Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Buscopan 20 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

butylskopolaminbromid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Buscopan er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Buscopan
 3. Hvordan du bruker Buscopan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Buscopan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Buscopan er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til annet bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Buscopan er et legemiddel som brukes ved kramper eller bevegelsesforstyrrelser i mage, tarm eller galleveier. Det brukes også ved krampetilstander i urinveiene og de kvinnelige kjønnsorganer.
Virkestoffet i Buscopan er butylskopolamin. Butylskopolamin blokkerer bestemte nervebaner, blant annet i fordøyelseskanalen, galleveiene, urinveier og kjønnsorganer, og virker dermed spasmolytisk (krampeløsende) her.
 
2. Hva du må vite før du bruker Buscopan
Bruk ikke Buscopan
 • dersom du er allergisk overfor butylskopolamin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har en eller flere av følgende sykdommer eller symptomer:
  • forstørret prostata med vannlatingsbesvær (prostatahypertrofi)
  • innsnevringer i fordøyelseskanalen
  • mangel på tarmbevegelser eller tilstopping av tarm
  • utvidet tykktarm (megakolon)
  • hurtig hjerterytme (takykardi)
  • muskelsvakhet på grunn av en sykdom som kalles myastenia gravis
  • ubehandlet grønn stær (trangvinklet glaukom)
Hvis du tar blodfortynnende medisiner, skal du ikke få Buscopan injisert i en muskel, men under huden eller i en blodåre.
Dersom noe av dette gjelder deg må du informere lege eller sykepleier før du får Buscopan.
Advarsler og forsiktighetsregler
 • kontakt lege umiddelbart dersom du får alvorlige, uforklarlige magesmerter som vedvarer eller forverres, eller som opptrer sammen med andre symptomer som for eksempel feber, kvalme, oppkast, besvimelse eller blod i avføringen
 • kontakt øyelege umiddelbart dersom du får øyesmerter og røde øyne med synstap etter en Buscopan-injeksjon
Andre legemidler og Buscopan
Rådfør deg med lege, sykepleier eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det foreligger kun begrenset informasjon om bruk av Buscopan under graviditet. Bruk av antikolinerge legemidler nær fødsel kan påvirke fosterets hjerterytme.
Det er ikke klart om barn som ammes kan påvirkes.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye.  Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek
Buscopan kan gi problemer med fokusering av synet (akkommodasjonsforstyrrelser). Det kan også gi svimmelhet. Dersom du får slike symptomer bør du unngå å kjøre eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Buscopan
Buscopan gis som injeksjon av lege eller sykepleier. Den vanlige dosen er:
Voksne: Ved akutte, spastiske smertetilstander injiseres én ampulle (20 mg) under huden, inn i en muskel eller langsomt intravenøst flere ganger daglig. Maksimal daglig dose på 100 mg bør ikke overskrides.
Bruk av Buscopan hos barn
Spedbarn og småbarn: I sterkere tilfeller gis 1/4 ampulle (5 mg) tre ganger daglig.
Buscopan bør ikke tas over lengre tid uten at årsaken til magesmerten undersøkes.
Dersom du tar for mye av Buscopan
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege, sykepleier eller apotek.
Overdosering med Buscopan kan gi antikolinerge effekter (f.eks. munntørrhet, hurtig hjerterytme (takykardi), lammelse i øyets innstillingsapparat (akkomodasjonsparese), svak puls, nedsatt åndedrett).
Spør lege, sykepleier eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos mellom 1 og 10 av 100 pasienter):
 • problemer med fokusering av synet
 • hurtig hjerterytme
 • svimmelhet
 • munntørrhet
Bivirkninger med ukjent frekvens (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • Anafylaktisk sjokk (inkludert tilfeller med dødelig utgang)
 • anafylaktiske (allergiske) reaksjoner
 • tungpustethet
 • hudreaksjoner (inkludert elveblest, utslett, rødme i huden og kløe)
 • andre overfølsomhetsreaksjoner
 • utvidete pupiller
 • økt trykk i øyet
 • blodtrykksfall
 • rødming
 • små, kløende blærer i huden (dyshidrose)
 • vannlatingsbesvær
Det er i tillegg rapportert om enkelte tilfeller av alvorlige hudreaksjoner (Stevens Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Buscopan
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og etiketten på ampullen etter «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Buscopan
 • Virkestoff er butylskopolaminbromid 20 mg/ml.
 • Andre innholdsstoffer er natriumklorid 6 mg, vann til injeksjonsvæsker til 1 ml.
Hvordan Buscopan ser ut og innholdet i pakningen
Én pakning inneholder 5 ampuller à 1 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
sanofi-aventis Norge AS, Postboks 133, 1325 Lysaker
Tilvirker
Sanofi S.p.A
Via Valcanello 4,
03012 Anagni (FR)
Italia
Boehringer Ingelheim España S.A.
Sant Cugat del Vallés
Barcelona
Spania
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 27.08.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

intravenøst (i.v., intravenøs): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

tungpustethet (dyspné, tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.