Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Benetor Comp 20 mg/12,5 mg filmdrasjerte tabletter

Benetor Comp 20 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter

olmesartanmedoksomil/hydroklortiazid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Benetor Comp er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Benetor Comp
 3. Hvordan du bruker Benetor Comp
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Benetor Comp
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Benetor Comp er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Benetor Comp inneholder en kombinasjon av to virkestoffer, olmesartanmedoksomil og hydroklortiazid, som brukes til å behandle høyt blodtrykk (hypertensjon):
 • Olmesartanmedoksomil tilhører en legemiddelgruppe som kalles angiotensin II- reseptorantagonister. Det senker blodtrykket ved å få blodårene til å utvide seg.
 • Hydroklortiazid tilhører en legemiddelgruppe som kalles tiaziddiuretika (“vanndrivende legemidler”). Det senker blodtrykket ved å bidra til at kroppen blir kvitt væskeoverskudd ved at nyrene produserer mer urin.
Du vil bare få Benetor Comp hvis Benetor (olmesartanmedoksomil) alene ikke har gitt tilstrekkelig blodtrykkskontroll. Sammen bidrar de to virkestoffene i Benetor Comp til å senke blodtrykket mer enn hvis ett av dem gis alene.
Det er mulig at du allerede bruker legemidler til behandling av ditt høye blodtrykk, men at legen vil at du skal ta Benetor Comp for å senke det mer.
Høyt blodtrykk kan kontrolleres med legemidler som Benetor Comp tabletter. Legen din har sannsynligvis også anbefalt deg å foreta noen livsstilsendringer for å bidra til å senke blodtrykket ditt (for eksempel gå ned i vekt, slutte å røyke, redusere alkoholinntaket og redusere mengden salt i kosten). Legen din kan også ha bedt deg trene regelmessig, som å gå eller svømme. Det er viktig å følge legens råd.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Benetor Comp
Bruk ikke Benetor Comp
 • dersom du er allergisk overfor olmesartanmedoksomil eller hydroklortiazid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6) eller hydroklortiazidlignende substanser (sulfonamider)
 • dersom du er mer enn 3 måneder gravid (Det er også best å unngå Benetor Comp tidlig i svangerskapet - se avsnitt om graviditet.)
 • dersom du har alvorlige nyreproblemer
 • dersom du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon, og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren
 • dersom du har lavt kalium-, lavt natrium-, høyt kalsium- eller høyt urinsyreinnhold i blodet (med symptomer på urinsyregikt eller nyrestein) som ikke bedres av behandling
 • dersom du har alvorlige leverproblemer eller gulning av hud og øyne (gulsott) eller problemer med drenering av galle fra galleblæren (galleveisblokkering, f.eks. gallestein)
Ikke ta tablettene hvis du tror noe av dette gjelder deg eller du er usikker. Snakk med legen din først og følg det rådet du får.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Benetor Comp.
Informer legen din dersom du bruker noen av følgende legemidler mot høyt blodtrykk:
 • en ACE-hemmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), særlig hvis du har diabetisk nyresykdom
 • aliskiren
Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.
Se også informasjon i avsnittet "Bruk ikke Benetor Comp".
Før du tar tablettene bør du informere legen din hvis du har noen av følgende helseproblemer:
 • Lette til moderate nyreproblemer eller nylig nyretransplantasjon
 • Leversykdom
 • Hjertesvikt eller problemer med hjerteklaffene eller hjertemuskelen
 • Oppkast eller diaré som er kraftig eller varer i flere dager
 • Behandling med høye doser av vanndrivende legemidler (diuretika) eller hvis du står på en saltfattig diett
 • Problemer med binyrene (f.eks. primær aldosteronisme)
 • Diabetes
 • Lupus erythematosus (en autoimmun sykdom)
 • Allergi eller astma
Kontakt lege dersom du får diaré som er alvorlig, vedvarende og medfører betydelig vekttap. Legen kan vurdere symptomene og bestemme hvordan blodtrykksmedisineringen skal fortsette.
Hvis du har noen av disse tilstandene kan legen din be deg komme til kontroll oftere og ta noen prøver.
Benetor Comp kan gi økt innhold av fettstoffer og urinsyre i blodet (årsaken til urinsyregikt – smertefull hevelse i leddene). Legen din vil trolig ta en blodprøve av og til for å sjekke dette.
Det kan endre innholdet av visse stoffer i blodet ditt som kalles elektrolytter. Legen vil trolig ta en blodprøve av og til for å sjekke dette. Tegn på elektrolyttforandringer er tørste, munntørrhet, muskelsmerter eller -kramper, trette muskler, lavt blodtrykk (hypotensjon), svakhetsfølelse, treghet,
tretthet, søvnighet eller rastløshet, kvalme, oppkast, nedsatt vannlatingsbehov, høy puls. Informer legen din hvis du merker slike symptomer.
