Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Bronkyl 200 mg brusetabletter

acetylcystein

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger, som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre innen 7 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Bronkyl er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Bronkyl
 3. Hvordan du bruker Bronkyl
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Bronkyl
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Bronkyl er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva Bronkyl er
Bronkyl inneholder virkestoffet acetylcyctein som løser seigt slim i luftveiene ved å gjøre det mer tyntflytende, og dermed lettere å hoste opp.
Hva Bronkyl brukes mot
Voksne og barn over 6 år: korttidsbehandling av seigt slim i luftveiene.
Du må kontakte lege innen 7 dagers behandling dersom plangene blir verre eller ikke blir bedre.
 
2. Hva du må vite før du bruker Bronkyl
Bruk ikke Bronkyl
Bronkyl skal ikke brukes hos barn under 2 år.
Bronkyl skal ikke brukes hvis du er allergisk overfor acetylcystein eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Bronkyl
 • dersom du hoster opp blodfarget slim. Ta kontakt med lege da dette kan være tegn på alvorlig sykdom som trenger annen behandling.
 • dersom du tidligere har hatt magesår.
 • dersom du har astma, eller har hatt kramper i luftveiene (bronkospasme) tidligere.
Andre legemidler og Bronkyl
Hostedempende medisiner undertrykker hosterefleksen og kan føre til at du ikke får hostet opp slim. Bruk derfor ikke hostedempende medisiner sammen med Bronkyl uten at det er avtalt med lege.
Bronkyl kan også påvirke effekten av nitroglyserin. Rådfør deg med legen dersom du bruker slike midler sammen med Bronkyl.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det er liten erfaring med bruk av Bronkyl under graviditet. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Bronkyl dersom du er gravid.
Det er ukjent om Bronkyl går over i morsmelk. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Bronkyl ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Bronkyl antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Bronkyl inneholder
Dette legemidlet inneholder laktose og sorbitol. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Bronkyl inneholder 99 mg natrium pr. tablett. Dersom du følger natriumredusert diett, må dette tas i betraktning.
 
3. Hvordan du bruker Bronkyl
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne over 18 år: 1 brusetablett 2-3 ganger daglig.
Barn over 6 år: 1 brusetablett 2 ganger daglig.
Løs opp brusetabletten i 1/2-1 glass vann før bruk.
Dersom du har fått resept fra legen din på Bronkyl skal du alltid følge doseringen som legen har bestemt.
Hvis du mener virkningen av Bronkyl er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Bronkyl
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek
Symptomer på at du har tatt for mye Bronkyl kan være: Kvalme og oppkast.
Dersom du har glemt å ta Bronkyl
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett. Fortsett behandlingen som anbefalt.
Dersom du avbryter behandling med Bronkyl
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Vanlige bivirkninger (oppleves av flere enn 1 av 100 personer, men færre enn 1 av 10):
Kvalme, diaré.
Mindre vanlige bivirkninger (oppleves av flere enn 1 av 1000 personer, men færre enn 1 av 100):
Magesmerter.
Sjeldne bivirkninger (oppleves av flere enn 1 av 10 000 personer, men færre enn 1 av 1000):
Hudutslett (eksantem, urtikaria) og kløe. Opphovnet ansikt, leppe, tunge og svelg (angioødem). Krampe i luftveiene (bronkospasme)..
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Bronkyl
Hold tablettrøret tett lukket.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og tablettrøret. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Bruk ikke Bronkyl hvis du oppdager at tablettene er skadet av fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Bronkyl
 • Virkestoff er acetylcystein.
 • Andre innholdsstoffer er: Vannfri sitronsyre, natriumsitrat, natriumcyklamat, sakkarinnatrium, mannitol, natriumhydrogenkarbonat, vannfri natriumkarbonat, laktose, sitronaroma (inneholder sitronoljer, mannitol (E421), maltodekstrin, glukonolakton D (E575), sorbitol (E420), kolloidal vannfri silika).
Hvordan Bronkyl ser ut og innholdet i pakningen
Runde, hvite brusetabletter.
Pakninger med 10 og 25 brusetabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Karo Pharma AS
Østensjøveien 27
Postboks 6733 Etterstad
0609 Oslo
Norge
Tlf: 22 99 86 00.
e-post: sales@karopharma.no.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 04/2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).