Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Bronwel sugepastiller

Ekstrakt av timian

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som apoteket har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 5 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Bronwel er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Bronwel
 3. Hvordan du bruker Bronwel
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Bronwel
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Bronwel er og hva det brukes mot
Bronwel er et tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk for å lindre irritert hals og lette opphosting av seigt slim ved forkjølelse hos voksne og barn over 6 år.
Indikasjonene for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på erfaring fra lang brukstradisjon.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 5 dager.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Bronwel
Bruk ikke Bronwel:
 • dersom du er allergisk overfor timian, andre planter i leppeblomstfamilien eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege ved feber, pustevansker eller langvarig hoste.
Barn
På grunn av at det ikke foreligger tilstrekkelige data samt risiko for utilsiktet svelging av sugepastillen hel, er bruk til barn under 6 år ikke anbefalt.
Andre legemidler og Bronwel
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Interaksjoner med andre legemidler er ikke kjent.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer eller tror du kan være gravid.
Da det ikke foreligger tilstrekkelige data er bruk under graviditet og amming ikke anbefalt.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er ikke gjort undersøkelser vedrørende påvirkningen på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Det er ikke kjent at noen av innholdsstoffene forårsaker døsighet.
Bronwel inneholder fruktose og sorbitol
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Diabetikere bør være oppmerksomme på at én sugepastill tilsvarer ca. 0,1 karbohydratenheter. Hvis du har diabetes mellitus, bør du ta hensyn til dette.
 
3. Hvordan du bruker Bronwel
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som apoteket har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosering og bruksmåte
Inntas via munnen.
Voksne og ungdom over 12 år:
1 - 2 sugepastiller smeltes langsomt i munnen hver 4. time (4 ganger daglig).
Ved behov kan opp til 12 sugepastiller tas per dag.
Barn 6 - 12 år:
1 sugepastill smeltes langsomt i munnen 3 ganger daglig.
Barn under 6 år:
På grunn av at det ikke foreligger tilstrekkelige data samt risiko for utilsiktet svelging av sugepastillen hel, er bruk til barn under 6 år ikke anbefalt.
Behandlingstid:
Egenbehandling med Bronwel bør begrenses til fem dager. Rådfør deg med lege dersom ingen vesentlig bedring skjer.
Dersom du tar for mye av Bronwel
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du tar for stor dose av dette legemidlet kan eventuelle bivirkninger bli mer intense.
Kontakt lege dersom dette skjer.
Dersom du har glemt å ta Bronwel
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Legemidler som inneholder timian kan forårsake overfølsomhetsreaksjoner samt magebesvær. Hyppigheten er ikke kjent.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Bronwel
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter Utl.dato og på blisterpakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Bronwel
 • Virkestoff per pastill er 59,5 mg ekstrakt (som nativt ekstrakt) (7-13:1) av Thymus vulgaris L., herba eller Thymus Zygis L, herba, eller en blanding av begge arter (timian) Ekstraksjonsmiddel: vann
 • Andre innholdsstoffer er: akasiagummi, fruktose, sorbitol, maltodekstrin, sitronsyre, sakkarinnatrium, aroniasmak, skogsbærsmak, flytende parafin, bivoks, renset vann.
Hvordan Bronwel ser ut og innholdet i pakningen
Sekskantede, brune sugepastiller.
Pakning: Blisterpakninger som inneholder 10, 20 eller 40 sugepastiller.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Kwizda Pharma GmbH, Effingergasse 21, A-1160 Vienna, Østerrike
Tilvirker
Kwizda Pharma GmbH, Effingergasse 21, A-1160 Vienna, Østerrike
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen
Phytosun, Box 622, SE-194 26 Upplands Väsby, Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 11.05.2015

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.