Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Brufen Retard 800 mg depottabletter

ibuprofen

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Brufen Retard er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Brufen Retard
 3. Hvordan du bruker Brufen Retard
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Brufen Retard
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Brufen Retard er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Ibuprofen er et ikke-steroid betennelsesdempende middel (NSAID) med smertestillende, betennelsesdempende og febernedsettende effekt.
Brufen Retard depottabletter brukes ved kronisk leddgikt og slitasjegikt.
 
2. Hva du må vite før du bruker Brufen Retard
Bruk ikke Brufen Retard
 • dersom du er allergisk overfor ibuprofen eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • ved aktivt eller tidligere gjentatte episoder med magesår eller blødninger i mage/tarmsystemet.
 • dersom du tidligere har hatt mageblødninger eller magesår pga. bruk av ikke-steroide betennelsesdempende legemidler (NSAIDs).
 • dersom acetylsalisylsyre eller andre ikke-steroide betennelsesdempende legemidler har forårsaket astma, elveblest eller neseslimhinnebetennelse.
 • dersom du har alvorlig hjertesvikt, alvorlig leversvikt og/eller nyresvikt.
 • dersom du er mer enn 6 måneder gravid.
 • dersom du har sykdommer som kan forsterke faren for blødning.
Advarsler og forsiktighetsregler
Vis forsiktighet ved bruk av Brufen Retard.
Antiinflammatoriske/smertestillende legemidler som ibuprofen kan være forbundet med en liten økt risiko for hjerteinfarkt eller slag, spesielt hvis de brukes i høye doser. Ikke bruk behandlingen i lengre tid eller i høyere dose enn anbefalt.
Du bør diskutere behandlingen med lege eller farmasøyt før du tar Brufen Retard dersom du:
 • har hjerteproblemer som hjertesvikt, angina (brystsmerter), eller hvis du har hatt et hjerteattakk, bypassoperasjon, perifer arteriell sykdom (dårlig sirkulasjon i bena pga. trange eller blokkerte arterier) eller noen form for slag (inkludert "drypp" eller transitorisk iskemisk attakk "TIA").
 • har høyt blodtrykk, diabetes, høyt kolesterol, familiehistorie med hjertesykdom eller slag eller hvis du røyker.
 • tidligere har hatt mage-/tarmsår eller plages med for mye magesyre, da du må vise stor forsiktighet ved bruk av preparatet og kontrolleres nøye.
 • får magesmerter eller andre tegn på sår eller blødninger i mage eller tarm, slik som forbigående svart eller blodig avføring eller blodig oppkast. Kontakt da legen din. Hvis du er eldre eller tar andre legemidler som øker faren for reaksjoner i mage og tarm, kan det være at legen din vil gi deg et legemiddel som beskytter mage og tarm, i tillegg til Brufen Retard.
 • har blodlevringsforstyrrelser eller bruker blodfortynnende legemidler. Brufen Retard kan føre til forlenget blødningstid og må da brukes med stor forsiktighet.
 • har nedsatt nyre-, hjerte- og leverfunksjon.
 • har systemisk lupus erythematosus (SLE) eller annen bindevevssykdom.
 • har fysiske skader, inkludert beinbrudd, siden det er en risiko for at langtidsbehandling med Brufen Retard kan forsinke tilhelingsprosessen.
 • er sterkt dehydrert. Det er en risiko for nedsatt nyrefunksjon, spesielt hos dehydrerte barn, ungdom og eldre.
 • prøver å bli gravid, da det må utvises forsiktighet ved bruk av Brufen Retard.
 • bruker Brufen Retard over lengre tid. Ved langtidsbruk (>3 mnd) av Brufen Retard med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med doseøkning. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Brufen Retard bør lege kontaktes.
