Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Bronkyl forte 600 mg brusetabletter

acetylcystein

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er unntatt fra reseptplikt. Bruk alltid Bronkyl forte nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger, som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre innen 7 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Bronkyl forte er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Bronkyl forte
 3. Hvordan du bruker Bronkyl forte
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Bronkyl forte
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Bronkyl forte er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva Bronkyl forte er
Bronkyl forte løser opp seigt slim ved å gjøre det mer tyntflytende, og dermed lettere å hoste opp.
Hva Bronkyl forte brukes mot
Voksne over 18 år: korttidsbehandling av seigt slim i luftveiene.
Du må kontakte lege innen 7 dagers behandling dersom plagene blir verre eller ikke blir bedre.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Bronkyl forte
Bruk ikke Bronkyl forte
Bronkyl forte skal ikke brukes hos barn og ungdom under 18 år.
Bronkyl forte skal ikke brukes hvis du er allergisk overfor acetylcystein eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Bronkyl forte
 • dersom du hoster opp blodfarget slim. Ta kontakt med lege da dette kan være tegn på alvorlig sykdom som trenger annen behandling.
 • dersom du tidligere har hatt magesår.
 • dersom du har astma, eller har hatt kramper i luftveiene (bronkospasme) tidligere.
Andre legemidler og Bronkyl forte
Hostedempende medisiner undertrykker hosterefleksen og kan føre til at du ikke får hostet opp slim. Bruk derfor ikke hostedempende medisiner sammen med Bronkyl forte uten at det er avtalt med lege.
Bronkyl forte kan også påvirke effekten av nitroglyserin. Rådfør deg med legen dersom du bruker slike midler sammen med Bronkyl forte.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det er liten erfaring med bruk av Bronkyl forte under graviditet. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Bronkyl forte dersom du er gravid.
Det er ukjent om Bronkyl forte går over i morsmelk. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Bronkyl forte ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Bronkyl forte antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Bronkyl forte inneholder
Dette legemidlet inneholder laktose og sorbitol. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Bronkyl forte inneholder 6 mmol (139 mg) natrium pr. tablett. Dersom du følger natriumredusert diett, må dette tas i betraktning.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Bronkyl forte
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget, eller slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne over 18 år: 1 brusetablett daglig.
Løs opp brusetabletten i 1/2-1 glass vann før bruk.
Hvis du mener virkningen av Bronkyl forte er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Bronkyl forte
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på at du har tatt for mye Bronkyl forte kan være: Kvalme og oppkast.
Dersom du har glemt å ta Bronkyl forte
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett. Fortsett behandlingen som anbefalt.
Dersom du avbryter behandling med Bronkyl forte
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Vanlige bivirkninger (oppleves av flere enn 1 av 100 personer, men færre enn 1 av 10):
Kvalme, diaré.
Mindre vanlige bivirkninger (oppleves av flere enn 1 av 1000 personer, men færre enn 1 av 100):
Magesmerter.
Sjeldne bivirkninger (oppleves av flere enn 1 av 10 000 personer, men færre enn 1 av 1000):
Hudutslett (eksantem, urtikaria) og kløe. Opphovnet ansikt, leppe, tunge og svelg (angioødem). Krampe i luftveiene (bronkospasme)..
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Bronkyl forte
Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot lys og fuktighet.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på tablettrøret. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden. Innenfor utløpsdatoen er legemidlets holdbarhet 2 år etter første åpning av tablettrøret.
Bruk ikke Bronkyl forte hvis du oppdager at tablettene er skadet av fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Bronkyl forte
 • Virkestoff er acetylcystein.
 • Andre innholdsstoffer er: Vannfri sitronsyre, askorbinsyre, natriumsitrat, natriumcyklamat, sakkarinnatrium, mannitol, natriumhydrogenkarbonat, vannfri natriumkarbonat, vannfri laktose, magnesiumstearat, sitronaroma (inneholder sitronoljer, mannitol (E421), maltodekstrin, glukonolakton D (E575), sorbitol (E420), kolloidal vannfri silika).
Hvordan Bronkyl forte ser ut og innholdet i pakningen
Runde, hvite brusetabletter med delestrek på den ene siden og diameter 20 mm.
Pakninger med 10 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Karo Pharma AS
Østensjøveien 27
Postboks 6733 Etterstad
0609 Oslo
Norge
Tlf: 22 99 86 00
e-post: sales@karopharma.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 05/2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).