Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Bosentan Aurobindo 62,5 mg tabletter, filmdrasjerte

Bosentan Aurobindo 125 mg tabletter, filmdrasjerte

bosentan

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva BosentanAurobindo er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker BosentanAurobindo
 3. Hvordan du bruker Bosentan Aurobindo
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Bosentan Aurobindo
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva BosentanAurobindo er og hva det brukes mot
Bosentan Aurobindo tabletter inneholder bosentan, som blokkerer et naturlig forekommende hormon som kalles endotelin-1 (ET-1) som innsnevrer blodårer. Bosentan Aurobindo får derfor blodårene til å utvide seg og tilhører legemiddelgruppen som kalles "endotelinreseptorantagonister".
Bosentan Aurobindo brukes for å behandle:
 • Lungearteriehypertensjon (PAH). PAH er en sykdom som medfører innsnevring av blodårene i lungene, og dette fører til høyt blodtrykk i blodårene (lungearteriene) som fører blod fra hjertet til lungene. Dette trykket reduserer mengden av oksygen som går over i blodet i lungene og gjør fysisk aktivitet vanskeligere. Bosentan Aurobindo utvider lungearteriene og gjør det lettere for hjertet å pumpe blod gjennom dem. Dette reduserer blodtrykket og lindrer symptomene.
Bosentan Aurobindo brukes for å behandle pasienter med lungearteriehypertensjon (PAH) klasse III, for å bedre treningskapasitet (evnen til å drive fysisk aktiviet) og symptomer. "Klassen" viser til sykdommens alvorlighetsgrad: "Klasse III" innebærer uttalt begrensning av fysisk aktivitet. Noe bedring er også vist hos pasienter med PAH klasse II."Klasse II" innebærer en viss begrensning av fysisk aktivitet. Typen PAH som Bosentan Aurobindo er indisert for kan være:
 • primær (ingen kjent årsak eller familiær);
 • forårsaket av skleroderma (også kalt systemisk sklerose, en sykdom hvor det er unormal vekst av bindevevet som støtter huden og andre organer);
 • forårsaket av kongenital (medfødt) hjertefeil med shunts (unormale passasjer) som medfører unormal blodgjennomstrømning i hjerte og lunger.

 