 • har eller har hatt astma, vedvarende tett eller rennende nese eller allergiske sykdommer da det er en risiko for å utvikle bronkospasmer (tette luftveier), elveblest eller angioødem (allergisk reaksjon i dypere lag av hud og slimhinne).
 • tidligere har hatt hjertesvikt eller høyt blodtrykk.
 • samtidig bruker andre ikke-steroide betennelsesdempende legemidler (NSAIDs) inkludert COX-2-hemmere), da kombinasjonen bør unngås. NSAIDs, inkludert Brufen Retard, kan maskere tegn på infeksjon.
 • er eldre. Økende alder medfører økt risiko for bivirkninger.
 • får tåkesyn; da må øynene kontrolleres nøye. Ved langtidsbehandling må også øynene kontrolleres.
 • har tarmsykdom som ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom.
 • alvorlige hudreaksjoner er rapportert i forbindelse med Brufen Retard behandling. Avslutt behandlingen med Brufen Retard og oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart, dersom du får hudutslett, lesjoner i slimhinnene, blemmer eller andre tegn på allergi. Dette kan være symptomer på en alvorlig hudreaksjon. Se avsnitt 4.
 • får vannkopper.
 • inntar Brufen Retard sammen med alkohol, da det kan føre til forverring av bivirkninger, spesielt bivirkninger som angår mage-tarm eller hjerne og ryggmarg.
Andre legemidler og Brufen Retard
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Legemidler som kan påvirke eller bli påvirket av behandling med Brufen Retard:
 • Legemidler som er antikoagulerende (dvs. blodfortynnende/blodproppsforebyggende f.eks. aspirin/acetylsalisylsyre, warfarin, tiklopedin)
 • Legemidler som senker høyt blodtrykk (ACE-hemmere som f.eks. kaptopril, betablokkere som f.eks atenolol-legemidler og angiotensin-II reseptorantagonister som f.eks. losartan)
 • Legemidler mot depresjon (såkalte SSRIs)
 • Legemidler av typen aminoglykosider mot infeksjon
 • Visse vanndrivende legemidler (furosemid, bumetanid og hydroklortiazid)
 • Metotreksat mot leddgikt, psoriasis og ulike typer kreft
 • Ciklosporin og takrolimus ved f.eks. organtransplantasjon eller hyperaktivt immunforsvar
 • Litium ved psykiske lidelser
 • Kinoloner (f.eks. ciprofloksacin) og sulfonamider mot infeksjon
 • Probenecid mot urinsyregikt
 • Kolestyramin mot forhøyet kolesterol
 • Andre smertestillende legemidler med betennelsesdempende effekt og acetylsalisylsyre må ikke brukes sammen med Brufen Retard uten etter avtale med lege
 • Digitoksin mot hjertesvikt og hjerterytmeforstyrrelser
 • Kortikosteroider
 • Noen naturlegemidler som ginko biloba kan forsterke blødningsrisikoen til Brufen Retard
Zidovudin (til behandling av HIV) kan øke risiko for blodforgiftning når det tas sammen med NSAIDs. Også enkelte andre legemidler kan påvirke eller bli påvirket av behandlingen med Brufen Retard. Derfor bør du alltid søke råd fra lege eller farmasøyt før du bruker Brufen Retard sammen med andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Brufen Retard depottabletter kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Fortell legen din om du planlegger å bli gravid eller om du har vanskeligheter med å bli det.
Som for andre legemidler som inneholder acetylsalisylsyre eller andre ikke-steroide betennelsesdempende midler (NSAIDs), må du dersom du er gravid informere legen din før du bruker Brufen Retard depottabletter. Bruk ikke Brufen Retard depottabletter dersom du er kommet lenger enn 6. måned av graviditeten.
Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Rådfør deg likevel med lege ved mer enn tilfeldig bruk av Brufen Retard depottabletter under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet kan påvirke reaksjonsevnen din. Dette bør du ta hensyn til når det kreves øket årvåkenhet, for eksempel ved å kjøre bil eller bruke maskiner. Dette gjelder i større grad ved samtidig alkoholinntak.
 
