Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Bisoprolol Sandoz 2,5 mg filmdrasjerte tabletter

bisoprololfumarat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Bisoprolol Sandoz er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Bisoprolol Sandoz
 3. Hvordan du bruker Bisoprolol Sandoz
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Bisoprolol Sandoz
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Bisoprolol Sandoz er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Bisoprolol Sandoz tilhører en gruppe legemidler som kalles betablokkere. De beskytter hjertet fra for mye aktivitet.
Bisoprolol Sandoz brukes til behandling av:
 • hjertesvikt som medfører pusteproblemer ved fysiske anstrengelser eller vann i kroppen – i disse tilfellene kan Bisoprolol Sandoz gis i tillegg til behandling med andre medisiner mot hjertesvikt.
 
2. Hva du må vite før du bruker Bisoprolol Sandoz
Bruk ikke Bisoprolol Sandoz
 • hvis du er allergisk overfor bisoprololfumarat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du har kardiogent sjokk, en alvorlig hjertesykdom som fører til rask, svak puls, lavt blodtrykk, kald og klam hud, slapphet og besvimelse.
 • hvis du noen gang har vært plaget av sterk andpustenhet eller alvorlig astma, fordi dette kan påvirke pusteevnen din.
 • hvis du har lav puls (under 60 slag per minutt) – spør legen din hvis du ikke er sikker.
 • hvis du har svært lavt blodtrykk.
 • hvis du har alvorlige problemer med blodsirkulasjonen (som gjør at fingre og tær prikker eller blir bleke eller blå).
 • hvis du har visse alvorlige hjerterytmeforstyrrelser.
 • hvis du har hjertesvikt som nylig har inntruffet og som ikke er stabilisert, og som krever behandling på sykehus.
 • hvis du har en tilstand der det er en opphoping av for mye syre i kroppen, kjent som metabolsk acidose – legen din vil kunne gi deg råd.
 • hvis du har svulst i binyrene, kjent som feokromocytom, og som er ubehandlet.
Si fra til legen din hvis du er usikker på ett eller flere av punktene over.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Bisoprolol Sandoz
 • hvis du er andpusten eller har pusteproblemer (astma). Bronkodilaterende behandling bør gis samtidig. En høyere dose av beta2-stimulerende kan være nødvendig.
 • hvis du har diabetes. Tablettene kan maskere symptomer på lavt blodsukker (for eksempel rask hjerterytme rate, hjertebank eller svette).
 • hvis du ikke spiser fast føde.
 • hvis du behandles for overfølsomhetsreaksjoner (allergiske reaksjoner), pga. at Bisoprolol Sandoz kan øke overfølsomheten overfor den substansen du er allergisk mot og øke alvorlighetsgraden av overfølsomhetsreaksjonen – det er da mulig at behandlingen med adrenalin ikke har ønsket virkning, og det kan være nødvendig med en høyere dose adrenalin (epinefrin).
 • hvis du har hjerteblokk grad I (ledningsforstyrrelser i hjertet).
 • hvis du har Prinzmetals angina, som er en type brystsmerter forårsaket av spasmer i kransarteriene som forsyner hjertemuskelen.
 • hvis du har problemer med sirkulasjonen i kroppens ekstremiteter, f.eks. hender og føtter
 • hvis du skal få bedøvelse i forbindelse med en operasjon. Hvis du skal til lege, sykehus eller tannlege for kirurgi og det skal brukes bedøvelsesmidler – si fra om hva slags medisiner du tar
 • hvis du har (eller har hatt) psoriasis (en tilbakevendende hudlidelse som involverer skalling/flassing og tørre hudutslett).
 • hvis du har feokromocytom (svulst i binyremargen) – legen din må behandle deg for dette før han forskriver Bisoprolol Sandoz.
 • hvis du har problemer med skjoldbruskkjertelen – tabletten kan maskere symptomene på en overaktiv skjoldbruskkjertel.