Som med alle blodtrykkssenkende legemidler, kan kraftig blodtrykksfall medføre hjerteinfarkt eller slag hos pasienter med blodforsyningsforstyrrelser i hjerte eller hjerne. Legen din vil derfor sjekke blodtrykket ditt nøye.
Dersom du skal ta prøver av funksjonen til biskjoldbruskkjertlene, bør du slutte med Benetor Comp før disse prøvene tas.
Dersom du driver med idrett kan dette legemidlet endre resultatene av en dopingtest slik at de blir positive.
Du må informere din lege dersom du tror du er gravid (eller om du tror du kan komme til å bli gravid). Benetor Comp er ikke anbefalt i første trimester av svangerskapet, og må ikke benyttes hvis du er mer enn 3 måneder gravid, ettersom det kan føre til alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt på dette stadiet av svangerskapet (se avsnitt om graviditet).
Barn og ungdom
Benetor Comp er ikke anbefalt til barn og ungdom under 18 år.
Andre legemidler og Benetor Comp
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Informer særlig lege eller apotek om følgende:
 • Andre blodtrykkssenkende legemidler, da virkningen av Benetor Comp kan øke. Legen kan endre dosen din og/eller ta andre forholdsregler:
  Hvis du bruker en ACE-hemmer eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene "Bruk ikke Benetor Comp" og "Advarsler og forsiktighetsregler").
Legemidler som kan påvirke mengden av kalium i blodet hvis de brukes samtidig med Benetor Comp. Dette inkluderer:
 • kaliumtilskudd (samt salterstatninger inneholdende kalium)
 • vanndrivende legemidler (diuretika)
 • heparin (blodfortynnende)
 • avføringsmidler
 • steroider
 • adrenokortikotropt hormon (ACTH)
 • karbenoksolon (et legemiddel som brukes til å behandle munn- og magesår)
 • penicillin G-natrium (også kalt benzylpenicillinnatrium, et antibiotikum)
 • visse smertestillende legemidler som aspirin (acetylsalisylsyre)
Litium (et legemiddel som brukes til å behandle humørsvingninger og visse typer depresjon) brukt samtidig med Benetor Comp kan øke litiums toksisitet (giftighet). Hvis du må ta litium vil legen din måle litiumnivået i blodet ditt
 • Betennelsesdempende legemidler (Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler; NSAIDs) (legemidler som brukes til å lindre smerter, hevelser og andre betennelsessymptomer, inkludert artritt) brukt samtidig med Benetor Comp kan øke faren for nyresvikt og virkningene av Benetor Comp kan reduseres av betennelsesdempende legemidler (NSAIDs)
 • Sovetabletter, beroligende legemidler og legemidler mot depresjon, fordi bruk av slike legemidler sammen med Benetor Comp kan gi plutselig blodtrykksfall når man reiser seg opp
 • Visse legemidler som baklofen og tubokurarin, som brukes som muskelavslappende midler
 • Amifostin og visse andre legemidler som brukes til behandling av kreft, som cyklofosfamid og metotrexat
 • Kolestyramin og kolestipol, legemidler som senker innholdet av fettstoffer i blodet
 • Kolesevelamhydroklorid, et legemiddel som senker kolesterolnivået i blodet, da virkningen av Benetor Comp kan reduseres. Legen kan anbefale at du tar Benetor Comp minst 4 timer før
kolesevelamhydroklorid.
 • Antikolinerge legemidler, som atropin og biperiden
 • Legemidler som tioridazin, klorpromazin, levomepromazin, trifluoperazin, cyamemazin, sulpirid, amisulprid, pimozid, sultoprid, tiaprid, droperidol eller haloperidol, som brukes til å behandle visse psykiatriske lidelser
 • Visse legemidler som kinidin, hydrokinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol og digitalis, som brukes til å behandle hjerteproblemer
 • Legemidler som mizolastin, pentamidin, terfenadin, dofetilid, ibutilid og erytromycininjeksjoner, som kan endre hjerterytmen
 • Orale legemidler mot diabetes, som metformin eller insulin som tas i form av tabletter, og som brukes til å senke blodsukkeret
 • Betablokkere og diazoksid, et legemiddel som brukes til å behandle henholdsvis høyt blodtrykk og lavt blodsukker, fordi Benetor Comp kan øke deres blodsukkerøkende effekt
 • Metyldopa, et legemiddel som brukes til å behandle høyt blodtrykk
 • Legemidler som noradrenalin, som brukes til å øke blodtrykk og langsom puls
 • Difemanil, som brukes til å behandle langsom hjerterytme eller redusere svetting
 • Legemidler som probenecid, sulfinpyrazon og allopurinol, som brukes til å behandle urinsyregikt
 • Kalsiumtilskudd
 • Amantadin, et legemiddel mot virus
 • Ciklosporin, et legemiddel som brukes til å hindre avstøtning av transplanterte organer
 • Visse antibiotika som kalles tetrasykliner eller sparfloksacin
 • Amfotericin, et legemiddel som brukes til å behandle soppinfeksjoner
 • Visse syrenøytraliserende legemidler, som brukes til å behandle overskudd av magesyre, som aluminiummagnesiumhydroksid, da virkningene av Benetor Comp kan reduseres litt.