3. Hvordan du bruker Brufen Retard
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Voksne: Vanlig døgndose er 2 tabletter i en enkelt dose.
Brufen Retard skal tas med ett glass vann og skal svelges hele og ikke tygges, deles, knuses eller suges på, for å unngå ubehag i munn og irritasjon i svelg. Dersom du har følsom mage anbefales det å ta Brufen Retard med mat.
Bruk av Brufen Retard hos barn og ungdom
Brufen Retard er ikke anbefalt til barn under 12 år.
Dersom du tar for mye av Brufen Retard
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomene kan omfatte kvalme, magesmerter, oppkast (kan være blodig), hodepine, ringing i ørene, forvirring og ufrivillige øyebevegelser. Ved høye doser er det rapportert døsighet, brystsmerter, hjertebank, bevisstløshet, kramper (hovedsakelig hos barn), kraftløshet og svimmelhet, blod i urin, følelse av å være kald og pusteproblemer. Tømming av magesekken kan være effektivt lenge etter inntak.
Dersom du har glemt å ta Brufen Retard
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Brufen Retard
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Brufen Retard forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos 1-10 av 100 pasienter): Hodepine, tretthet, fordøyelsesproblemer, kvalme, diaré, oppkast, magesmerter, tarmgass, forstoppelse, svart avføring, blodig oppkast, mage-tarmblødning, svimmelhet, hudutslett.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos 1-10 av 1000 pasienter): Magekatarr, mage- og tarmsår, hull i mage-tarm-kanalen, betent og sår munn, leverbetennelse, gulsott, unormal leverfunksjon, hevelser i tunge, hals og lepper (angioødem), elveblest, kløe, lysømfintlighetsreaksjon (huden blir følsom for lys), snue, astma, tette luftveier, tung pust, søvnløshet, lett uro, prikking, døsighet, svekket syn, hørselskader, nyreskader, nyresvikt, reduserte nivåer av blodplater, reduksjon i hvite blodceller, blodmangel, overfølsomhet.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos 1-10 av 10 000 pasienter): Kraftige allergiske reaksjoner, en spesiell type hjernehinnebetennelse, depresjon, forvirring, nedsatt synsevne av sentral årsak, synsnervelidelse, øresus, vertigo (svimmelhet), væskeansamling (ødem).
Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 pasienter): Leversvikt, alvorlige former for hudreaksjoner (som f.eks. erythema multiforme (en rekke målskiveformede, røde utslett som kan ha væskeblemme i midten), blemmeformede reaksjoner, Stevens-Johnsens syndrom (en tilstand hvor huden nedbrytes og blir rød, blodig, med blemmer eller skorpedannelse) og toksisk epidermal nekrolyse (en sykdom med blemmer og avskalling av hudens ytterste lag), betennelse i bukspyttkjertelen.
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgengelige data): Tarmbetennelse, Crohns sykdom (kronisk betennelse i mage-tarmkanalen), hjertesvikt, hjerteinfarkt, høyt blodtrykk.
En alvorlig hudreaksjon som kalles DRESS-syndrom kan forekomme. Symptomer på DRESS omfatter: utslett, feber, hevelse av lymfeknuter og økt mengde av en type hvite blodceller (eosinofili). Rødlig, skjellete utbredt utslett med klumper under huden, og blemmer hovedsakelig lokalisert på hudfolder, kropp og armer, ledsaget av feber ved behandlingsstart (akutt generalisert eksantematøs pustulose). Avslutt behandling med Brufen Retard dersom du får noen av disse symptomene og oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart. Se også avsnitt 2.
Legemidler som Brufen Retard kan være forbundet med en liten økning i risiko for hjerteinfarkt eller hjerneslag.
Sjeldne tilfeller av virus-hjernehinnebetennelse er rapportert. Pasienter med autoimmun sykdom, særlig systemisk lupus erythematosus (SLE) bør anvende preparatet kun i samråd med lege. Ved utvikling av hodepine med nakkestivhet, kvalme, oppkast, og feber (symptomer på virus-hjernehinnebetennelse), skal man slutte å ta legemidlet og lege kontaktes.
Sjeldne tilfeller av alvorlige hudinfeksjoner er rapportert i forbindelse med vannkopper. Ved bruk av NSAID, kan en betennelse i huden oppstå eller forverres (f.eks. nekrotiserende fasciitt, en sjelden bakteriell infeksjon, kan utvikles og kjennetegnes med intense smerter, høy feber, hoven og varm hud, blemmer og nekrose (lokal celledød)). Ved tegn på infeksjon i huden eller forverring av hudinfeksjon, skal lege kontaktes umiddelbart.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Brufen Retard
Oppbevares ved høyst 25ºC. Hold beholderen tett lukket for å beskytte mot fuktighet.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Brufen Retard
 • Virkestoff er ibuprofen 800 mg.
 • Andre hjelpestoffer er xantangummi, povidon, stearinsyre, vannfri kolloidal silika, talkum, hypromellose.
Hvordan Brufen Retard ser ut og innholdet i pakningen
Brufen Retard 800 mg depottabletter er filmdrasjerte. Depottablettene er tilgjengelig i pakninger på 100 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerMarkedsføringstillatelsen
Mylan Healthcare Norge AS
Postboks 194
1371 Asker
Norge
Tilvirkere:
FAMAR A.V.E.,
7 Anthoussa Ave.,
153 49 Anthoussa Attiki,
Greece
FAMAR A.V.E.,
49th km Athens-Lamia,
190 11 Avlona,
Greece
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 30.09.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

cox (cyklooksygenase): (COX: cyklooksygenase) Et enzym i kroppen som kan danne stoffer som øker smerte, feber og betennelse. Cyklooksygenase finnes i to former, COX-1 og COX-2. COX-1 danner også stoffer som beskytter magens slimhinne og som er nødvendig for å stoppe blødninger. COX-2 oppstår hovedsakelig ved betennelse. COX-enzymer hemmes av mange vanlige smertestillende legemidler.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hjerneslag (slag, slaganfall): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.

hjerteattakk (hjerteinfarkt, myokardinfarkt): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

slitasjegikt (artrose, osteoartrose, osteoartritt): Nedbrytning av den glatte leddbrusken på overflaten av ben som er tilsluttet et ledd. Nedbrytningen kan være forårsaket av slitasje, skade eller sykdom, og kan gjøre det smertefullt å bevege leddet. Artrose forekommer hovedsakelig hos eldre mennesker. Oftest er det kneledd, hofteledd, fingerledd og ankler som berøres.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.