PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Benzylpenicillin Panpharma pulver til injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning 0,6 g, 1,2 g, 3 g og 6 g

benzylpenicillinnatrium

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Benzylpenicillin Panpharma er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Benzylpenicillin Panpharma
 3. Hvordan du bruker Benzylpenicillin Panpharma
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Benzylpenicillin Panpharma
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Benzylpenicillin Panpharma er og hva det brukes mot
Benzylpenicillin Panpharma er et antibiotikum, det vil si et legemiddel som virker mot bakterieinfeksjoner.
Benzylpenicillin Panpharma brukes til behandling av infeksjoner som er kommet fra benzylpenicillin-følsomme bakterier.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Benzylpenicillin Panpharma
Bruk ikke Benzylpenicillin Panpharma:
 • dersom du er allergisk overfor benzylpenicillinnatrium eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • tidligere har hatt sterke allergiske reaksjoner overfor cefalosporiner (en type antibiotika).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Benzylpenicillin Panpharma.
Vis forsiktighet ved bruk av Benzylpenicillin Panpharma dersom du:
 • har nedsatt nyrefunksjon
 • har hjertesvikt.
 • er over 60 år
 • planlegger å gi dette legemidlet til en nyfødt
Andre legemidler og Benzylpenicillin Panpharma
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Det er spesielt viktig når det gjelder følgende medisiner:
 • Probenecid (legemiddel mot urinsyregikt – som hemmer utskillelsen av Benzylpenicillin Panpharma)
 • Metotreksat (cytostatikum), brukt sammen med benzylpenicillin kan den gi økt virkning og toksisk effekt av metotreksat.
Graviditet og amming
Klinisk erfaring indikerer lav risiko for skadelige effekter på graviditetsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet. Preparatet går i liten grad over i morsmelk. Det er lite sannsynlig at barn som ammes kan få skadelige effekter, selv om barnet kan få påvirkning av bakteriefloraen i tarm og munn.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger a bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye.  Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Benzylpenicillin Panpharma antas å ha liten eller ingen påvirkning av evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Benzylpenicillin Panpharma
Din sykepleier eller lege vil gi deg injeksjonen.
Legen din vil bestemme riktig dose for deg og hvordan og når injeksjonen skal gis.
Benzylpenicillin Panpharma leveres som tørrstoff som legen eller sykepleieren skal løse opp i sterilt vann eller en annen egnet oppløsningsvæske. Denne løsningen sprøytes inn enten i en blodåre, i en muskel eller den gis via en blodåre som en drypp-infusjon.
Dersom du tar for mye av Benzylpenicillin Panpharma:
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Da legemidlet vil bli gitt til deg av en lege eller sykepleier er det ikke sannsynlig at du vil bli gitt for mye. Gi beskjed til personen som setter injeksjonen dersom du tror at du har fått for mye.
Spasmer er sett hos pasienter som ved en feil har fått injisert svært høye doser av benzylpenicillin. I slike tilfeller bør behandlingen avsluttes og krampeløsende behandling gis.
Kontakt din lege eller apotek hvis du har ytterligere spørsmål om bruken av dette produktet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Benzylpenicillin Panpharma ha bivirkninger, men ikke alle får det.
Informer legen umiddelbart dersom du tror medisinen gjør at du føler deg uvel eller om du merker noe av følgende:
Alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaktiske reaksjoner eller angioødem) som kan forekomme som:
 • hudutslett eller kløe
 • pusteproblemer eller tetthet i brystet
 • hevelse på øyelokk, ansikt eller lepper
 • hevelse eller rødhet på tungen
 • feber
 • leddsmerter
 • hevelse i lymfeknuter
Vanlige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 av 100 brukere):
 • eksem og hudutslett,
 • thromboflebitt (lokale betennelsesreaksjoner på injeksjonsstedet)
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 av 1000 brukere):
 • elveblest
 • eosinofili (økt forekomst av hvite blodceller)
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 av 10000 brukere):
 • anafylaktiske reaksjoner (alvorlige allergiske reaksjoner)
 • agranulocytose (mangel på hvite blodceller)
 • hemolytisk anemi (reduserte nivåer av røde blodceller, autoimmunrelatert)
 • leukopeni (reduserte nivåer av hvite blodlegemer)
 • diaré
Andre bivirkninger (det er ikke kjent hvor ofte disse bivirkningene kan forekomme):
 • AGEP - Akutt generalisert eksantematøs pustulose med symptomer som alvorlige hudreaksjoner med eller uten rødhet i huden, feber, byller
 • utslett makulopapuløst (flatt og rødt område på huden)
 • utslett morbilliform (utslett som ser ut som meslinger)
 • kløe
 • erytem (hudrødme i tilknytning til en betennelsesreaksjon i huden)
 • angioødem (hevelse i hud, slimhinner og underhud, vanligvis plassert i ansiktet, munn eller tunge)
 • trombocytopeni (reduserte nivåer av blodplater)
 • anemi (reduserte nivåer av røde blodceller)
 • metabolsk encefalopati (nevrologiske lidelser med kramper og tap av bevissthet).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Benzylpenicillin Panpharma
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Benzylpenicillin Panpharma skal oppbevares ved høyst 25ºC.
Ferdig tilberedt løsning bør brukes umiddelbart.
Bruk ikke Benzylpenicillin Panpharma etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan å kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Benzylpenicillin Panpharma
 • Virkestoffet er benzylpenicillinnatrium
 • Det er ingen andre innholdsstoffer
Hvordan Benzylpenicillin Panpharma ser ut og innholdet i pakningen
Benzylpenicillin Panpharma er hvitt eller nesten hvitt krystallinsk pulver.
Det kommer i hetteglass med gummipropp og aluminiumshette som inneholder styrkene 0,6 g, 1,2 g, 3 g eller 6 g.
Det er 10 hetteglass i pakken.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Panpharma
Z.I. du Clairay
35133 Luitré
FRANKRIKE.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 09.11.2016
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Tilsetning av 10 ml sterilt vann pr. 0,6 g gir isoton oppløsning:

Administrasjonsmåte

Tilberedning

Intravenøs injeksjon:

0,6 g løses i ca. 5-10 ml vann til injeksjonsvæsker eventuelt minimum 10 ml natriumkloridoppløsning 9 mg/ml.

Intermitterende infusjon:

3 g løses i ca. 50 ml vann til injeksjonsvæsker eller minimum 50 ml natriumkloridoppløsning 9 mg/ml.

Intramuskulær injeksjon:

0,6 g løses i minimum 2 ml vann til injeksjonsvæsker eller 2 ml lidokainoppløsning 5 mg/ml. 1,2 g løses i minimum 4 ml vann til injeksjonsvæsker eller 4 ml lidokainoppløsning 5 mg/ml.
Lidokainoppløsning må ikke administreres intravenøst.


Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intramuskulær (i.m., intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

meslinger (morbilli): Barnesykdom som skyldes infeksjon med morbilli-virus. I dag er de fleste vaksinert med MMR-vaksine, og meslinger er derfor en sjelden sykdom i Norge.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.