Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Bondil 250 mikrogram urethralstift

Bondil 500 mikrogram urethralstift

Bondil 1000 mikrogram urethralstift

alprostadil

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Bondil er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Bondil
 3. Hvordan du bruker Bondil
 4. Eventuelle bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Bondil
 6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon
 
1. Hva Bondil er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Bondil inneholder virkestoffet alprostadil. Alprostadil er identisk med et naturlig forekommende stoff i kroppen din kalt prostaglandin E1. Bondil øker blodtilstrømmingen i penis, noe som fører til ereksjon.
Bondil brukes ved behandling og diagnose av ereksjonsproblem.
 
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Bondil
Bruk ikke Bondil:
 • dersom du er allergisk overfor alprostadil eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • om din penis har unormal form, for eksempel kraftig bøyning (som Peyronies sykdom).
 • om du har infeksjon i urinrøret eller infeksjon på penis.
 • om du har en sykdom som kan øke risikoen for langvarige ereksjoner, for eksempel en blodsykdom, benmargskreft (multipelt myelom) eller om du har økt risiko for blodpropp.
 • om du tidligere har opplevd gjentatt langvarig og smertefull ereksjon.
 • om du har blitt rådet til ikke å drive seksuell aktivitet, for eksempel fordi du har en alvorlig hjertesykdom eller nylig har hatt slag.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Bondil
 • om du vet at du har en blødningssykdom siden feil innføring av Bondil kan forårsake ytre skader i urinrøret, som kan gi en mindre blødning. Hvis du har en sykdom som overføres med blodet kan dette øke risikoen for overføring av den sykdommen til din partner.
 • om du tidligere har hatt en psykisk sykdom eller avhengighetstilstand.
 • om du har hatt drypp (TIA-anfall) eller har ustabil hjerte- karsykdom.
 • om du har en koronarsykdom, hjertesvikt eller lungesykdom. I så fall kan seksuell stimulering føre til hjerte- og lungebesvær.
 • om du har et penisimplantat.
Hvis ereksjonen din varer 4 timer eller lengre skal lege eller helsepersonell umiddelbart kontaktes.
Om din kvinnelige partner er gravid bør kondom brukes ved samleie.
Andre legemidler og Bondil
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, det gjelder særlig følgende:
 • Antihypertensiva (legemidler til behandling av høyt blodtrykk). Bondil kan påvirke effekten av legemidlet.
 • Antikoagulantia og hemmere av trombocyttaggregasjon (legemiddel som tynner ut blodet ditt). Risikoen for blødninger i urinrøret øker.
 • Sympatomimetika (legemidler som virker på det sympatiske nervesystemet). Bondil kan få dårligere effekt.
 • Vasoaktive legemidler (som endrer diameteren i blodkarene dine). Blodtrykket ditt kan bli høyere eller lavere.
 • Viagra og andre legemidler mot ereksjonsproblemer. Disse kan påvirke effekten av Bondil.
 • Muskelavslappende legemidler eller andre legemidler som forårsaker ereksjon gir risiko for langvarig ereksjon.
Graviditet og amming
Hvis din partner er gravid eller dere tror at hun kan være gravid, eller om dere planlegger å skaffe barn, bør kondom brukes ved samleie.
Kjøring og bruk av maskiner
Ved behandling med Bondil kan svimmelhet og besvimelse forekomme. Hos pasienter som opplever disse symptomene kommer de vanligvis rett etter innføring eller innen en time etter at Bondil er innført i urinrøret. Dette bør man tenke på når skjerpet oppmerksomhet kreves, for eksempel ved bilkjøring.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Bondil
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Vanlig startdose er 500 mikrogram. Om dette ikke gir tilstrekkelig ereksjon skal du ikke øke dosen på egen hånd. Ta kontakt med legen som kommer til å prøve en høyere dose på deg.
Du skal ikke bruke mer enn høyst to doser innen en periode på 24 timer. Maksimal engangsdose er 1000 mikrogram.
Bruksanvisning
Bondil bør være romtemperert ved bruk.
Like før bruk bør du late vannet. Et fuktig urinrør gjør innføringen av Bondil lettere, og medikamentet er spesielt laget for å løse seg opp i den fuktighet som er tilbake i urinrøret etter urinering.
Mangler tekstalternativ for bilde
 1. Åpne folieposen ved å rive fra hakket i pakningen, og la Bondil gli ut av posen.
 2. Fjern beskyttelseshetten fra applikatorstammen ved å vri og trekke beskyttelseshetten av uten å berøre spissen. Vær forsiktig, og ikke trykk på utløserknappen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 3. Medikamentet er i enden av applikatorstammen.