 • Digitale sår (sår på fingrene og tærne) hos voksne pasienter med en tilstand kalt skleroderma. Bosentan Aurobindo reduserer antall nye sår som oppstår på fingrene og tærne.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker BosentanAurobindo
Bruk ikke Bosentan Aurobindo:
 • dersom du er allergisk overfor bosentan eller noen av de andre innholdstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har leverproblemer (spør legen din)
 • dersom du er gravid eller kan bli gravid fordi du ikke bruker en pålitelig prevensjonsmetode. Les informasjonen under “Prevensjon” og “Andre legemidler og Bosentan Aurobindo”
 • dersom du bruker ciklosporin A (et legemiddel som brukes etter transplantasjon eller til behandling av psoriasis)
Informer legen din hvis noe av dette gjelder deg.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Bosentan Aurobindo.
Prøver legen tar før behandlingen
 • en blodprøve for å sjekke din leverfunksjon
 • en blodprøve for å sjekke om du har anemi (lavt hemoglobin)
 • en graviditetstest hvis du er kvinne i fruktbar alder
Hos noen pasienter som har tatt Bosentan Aurobindo er det funnet unormale leverfunksjonsprøver og anemi (lavt hemoglobin).
Prøver legen tar under behandlingen
Ved behandling med Bosentan Aurobindo avtaler legen din regelmessige blodprøver for å se etter endringer i leverfunksjon og hemoglobinnivå.
Se også pasientkortet (inne i pakningen med Bosentan Aurobindo tabletter) vedrørende alle disse prøvene. Det er viktig at du får tatt disse regelmessige blodprøvene så lenge du tar Bosentan Aurobindo. Vi foreslår at du noterer datoene for de siste og neste prøvene i pasientkortet (datoene kan du få fra legen), slik at du lettere husker neste prøve.
Blodprøver for leverfunksjon
Disse utføres hver måned gjennom hele behandlingsperioden med Bosentan Aurobindo. Etter en doseøkning vil ytterligere én test tas etter 2 uker.
Blodprøver for anemi
Disse utføres hver måned de første 4 behandlingsmånedene, deretter hver 3.måned, da pasienter som tar Bosentan Aurobindo kan få anemi.
Hvis disse resultatene er unormale, kan legen din beslutte å redusere dosen eller stanse behandlingen med Bosentan Aurobindo og ta ytterligere prøver for å undersøke årsaken.
Barn og ungdom
Bosentan Aurobindo anbefales ikke for pediatriske pasienter med systemisk sklerose og aktiv digitalsårlidelse. Se også avsnitt 3. «Hvordan du bruker Bosentan Aurobindo.»
Andre legemidler og Bosentan Aurobindo
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Det er spesielt viktig å si fra til legen dersom du bruker:
 • ciklosporin A (et legemiddel som brukes etter transplantasjon og for å behandle psoriasis), som ikke må brukes sammen med Bosentan Aurobindo
 • sirolimus eller takrolimus, legemidler som brukes etter transplantasjon, siden disse ikke anbefales brukt sammen med Bosentan Aurobindo
 • glibenklamid (et legemiddel mot diabetes), rifampicin (et legemiddel mot tuberkulose) flukonazol og ketokonazol (et legemiddel mot soppinfeksjon), nevirapin (et legemiddel mot HIV), siden disse legemidlene ikke anbefales brukt sammen med Bosentan Aurobindo
 • andre legemidler for behandling av HIV-infeksjon, som kan kreve spesiell oppfølging dersom de brukes sammen med Bosentan Aurobindo
 • hormonelle prevensjonsmidler, som når de brukes alene ikke er tilstrekkelig effektive når du bruker Bosentan Aurobindo. Inne i pakningen med Bosentan Aurobindo tabletter vil du finne et pasientkort som du bør lese nøye. Legen din og/eller gynekologen vil foreslå prevensjon som er egnet for deg.
 • andre medisiner til behandling av pulmonal hypertensjon: sildenafil og tadalafil;
 • warfarin (et antikoagulerende middel);
 • simvastatin (brukes til å behandle hyperkolesterolemi).
Inntak av Bosentan Aurobindo sammen med mat, drikke og alkohol
Bosentan Aurobindo kan tas med eller uten mat.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kvinner i fruktbar alder.
Bruk IKKE Bosentan Aurobindo dersom du er gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditetstester.
Bosentan Aurobindo kan skade et foster som er unnfanget før oppstart av behandling eller under behandling. Dersom du er en kvinne som kan bli gravid, vil legen din be deg ta en graviditetstest før du begynner å bruke Bosentan Aurobindo og regelmessig mens du bruker Bosentan Aurobindo.
Prevensjonsmidler
Dersom det er en mulighet for at du kan bli gravid, må du bruke sikker prevensjon mens du tar Bosentan Aurobindo. Legen din eller gynekologen vil informere deg om sikker prevensjon mens du tar Bosentan Aurobindo. Siden Bosentan Aurobindo kan gjøre hormonprevensjon (f.eks. via munnen, injeksjon, implantat eller hudplastre) ineffektive, er disse metodene ikke sikre dersom de brukes alene. Dersom du bruker hormonprevensjon, må du derfor også bruke en barrieremetode (f.eks. kvinnekondom, pessar, p-pute, eller partneren din må bruke kondom). Inne i pakningen med Bosentan Aurobindo tabletter vil du finne et pasientkort. Du må fylle ut dette kortet og ta det med til legen din ved neste besøk, slik at legen din eller gynekologen kan vurdere hvorvidt du behøver å bruke ytterligere eller alternativ sikker prevensjon. Dersom du er i fruktbar alder, anbefales månedlig graviditetstesting mens du bruker Bosentan Aurobindo.
Amming
Informer legen din umiddelbart dersom du ammer. Du rådes til å slutte å amme dersom du har fått forskrevet Bosentan Aurobindo, siden det ikke er kjent hvorvidt dette legemidlet utskilles i morsmelk.
Fertilitet.
Dersom du er mann og bruker Bosentan Aurobindo, er det mulig at dette legemidlet kan redusere antall sædceller. Det kan ikke utelukkes at dette kan påvirke din evne til å få barn. Snakk med legen din dersom du har spørsmål eller er bekymret for dette.
Kjøring og bruk av maskiner
Bosentan Aurobindo har ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Bosentan Aurobindo kan imdlertid føre til hypotensjon (nedsatt blodtrykk), som kan gjøre deg svimmel, påvirke synet ditt og påvirke din evne til å kjøre bil og bruke maskiner. Dersom du føler deg svimmel eller får sløret syn mens du bruker Bosentan Aurobindo, skal du derfor ikke kjøre eller betjene verktøy eller maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Bosentan Aurobindo
Behandling med Bosentan Aurobindo skal igangsettes og overvåkes av en lege med erfaring i behandling av PAH eller systemisk sklerose. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Anbefalt doseVoksne