Det er så langt ingen erfaring med bruk av Bisoprolol Sandoz ved behandling av hjertesvikt hos pasienter med følgende sykdommer og tilstander:
 • insulinbehandlet diabetes mellitus (type 1)
 • alvorlig nyresykdom
 • alvorlig leversykdom
 • visse hjertesykdommer
 • hjerteinfarkt i løpet av de siste 3 måneder
Behandling av hjertesvikt med Bisoprolol Sandoz krever regelmessig medisinsk overvåking. Dette er helt nødvendig, spesielt i begynnelsen av behandlingen og når behandlingen avsluttes.
Behandling med Bisoprolol Sandoz må ikke seponeres brått med mindre dette er tvingende nødvendig.
Kontakt lege hvis du lider av en av de ovennevnte sykdommene eller tilstandene, eller hvis du har gjort det tidligere.
Andre legemidler og Bisoprolol Sandoz
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler. Enkelte legemidler kan ikke brukes samtidig, mens for andre legemidler kan det være nødvendig med spesielle endringer (f.eks. i dosering).
Informer alltid legen hvis du bruker eller får noen av følgende legemidler i tillegg til Bisoprolol Sandoz:
 • legemidler for å kontrollere blodtrykk eller legemidler mot hjerteproblemer (som amiodaron, amlodipin, klonidin, digitalisglykosider, diltiazem, disopyramid, felodipin, flekainid, lidokain, metyldopa, moksonidin, fenytoin, propafenon, kinidin, rilmenidin, verapamil).
 • beroligende midler og legemidler mot psykose (en mental sykdom), f.eks. barbiturater (også brukt mot epilepsi), fenotiaziner (også brukt mot oppkast og kvalme).
 • legemidler mot depresjon, f. eks. trisykliske antidepressiver, MAO-A-hemmere.
 • legemidler brukt ved anestesi (bedøvelsesmidler) ved operasjon (se også avsnittet ”Advarsler og forsiktighetsregler”).
 • enkelte smertestillende legemidler (f.eks. acetylsalisylsyre, diklofenak, indometacin, ibuprofen, naproksen).
 • legemidler mot astma, tett nese eller enkelte øyesykdommer som glaukom (økt trykk i øyet) eller utvidelse av pupillene.
 • enkelte legemidler for behandling av sjokk (f.eks. adrenalin, dobutamin, noradrenalin).
 • meflokin, et legemiddel mot malaria.
 • antibiotikumet rifampicin
 • ergotamin-derivater for migrene
Alle disse legemidlene samt Bisoprolol Sandoz kan ha innvirkning på blodtrykket og/eller hjertefunksjonen.
 • insulin og annen diabetesmedisin – den blodsukkersenkende virkningen kan være økt, og symptomer på lavt blodsukkernivå kan være maskert.
Inntak av Bisoprolol Sandoz sammen med alkohol
Bisoprolol Sandoz kan gjøre deg svimmel og ør, noe som kan forverres ved inntak av alkohol. Hvis dette hender deg, bør du unngå å drikke alkohol.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Bisoprolol Sandoz kan være skadelig under graviditet og/eller for det ufødte barnet. Det er en økt mulighet for tidlig fødsel, spontanabort, lavt blodsukker og redusert hjerterytme hos barnet. Barnets vekst kan også påvirkes. Du skal derfor ikke ta Bisoprolol Sandoz under svangerskapet.
Det er ikke kjent om bisoprolol skilles ut i morsmelk, og det anbefales derfor ikke å bruke Bisoprolol Sandoz hvis du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er ikke gjort undersøkelser vedrørende påvirkningen på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Disse tablettene kan få deg til å føle deg trøtt, døsig eller svimmel. Hvis du merker noen av disse bivirkningene, må du ikke kjøre eller bruke maskiner. Vær oppmerksom på disse mulige bivirkningene, særlig i begynnelsen av behandlingen, ved endring av dosen og ved samtidig inntak av alkohol.