 • Cisaprid, som brukes til å øke passasjen av mat i mage og tarm
 • Halofantrin, som brukes mot malaria.
Inntak av Benetor Comp sammen med mat og drikke
Benetor Comp tabletter kan tas med eller uten mat.
Vær forsiktig med alkoholinntak mens du bruker Benetor Comp, da noen blir svimle eller føler at de vil besvime. Ikke drikk alkohol, inkludert vin, øl og rusbrus dersom du opplever dette.
Mørkhudete pasienter
Som med andre tilsvarende legemidler er den blodtrykkssenkende virkningen til Benetor Comp noe lavere hos mørkhudete pasienter.
Graviditet og amming Graviditet
Du må fortelle det til legen din dersom du tror at du er gravid (eller om du tror du kan komme til å bli gravid). Din lege vil vanligvis råde deg til å slutte med Benetor Comp når du planlegger å bli gravid , eller så snart du vet at du er gravid, og anbefale deg å bruke et annet legemiddel istedenfor Benetor Comp. Benetor Comp skal helst ikke brukes under svangerskapet, og må ikke brukes under svangerskapets andre og tredje trimester, ettersom det kan føre til alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt etter graviditetens tredje måned.
Amming
Informer legen din dersom du ammer eller skal begynne å amme. Benetor Comp er ikke anbefalt for mødre som ammer, og din lege vil kanskje velge en annen behandling for deg, dersom du ønsker å amme.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Du kan oppleve svimmelhet og tretthet under behandling av høyt blodtrykk. Ikke kjør eller bruk maskiner før symptomene går over hvis du opplever dette. Rådfør deg med legen din.
Benetor Comp inneholder laktose
Dette legemidlet inneholder laktose (en sukkertype). Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor visse sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Benetor Comp
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har foreskrevet. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er én Benetor Comp 20 mg/12,5 mg tablett daglig. Hvis ikke blodtrykket blir kontrollert, kan legen din velge å endre dosen til én Benetor Comp 20 mg/25 mg tablett daglig.
Svelg tabletten med vann. Hvis mulig, bør du ta dosen til samme tid hver dag, for eksempel til frokost. Det er viktig å fortsette å ta Benetor Comp til legen din ber deg slutte.
Dersom du tar for mye av Benetor Comp
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. Ta med deg legemiddelpakningen. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Benetor Comp
Dersom du har glemt å ta en dose, ta din normale dose neste dag som vanlig. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Benetor Comp
Det er viktig å fortsette å ta Benetor Comp med mindre legen din ber deg avbryte behandlingen. Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Følgende to bivirkninger kan være alvorlige:
 • Allergiske reaksjoner som kan ramme hele kroppen, med hevelse i ansiktet, munnen og/eller strupehodet (larynks) sammen med kløe og utslett kan oppstå i sjeldne tilfeller. Hvis dette skjer skal du slutte å ta Benetor Comp og kontakte lege omgående.
 • Benetor Comp kan medføre at blodtrykket kan bli for lavt hos utsatte individer eller som følge av en allergisk reaksjon. Ørhet eller besvimelse kan forekomme i mindre vanlige tilfeller. Hvis dette skjer skal du slutte å ta Benetor Comp, kontakte lege omgående og legge deg ned.
Benetor Comp er en kombinasjon av to virkestoffer og påfølgende informasjon angir først de andre bivirkningene som er rapportert hittil med kombinasjonen Benetor Comp (i tillegg til de som allerede er nevnt) og deretter de bivirkningene som er kjent for virkestoffene hver for seg.
Dette er de andre, hittil kjente bivirkninger med Benetor Comp:
Hvis disse bivirkningene oppstår er de ofte milde og du trenger ikke avbryte behandlingen.
