Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Betnovat med chinoform 0,1 % krem

betametason og kliokinol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Betnovat med chinoform er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Betnovat med chinoform
 3. Hvordan du bruker Betnovat med chinoform
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Betnovat med chinoform
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Betnovat med chinoform er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Preparater som inneholder kortikosteroider til utvortes bruk finnes i fire forskjellige styrkegrader: I. Milde, II. Middels sterke, III. Sterke og IV. Ekstra sterke. Betnovat med chinoform inneholder betametasonvalerat og tilhører gruppen sterke kortikosteroider (gruppe III). Betametason virker dempende på ulike hudreaksjoner og er kløestillende. Betnovat med chinoform er tilsatt kliokinol (som er et antimikrobielt legemiddel) for å hindre sopp og bakterieinfeksjon i hudlidelser.
Betnovat med chinoform brukes til behandling av allergiske og kløende lidelser i hud og slimhinner, f.eks. insektstikk, ulike typer eksem, eksemlignende tilstander, og psoriasis, unntatt når denne omfatter store deler av kroppen. Betnovat med chinoform brukes når det oppstår bakterier eller sopp i de ovenfor nevnte hudreaksjoner, eller når det er risiko for dette. Betnovat med chinoform krem kan benyttes ved fuktige eller væskende tilstander eller når det er ønskelig av kosmetiske grunner.
 
2. Hva du må vite før du bruker Betnovat med chinoform
Bruk ikke Betnovat med chinoform:
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor betametasonvalerat, kliokinol, jod eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • ved ubehandlede hudlidelser/hudreaksjoner som er direkte forårsaket av bakterier, sopp eller virus
 • til behandling av sår og visse sykdommer i ansiktet, som f.eks. betennelser i området rundt munnen, akne, rosacea og kviser
 • til behandling av kløe rundt anus eller kjønnsorganene
 • mot kløe uten inflammasjon (betennelse)
 • på barn under 1 år
Kontakt lege eller apotek hvis du tror at noen av disse tilstandene gjelder deg.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Betnovat med chinoform:
 • På områder der hud ligger mot hud.
 • I ansiktet over lengre tid, da det kan føre til fortynning av huden.
 • Om du har eksem rundt leggsår, da det kan føre til økt risiko for en allergisk reaksjon eller infeksjon rundt såret.
 • Om du bruker en lufttett bandasje/forbinding over området hvor du har påført Betnovat med chinoform, må du passe på at huden er ren før en ny bandasje/forbinding legges på. Bruk kun lufttette bandasjer/forbindinger.
 • Vis varsomhet ved påføring på øyelokk. Betnovat med chinoform må ikke komme i øynene på grunn av fare for utvikling av grønn stær (glaukom).
 • Spesiell varsomhet bør utvises ved behandling av barn og ved langvarig behandling på store hudområder.
 • Legemidlet bør ikke fortynnes.
 • Betnovat med chinoform kan misfarge hud, hår og klær. Dette kan unngås ved å dekke det påsmurte området med en bandasje.
 • Huden bør være ren før man påfører Betnovat med chinoform.
Betnovat med chinoform inneholder klorkresol. Dette kan gi allergiske reaksjoner.
Kontakt legen din om du utvikler en infeksjon.
Ta kontakt med lege dersom du får tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
Andre legemidler og Betnovat med chinoform
Noen legemidler kan påvirke hvordan Betnovat med chinoform virker, eller øke sannsynligheten for at du opplever bivirkninger. Eksempler på slike legemidler er ritonavir (legemiddel mot HIV) og itrakonazol (legemiddel mot soppinfeksjoner). Informer legen din dersom du bruker noen av disse legemidlene. Andre legemidler kan også påvirke Betnovat med chinoform. Det er derfor svært viktig at du rådfører deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, inkludert reseptfrie legemidler
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det er mulig at fosteret kan påvirkes. Rådfør deg derfor alltid med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er ukjent om Betnovat med chinoform går over i morsmelk. Rådfør deg med lege ved bruk av Betnovat med chinoform under amming. Dersom du bruker Betnovat med chinoform når du ammer bør du ikke bruke det på brystene rett før amming.
Betnovat med chinoform inneholder cetostearylalkohol og klorkresol
Cetostearylalkohol kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem), og klorkresol kan forårsake allergiske reaksjoner.
 