Bisoprolol Sandoz inneholder laktose og natrium
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol (23 mg) natrium i hver filmdrasjerte tablett, og er så godt som «natriumfritt».
 
3. Hvordan du bruker Bisoprolol Sandoz
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Legen vil fortelle deg hvor mange tabletter du skal ta. Dette legemidlet bør tas om morgenen og kan tas før, sammen med eller etter frokost. Ta tabletten(e) med et glass vann. De skal ikke knuses eller tygges.
Den vanlige dosen er:
Hjertesvikt (redusert pumpestyrke i hjertet):
Før du begynner å bruke Bisoprolol Sandoz, bruker du allerede en ACE-hemmer, diuretika eller hjerteglykosider (hjerte-/blodtrykksmedisin).
Dosen økes gradvis inntil den dosen som passer for deg, er funnet:
1,25 mg én gang daglig i 1 uke. Hvis dette tolereres godt, kan dosen økes til:
2,5 mg én gang daglig i løpet av påfølgende uke. Hvis dette tolereres godt, kan dosen økes til:
3,75 mg én gang daglig i løpet av påfølgende uke. Hvis dette tolereres godt, kan dosen økes til:
5 mg én gang daglig i løpet av de neste 4 ukene. Hvis dette tolereres godt, kan dosen økes til:
7,5 mg én gang daglig i løpet av de neste 4 ukene. Hvis dette tolereres godt, kan dosen økes til:
10 mg én gang daglig som en vedlikeholdsdose.
Maksimumsdosen er 10 mg én gang daglig.
Legen vil avgjøre hva som er riktig dose for deg bl.a. med henblikk på eventuelle bivirkninger. Etter den aller første dosen med 1,25 mg, vil legen kontrollere blodtrykket, puls og hjerteproblemer.
Lever- eller nyresykdom
Legen vil være ekstra forsiktig med doseøkninger.
Eldre
Vanligvis er det ikke nødvendig med doseendringer.
Hvis du merker at effekten av Bisoprolol Sandoz er for sterk eller ikke er sterk nok, må du kontakte lege eller apotek.
Slik deler du Bisoprolol Sandoz 2,5 mg:
Mangler tekstalternativ for bilde
Trykk med tommelen midt på tabletten, og tabletten vil dele seg i to halvdeler.
Behandlingens varighet:
Bisoprolol Sandoz brukes vanligvis over lang tid.
Bruk hos barn og ungdom
Det er ingen erfaring med Bisoprolol Sandoz hos barn og ungdom, og det anbefales derfor ikke brukt hos barn.
Dersom du tar for mye Bisoprolol Sandoz
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Ta med deg gjenværende tabletter eller dette pakningsvedlegget, slik at personellet vet nøyaktig hva du har tatt. Mulige symptomer på overdose er svimmelhet, ørhet, utmattelse, åndenød og/eller kortpustethet. Andre mulige symptomer er redusert hjerterytme, redusert blodtrykk, utilstrekkelig hjerteaktivitet og lavt blodsukker (som kan føre til sultfølelse, svetting og hjertebank).
Dersom du har glemt å ta Bisoprolol Sandoz
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Ta den vanlige dosen snarest når du kommer på at du har glemt en dose, og fortsett med den vanlige dosen neste dag.
