spør på apoteket hvordan du kan kaste beholderen med brukte penner og kanyler på en sikker måte. Beholderen skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

abdomen (bukhule): Abdomen er det anatomiske begrepet for buken eller bukhulen.

alkoholisme (alkoholavhengighet): Sykelig trang til alkohol. Kjennetegnes ved minst 3 av følgende faktorer: 1) Trangen til å innta alkohol vekkes lett. 2) Begrensning av inntaket er vanskelig. 3) Abstinenssymptomer. 4) Toleranseutvikling.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

cellulitt (infeksiøs bindevevsbetennelse): En akutt bakterieinfeksjon som kan oppstå i underhud, dypere bindevev eller mellom organer.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

gallestein (kolelitiasis, cholelitiasis): Små steiner som dannes i galleblæren og blant annet består av kolesterol og kalk. Svært mange mennesker har gallestein uten å oppleve problemer. Noen ganger faller de imidlertid ned i gallegangene og gir tilstopping. Da kan sterke smerter oppstå under høyre ribbensbue, og man kan bli kvalm. I alvorlige tilfeller kan gulsott eller galleblærebetennelse oppstå.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

ketoacidose: Ketoacidose betyr at blodets surhetsgrad øker (pH i blodet synker), som følge av at antall ketonlegemer (stoffer/metabolitter som dannes ved fettforbrenningen) øker kraftig på kort tid. En sterk forsuring av blodet kan være livstruende.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

subkutan (s.c., subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

Bydureon ferdigfylt penn