Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Bisoprolol Vitabalans 5 mg tabletter

Bisoprolol Vitabalans 10 mg tabletter

bisoprololhemifumarat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Bisoprolol Vitabalans er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Bisoprolol Vitabalans
 3. Hvordan du bruker Bisoprolol Vitabalans
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Bisoprolol Vitabalans
 6. Ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Bisoprolol Vitabalans er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Bisoprolol Vitabalans er en såkalt hjerteselektiv betablokker. Bisoprolol Vitabalans brukes ved behandling av økt blodtrykk og brystsmerte forbundet med oksygenmangel i hjertemuskelen (angina pectoris).
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Bisoprolol Vitabalans
Bruk ikke Bisoprolol Vitabalans
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor bisoprolol eller et av de andre innholdsstoffene i Bisoprolol Vitabalans (se pkt 6 i dette pakningsvedlegget).
 • hvis du har ubehandlet hjertesvikt (som fører til kortpustethet eller økt vannsamling i kroppen (ødemer)),
 • hvis du har svært lavt blodtrykk (det systoliske eller ”øvre” trykket er under 100 mm/Hg) noe som kan føre til svimmelhet eller besvimelse,
 • hvis du har svært lav hjertefrekvens (færre enn 45 til 50 slag per minutt),
 • hvis du har ledningsforstyrrelser i hjertet (som f. eks ”sick sinus” syndrom eller atrioventrikulær blokk) som du ikke har en fungerende pacemaker for,
 • hvis du har alvorlig astma eller kronisk obstruktiv luftveissykdom,
 • hvis du har alvorlige forstyrrelser i blodsirkulasjonen i armer og ben som f. eks noe som kalles intermitterende claudicatio (dvs. smerte eller krampe i bena når du trener eller går på grunn av utilstrekkelig blodforsyning), eller Raynauds syndrom (med hvitaktig, blålig og rødlig farging av fingre og tær assosiert med smerte),
 • hvis du har metabolsk acidose (forekommer f. eks hos pasienter med diabetes når blodsukkeret er for høyt),
 • hvis du har ubehandlet sykdom i binyrekjertlene som kalles feokromocytom, eller
 • hvis du bruker legemidler som inneholder enten floktafenin (et ikke-steroid antibetennelsesmiddel (NSAID) som brukes for å behandle smerter) eller sultoprid (et legemiddel for behandling av mentale lidelser som f. eks psykoser).
Vis forsiktighet ved bruk av Bisoprolol Vitabalans
 • hvis du har hjertesvikt (hjertet er ikke i stand til å pumpe nok blod ut i kroppen),
 • hvis du har en mild (første grad) atrioventrikulær blokk i hjertet,
 • hvis du har brystsmerte forårsaket av kramper i hjertets kransarterier (kalles Prinzmetals angina eller variant angina),
 • hvis du har astma eller kronisk obstruktiv lungesykdom (hvis du bruker bronkodilaterende (”åpnende”) legemidler kan det hende at dosen må økes),
 • hvis du har diabetes mellitus (Bisoprolol Vitabalans kan maskere symptomene og det kan være nødvendig å endre dosen på behandlingen mot diabetes),
 • hvis du har overaktiv skjoldbruskkjertel (Bisoprolol Vitabalans kan maskere symptomene),
 • hvis du får desensibiliseringsbehandling, f. eks. mot insektstikk (den allergiske reaksjonen kan bli sterkere og det kan være nødvendig med mer legemidler for å behandle den allergiske reaksjonen),
 • hvis du skal ha en røntgenundersøkelse med bruk av jodinerte kontrastmidler,
 • hvis du har psoriasis (Bisoprolol vitabalans kan forsterke symptomene),
 • hvis du faster,
 • hvis du skal ta en dopingtest (Bisoprolol Vitabalans kan gi positive resultater i slike tester).
Hvis du skal opereres og ha generell, spinal eller epidural bedøvelse må du informere anestesilegen om at du bruker Bisoprolol Vitabalans.
Rådfør deg med lege før du bruker Bisoprolol Vitabalans hvis du har noen av de følgende, ovenfornevnte sykdommene eller tilstandene.
Hvis behandlingen med Bisoprolol Vitabalans bør avsluttes må det gjøres gradvis. Du skal ikke avslutte behandlingen eller endre dosen med Bisoprolol Vitabalans uten å diskutere det med legen.
Bruk av andre legemidler sammen med Bisoprolol Vitabalans
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler, urtemedisiner eller naturlegemidler.
Legen din må spesielt være kjent med om du bruker noen av følgende legemidler:
 • floktafenin (et smertestillende middel) eller sultoprid (mot psykoser) – Bisoprolol Vitabalans må ikke brukes samtidig med disse,
