Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Brymont 2 mg/ml øyedråper, oppløsning

brimonidintartrat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Brymont er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Brymont
 3. Hvordan du bruker Brymont
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Brymont
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Brymont er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hver flaske av Brymont inneholder 5 ml med øyedråper.
Brymont inneholder virkestoffet brimonidintartrat.
Brymont brukes til å redusere trykket i øyet ved grønn stær (glaukom) eller okulær hypertensjon) (forhøyet trykk i øyet).
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Brymont
Bruk ikke Brymont
 • dersom du er allergisk overfor brimonidintartrat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du bruker monoaminoksidase (MAO)-hemmere, f.eks. fenelzin eller isokarboksazid, som ofte brukes til behandling av depresjon
 • dersom du bruker trisykliske antidepressiva (f.eks. amitriptylin, imipramin) eller mianserin, som ofte brukes til behandling av depresjon
 • dersom du ammer eller planlegger å amme
 • til nyfødte eller spedbarn (under 2 år)
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Brymont dersom du
 • har eller har hatt depresjon, redusert blodtilførsel til hjernen, hjerteproblemer, blodtrykksproblemer eller forstyrrelser i blodtilførselen til armer og ben
 • har eller har hatt nyre- eller leverproblemer
 • bruker myke (hydrofile) kontaktlinser
Bruk av Brymont hos barn og ungdom under 17 år
Brymont skal ikke brukes til spedbarn og barn under 2 år.
Brymont er ikke anbefalt til bruk hos barn (i alderen 2–12 år).
Brymont er ikke undersøkt hos ungdom (12–17 år).
Andre legemidler og Brymont
Snakk med lege eller apotek før du bruker Brymont dersom du har andre øyesykdommer. Dette gjelder også dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, spesielt:
 • smertestillende midler (f.eks. kombinasjonen kodein/paracetamol), beroligende midler (mot stress eller for å få sove, f.eks. diazepam, alprozolam), opiater (f.eks. morfin), barbiturater (f.eks. fenobarbital), eller dersom du regelmessig drikker alkohol
 • legemidler til behandling av depresjon (f.eks. fluoksetin, paroksetin eller venlafaksin), til behandling av hjertesykdom (f.eks. digoksin) eller til å senke blodtrykket (f.eks. bendrofluazid, atenolol, lisinopril, reserpin)
 • prazosin, et legemiddel som ofte brukes til behandling av forstørret prostata
 • klorpromazin og metylfenidat som ofte brukes til behandling av visse psykiatriske lidelser
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler mot andre sykdommer. Dette gjelder også reseptfrie legemidler eller dersom dosen av noen av legemidlene du bruker endres.
Graviditet og amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Brymont skal kun brukes ved graviditet dersom legen har anbefalt det. Skal ikke brukes dersom du ammer eller planlegger å amme.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Brymont kan forårsake døsighet eller tretthet hos enkelte pasienter. Det kan også forårsake tåkesyn eller synsforstyrrelser, som kan forverres om natten eller ved dårlig lys. Du bør vente med å kjøre bil eller bruker maskiner til dette har gått over.
Brymont inneholder benzalkoniumklorid
Brymont inneholder konserveringsmidlet benzalkoniumklorid som kan forårsake øyeirritasjon og kan misfarge myke kontaktlinser.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Brymont
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Unngå kontakt med myke kontaktlinser. Fjern kontaktlinser før drypping og vent minst 15 minutter før linsene settes inn igjen.
Den anbefalte dosen er én dråpe to ganger daglig i det berørte øyet/de berørte øynene, med ca. 12 timers mellomrom, f.eks. morgen og kveld.
Dersom du bruker det sammen med andre øyedråper, skal du vente 5–15 minutter før du bruker de andre øyedråpene.
Bruk av Brymont hos barn og ungdom under 17 år
Brymont skal ikke brukes til nyfødte eller spedbarn under 2 år.
Brymont er ikke anbefalt til bruk hos barn (i alderen 2–12 år).
Brymont er ikke undersøkt hos ungdom (i alderen 12–17 år).
Bruksanvisning:
Brymont skal kun brukes som øyedråper. Skal ikke svelges.
Vask alltid hendene før du bruker øyedråpene. Drypp én dråpe Brymont i hvert øye som skal behandles på følgende måte:
1. Len hodet bakover og se opp i taket.
2. Trekk nedre øyelokk forsiktig nedover til det dannes en liten lomme.
3. Snu flasken opp-ned og klem ut én dråpe i øyet.