Vanlige bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 10 personer):
Svimmelhet, svakhet, hodepine, tretthet, brystsmerter, hevelse i ankler, føtter, ben, hender eller armer.
Mindre vanlige bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 100 personer):
Hjerterytmeforstyrrelser, utslett, eksem, svimmelhet (vertigo), hoste, fordøyelsesbesvær, magesmerter, kvalme, oppkast, diaré, muskelkramper og muskelsmerter, smerter i ledd, armer og ben, ryggsmerter, ereksjonsvansker hos menn, blod i urinen.
Det er også i mindre vanlige tilfeller sett endringer i blodprøvesvar som:
Økt mengde fettstoffer, økt urinstoff eller urinsyre, økt kreatinin, økt eller redusert kalium, økt kalsium, økt blodsukker, økte leverfunksjonsverdier. Legen får kjennskap til dette fra blodprøver og vil informere deg hvis du må gjøre noe.
Sjeldne bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 1000 personer):
Sykdomsfølelse, bevissthetsforstyrrelser, klumper i huden (hevelser), akutt nyresvikt.
Det er også i sjeldne tilfeller sett endringer i blodprøvesvar som:
Økt ureanitrogen, reduserte hemoglobin- og hematokritverdier. Legen får kjennskap til dette fra blodprøver og vil informere deg hvis du må gjøre noe.
Andre bivirkninger rapportert ved bruk av olmesartanmedoksomil eller hydroklortiazid alene, men ikke med Benetor Comp, eller med større hyppighet:Olmesartanmedoksomil:Vanlige bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 10 personer):
Bronkitt, hoste, rennende eller tett nese, sår hals, magesmerter, fordøyelsesbesvær, diaré, kvalme, mage- og tarmkatarr (gastroenteritt), smerter i ledd eller skjelett, ryggsmerter, blod i urinen, urinveisinfeksjon, influensaliknende symptomer, smerter.
Det er også i vanlige tilfeller sett endringer i blodprøvesvar som:
Økt mengde fettstoffer, økt urinstoff eller urinsyre, økte lever- og muskelfunksjonsverdier.
Mindre vanlige bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 100 personer):
Raskt inntredende allergiske reaksjoner som kan ramme hele kroppen og forårsake pustevansker samt raskt blodtrykksfall som kan medføre besvimelse (anafylaktiske reaksjoner), hevelse i ansiktet, angina (smerter eller ubehag i brystet, kjent som angina pectoris), sykdomsfølelse, allergisk hudutslett, kløe, eksantem (hudforandringer, utslett), klumper i huden (hevelser).
Det er også i mindre vanlige tilfeller sett endringer i blodprøvesvar som: Redusert antall av en type blodceller som kalles blodplater (trombocytopeni).
Sjeldne bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 1000 personer):
Nedsatt nyrefunksjon, manglende energi.
Det er også i sjeldne tilfeller sett endringer i blodprøvesvar som: Økt mengde kalium.
Hydroklortiazid:Svært vanlige bivirkninger (kan ramme flere enn 1 av 10 personer):
Endringer i blodprøvesvar som: Økt mengde fettstoffer og urinsyre.
Vanlige bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 10 personer):
Følelse av forvirring, magesmerter, urolig mage, oppblåsthet, diaré, kvalme, oppkast, forstoppelse, sukker i urinen.
Det er også sett endringer i blodprøvesvar som:
Økt mengde kreatinin, urinstoff, kalsium og sukker, redusert mengde klorid, kalium, magnesium og natrium. Økt mengde serumamylase (hypermylasemi).
Mindre vanlige bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 100 personer):
Redusert eller tapt appetitt, alvorlige pustevansker, anafylaktiske hudreaksjoner (overfølsomhetsreaksjoner), forverring av nærsynthet, erytem (rød hud), hudreaksjoner på lys, kløe, lilla flekker på huden på grunn av små blødninger (purpura), klumper i huden (hevelser).
Sjeldne bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 1000 personer):
Hovne og såre spyttkjertler, redusert antall hvite blodceller, redusert antall blodplater, anemi, beinmargsskade, rastløshet, nedstemthet eller depresjon, søvnvansker, følelse av å være uinteressert (apati), stikking/prikking og nummenhet, kramper (krampetrekninger), ting du ser på ser gule ut, tåkesyn, tørre øyne, uregelmessig hjerterytme, betennelse i blodårer, blodpropp (trombose eller emboli), betennelse i lungene, væskeansamling i lungene,, betennelse i bukspyttkjertelen, gulsott, infeksjon i galleblæren, symptomer på bindevevssykdommen lupus erythematosus som utslett, leddsmerter og kalde hender og fingre, allergiske hudreaksjoner, flassing og blemmedannelse i huden, ikke-infeksiøs betennelse i nyrene (interstitiell nefritt), feber, muskelsvakhet (som av og til gir bevegelseshemming).
