Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

BETTAMOUSSE™ 1 mg/g (0,1 %) skum til hodebunnen

betametason

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Bettamousse er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Bettamousse
 3. Hvordan du bruker Bettamousse
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Bettamousse
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Bettamousse er, og hva det brukes mot
Virkestoffet betametason tilhører en gruppe medisiner kjent som kortikosteroider (eller steroider). Disse reduserer betennelser (rødhet, kløe og sårhet).
Bettamousse er beregnet for behandling av enkelte hudsykdommer i hodebunnen som kan behandles med steroider, slik som psoriasis, hos voksne og barn over 6 år.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Bettamousse
Bruk ikke Bettamousse
 • dersom du er allergisk overfor betametason eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har infeksjoner i hodebunnen, unntatt når samtidig behandling av infeksjonen er startet.
 • til barn yngre enn 6 år
 • dersom du er gravid, planlegger å bli gravid, eller dersom du ammer.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Bettamousse dersom:
 • du har en hudinfeksjon i området som skal behandles
 • du har åpne sår i området som skal behandles
 • du tar andre legemidler.
Fordi hudens barrierefunksjon er svekket under behandling med kortikosteroider kan du få bivirkninger i huden som f.eks. blæreformet psoriasis (generell pustuløs psoriasis).
Hvis du utvikler en hudinfeksjon i hodebunnen under behandling med Bettamousse må du kontakte legen din. Infeksjonen skal behandles med et passende antibiotikum, og det kan være nødvendig å stoppe behandlingen med Bettamousse.
Snakk med legen din hvis du får bivirkninger.
Unngå å få skum i øynene, fordi dette vil forårsake svie. Dersom du får skum i øynene, skal du skylle godt med lunkent vann, og dersom smerten fortsetter skal du kontakte legen din. Unngå også kontakt med åpne sår, munn og lepper.
Hold medisinen vekk fra flammer og direkte varme og ta spesielt hensyn til advarslene som er beskrevet under punktet ”Oppbevaring av Betamousse” i dette pakningsvedlegget.
Graviditet og amming
Det er liten erfaring med bruk av Bettamousse under graviditet. Det er mulig at fosteret kan påvirkes. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Bettamousse dersom du er gravid.
Amming
Det er mulig at barnet som ammes kan påvirkes. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Bettamousse ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Andre legemidler og Bettamousse
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Bettamousse inneholder cetylalkohol og stearylalkohol
som kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks kontakteksem).
Bettamousse inneholder propylenglykol som kan forårsake hudirritasjon.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Bettamousse
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne og barn over 6 år:
Bruk så lite Bettamousse som mulig for å dekke det berørte hudområdet. Ikke bruk mer skum enn det som tilsvarer størrelsen av en golfball og tilsvarende mindre for barn. Skummet skal masseres inn i hodebunnen morgen og kveld og skal virke hele dagen og natten for å gi effekt. Straks sykdommen er under kontroll kan behandlingen reduseres til én gang daglig eller sjeldnere. Når tilstanden er under kontroll kan du la det gå flere dager mellom hver behandling for å holde den i sjakk.
Barn skal ikke behandles i mer enn 5-7 dager.
Som for alle kortikosteroidpreparater bør du bruker så lite som mulig for å behandle sykdommen og behandlingen bør også skje over kortest mulig tid for å redusere risikoen for bivirkninger.
Fortsett med å bruke medisinen så lenge legen din anbefaler det. Dersom du plutselig stopper behandlingen kan tilstanden din forverre seg. Legen din vil kontrollere fremgangen, sannsynligvis en gang i måneden, for å forsikre seg om at tilstanden din bedres og at du ikke bruker medisinen over for lang tid.
Bruksanvisning:
1. Fjern hetten
2. Snu boksen opp-ned og press ut en liten mengde skum tilsvarende størrelsen på en golfball. Skummet vil smelte ved hudkontakt, og du skal derfor ikke presse det ut på håndflaten men på en skål. Dersom pasienten er et barn kan det være tilstrekkelig med noe mindre mengde. Legen din vil kunne gi deg nærmere informasjon om dette.
3. Skummet masseres inn i det berørte området av hodebunnen, ikke i håret. La håret tørke naturlig.
4. Vask hendene straks etter bruk av skum.
5. Vask ikke håret rett etter at du har brukt skum, la det virke over natten eller i løpet av dagen.
6. Gjenta denne fremgangsmåten hver morgen og kveld, eller som anbefalt av din lege.
Du kan vaske og tørke håret umiddelbart før du bruker skum.
Mangler tekstalternativ for bilde
Dersom du bruker for mye av Bettamousse
Dersom du skulle få for mye skum i hodebunnen skal du straks vaske hodebunnen og begynne på nytt. Det er liten sannsynlighet for at du få bivirkninger av én gangs overforbruk av produktet. Dersom du bruker medisinen over en lengre periode enn anbefalt eller i en høyere dose, kan dette medføre bivirkninger i ulike deler av kroppen (Se ”Mulige bivirkninger”).
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonssentralen (tlf. 22 59 13 00) hvis du kan ha tatt for mye legemiddel eller barn har fått i seg legemiddel ved et uhell.
Dersom du har glemt å bruke Bettamousse
Dersom du glemmer å bruke skummet, ta opp behandlingen igjen så snart som mulig og fortsett behandlingen som tidligere. Dersom du bare glemmer én enkelt behandling, så ta bare en ny enkeltdose. Dersom du glemmer flere behandlinger, skal du informere legen din om det ved neste konsultasjon.
Dersom du avbryter behandling med Bettamousse
Det kan forekomme en oppblussing av sykdommen når behandlingen avsluttes.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger ved bruk av Bettamousse kan være: Tynnere hud, eksem rundt munnen og andre effekter på huden din, slik som røde flekker, mørke flekker eller striper i huden, blåmerker, rødme, hudinfeksjoner, utslett, abnormt mye hårvekst, svie og kløe, akne eller blæreformet psoriasis (generell pustuløs psoriasis). Hodepine. Allergiske reaksjoner.
Virkestoffet i Bettamousse kan tas opp i kroppen gjennom huden og kan dermed også virke på andre steder i kroppen. Dette forekommer hovedsakelig når Bettamousse brukes på store hudområder, i store doser og over lengre tid, først og fremst hos barn.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Bettamousse
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke oppbevares i kjøleskap. Beskyttes fra sollys fordi dette er en beholder som er under trykk. Produktet er ekstremt brannfarlig og må derfor holdes borte fra flammer, alle antennelseskilder og direkte varme. Ikke spray mot åpen flamme eller glødende materialer. Ikke røyk når du bruker eller holder denne boksen.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt i bunnen av boksen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Bettamousse
 • Virkestoff er betametasonvalerat 1,2 mg/g tilsvarende betametason 1 mg/g
 • Andre innholdsstoffer er cetylalkohol, stearylalkohol, polysorbat 60, etanol 57,79 % w/w, renset vann, propylenglykol, sitronsyre (vannfri) og kaliumsitrat, med en propan/butanblanding som drivgass.
Hvordan Bettamousse ser ut og innholdet i pakningen
Bettamousse er skum til bruk i hodebunnen. Den leveres i en aluminiumsboks med ventil og klar beskyttelseshette. Boksen inneholder 50 g eller 100 g skum.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
RPH Pharmaceuticals AB, Lagervägen 7, 136 50 Jordbro, Sverige
Tilvirker
Pharmasol Ltd., North Way, Walworth Industrial Estate, Andover, Hampshire, SP10 5AZ, England.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 11.11.2015

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.