4. Lukk øyet som behandles, klem fingeren mot indre øyekrok (øyekroken nærmest nesen) og hold i 1 minutt.
5. Skru korken på igjen umiddelbart etter bruk.
Unngå at tuppen av dråpeflasken berører øyet eller noe annet.
Dersom du tar for mye av Brymont
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har dryppet for mange dråper av Brymont i øyet (øynene), er det lite sannsynlig at det vil være skadelig. Ta neste dose til vanlig tid. Kontakt lege omgående dersom dråper har blitt svelget, da det kan medføre lavt blodtrykk, høyt blodtrykk, nedsatt bevissthet, lav puls, redusert muskelspenning, pustevansker og lav kroppstemperatur som kan kreve behandling på sykehus.
Dersom du har glemt å ta Brymont
Dersom du har glemt en dose skal du ta den så snart du husker det. Hvis det nesten er tid for neste dose, skal imidlertid behandlingen bare fortsette med neste dose som planlagt. Dosen skal ikke overskride én dråpe 2 ganger daglig i det berørte øyet/de berørte øynene.
Dersom du avbryter behandling med Brymont
Ikke avbryt behandling med dette legemidlet uten å rådføre deg med legen først.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Slutt å bruke Brymont og kontakt lege omgående dersom du får noen av følgende symptomer (generell allergisk reaksjon):
 • hevelse i ansikt, tunge eller svelg
 • svelgevansker
 • utslett eller pustevansker
Svært vanlige: kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer:
 • En allergisk reaksjon i øyet, follikler (blærer) eller hvite flekker i fremre del av øyet, tåkesyn, rødhet, svie, stikking, følelse av fremmedlegeme i øyet eller kløe
 • Hodepine, munntørrhet, retthet/døsighet
Vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer:
 • Endringer i øyets overflate, rødhet, hevelse, smerter og ømhet i øyet eller øyelokket, synsforstyrrelser, klebrige øyne, lysfølsomet, irritasjon, tørrhet, tårer, hvitfarging i fremre del av øyet
 • Svimmelhet, forkjøleseslignende symptomer, mage- og tarmplager, smaksforstyrrelser, generell svakhet
Mindre vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer:
 • Depresjon, hjertebank, endret hjertefrekvens, tørrhet i nesen, generelle allergiske reaksjoner
Sjeldne: kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer:
 • Tungpustethet
Svært sjeldne: kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer
 • Betennelse i øyet, redusert pupillstørrelse
 • Søvnløshet, besvimelse, høyt eller lavt blodtrykk
Noen av disse bivirkningene kan skyldes allergi overfor noen av innholdsstoffene i Brymont.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Brymont
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Skal ikke brukes dersom flaskens forsegling er brutt før flasken tas i bruk.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og flasken etter EXP
Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Bruk ikke samme flaske i mer enn 28 dager etter åpning, selv om den ikke er tom.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevar flasken i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Brymont
 • Virkestoffet i Brymont er brimonidintartrat. 1 ml oppløsning inneholder 2,0 mg brimonidintartrat, som tilsvarer 1,3 mg brimonidin.
 • Andre innholdsstoffer er benzalkoniumklorid (konserveringsmiddel), polyvinylalkohol, natriumklorid, natriumsitrat, sitronsyremonohydrat, vann til injeksjonsvæsker og natriumhydroksid eller saltsyre (til pH-justering).
Hvordan Brymont ser ut og innholdet i pakningen
Brymont er en klar, grønngul til lys grønngul oppløsning i en plastflaske inneholdende 5 ml oppløsning.
Brymont er tilgjengelig i pakninger med 1, 2 eller 3 flasker.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført i alle land.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen:
Blumont Pharma Ltd
23 Moortown Close
Grantham, Lincs
NG31 9GG
Storbritannia
Tilvirker:
Farmigea S.p.A
Via G.B. Oliva, 6/8
56121 Pisa
Italia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 18.03.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

monoaminoksidase (mao): (MAO: monoaminoksidase) Enzym som bryter ned såkalte monoaminer som for eksempel serotonin, dopamin og noradrenalin. Enzymet finnes i to former, A og B. Se også MAOH; monoaminoksidasehemmer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

opiat (opioid): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

smertestillende midler (analgetikum, analgetika, smertestillende middel): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

tungpustethet (dyspné, tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.