 4. Sitt eller stå och trekk penis oppover i sin fulle lengde, mens du forsiktig klemmer ovenfra og nedover på glans. Dette retter ut og åpner urinrørsåpningen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 5. Før så forsiktig Bondil-stammen inn i urinrøret, helt opp til kragen. Dersom du merker noen form for ubehag eller strekkende følelse, trekkes applikatoren litt ut for så å føres forsiktig inn på ny.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 6. Når applikatoren er innført, trykk så på utløserknappen på toppen av applikatoren forsiktig, men helt ned. Hold applikatoren i denne stillingen i 5 sekunder. Dette er viktig for å sikre at applikatoren tømmes for alt legemiddel.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 7. Beveg så applikatoren forsiktig fra side til side, slik at applikatoren kan tømmes for legemiddel. Ta ut applikatoren mens du fortsatt holder penis oppover.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 8. Mens penis holdes oppover og strukket ut til sin fulle lengde, rulles penis fast mellom håndflatene minst 10 sekunder. Dette vil sikre at medikamentet fordeler seg riktig langs veggen i urinrøret. Hvis du merker en sviende følelse kan det hjelpe å massere i ytterligere 30-60 sekunder eller til svien avtar.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Ereksjonen starter innen 5-10 minutter. Et aktivt forspill påvirker ereksjonen positivt.
Dersom du tar for mye av Bondil
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Eventuelle bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Bivirkningene er vanligvis milde og forbigående.
Hvis du får noen av de følgende symptomene må du kontakte legen din umiddelbart:
 • Du har en langvarig ereksjon som varer lenger enn fire timer (mindre vanlig bivirkning)
 • Din penis blir arret eller bøyd (sjelden bivirkning)
 • Testiklene eller pungen din blir rød, hoven, smertefull, eller om vevsknuter oppstår. Disse kalles spermatocele og er cyster som inneholder spermier (mindre vanlig bivirkning)
Svært vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 10 brukere)
 • Brennende følelse i urinrøret.
 • Smerter i penis.
Vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 100 brukere):
 • Hodepine
 • Svimmelhet
 • Muskelspasmer
 • Lavt blodtrykk
 • Mindre blødning fra urinrøret
 • Smerter i testiklene
 • Blåmerker på penis
 • Økt ereksjon
Mindre vanlige (forekommer hos færre enn 1 av 100 brukere, flere enn 1 av 1000 brukere):
 • Besvimelse eller besvimelsesfølelse
 • Redusert eller økt sensibilitet
 • Hevelse i blodkar i bena
 • Smerter i bena
 • Forkjølelse
 • Smerter i bekkenbunnen (mellom penis og endetarmen)
 • Økt puls
 • Utvidelse av blodkar som kan gjøre at du føler deg svimmel
 • Blodkarproblemer som blødning fra visse blodkar
 • Kvalme
 • Hudutslett som kan medføre kløe eller rødhet
 • Økt svetting
 • Økt vannlatningstrang
 • Smerte eller vansker ved vannlatning
 • Blod i urinen
 • Økte nivåer av kreatinin i blodet
 • Priapisme (langvarig ereksjon)
 • Rødhet, hevelse eller smerte i testikler eller pung kan utvikles. Ufarlige vevsknuter som inneholder spermier på penis (spermatocele) kan forekomme. Penis kan kjennes bortdovnet.
 • Ubehagelige eller smertefulle ereksjoner eller ingen ereksjon.
 • Endret sæduttømming.
 • Hoven eller trang forhud og/eller hevelse ytterst på penis.
Sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 1000 brukere, men flere enn 1 av 10 000 brukere):
 • Urinveisinfeksjon
 • Problemer med penis som kan resultere i at den blir arret eller bøyd særlig etter langtidsbruk av Bondil.
Svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 brukere):
 • Elveblest.
Din kvinnlige partner kan eventuelt oppleve kløe eller svie i skjeden, noe som kan skyldes gjenopptagelse av samleie.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Bondil
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC).
Pakningen er holdbar i 14 dager etter åpning ved oppbevaring ved høyst 30ºC. Ikke legg igjen Bondil i en bil eller på andre steder der den kan utsettes for høyere temperatur enn 30ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen og posen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Bondil urethralstift kasseres som normalt husholdningsavfall.
 
6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon
Sammensetning av Bondil
Virkestoff er alprostadil 250 mikrogram, 500 mikrogram eller 1000 mikrogram.
Hjelpestoff er makrogol 1450.
Hvordan Bondil ser ut og innholdet i pakningen
Steril stift i engangsapplikator i pose.
250 mikrogram: Pakninger med 1 eller 6 engangsapplikatorer. 500 mikrogram og 1000 mikrogram: Pakninger med 1, 2, 6 eller 10 engangsapplikatorer.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Meda AS
Postboks 194
1371 Asker
Tlf: 66 75 33 00
Faks: 66 75 33 33
E-post: info@meda.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 11.06.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

antihypertensiv: Senker høyt blodtrykk (hypertensjon).

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

benmargskreft (multippelt myelom, myelomatose, plasmacellemyelom): Kreft som kjennetegnes ved ukontrollert deling av plasmaceller i benmargen. Plasmacellene fortrenger plassen til andre celler i benmargen.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

prostaglandin: Prostaglandiner omfatter en gruppe av hormonlignende stoffer som finnes i de fleste vev og organer i kroppen. Prostaglandiner påvirker blant annet blodtrykk, muskelspenninger, fettvev og immunsystemet.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

Bondil urethralstift