Behandling av voksne startes vanligvis de første 4 ukene med 62,5 mg to ganger daglig (morgen og kveld), og etter det vil legen vanligvis råde deg til å ta én 125 mg tablett to ganger daglig, avhengig av hvordan du reagerer på Bosentan Aurobindo.
Barn og ungdom
Doseanbefalingen for barn gjelder bare for PAH. For barn på 1 år og eldre startes behandling med Bosentan Aurobindo vanligvis med 2 mg pr. kg kroppsvekt to ganger daglig (morgen og kveld). Legen din vil gi råd om doseringen.
Vær oppmerksom på at andre formuleringer av bosentan også er tilgjengelig, noe som kan gjøre riktig dosering lettere for barn og pasienter med lav kroppsvekt eller for de som har problemer med å svelge tabletter.
Dersom du har inntrykk av at effekten av Bosentan Aurobindo er for sterk eller for svak, bør du snakke med legen din for å finne ut om dosen må endres.
Hvordan du bruker Bosentan Aurobindo
Tablettene skal svelges (morgen og kveld) med vann. Tablettene kan tas med eller uten mat.
Dersom du tar for mye av Bosentan Aurobindo
Dersom du tar flere tabletter enn du har fått beskjed om å ta, må du omgående kontakte legen din.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Bosentan Aurobindo
Dersom du har glemt å ta Bosentan Aurobindo, må du ta det så snart du husker på det, og deretter fortsette å ta tablettene til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Bosentan Aurobindo
Dersom du avslutter behandlingen med Bosentan Aurobindo brått, kan det føre til at symptomene dine forverres. Ikke slutt å ta Bosentan Aurobindo med mindre legen din sier det. Legen kan be deg redusere dosen i noen få dager før du slutter helt.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
De alvorligste bivirkningene av Bosentan Aurobindo er Unormal leverfunksjon, kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer
 • Anemi (lav blodverdi), kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer. Ved anemi kan det noen ganger være nødvendig med blodoverføring.
Lever- og blodverdiene dine vil bli overvåket mens du behandles med bosentan (se avsnitt 2). Det er viktig at du får tatt disse prøvene slik legen har bestemt.
Tegn på at leveren din ikke fungerer skikkelig, omfatter:
 • kvalme
 • oppkast
 • feber
 • smerter i magen (buken)
 • gulsott (gulfarging av huden eller det hvite i øynene)
 • mørk urin
 • kløe i huden
 • uvanlig tretthet (fatigue) eller utmattelse
 • influensalignende syndrom (ledd- og muskelsmerter med feber)
Informer legen din umiddelbart dersom du oppdager noen av disse tegnene.
Andre bivirkninger:
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
 • Hodepine
 • Ødem (hevelse i ben og ankler eller andre tegn til væskeopphopning)
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • Rødming eller rødhet i huden
 • Overfølsomhetsreaksjoner, inkludert betennelse i huden, kløe og utslett
 • Gastroøsofageal reflukssykdom (sure oppstøt)
 • Diaré
 • Besvimelse
 • Hjertebank (raske eller uregelmessige hjerteslag)
 • Lavt blodtrykk
 • Nesetetthet
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • Trombocytopeni (lavt antall blodplater)
 • Nøytropeni/leukopeni (lavt antall hvite blodceller)
 • Forhøyede leververdier relatert til hepatitt (leverbetennelse), inkludert mulig forverring av underliggende hepatitt,og/eller gulsott (gulning av huden eller det hvite i øynene)
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • Anafylaksi (allergisk reaksjon i hele kroppen), angioødem (hevelser, vanligvis rundt øyne, lepper, tunge eller svelg)
 • Levercirrhose (arrdannelse), leversvikt (alvorlig leverfunksjonsforstyrrelse)
Tåkesyn er rapportert, uten kjent hyppighet (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data).
Ytterligere bivirkninger hos barn og ungdom
Bivirkningene som er rapportert hos barn behandlet med Bosentan Aurobindo, er de samme som hos voksne.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Bosentan Aurobindo
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter Utl.dato:. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av BosentanAurobindo
 • Virkestoff er bosentan.
  Hver filmdrasjerte tablett inneholder 62,5 mgbosentan (som monohydrat).
  Hver filmdrasjerte tablett inneholder 125 mgbosentan (som monohydrat).
 • Andre innholdsstofferer
  Tablett kjerne: Pregelatinisert stivelse, maisstivelse, natriumstivelseglykolat (Type-A), krysspovidon (Type-B), povidon (K-90), glyseroldibehenat, magnesiumstearat
  Drasjering: Hypromellose (E464), etylcellulose, triacetin, talkum, titandioksid (E171), jernoksid gult, jernoksid rødt.
Hvordan Bosentan Aurobindo ser ut og innholdet i pakningen
Tablett, filmdrasjert
Bosentan Aurobindo 62,5 mg tabletter, filmdrasjerte
Oransjehvite, runde [Diameter: 6,1mm], bikonvekse, filmdrasjerte tabletter preget med "K" på den ene siden og «21» på den andre siden.
Bosentan Aurobindo 125 mg tabletter, filmdrasjerte
Oransjehvite, oval, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter preget med "K" på den ene siden og «22» på den andre siden, adskilt av en delestrek. Tabletten kan deles i to like doser. Størrelsen på tabletten er: 11,2 mm × 5,2 mm
Bosentan Aurobindo filmdrasjerte tabletter finnes i trippel laminert hvit, ugjennomskinnelig PVC/PE/PVdC - Aluminium blisterpakning, og HDPE-boks med polypropylenlokket.
Blisterpakninger:
62.5 mg: 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 og 112 tabletter, filmdrasjerte.
125 mg: 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 og 112 tabletter, filmdrasjerte.
HDPE-boks:
30, 100 og 1000 tabletter, filmdrasjerte.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront
Floriana FRN 1913
Malta
Tilvirker
Milpharm Limited
Ares Block, Odyssey Business Park
West End Road
Ruislip HA4 6QD
Storbritannia
eller
APL Swift Services (Malta) Limited
HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far
Birzebbugia, BBG 3000
Malta
eller
Orion Corporation
Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo
Finland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til det lokale informasjonskontor for innehaveren av markedsføringstillatelsen
Orion Pharma AS, Oslo
norway@orionpharma.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02.10.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

