PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Betnovat® liniment, oppløsning 1 mg/ml

betametason

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva betnovat er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Betnovat
 3. Hvordan du bruker Betnovat
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Betnovat
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva betnovat er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Preparater som inneholder kortikosteroider til utvortes bruk finnes i fire forskjellige styrkegrader:
I. Milde, II. Middels sterke, III. Sterke og IV. Ekstra sterke. Betnovat inneholder virkestoffet betametasonvalerat og tilhører gruppen sterke kortikosteroider (gruppe III). Betnovat virker dempende på betennelsestilstander i huden og er kløestillende.
Betnovat brukes til behandling av betennelses­ tilstander og allergiske og kløende lidelser i hud og slimhinner, f.eks. ulike typer eksem, eksemlignende tilstander, insektstikk og psoriasis, unntatt når denne omfatter store deler av kroppen. Betnovat salve er beregnet på tørre hudlidelser og kan også benyttes under forbinding når dette er påkrevd. Betnovat krem eller liniment kan benyttes ved fuktige eller væskende tilstander eller når det er ønskelig av kosmetiske grunner. Liniment og oppløsning egner seg spesielt på hårbevokste områder.
 
2. Hva du må vite før du bruker Betnovat
Bruk ikke Betnovat:
 • hvis du er allergisk overfor betametasonvalerat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • ved ubehandlede hudinfeksjoner forårsaket av bakterier, sopp eller virus
 • til behandling av sår og visse sykdommer i ansiktet, som f.eks. betennelser i området rundt munnen, rosacea og kviser
 • til behandling av kløe rundt anus eller kjønnsorganene
 • mot kløe uten betennelse
 • ved hudlidelser hos barn under 1 år
Advarsler og forsiktighetsregler
Vis forsiktighet ved bruk av Betnovat:
 • på områder der hud ligger mot hud.
 • i ansiktet over lengre tid, da det kan føre til fortynning av huden.
 • linimentet (oppløsning og emulsjon) inneholder alkohol og er derfor lett antennelig. Røyking, åpen ild, flammer og varme, inkludert bruk av
  hårføner må unngås ved påføring og rett etter påføring.
 • om du har eksem rundt leggsår, da det kan føre til økt risiko for en allergisk reaksjon eller infeksjon rundt såret.
 • om du bruker en lufttett bandasje/forbinding over området hvor du har påført Betnovat, må du passe på at huden er ren før en ny bandasje/ forbinding legges på for å unngå infeksjoner. Bruk kun lufttette bandasjer/forbindinger.
Vis varsomhet ved påføring på øyelokk. Betnovat må ikke komme i øynene på grunn av fare for utvikling av grønn stær (glaukom) og grå stær (katarakt).
Spesiell varsomhet bør utvises ved behandling av barn og ved langvarig behandling.
Spesiell varsomhet bør også utvises ved behandling av psoriasis. Det er rapportert tilfeller av tilbakefall, avtakende effekt, risiko for generalisert pustuløs psoriasis (en alvorlig form for psoriasis hvor det dannes gulaktige, pussfylte blemmer som brer seg over hele kroppen) samt lokale og systemiske bivirkninger som følge av nedsatt barrierefunksjon i huden.
Kontakt legen din om du utvikler en infeksjon. Huden bør være ren før man påfører Betnovat.
Andre legemidler og Betnovat
Noen legemidler kan påvirke hvordan Betnovat virker, eller øke sannsynligheten for at du opplever bivirkninger. Eksempler på slike legemidler er ritonavir og itrakonazol.
Si det til legen din dersom du bruker noen av disse. Andre legemidler kan også påvirke Betnovat. Det er derfor svært viktig at du rådfører deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også legemidler kjøpt uten resept.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det er mulig at fosteret kan påvirkes. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Betnovat dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er ukjent om Betnovat går over i morsmelk. Rådfør deg med lege ved bruk av Betnovat under amming. Dersom du bruker Betnovat når du ammer bør du ikke bruke det på brystene rett før amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil og utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil og utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Betnovat
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Normaldosering: Påføres i tynt lag 1 til 2 ganger daglig i opptil 4 uker, inntil forbedring oppnås. Deretter reduseres frekvensen av påføringer eller det byttes til et mindre potent kortikosteroid. Gni forsiktig inn i huden slik at det affiserte området akkurat dekkes. La huden absorbere kremen fullstendig før påføring av eventuell fuktighetskrem.