 • såkalte kalsiumblokkere som brukes mot høyt blodtrykk og hjerteproblemer, som f. eks bepridil, diltiazem, verapamil, amlodipin, felodipin, nifedipin eller lerkanipin,
 • klonidin, metyldopa, moxonidin, quanfacin, eller rilmenidin (mot høyt blodtrykk),
 • legemidler mot hjerterytmeforstyrrelser (som f. eks amiodaron, disopyramid eller kinidin),
 • digoksin eller andre såkalte digitalisglykosider (mot hjertesvikt),
 • andre midler mot høyt blodtrykk eller nitrater for å behandle brystsmerte – den blodtrykkssenkende effekten forsterkes,
 • andre betablokkere (også øyedråper, f. eks timolol eller betaksolol)
 • legemidler mot diabetes mellitus (insulin og perorale legemiddelformer),
 • ergotaminderivativer (for å behandle migrene eller lavt blodtrykk),
 • såkalte kolinesterasehemmere, som f. eks donepezil, galantamin, rivastigmin eller takrin (for å behandle demens), pyridostigmin eller neostigmin (for å behandle myastenia gravis), fysostigmin (for å behandle høyt trykk i øyet, glaukom),
 • såkalte MAO-hemmere som moklobemid eller fenelzin (for å behandle depresjon),
 • såkalte trisykliske antidepressiva (mot depresjon), fenotiaziner (for å behandle psykoser) eller barbiturater (for å behandle epilepsi) – disse legemidlene kan også senke blodtrykket
 • amifostin (et middel som beskytter under kjemo- eller strålebehandling),
 • baklofen (et muskelavslappende legemiddel),
 • meflokin (et legemiddel mot malaria),
 • orale kortikosteroider (kortisontabletter) eller betennelsesdempende smertestillende (såkalte NSAIDs) mot smerte og betennelse, som f. eks. acetylsalisylsyre, ibuprofen eller ketoprofen regelmessig og langvarig – vær oppmerksom på at lave, daglige doser med acetylsalisylsyre for å forebygge blodpropp (f. eks..50 eller 100 mg) er trygt å bruke sammen med Bisoprolol Vitabalans.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin. Bisoprolol Vitabalans kan ha effekter på fosteret. Bisoprolol Vitabalans bør derfor ikke brukes under graviditet uten at det er strengt nødvendig. Rådfør deg med lege før du bruker dette legemidlet under graviditet.
Det er ikke kjent om Bisoprolol Vitabalans utskilles i brystmelk. Amming anbefales derfor ikke under bruk av Bisoprolol Vitabalans. Rådfør deg alltid med lege.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner kan påvirkes. Bisoprolol Vitabalans kan medføre bivirkninger som følge av blodtrykksreduksjonen, som f. eks. svimmelhet eller tretthet (se pkt 4 i dette pakningsvedlegget). Disse bivirkningene er mest sannsynlige ved oppstart av behandlingen, etter doseøkninger eller i forbindelse med inntak av alkohol. Hvis slike bivirkninger skulle forekomme bør du avstå fra å kjøre bil eller utføre andre aktiviteter som krever årvåkenhet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Bisoprolol Vitabalans
Legen din har tilpasset doseringen til deg. Bruk alltid Bisoprolol Vitabalans slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Tablettene skal svelges med tilstrekkelig væske (f.eks et glass vann) til frokost. Tablettene skal ikke tygges. Tabletten kan deles i to like deler.
Den vanlige startdosen til voksne er 5 mg en gang daglig. Hvis nødvendig kan legen øke dosen opp til 10 mg en gang daglig. I spesielle situasjoner kan den daglige dosen økes opp til 20 mg. Legen din kan starte behandlingen din med en halv 5 mg - tablett (2,5 mg) hvis du har lett forhøyet blodtrykk.
Hos pasienter med alvorlig nedsatt nyre- eller leverfunksjon er den maksimale daglige dosen bisoprolol 10 mg.
Bisoprolol Vitabalans anbefales ikke brukt til barn og ungdom under 18 år på grunn av manglende erfaring.
Dersom du tar for mye av Bisoprolol Vitabalans
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Aktivt kull kan brukes som førstehjelp for å hindre at bisoprolol tas opp i kroppen.
Dersom du har glemt å ta Bisoprolol Vitabalans
Tas neste tablett til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbelt dose eller en større dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Bisoprolol Vitabalans
Hvis behandling med Bisoprolol Vitabalans avbrytes brått kan pasienten oppleve forverring av symptomene som kan være farlig. Spesielt gjelder det pasienter med angina pectoris. Behandlingen med Bisoprolol Vitabalans skal derfor ikke avbrytes brått. Dosen skal reduseres gradvis. Rådfør deg med legen din hvis du må avbryte behandlingen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Bisoprolol Vitabalans forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger er rapportert:
Vanlige (kan forekomme hos færre enn 1 av ti pasienter, men hos flere enn 1 av hundre pasienter):
 • tretthet, svimmelhet og hodepine (spesielt ved begynnelsen av behandlingen, de er vanligvis milde og forsvinner i løpet av 1-2 uker)
 • følelse av kulde eller nummenhet i armer og ben, forverret Raynauds syndrom (hvitaktig, blålig og rødlig farging av fingre og tær assosiert med smerte) eller forverret såkalt intermitterende claudicatio (dvs. smerte eller krampefølelse i bena når du trener eller går)
 • kvalme, oppkast, magesmerte, diaré eller forstoppelse
Mindre vanlige (kan forekomme hos færre enn 1 av hundre pasienter, men hos flere enn 1 av tusen pasienter):
 • depresjon eller søvnforstyrrelser
 • for lav hjertefrekvens, ledningsforstyrrelse i hjertet eller forverret hjertesvikt (kortpustethet og økt vannansamling i armer og ben)
 • svimmelhet eller besvimelse når du reiser deg fra liggende til stående stilling (ortostatisk hypotensjon)
 • bronkospasme (med vanskeligheter for å puste) hos pasienter med astma eller kronisk obstruktiv lungesykdom
 • muskelsvakhet, muskelkramper eller leddsmerter
 • asteni (svakhet, tap av styrke)
Sjeldne (kan forekomme hos færre enn 1 av tusen pasienter, men hos flere enn 1 av ti tusen pasienter):
 • allergisk rinitt
 • såkalt lupus syndrom (antinukleære antistoffer i blodet, feber, muskel- eller leddsmerter, betennelse i blodårene og hudforandringer)
 • mareritt eller hallusinasjoner
 • synkope
 • redusert tårevæske som kan medføre tørre øyne (brukere av kontaktlinser bør ta dette i betraktning)
 • nedsatt hørsel
 • økning i triglyseridnivåer i blodet eller lavt blodsukkernivå
 • økning i leverenzymnivåer (ALAT, ASAT) i blodet
 • hepatitt (leverbetennelse - medfører vanligvis smerter i øvre del av magen)
 • allergiske hudreaksjoner (kløe, rødme, utslett)
 • potensproblemer (impotens)
Svært sjeldne (kan forekomme hos færre enn 1 av ti tusen pasienter):
 • konjunktivitt (øyekatarr - rødhet på øyet og irritasjon)
 • blemmer i huden eller forverret psoriasis
 • hårtap
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Bisoprolol Vitabalans
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Bisoprolol Vitabalans etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Ytterligere informasjon
Sammensetning av Bisoprolol Vitabalans
 • Virkestoff er bisoprololhemifumarat.
Bisoprolol Vitabalans 5 mg tabletter: Hver tablett inneholder 5 mg bisoprololhemifumarat tilsvarende 4,2 mg bisoprolol.
Bisoprolol Vitabalans 10 mg tabletter: Hver tablett inneholder 10 mg bisoprololhemifumarat tilsvarende 8,5 mg bisoprolol.
Hjelpestoffer er: kalsiumhydrogenfosfatdihydrat, magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose.
Bisoprolol Vitabalans 10 mg inneholder også gul jernoksid (E172).
Hvordan Bisoprolol Vitabalans ser ut og innholdet i pakningen
Hvordan Bisoprolol Vitabalans ser ut:
Bisoprolol Vitabalans 5 mg: Hvite, runde, konvekse tabletter med delestrek. Diameteren er 8 mm.
Bisoprolol Vitabalans 10 mg: Beige, prikkete, runde, konvekse tabletter med delestrek. Diameteren er 8 mm.
Tabletten kan deles i to like deler.
Innholdet i pakningen:
10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 tabletter (PVC/Al eller PVC/PVdC/Al blister).
Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Vitabalans Oy
Varastokatu 8
FI-13500 Hämeenlinna
Finland
Tel: +358 (3) 615600
Fax: +358 (3) 6183130
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Bisoprolol Vitabalans (CZ, DE, DK, EE, FI, HU, LT, LV, NO, PL, SE, SK)
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 13.11.2015

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

asat (aspartataminotransferase): Enzym som hovedsakelig finnes i lever- og hjerteceller. Forhøyede blodnivåer av ASAT kan sees ved lever- eller hjerteskade.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

demens: Tap av intellektuelle evner i så alvorlig grad at evnen til å utføre ting, samt sosiale funksjoner forstyrres. Skyldes sykdommer i hjernen. Demens kan blant annet påvirke hukommelse, atferd, personlighet, dømmekraft, romfølelse, språk og evnen til abstrakt tenkning. Til å begynne med reduseres ikke bevissthetsnivået, men det skjer vanligvis en gradvis forverring.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

epidural: Noe som har med området som ligger rett utenfor hjerne- og ryggmargshinnen.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.