gastroøsofageal reflukssykdom (gerd, gørs): (GERD: GastroEsophageal Reflux Disease. GØRS: Gastroøsofageal reflukssykdom.): Oppgulp av magesyre og mageinnhold fra magen til spiserøret. Oppstøtene kommer flere ganger i uken og kan påvirke livskvaliteten til pasienten betydelig. Andre symptomer på sykdommen kan inkludere magesmerter, tørrhoste og følelse av en klump i brystet. Kvalme og natthoste som ligner astma kan også forekomme. Det er flere årsaker til sykdommen. Den vanligste er at den nederste lukkemuskelen i spiserøret avslappes i for lang tid, slik at mageinnholdet kan komme tilbake til spiserøret. Det kan også skyldes nedsatt spyttproduksjon og at den nedre lukkemuskelen ikke lukkes helt. For de fleste er gastroøsofageal reflukssykdom en kronisk tilstand.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

hyperkolesterolemi: En tilstand med en unormal høy mengde kolesterol i blodet. For mye kolesterol i blodet kan forårsakes av for høyt alkoholkonsum, samt dårlige kost- og mosjonsvaner. I tillegg finnes noen arvelige tilstander.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

levercirrhose (skrumplever, cirrhose): Sykelig forandring av et organ der det dannes bindevev i stedet for organets spesifikke celler. Bindevev holder normalt sammen celler og organer i kroppen. Levercirrhose er et eksempel på en cirrhose, hvor leverceller gradvis erstattes av bindevevsceller slik at leverfunksjonen ødelegges.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.