3. Hvordan du bruker Betnovat med chinoform
Bruk alltid dette legemidlet slik legen din har fortalt deg. Kontakt legen eller apoteket hvis du er usikker.
Normaldosering: Påføres i tynt lag 1 til 2 ganger daglig i opptil 4 uker, inntil forbedring oppnås. Deretter reduseres frekvensen av påføringer eller det byttes til et mindre potent kortikosteroid. Gni forsiktig inn i huden slik at det affiserte området akkurat dekkes. La huden absorbere kremen fullstendig før påføring av eventuell fuktighetskrem. Vask hendene etter påføring, med mindre hendene skal behandles.
Virkningen kan avta etter en tids bruk, men behandlingen vil være effektiv igjen etter et kort opphold. Behandlingen bør avsluttes gradvis når tilstanden er under kontroll, og fuktighetskrem kan da brukes som vedlikeholdsbehandling. Tilbakefall kan forekomme dersom behandlingen avsluttes brått.
Hvis du mener at virkningen av Betnovat med chinoform er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette. Ta kontakt med legen dersom tilstanden din forverres eller ikke forbedres innen 2 til 4 uker.
Dersom du tar for mye av Betnovat med chinoform:
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Ved kronisk overdosering eller misbruk kan det bli for høye nivåer av kortikosteroider (binyrebarkhormon) i blodet (hyperkortisisme). I slike situasjoner må behandling med topikale steroider gradvis avsluttes under overvåkning av lege.
Dersom du har glemt å ta Betnovat med chinoform
Påfør den glemte dosen så snart du kommer i tanke om det hvis du har glemt å bruke Betnovat med chinoform. Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Betnovat med chinoform
Ikke avbryt behandlingen med Betnovat med chinoform uten først å rådføre deg med legen din. Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Betnovat med chinoform tolereres vanligvis godt, men dersom tegn på allergisk reaksjon skulle oppstå må behandlingen avbrytes umiddelbart.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 pasienter):
 • kløe
 • lokal brennende følelse eller smerte i huden
Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 pasienter):
 • vektøkning
 • månefjes/avrunding av ansiktet
 • forsinket vektøkning/veksthemming hos barn
 • osteoporose (benskjørhet)
 • forhøyet trykk i øyet (glaukom)
 • økt mengde sukker i blodet eller i urinen
 • tåket øyelinse (katarakt)
 • økt blodtrykk
 • vektøkning
 • redusert kortisolnivå i blodet
 • håravfall/mindre hårvekst/slitt hår
 • misfarging av hår
 • fortynning av huden (som kan føre til strekkmerker)
 • rynkedannelse
 • hudtørrhet
 • tilsynekomst av blodårer under hudoverflaten
 • forandring i hudfarge
 • økt forekomst av kroppshår
 • allergiske reaksjoner eller irritasjon på applikasjonsstedet
 • forverring av tilstanden
 • rødhet, utslett eller elveblest
 • dersom du har psoriasis, kan det dukke opp småpussfylte kuler på huden i løpet av, eller etter behandlingen. Dette er svært sjeldent, og kalles pustulær psoriasis
 • hudinfeksjoner
Behandling over lang tid med sterke kortikosteroider kan føre til endringer i huden. Dette gjelder spesielt når hudområdet dekkes av bandasje eller ved behandling av hudfolder.
På grunn av opptak gjennom huden kan behandling over lang tid eller bruk over store hudområder også gi uheldig virkning i kroppen ellers (hyperkortisisme). Dette gjelder spesielt hos barn og når hudområdet dekkes av bandasje. Hyperkortisisme karakteriseres av fedme, spesielt i ansikt, nakke og kropp, og muskelsvakhet.
I sjeldne tilfeller har behandling (eller avslutting av behandling) av psoriasis med kortikosteroider blitt mistenkt for å ha utløst akneformen av sykdommen.
Bivirkninger med ukjent frekvens (frekvens kan ikke estimeres fra tilgjengelige data):
 • Tåkesyn
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Betnovat med chinoform
Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 30ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Betnovat med chinoform
 • Virkestoff i 1 g krem er betametasonvalerat tilsv. betametason 1 mg og kliokinol 30 mg.
 • Hjelpestoffer i krem er cetostearylalkohol, makrogolcetostearyleter, flytende parafin, hvit vaselin, klorkresol, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, konsentrert fosforsyre, natriumhydroksid og renset vann.
Hvordan Betnovat med chinoform ser ut og innholdet i pakningen
Betnovat med chinoform krem 0,1 % leveres i tuber à 30 g.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
GlaxoSmithKline AS, Postboks 180 Vinderen, 0319 Oslo
Tlf: 22 70 20 00
Tilvirker
Glaxo Operations UK Ltd, Barnard Castle, UK
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznan Polen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 12.03.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

benskjørhet (osteoporose, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

katarakt (grå stær): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

rosacea: Kronisk hudsykdom som vanligvis viser seg ved at de små blodkarene i ansiktet utvider seg svært lett, og det kommer en vedvarende rødme i huden særlig lokalisert i midten av ansiktet. Det finnes fire ulike subgrupper av rosacea avhengig av type hudforandring. I alvorlige tilfeller kan betennelsesreaksjonen føre til røde og gule knopper i huden. Årsaken til sykdommen er ukjent.

veksthemming (vekstretardasjon): Forsinket vekst. Se også intrauterin vekstretardasjon.