Dersom du avbryter behandling med Bisoprolol Sandoz
Behandlingen med Bisoprolol Sandoz må ikke avbrytes brått. Hvis du plutselig stopper å ta denne medisinen, kan tilstanden forverres. Reduksjon av dosen må skje gradvis over noen uker og i samråd med lege.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mulige bivirkninger er:
Svært vanlige (kan påvirke flere enn 1 av 10 brukere):
 • langsom hjerterytme
Vanlige (kan påvirke opptil 1 av 10 brukere):
 • tretthet, utmattelse
 • svimmelhet
 • hodepine
 • kuldefølelse eller følelsesløshet i lemmene (fingre, tær, ører eller nese), hyppigere forekomst av krampelignende smerter i bena når du går
 • forverring av eksisterende hjertesvikt
 • svært lavt blodtrykk (hypotensjon), særlig hos pasienter med hjertesvikt
 • kvalme, oppkast
 • diaré
 • forstoppelse
Mindre vanlige (kan påvirke opptil 1 av 100 brukere):
 • blodtrykksfall dersom man reiser seg for raskt, som kan føre til svimmelhet, ørhet eller besvimelse
 • søvnforstyrrelser
 • depresjon
 • uregelmessige hjerteslag
 • pusteproblemer hos pasienter med astma eller tidligere pusteproblemer
 • muskelslapphet og muskelkramper
Sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 1000 brukere):
 • mareritt
 • hallusinasjoner
 • synkope
 • nedsatt hørsel
 • betennelse i slimhinnene ytterst i nesen, som forårsaker rennende nese og irritasjon
 • allergiske reaksjoner (kløe, rødhet og utslett)
 • tørre øyne med nedsatt tåreproduksjon (dette kan være plagsomt for brukere av kontaktlinser)
 • betennelse i leveren (hepatitt), som gir magesmerter, appetittløshet og noen ganger gulsott med gulfarging av det hvite i øynene og huden samt mørk urin
 • nedsatt seksuell ytelsesevne (potensproblemer)
 • økte nivåer av fettstoffer i blodet (triglyserider) og leverenzymer
Svært sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 10 000 brukere):
 • forverring av hudlidelsen psoriasis eller tilsvarende tørre, flassende utslett samt hårtap
 • kløende eller røde øyne (konjunktivitt)
 • brystsmerter
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Bisoprolol Sandoz
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterpakningen etter Utl. Dato eller EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Bruk ikke Bisoprolol Sandoz senere enn 6 måneder etter at boksen ble åpnet første gang.
Blister: Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
HDPE-boks: Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Etter åpning av HDPE-boks: Oppbevares ved høyst 25ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Bisoprolol Sandoz
 • Virkestoffet er bisoprololfumarat. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 2,5 mg bisoprololfumarat.
 • Andre innholdsstoffer er: vannfritt kalsiumhydrogenfosfat, mikrokrystallinsk cellulose, pregelatinisert maisstivelse, krysskarmellosenatrium, kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat, laktosemonohydrat, hypromellose, makrogol 4000 og titandioksid (E 171).
Hvordan Bisoprolol Sandoz ser ut og innholdet i pakningen
Hvite, runde filmdrasjerte tabletter med delestrek (deler tabletten i to like doser) merket "BIS 2,5" på den ene siden.
De filmdrasjerte tabletter er tilgjengelig i OPA-Al-PVC/Al-blisterpakninger og pakket i en eske, eller pakket i en HDPE-boks med PE-lokk.
Pakningsstørrelser:
Blister: 7, 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 og 10×30 filmdrasjerte tabletter.
HDPE-boks: 10, 20, 30, 50, 60, 100, 250 og 500 filmdrasjerte tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark
Tilvirkere
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland
eller
ROWA, Pharmaceuticals Limited, Newtown, Bantry, Co. Cork, Irland
eller
Lek Pharmaceuticals d.d, Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia
eller
Lek S.A, Ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polen
eller
Lek S.A., Ul. Podlipie 16 C, 95 010 Strykow, Polen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 28.08.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

flass: Små og litt fettete hudflak, som ofte sitter fast i håret.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

mao (monoaminoksidase): (MAO: monoaminoksidase) Enzym som bryter ned såkalte monoaminer som for eksempel serotonin, dopamin og noradrenalin. Enzymet finnes i to former, A og B. Se også MAOH; monoaminoksidasehemmer.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.