Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Brulidine 0,15 % krem

dibrompropamidinisetionat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Brulidine er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Brulidine
 3. Hvordan du bruker Brulidine
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Brulidine
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Brulidine er og hva det brukes mot
Dette legemidlet er reseptfritt. Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Virkestoffet i Brulidine krem er dibrompropamidinisetionat som er et bakteriedrepende middel. Kremen er virksom mot mange forskjellige typer bakterier.
Brulidine krem brukes som desinfiserende sårkrem ved:
 • eksem som er smittet med bakterier
 • seboreisk eksem (en betennelsesaktig eksem med tørr, fuktig eller fettete skjelling i huden).
 • overflatiske hudinfeksjoner ved sår eller kutt
 
2. Hva du må vite før du bruker Brulidine
Bruk ikke Brulidine
 • dersom du er allergisk overfor dibrompropamidinisetionat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er allergisk overfor parabener (konserveringsmidler) og bromforbindelser.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Brulidine krem.
Langtidsbruk kan påvirke sårtilheling og kan forårsake hudskader hos spedbarn.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Ingen uheldige effekter på fosteret er vist.
Amming
Går ikke over i morsmelk.
 
3. Hvordan du bruker Brulidine
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Smør et tynt lag på det angrepne området av huden 2-3 ganger daglig. Ved behov kan du dekke til området med en steril bandasje.
Dersom du tar for mye av Brulidine
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Lokal irritasjon på stedet hvor Brulidine er påført kan forekomme. Det er sett tilfeller av allergisk utslett utløst av Brulidine krem, dersom du opplever dette bør du slutte å bruke Brulidine krem med en gang.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Brulidine
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Brulidine
 • Virkestoff(er) er dibrompropamidinisetionat
 • Hjelpestoffer er ricinusolje, cetostearylalkohol, makrogolstearat, silikon M.S., antifoam, renset vann, aroma samt konserveringsmiddelet metylparahydroksybenzoat (E218)
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
sanofi-aventis Norge AS, Postboks 133, 1325 Lysaker.
Tilvirker
Sanofi Winthrop Industrie, Amilly, Frankrike.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 19.10.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.