Svært sjeldne bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 10 000 personer):
Elektrolyttforstyrrelser som gir unormalt lavt kloridnivå i blodet (hypokloremisk alkalose), blokkering av tarmkanalen, tarmslyng (paralytisk ileus).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Benetor Comp
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterpakningen etter Utløpsdato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Benetor Comp
Virkestoffer er:
Benetor Comp 20 mg/12,5 mg: Hver filmdrasjerte tablett inneholder 20 mg olmesartanmedoksomil og 12,5 mg hydroklortiazid.
Benetor Comp 20 mg/25 mg: Hver filmdrasjerte tablett inneholder 20 mg olmesartanmedoksomil og 25 mg hydroklortiazid.
Andre innholdsstoffer er:
Mikrokrystallinsk cellulose, laktosemonohydrat*, lavsubstituert hyprolose, hyprolose, magnesiumstearat, titandioksid (E 171), talkum, hypromellose, jern (III) oksider (E 172).
* Se avsnittet over ‘Benetor Comp inneholder laktose’.
Hvordan Benetor Comp ser ut og innholdet i pakningen
Benetor Comp 20 mg/12,5 mg filmdrasjerte tabletter på 8,5 mm er rødgule, runde med ”C22” på en side.
Benetor Comp 20 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter på 8,5 mm er lyserøde, runde med ”C24” på en side.
De er tilgjengelige i pakninger med 28, 56, 98 og 10x28 filmdrasjerte tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare
L-1611 Luxembourg
Tilvirker:
DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH
Luitpoldstrasse 1
D-85276 Pfaffenhofen Tyskland
eller
Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 D-12489 Berlin Tyskland
Eller
Qualiphar N.V. Rijksweg 9
B-2880 Bornem Belgia
Eller
Manarini Von Heiden GmbH Leipziger Str. 7-13
01097 Dresden Tyskland
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Østerrike: Mencord Plus Belgia: Belsar Plus Kypros: Olartan-plus Tsjekkia: Sarten Plus H Danmark: Benetor Comp Estland: Mesar plus Tyskland: Votum plus
Hellas: Olartan-plus Finland: Benetor Comp Frankrike: Alteis Duo Ungarn: Laresin Plus Island: Benetor Comp Irland: Omesar Plus Italia: Olprezide Latvia: Mesar plus Litauen: Mesar plus
Luxemburg: Belsar Plus Malta: Omesar plus Norge: Benetor Comp Polen: Revival Plus Portugal: Olsar Plus Slovakia: Tenzar Plus Slovenia: Co-Tensiol Spania: Ixia Plus
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08.07.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

acth (adrenokortikotropt hormon, kortikotropin): Hormon som dannes i hypofysens forlapp. Stimulerer dannelse og utskillelse av kortisol i binyrebarken.

alkalose (baseose): Forstyrrelse i kroppens syre-basebalanse. En redusert hydrogenionkonsentrasjon fører til at blodets pH (surhetsgrad) stiger over 7,45.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gallestein (kolelitiasis, cholelitiasis): Små steiner som dannes i galleblæren og blant annet består av kolesterol og kalk. Svært mange mennesker har gallestein uten å oppleve problemer. Noen ganger faller de imidlertid ned i gallegangene og gir tilstopping. Da kan sterke smerter oppstå under høyre ribbensbue, og man kan bli kvalm. I alvorlige tilfeller kan gulsott eller galleblærebetennelse oppstå.

gastroenteritt (mage-tarmkatarr, mage-tarmbetennelse): Fellesnavn for ulike infeksjoner i mage-tarmkanalen. Forårsakes vanligvis av bakterier eller virus. En gastroenteritt inkluderer ofte kvalme, oppkast og/eller diaré, og kroppen mister dermed mye væske. Ved behandling vil man derfor forsøke å erstatte væsketapet. Skyldes infeksjonen bakterier kan den behandles med antibiotika.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, myokardreinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

nyrestein (nefrolitiasis, nefrolitt): Nyrestein dannes i nyrene fra avfallsstoffer fra urinen, og som kan sette seg fast i nyre eller urinleder. Stenene kan bestå av krystaller (50-95%) og av organisk materiale (5-50%). Vanligste årsakene til nyrestein er høy utskillelse av kalsium (kalk) eller lav utskillelse av sitrat i urinen.

nærsynthet (myopi): Ved myopi ser en klart på nært hold, mens objekter langt unna er uklare.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.