Virkningen kan avta etter en tids bruk, men behandlingen vil være effektiv igjen etter et kort opphold. Behandlingen bør avsluttes gradvis når tilstanden er under kontroll, og fuktighetskrem kan da brukes som vedlikeholdsbehandling. Tilbakefall kan forekomme dersom behandlingen avsluttes brått.
Hvis du mener at virkningen av Betnovat er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Ta kontakt med legen dersom tilstanden din forverres eller ikke forbedres innen 2 til 4 uker.
På grunn av de brennbare egenskapene til Betnovat liniment (emulsjon og oppløsning) skal du ikke røyke eller være i nærheten av åpne flammer når du påfører linimentet (emulsjon eller oppløsning) samt umiddelbart etter at du har brukt det.
Dersom du har glemt å ta Betnovat
Påfør den glemte dosen av Betnovat så snart du husker det og fortsett deretter behandlingen som normalt. Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du tar for mye av Betnovat:
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemiddel
ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Ved kronisk overdosering eller misbruk kan opptaket av Betnovat gjennom huden bli så stort at det gir for høye nivåer av kortikosteroider (binyrebarkhormon) i blodet (hyperkortisisme). I slike situasjoner må behandlingen med topikale steroider gradvis avsluttes under overvåkning av lege.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 pasienter):
 • kløe
 • lokal brennende følelse eller smerte i huden
Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 pasienter):
 • månefjes/avrunding av ansiktet
 • forsinket vektøkning/veksthemming hos barn
 • osteoporose/benskjørhet
 • forhøyet trykk i øyet/glaukom
 • økt mengde sukker i blodet eller i urinen
 • tåket øyelinse/katarakt
 • økt blodtrykk
 • vektøkning
 • redusert kortisolnivå i blodet
 • håravfall/mindre hårvekst/slitt hår
 • trikoreksi
 • fortynning av huden
 • rynkedannelse
 • hudtørrhet
 • tilsynekomst av blodårer under hudoverflaten
 • forandring i hudfarge
 • økt forekomst av kroppshår
 • allergiske reaksjoner eller irritasjon på applikasjonsstedet
 • forverring av tilstanden
 • rødhet, utslett eller elveblest
 • om du har psoriasis, kan det dukke opp små, pussfylte kuler på huden i løpet av, eller etter behandlingen. Dette er svært sjeldent, og kalles pustulær psoriasis.
 • hudinfeksjoner
Behandling over lang tid med sterke kortikosteroider kan føre til endringer i huden. Dette gjelder spesielt når hudområdet dekkes av bandasje eller ved behandling i hudfolder.
I sjeldne tilfeller har behandling (eller avslutning av behandling) av psoriasis med kortikosteroider blitt mistenkt for å ha utløst akneformen av sykdommen.
Betnovat tolereres vanligvis godt, men dersom tegn på allergisk reaksjon skulle oppstå må behandlingen avbrytes umiddelbart.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Betnovat
Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 25ºC.
Hold plastflasken tett lukket når den ikke er i bruk. Innholdet er brennbart. Betnovat liniment (emulsjon og oppløsning) skal ikke komme i kontakt med ild, flammer eller varme og skal heller ikke utsettes for direkte sollys.
Bruk ikke Betnovat etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdsningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Betnovat:Liniment, oppløsning:
Virkestoff er: betametasonvalerat tilsvarende betametason.
Hjelpestoffer er: karbomer, isopropanol, natriumhydroksid og renset vann.
Hvordan Betnovat ser ut og innholdet i pakningen
Betnovat liniment oppløsning 1 mg/ml leveres i plastflaske à 120 (2x60) ml.
MT-innehaver
2care4 Tømrervej 9
6710 Esbjerg V Danmark
Ompakker
2care4 Tømrervej 9
6710 Esbjerg V Danmark
Tilvirker
Industrial Farmacéutica Cantabria, S.A.,
Ctra. Cazoña­Adarzo s/n, 39011, Santander, Spania
Betnovat® er et registrert varemerke som tilhører Glaxo Group Limited.
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 03-2015

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

benskjørhet (osteoporose, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

rosacea: Kronisk hudsykdom som vanligvis viser seg ved at de små blodkarene i ansiktet utvider seg svært lett, og det kommer en vedvarende rødme i huden særlig lokalisert i midten av ansiktet. Det finnes fire ulike subgrupper av rosacea avhengig av type hudforandring. I alvorlige tilfeller kan betennelsesreaksjonen føre til røde og gule knopper i huden. Årsaken til sykdommen er ukjent.

veksthemming (vekstretardasjon): Forsinket vekst. Se også intrauterin vekstretardasjon.